Tina 13
🙏🙏🙏
Montfort AJPM
NOTRE-DAME des 7 DOULEURS, priez pour nous. (15 septembre)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
« Le Sauveur attache des grâces bien précieuses
à la dévotion aux douleurs de Marie.
Pelbart rapporte qu’il fut révélé à Sainte Élisabeth Vierge,
que Saint Jean l’Évangéliste, après l’Assomption de Marie au Ciel,
désirait vivement de la revoir, et qu’il …
More
NOTRE-DAME des 7 DOULEURS, priez pour nous. (15 septembre)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
« Le Sauveur attache des grâces bien précieuses
à la dévotion aux douleurs de Marie.
Pelbart rapporte qu’il fut révélé à Sainte Élisabeth Vierge,
que Saint Jean l’Évangéliste, après l’Assomption de Marie au Ciel,
désirait vivement de la revoir, et qu’il obtint cette faveur :

sa Mère chérie lui apparut, et même Jésus avec elle ;
il entendit ensuite Marie demander à son divin Fils
quelque grâce particulière
pour ceux qui ont de la dévotion à ses douleurs,
et Jésus lui promettre pour eux quatre grâces principales :
la première, que ceux qui invoquent cette divine Mère par ses douleurs,
mériteront de faire avant la mort une sincère pénitence de leurs péchés ;
la seconde, qu’il les protégera dans leurs tribulations,
surtout à l’heure de la mort ;
la troisième, qu’il imprimera en eux la mémoire de sa Passion,
et leur en donnera la récompense dans le Ciel ;
la quatrième, qu’il les remettra entre les mains de Marie elle-même,
afin qu’elle en dispose selon son bon plaisir,
et leur procure toutes les grâces qu’elle voudra. »

(St Alphonse de Liguori, "Les Gloires de Marie")

« Je vous salue, Marie, pleine de douleurs ;
Jésus crucifié est avec vous ;
vous êtes digne de compassion entre toutes les femmes,
et digne de compassion est Jésus, le fruit béni de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Jésus crucifié,
obtenez-nous des larmes,
à nous qui avons crucifié votre divin Fils,
maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il. »

« Si vous voulez que la paix règne dans votre foyer,
récitez chaque soir le Chapelet en famille.»
(St Pie X)


🙏 PDF illustré de 12 pages : Le ROSAIRE : MÉTHODE & EXPLICATION en CANTIQUE par St Louis-Marie Grignion de Montfort 🙏

>>> Le CHAPELET QUOTIDIEN RÉCITÉ avec vous !
GChevalier shares this
1278
MEDYTACJA MUZYCZNA DLA NASZEJ PANI OD SIEDMIU BOLEŚCI (15 września)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Zbawiciel przywiązuje bardzo cenne łaski do nabożeństwa do boleści Maryi. Pelbart podaje, że św. Elżbiecie Dziewicy zostało objawione, iż św. Jan Ewangelista, po wniebowzięciu Maryi do nieba, pragnął Ją znowu zobaczyć, i że uzyskał tę łaskę: …More
MEDYTACJA MUZYCZNA DLA NASZEJ PANI OD SIEDMIU BOLEŚCI (15 września)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Zbawiciel przywiązuje bardzo cenne łaski do nabożeństwa do boleści Maryi. Pelbart podaje, że św. Elżbiecie Dziewicy zostało objawione, iż św. Jan Ewangelista, po wniebowzięciu Maryi do nieba, pragnął Ją znowu zobaczyć, i że uzyskał tę łaskę: ukazała mu się jego ukochana Matka, a nawet Jezus z Nią; następnie usłyszał, jak Maryja prosiła swego Boskiego Syna o jakąś szczególną łaskę dla tych, którzy mają nabożeństwo do Jej boleści, a Jezus obiecał Jej cztery główne łaski dla nich: po pierwsze, że ci, którzy wzywają tej Boskiej Matki przez Jej boleści, zasłużą się, aby przed śmiercią szczerze pokutować za swoje grzechy; po drugie, że będzie ich strzegł w ich uciskach, zwłaszcza w godzinie śmierci; po trzecie, że utrwali w nich pamięć o swojej Męce i da im za nią nagrodę w niebie; po czwarte, że odda ich w ręce samej Maryi, aby mogła nimi rozporządzać według swego upodobania i wyjednać im wszelkie łaski, jakie zechce. "
(Św. Alfons Liguori, "Chwała Maryi")

Zdrowaś Maryjo, pełna boleści; Jezus ukrzyżowany jest z Tobą; jesteś godna współczucia między wszystkimi niewiastami, a godny współczucia jest Jezus, błogosławiony owoc Twojego łona.
Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego, wypraszaj łzy dla nas, którzyśmy ukrzyżowali Twojego Boskiego Syna, teraz i w godzinę naszej śmierci. Niech tak będzie.
Montfort AJPM
« RÓŻANIEC jest GODNY PODZIWU !
On wszystkim pomaga,
Uzdrawia nieuleczalną duszę:
POWIEDZMY TO KAŻDEGO DNIA! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Św. Ludwika Marii Grignion de Montfort)
montfort.kingeshop.com shares this
1153
HUDOBNÁ MEDITÁCIA PRE NAŠU PANI SIEDMICH BOLESTÍ (15. septembra)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Spasiteľ pripája k úcte k Máriiným bolestiam veľmi vzácne milosti. Pelbart uvádza, že svätej Alžbete Panne bolo zjavené, že svätý Ján Evanjelista po Máriinom nanebovzatí túžil opäť ju vidieť a že sa mu dostalo tejto milosti: zjavila sa mu jeho …More
HUDOBNÁ MEDITÁCIA PRE NAŠU PANI SIEDMICH BOLESTÍ (15. septembra)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Spasiteľ pripája k úcte k Máriiným bolestiam veľmi vzácne milosti. Pelbart uvádza, že svätej Alžbete Panne bolo zjavené, že svätý Ján Evanjelista po Máriinom nanebovzatí túžil opäť ju vidieť a že sa mu dostalo tejto milosti: zjavila sa mu jeho milovaná Matka a s ňou aj Ježiš; potom počul, ako Mária prosila svojho božského Syna o nejakú zvláštnu milosť pre tých, ktorí majú oddanosť jej bolestiam, a Ježiš jej prisľúbil štyri hlavné milosti pre nich: prvý, že tí, ktorí vzývajú túto božskú Matku, si pred smrťou zaslúžia úprimné pokánie za svoje hriechy; druhý, že ich bude chrániť v ich súženiach, najmä v hodine smrti; tretí, že im vtlačí spomienku na svoje umučenie a dá im za to odmenu v nebi; štvrtý, že ich odovzdá do rúk samotnej Márie, aby s nimi mohla nakladať podľa svojej ľubovôle a zaistiť im všetky milosti, ktoré chce. "
(Sv. Alfonz Liguori, "Sláva Panny Márie")

Zdravas, Mária, plná bolestí, s tebou je ukrižovaný Ježiš, ty si hodná súcitu medzi všetkými ženami a hodný súcitu je Ježiš, požehnaný plod tvojho života.
Svätá Mária, Matka ukrižovaného Ježiša, vypros nám, ktorí sme ukrižovali tvojho božského Syna, slzy teraz a v hodine našej smrti. Nech sa páči.
GChevalier
HUDEBNÍ MEDITACE PRO PANNU MARII SEDMIBOLESTNOU (15. září)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Spasitel spojuje s úctou k Mariiným bolestem velmi cenné milosti. Pelbart uvádí, že svaté Alžbětě Panně bylo zjeveno, že svatý Jan Evangelista po Mariině nanebevzetí zatoužil ji znovu spatřit a že se mu této milosti dostalo: zjevila se mu jeho …More
HUDEBNÍ MEDITACE PRO PANNU MARII SEDMIBOLESTNOU (15. září)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Spasitel spojuje s úctou k Mariiným bolestem velmi cenné milosti. Pelbart uvádí, že svaté Alžbětě Panně bylo zjeveno, že svatý Jan Evangelista po Mariině nanebevzetí zatoužil ji znovu spatřit a že se mu této milosti dostalo: zjevila se mu jeho milovaná Matka a s ní i Ježíš; slyšel pak, jak Maria žádá svého božského Syna o nějakou zvláštní milost pro ty, kdo mají úctu k jejím bolestem, a Ježíš jí pro ně slíbil čtyři hlavní milosti: první, že ti, kdo vzývají tuto božskou Matku, si jejími bolestmi zaslouží, aby před smrtí upřímně odčinili své hříchy; druhý, že je bude chránit v jejich souženích, zvláště v hodině smrti; třetí, že jim vtiskne vzpomínku na své umučení a dá jim za to odměnu v nebi; čtvrtý, že je vydá do rukou samotné Marie, aby s nimi mohla nakládat podle své libosti a opatřit jim všechny milosti, které si přeje. "
(Sv. Alfons Liguori, "Sláva Marie")

"Zdrávas, Maria, plná bolestí, Ježíš ukřižovaný je s tebou, jsi hodna soucitu mezi všemi ženami a hoden soucitu je Ježíš, požehnaný plod tvého života.

Svatá Maria, Matko ukřižovaného Ježíše, vypros nám, kteří jsme ukřižovali tvého božského Syna, slzy nyní i v hodině naší smrti. Budiž."

« RUŽENEC je obdivuhodný!
Pomáhá každému,
Uzdravuje nevyléčitelnou duši:
ŘÍKEJME KAŽDÝ DEN! »
montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Svatý Louis-Marie Grignion de Montfort)

« Chcete-li mít doma pokoj, modlete se jako rodina každý večer Růženec. »


(sv. Pius X.)
AJPM shares this
2145
MUSIKALISCHE MEDITATION FÜR UNSERE FRAU DER SIEBEN SCHMERZEN (15. September)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Der Erlöser verbindet mit der Verehrung der Schmerzen Mariens sehr wertvolle Gnaden. Pelbart berichtet, dass es der heiligen Elisabeth, der Jungfrau, offenbart wurde, dass der heilige Johannes der Evangelist nach der Aufnahme …More
MUSIKALISCHE MEDITATION FÜR UNSERE FRAU DER SIEBEN SCHMERZEN (15. September)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Der Erlöser verbindet mit der Verehrung der Schmerzen Mariens sehr wertvolle Gnaden. Pelbart berichtet, dass es der heiligen Elisabeth, der Jungfrau, offenbart wurde, dass der heilige Johannes der Evangelist nach der Aufnahme Marias in den Himmel sich danach sehnte, sie wiederzusehen, und dass er diese Gunst erlangte: seine geliebte Mutter erschien ihm, und sogar Jesus mit ihr; er hörte dann, wie Maria ihren göttlichen Sohn um eine besondere Gnade für diejenigen bat, die ihren Schmerzen ergeben sind, und Jesus versprach ihr vier Hauptgnaden für sie: erstens, dass diejenigen, die diese göttliche Mutter durch ihre Schmerzen anrufen, es verdienen, vor dem Tod eine aufrichtige Buße für ihre Sünden zu tun; zweitens, dass er sie in ihren Bedrängnissen beschützt, besonders in der Todesstunde; drittens, dass er ihnen das Gedächtnis seines Leidens einprägt und ihnen den Lohn dafür im Himmel gibt; viertens, dass er sie in die Hände Marias selbst übergibt, damit sie über sie nach ihrem Wohlgefallen verfügen und ihnen alle Gnaden verschaffen kann, die sie will. "
(Der heilige Alfons von Liguori, "Die Herrlichkeit Mariens")

Gegrüßt seist du, Maria, voll Schmerz; der gekreuzigte Jesus ist bei dir; du bist des Mitleids würdig unter allen Frauen, und des Mitleids würdig ist Jesus, die selige Frucht deines Leibes.
Heilige Maria, Mutter des gekreuzigten Jesus, bitte um Tränen für uns, die wir deinen göttlichen Sohn gekreuzigt haben, jetzt und in der Stunde unseres Todes. So soll es sein.
montfort.kingeshop.com
« Der ROSENKRANZ ist bewundernswert!
Er gibt allen Hilfe,
Es heilt die unheilbare Seele:
LASST ES UNS JEDEN TAG SAGEN! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)
Tina 13
🙏🙏🙏
Montfort AJPM shares this
1156
MEDITAZIONE MUSICALE PER NOSTRA SIGNORA DEI 7 DOLORI (15 settembre)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Il Salvatore attribuisce grazie molto preziose alla devozione ai dolori di Maria. Pelbart riferisce che fu rivelato a Santa Elisabetta la Vergine che San Giovanni Evangelista, dopo l'Assunzione di Maria in Cielo, desiderava vederla di nuovo, …More
MEDITAZIONE MUSICALE PER NOSTRA SIGNORA DEI 7 DOLORI (15 settembre)
montfortajpm.blogspot.com/2016/03/notre-dame-des-7-douleurs-vendredi-de.html
"Il Salvatore attribuisce grazie molto preziose alla devozione ai dolori di Maria. Pelbart riferisce che fu rivelato a Santa Elisabetta la Vergine che San Giovanni Evangelista, dopo l'Assunzione di Maria in Cielo, desiderava vederla di nuovo, e che ottenne questo favore: gli apparve la sua amata Madre, e anche Gesù con lei; sentì poi Maria chiedere al suo divin Figlio qualche grazia speciale per coloro che hanno devozione ai suoi dolori, e Gesù le promise quattro grazie principali per loro: il primo, che coloro che invocano questa divina Madre con i suoi dolori, meriteranno di fare prima della morte una sincera penitenza per i loro peccati; il secondo, che li proteggerà nelle loro tribolazioni, specialmente nell'ora della morte; il terzo, che imprimerà in loro il ricordo della sua Passione, e ne darà loro la ricompensa in Cielo; il quarto, che li consegnerà nelle mani di Maria stessa, affinché ne disponga secondo il suo buon gusto, e procuri loro tutte le grazie che vorrà. "
(Sant'Alfonso Liguori, "Le glorie di Maria")

Ave Maria, piena di dolori; Gesù crocifisso è con te; tu sei degna di compassione tra tutte le donne, e degno di compassione è Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
Santa Maria, Madre di Gesù crocifisso, ottieni lacrime per noi che abbiamo crocifisso il tuo divin Figlio, ora e nell'ora della nostra morte. Così sia.
AJPM
« Il ROSARIO è ADMIRABILE!
Egli dà aiuto a tutti,
Guarisce l'anima incurabile:
DICIAMOLO TUTTI I GIORNI! »

montfortajpm.blogspot.com/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html
(San Luigi Maria Grignion de Montfort)