Stylita
Dnes má svátek sv. Melichar Grodecký

Spolu se Štěpánem Pongrácem a sv. Markem Křiževčaninem (ostřihomským kanovníkem) patří sv. Melichar Grodecký mezi tzv. "košické mučedníky". Všichni tři studovali na jezuitské koleji ve Štýrském Hradci a jako mladí kněží přišli společně do Košic, kde byli umučeni.
Melichar Grodecký se narodil v polské rodině, pravděpodobně roku 1584 v Těšíně. V jeho příbuzenst…More
Dnes má svátek sv. Melichar Grodecký

Spolu se Štěpánem Pongrácem a sv. Markem Křiževčaninem (ostřihomským kanovníkem) patří sv. Melichar Grodecký mezi tzv. "košické mučedníky". Všichni tři studovali na jezuitské koleji ve Štýrském Hradci a jako mladí kněží přišli společně do Košic, kde byli umučeni.
Melichar Grodecký se narodil v polské rodině, pravděpodobně roku 1584 v Těšíně. V jeho příbuzenstvu bylo několik duchovních včetně sv. Jana Sarkandra. Začal studoval u jezuitů ve Vídni a pak roku 1603 vstoupil v Brně do jezuitského noviciátu. Po dalších studiích v Praze a ve Štýrském Hradci byl roku 1614 v české metropoli vysvěcen na kněze. Působil v klementinské koleji a jako ředitel semináře sv. Václava určeného pro chudé studenty.
Za stavovského povstání ho představení v roce 1618 poslali do Košic, kde měl kázat pro Slováky a Němce. V té době vojáci sedmihradského knížete Gabriela Bethlena pod vedením Jiřího Rákoszyho obsadili město. Melichar spolu s ředitelem trnavského semináře, kanovníkem Markem Křiževčaninem, a jezuitou ze Sedmihradska (dnešního Rumunska) Štěpánem Pongrácem byli vydáni košickou městskou radou na žádost Rákoszyho do jeho rukou, když slíbil, že pak nedovolí plenění města. Ve městě byla totiž většina protestantů, katolických rodin bylo jen asi dvě stě.
Zpočátku se s nimi zacházelo dobře, vězněni byli ve vlastní jezuitské rezidenci. Věznitelé se je ale stále tvrdším způsobem snažili přimět k odpadu od katolické církve. Když se nepoddali, začalo roku 1619 kruté sadistické mučení. Výmluvně o tom svědčí pozdější poznámka městského kata, který poté, co zahlédl jejich mrtvoly, prohlásil: "Byli tak ztýráni a zmrzačeni, že já bych to tak nikdy nedokázal, třebaže jsem v těchto věcech odborník."
Zajatci byli mučeni postupně. Nejprve přišla řada na Marka, potom na Štěpána a nakonec na Melichara. V roce 1625 byly jejich ostatky převezeny do Trnavy. Za blahoslavené byli košičtí mučedníci prohlášeni v roce 1905 a svatořečil je v roce 1995 Jan Pavel II.
zdroj: jesuit.cz/osobnost.php?id=25

Všichni tři duchovní byli násilím donuceni k opuštění katolické víry, což odmítli. Proto byli 7. září 1619 pro výstrahu ostatním katolíkům umučeni. Jejich těla byla hozena do kanálu mezi odpad. Ještě dýchající Pongracz musel v odpadní jámě umírat několik hodin. Podle svědectví byl právě Melichar Grodecký tím posledním, kdo se na hrůzný výjev musel dívat, než byl sám zabit. Dnes se toto místo nachází na Hlavní ulici v Košicích. Paradoxně jediný, kdo se slitoval nad jejich ostatky, byl místní kat. Když totiž viděl zmrzačená těla, prohlásil, že to by nedokázal ani on jako mistr popravčí. V noci pak těla tajně vylovil a pohřbil.
zdroj: nasregion.cz/…knez-nad-jehoz-ostatky-se-slitoval-jen-kat-149109/
U.S.C.A.E.
a sv. Markem Křiževčaninem

tento výborne odpovedal okrem toho že Vieru nezaprie keď mu núkali majetky tak on povedal nemôžete mi dať niečo čo nie je vaše a ukradli ste to nám parafrázujem

Chorvát, Poliak a Maďar a voláme ich košickí a jeden z nich pôsobil aj v Brne toto je Katolicita ako z učebnice
U.S.C.A.E.
9 So zločincami mu dali hrob,

jednako s boháčom bol v smrti,

lebo nerobil násilie,

ani podvod nemal v ústach.

10 Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením...

Ak dá svoj život na obetu za hriech,

uvidí dlhoveké potomstvo

a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.

11 Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.

Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou

ospravedlní mnohých

a on ponesie ich hriechy. …More
9 So zločincami mu dali hrob,

jednako s boháčom bol v smrti,

lebo nerobil násilie,

ani podvod nemal v ústach.

10 Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením...

Ak dá svoj život na obetu za hriech,

uvidí dlhoveké potomstvo

a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.

11 Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.

Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou

ospravedlní mnohých

a on ponesie ich hriechy.

ssv.sk/…blia/kniha/kniha-proroka-izaiasa/kapitola/53.xhtml

...

Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. (1 Pt 2,21-22)
U.S.C.A.E.
2. Korinťanom 5:21 SSV

Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

SSV: Sväté Písmo - katolícky preklad
Martina Bohumila Lutherová
Vloudila se chybička, ve "svatém zanícení".......
Prorok Nátan ke králi Davidovi, proroctví o Mesiáši
Slovo Hospodinovo o Mesiáši -
14Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Když bude činit zlo, budu ho kárat lidskou holí a ranami lidských synů.
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií – je to jen klam …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_02.htm

1. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Bratři! Jako jste přijali, že Kristus Ježíš je Pán, tak žijte dále ve spojení s ním, v něm buďte zakořeněni a na něm stavějte, utvrzení ve víře, jak jste v ní byli vyučeni, a nepřestávejte Bohu děkovat. Dejte si pozor, aby vás nikdo nezotročil (tak zvanou) filosofií – je to jen klam a mam. Jsou to samé nauky lidské, (které se opírají) o prvopočátky světa, ne o Krista. A v něm totiž přebývá celá plnost božství tělesně, i vy jste v něm dosáhli plnosti. On je hlavou všech (andělských) knížat a mocností. V něm jste byli obřezáni, ovšem ne obřízkou provedenou lidskýma rukama, ale obřízkou Kristovou, která spočívá v úplném svlečení hmotného těla: křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. Knížata a mocnosti (pekla) odzbrojil, veřejně je vystavil potupě a křížem nad nimi triumfoval.
Kol 2,6-15

Žalm:
Hospodin je dobrotivý ve všem.

Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
budu velebit tvé jméno po všechny věky.
Každý den tě budu velebit
a chválit tvé jméno po všechny věky.

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
a tvoji zbožní ať tě velebí!
Ať vypravují o slávě tvého království,
ať mluví o tvé síle.
Zl 145

Evangelium:
Lk 6,12-19