Clicks1.6K
Združenie slovenskej inteligencie zdôrazňuje a varuje, že PRI VÝVOJI MRNA VAKCÍN PROTI COVID-19 BOLI POUŽITÉ BUNKOVÉ LÍNIE Z POTRATENÝCH (ZAVRAŽDENÝCH) DETÍ SLOVENSKO: V Slovenskej republike …More
Združenie slovenskej inteligencie zdôrazňuje a varuje, že PRI VÝVOJI MRNA VAKCÍN PROTI COVID-19 BOLI POUŽITÉ BUNKOVÉ LÍNIE Z POTRATENÝCH (ZAVRAŽDENÝCH) DETÍ

SLOVENSKO: V Slovenskej republike sa začalo s očkovaním proti chorobe COVID-19, pričom sa neuskutočnila skutočná odborná diskusia na tému hľadania objektívnych vedeckých faktov v súvislosti s propagovanými vakcínami. Vo svojom vyhlásení na to upozorňuje Združenie slovenskej inteligencie (ZSI), ktoré portálu napalete.sk poskytol člen združenia Branislav Čech.

Ako pokračuje, ochoreniu sa niekoľko mesiacov venuje veľké množstvo pozornosti a vláda s vybranými masmédiami sa snažia navodiť dojem, že v Slovensku skoro každý umiera len na COVID-19, čím vyvolávajú atmosféru strachu a hystérie.

“Podľa štátnych inštitúcií a ideologicky vyselektovaných odborníkov z oblasti biomedicínskych vied, ktorým bol umožnený prístup do médií, má byť očkovanie jedinou záchranou pred tisíckami mŕtvych.

Ostatné choroby sa odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Mnohí z tých, ktorí odporúčajú očkovanie, majú preukázateľné prepojenia na farmaceutické spoločnosti a propagácia očkovania im prináša výhody alebo finančný zisk,” tvrdí ZSI.

“Špičkovým vedcom a odborníkom s protikladným odborným a vedeckým názorom, či už domácim alebo zahraničným, nebolo umožnené v médiách vyjadriť zásadné biomedicínske výhrady proti očkovaniu proti ochoreniu COVID-19,” pokračuje združenie vo svojom vyhlásení.

“Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku sú dlhodobo kardiovaskulárne choroby spolu s nádorovými ochoreniami. Podľa štatistického úradu SR predstavovali tieto choroby za rok 2019 až 73 percent zo všetkých príčin úmrtí. Respiračné ochorenia, ku ktorým patrí aj COVID-19, predstavovali za rok 2019 len 7,5 percenta.

Reálne údaje zo sveta úplne popierajú tvrdenia našich oficiálnych štátnych a politických predstaviteľov, keďže neprišlo k štatisticky významnému nárastu úmrtí v porovnaní s uplynulými dekádami.

Koľko času a energie vláda SR venuje ostatným smrteľným chorobám a prevencii v rámci zdravotníckej politiky poukazovaním na tzv. odvrátiteľné úmrtia, majú občania ako aj odborníci možnosť vidieť sami,” konštatuje ZSI.

“Masmédiá, mnohí politici a viacerí odborníci z oblasti biomedicíny a zdravotníctva ideologicky presadzujú očkovanie proti chorobe COVID-19 napriek tomu, že samotní výrobcovia očkovacích látok v rámci dohody na úrovni EÚ odmietli prevziať právnu zodpovednosť za ich negatívne a vážne vedľajšie nežiaduce účinky, ktoré boli zistené v rámci nedostatočného procesu testovania vakcín proti koronavírusu.

V právnom rozmere deklarovaného dobrovoľného očkovania sú účastníci uvádzaní do omylu. Dobrovoľne podstupujú očkovanie vakcínou Comirnaty (Pfizer-BioNTech). Potvrdzujú to informovaným súhlasom ešte pred očkovaním, a tak súhlasia so všetkými rizikami bez toho, aby si to uvedomovali.

Vzhľadom na dohodu producentov očkovacích látok s EÚ sa tak vzdávajú právneho nároku na odškodnenie zo strany štátu,” uvádza združenie. ZSI ďalej pripomína, že Svetová zdravotnícka organizácia na svojich oficiálnych stránkach uvádza zoznam viac ako dvadsiatich vážnych nežiaducich účinkov vakcín, ktoré je potrebné sledovať.

Ich producenti v rámci procesu tzv. podmienečného schválenia pod ťarchou dôkazov počas extrémne skráteného klinického skúšania tieto negatívne účinky priznávajú, avšak absentujú poznatky v rámci strednodobých a dlhodobých testov vakcín, ktoré získavajú podmienečné schválenie od Európskej agentúry pre lieky.

“Typ experimentálnej mRNA vakcíny spoločnosti Pfizer-BioNTech, ktorým sa začalo na Slovensku očkovať, sa nikdy predtým ešte neočkovalo a vedľajšie účinky najmä strednodobého a dlhodobého charakteru neboli dostatočne preverené z hľadiska biologickej bezpečnosti pre ľudský organizmus.

Mnoho svetových kapacít v zahraničí varuje pred použitím experimentálnych vakcín založených na nanotechnológiách a poukazujú na nepreskúmané riziká nanokontaminácie ľudského organizmu a na extrémne ohrozenie z hľadiska jeho genetickej bezpečnosti.

Niektorí špičkoví vedci a špecialisti vo svete to dokonca považujú za zločin proti ľudskosti, pričom sa odvolávajú na platnosť Norimberského kódexu zakazujúceho niektoré druhy pokusov na ľuďoch, ako aj na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

K spomenutým skutočnostiam je potrebné zaradiť aj fakt, že pri vývoji, výrobe a testovaní viacerých vakcín proti ochoreniu COVID-19 boli neetickým spôsobom použité bunkové línie a kultúry pochádzajúce z potratených detí, čo je samé o sebe ohavným zločinom.

Tieto fakty sú dôvodom pre uplatnenie výhrady vo svedomí pre tých občanov SR, ktorí chcú dodržiavať dekalóg a prirodzený mravný zákon, nechcú sa akoukoľvek spoluprácou podieľať na tomto zločine vraždy desiatok nenarodených detí.

V opačnom prípade by totiž podporovali farmaceutický priemysel v týchto neľudských praktikách,” apeluje ZSI a občanov SR vyzýva, aby pred rozhodnutím o očkovaní uvažovali racionálne.

“Svoje rozhodnutie urobte zodpovedne na základe vyhodnotenia všetkých dostupných informácií. Môže byť jedno z najdôležitejších vo vašom živote, keďže vakcinácie proti COVID-19 a jeho následky sú nevratné!” upozorňuje združenie slovenskej spoločenskej elity.

“Akú majú dôveru ľudia, ktorí svojou morálkou nemôžu byť príkladom, ktorí svoje akademické tituly získali podvodom, ktorí na predvolebné sľuby zabudli ihneď po voľbách, ktorí vás pre dosiahnutie svojho cieľa vydierajú a porušujú zákony, ktorí cenzurujú názory slovenských a svetových odborníkov a výsledky štúdií svetoznámych profesorov označujú za bludy?

Akú majú dôveru tí, čo občanov nespokojných s vládou SR označujú za brechajúce psy a opice, čo porušujú vlastné vyhlášky a zákony, čo vedome ničia slovenskú štátnosť a kompetencie odovzdávajú zahraničiu?

Akú majú dôveru tí, čo vedome klamú o skutočnostiach objasňujúcich závažné trestné činy?” pýta sa na záver svojho vyhlásenia ZSI poukazujúc na nekompetentnosť súčasnej vládnej moci najmä v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Zdroj: napalete.sk
ľubica
ľubica
Pre všetkých občanov SR..
Všetci môžu podávať na Európsky súd pre ľudské práva…nie tak ako niekto šíri na fb, že sa to nedá a neviem čo ešte ‼‼
Ľudové Zhromaždenie SR ponúka ďalšiu z možností, ako bojovať proti porušovaniu základných ľudských práv ( náhubky, slobodný pohyb, testovanie zdravých občanov, proti zdravotníctvu, kde vyžadujú nejaký test zdravého človeka a mnoho ďaľších faktorov)
Spojte…More
Pre všetkých občanov SR..
Všetci môžu podávať na Európsky súd pre ľudské práva…nie tak ako niekto šíri na fb, že sa to nedá a neviem čo ešte ‼‼
Ľudové Zhromaždenie SR ponúka ďalšiu z možností, ako bojovať proti porušovaniu základných ľudských práv ( náhubky, slobodný pohyb, testovanie zdravých občanov, proti zdravotníctvu, kde vyžadujú nejaký test zdravého človeka a mnoho ďaľších faktorov)
Spojte sa už, a už sa vykašlite na tých falošných spasiteľov, ktorí vás zatiahli akurát do vopred dohodnutej pasce‼
Rada Európy – Európsky súd pre ľudské práva
Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) kontroluje dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (publikovaný pod č. 209/1992 Zb. a č. 102/1999 Z. z.). ESĽP sa skladá zo sudcov volených Parlamentným zhromaždením RE, počet sudcov sa rovná počtu členských štátov RE. Sídlo má v Štrasburgu.
Jeho úlohou je rozhodovať, či štáty rešpektujú práva a záruky obsiahnuté v Dohovore. Súd koná výlučne na základe sťažností, ktoré môžu podávať jednotlivci, skupiny jednotlivcov, mimovládne organizácie, ale aj členské štáty Rady Európy (RE). Ak Súd zistí, že štát porušil práva alebo záruky, vynesie rozsudok. Rozsudky sú záväzné a krajiny, ktorých sa týkajú, sú povinné ich vykonať. Na výkon rozsudkov dohliada Výbor ministrov RE.
Predsedom Európskeho súdu pre ľudské práva je v súčasnosti Robert Spano (zvolený za Island). Jeho podpredsedami sú Jon Fridrik Kjølbro (zvolený za Dánsko) a Ksenija Turković (zvolená za Chorvátsko).
Ak ste sa rozhodli obrátiť sa na Súd, uistite sa, že Vaša sťažnosť zodpovedá požiadavkám Pravidla 47 Rokovacieho poriadku Súdu. Uvedené Pravidlo stanovuje, ktoré informácie a dokumenty musia byť predložené.
Neposkytnutie čo i len jednej informácie alebo dokumentu požadovaného Pravidlom 47 ods. 1 a 2 bude mať za následok, že sťažnosť nebude preskúmaná Súdom. Je preto nevyhnutné, aby boli vyplnené všetky časti formulára sťažnosti.
Je potrebné stiahnuť si formulár sťažnosti (z internetovej stránky Súdu), vyplniť ho, vytlačiť a poslať ho Súdu poštou spolu s príslušnými listinami. Nepoužívajte žiadny iný formulár. K správnemu vyplneniu formulára sťažnosti si preštudujte dokumenty uvedené nižšie.
The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex
Zdieľanie pod OZ Ľudové Zhromaždenie SR pre všetkých občanov SR
Webová stránka na správny a právny postup s dokumentmi….
echr.coe.int/…/home.aspx?p=applicants/slo&c=
zdroj vk.com stefi stefano m.vk.com/wall513906176_2814
Márča Sk
Môžeme si byť istí, že embryá sú len vo vakcínach? Údajne aj v kozmetike, zišli by sa nejaké zoznamy
Peter(skala)
ževraj v Pepsi-cole
Peter(skala)
Kraft, Pepsi, a Nestle používajú potratené deti na výrobu dochucovadiel
lifenews.sk/node/10845More
Kraft, Pepsi, a Nestle používajú potratené deti na výrobu dochucovadiel
lifenews.sk/node/10845
dyk
Dnes má Vassula Ryden narodeniny :) 79 rokov :)
Chvála Bohu za dielo, ktoré nám cez Vassulu dáva :)
Peter(skala)
...dobre napísali, že nebola verejna diskusia o vakcinach.
tak ako nebolo o vstupe do NATO
KBS rozhodla bez verejnej diskusii a my teraz nemôžeme prijmať Sviatosti
🤔
Bratia a sestry
Peter, ale my máme výhradu svedomia, takže každý nech sa rozhodne teda podľa seba a nie podľa KBS a podobných mienkotvorných inštitúcií
Peter(skala)
samozrejme každý podla svedomia, len poukazujem na to, že aj KBS je inštitucia, ktorá ked niečo vyžaduje od ludí, mala by im dať možnosť sa aj vyjadriť a diskutovať o tom, či je správne, čo sa od nich vyžaduje a nie že KBS nariadi bez nejakej pripomienky veriacich. Dokonca aj dogma ak má byť vyhlasená, musí splnať podmienky a jedna z nich je, že sa k nej musia vyjadriť veriaci a to formou …More
samozrejme každý podla svedomia, len poukazujem na to, že aj KBS je inštitucia, ktorá ked niečo vyžaduje od ludí, mala by im dať možnosť sa aj vyjadriť a diskutovať o tom, či je správne, čo sa od nich vyžaduje a nie že KBS nariadi bez nejakej pripomienky veriacich. Dokonca aj dogma ak má byť vyhlasená, musí splnať podmienky a jedna z nich je, že sa k nej musia vyjadriť veriaci a to formou peticie.
johanika
"Máte otázku o naliehavom probléme našej doby a úlohe katolíckej cirkvi v modernom svete? Využite toto upozornenie na zaslanie svojich otázok kardinálovi Burkemu. V priebehu roku 2021 sa zdá, že spoločnosť sa uberá deštruktívnou cestou s rýchlou eróziou morálnych hodnôt. Ako katolíci, určite a predovšetkým musíme zdvihnúť zrak a upriamiť ho na kresťanský ideál, ktorého podstaty sa také otrasy …More
"Máte otázku o naliehavom probléme našej doby a úlohe katolíckej cirkvi v modernom svete? Využite toto upozornenie na zaslanie svojich otázok kardinálovi Burkemu. V priebehu roku 2021 sa zdá, že spoločnosť sa uberá deštruktívnou cestou s rýchlou eróziou morálnych hodnôt. Ako katolíci, určite a predovšetkým musíme zdvihnúť zrak a upriamiť ho na kresťanský ideál, ktorého podstaty sa také otrasy nemôžu dotknúť..."

catholicaction.org/submit_your_questions_jan_2021
Stano Kobella
Tak to je sila, ZSI sa pridŕža Božského hlasu Svedomia narozdiel od chladnokrvnej satanskej KBS!!!
Prijať satanskú vakcínu zo zavraždených detí do svojej krvi a chrámu svojho srdca je AKO OBETOVAŤ DETI BÁLOVI !!! Znesvätíte chrám svojho srdca vraždou detí !!!
prosím neprehliadnite: Značka Šelmy Vysvetlená
prekladal som to do slovenčiny 2 týždne. ich satanská vakcína alias značka šelmy zničí …More
Tak to je sila, ZSI sa pridŕža Božského hlasu Svedomia narozdiel od chladnokrvnej satanskej KBS!!!
Prijať satanskú vakcínu zo zavraždených detí do svojej krvi a chrámu svojho srdca je AKO OBETOVAŤ DETI BÁLOVI !!! Znesvätíte chrám svojho srdca vraždou detí !!!
prosím neprehliadnite: Značka Šelmy Vysvetlená
prekladal som to do slovenčiny 2 týždne. ich satanská vakcína alias značka šelmy zničí vám krv, vašu dušu, vašu DNA a prestanete byť človekom, stanete sa gmo zvieraťom, stratíte navždy radosť zo života a spojenie s Bohom, to jediné čo robí život pekný :-( a už sa to nedá vrátiť späť a skončíte v pekle.