Victory
766

BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část)

video: BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část) | BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část) BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část) – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate
BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část) BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část)
BKP: Sabatický rok a koinonia (3. část)

Zděděné ložisko lži a zla v člověku
K osvobození od síly lži a zla, která je součástí lidského ega a zároveň i dědictvím prvního hříchu, slouží dva silné prostředky. Je to vnitřní modlitba a koinonia. Z ložiska zla v nitru člověka neboli z duchovního semene pekelného hada, které chytá inspirace od satana a démonů, vyšlo veškeré zlo v historii lidstva, všechny zločiny, války, vraždy, tyranie i zvěrstva. Toto ložisko zla v člověku, které v současnosti vede jedince i lidstvo ke genocidě, vyřazuje svědomí a oslepuje rozum až k totální debilitě, takže dnes už člověk neví, že muž je mužem a žena ženou. To s sebou nese posedlost démonickými silami. Ložisko zla v duši táhne člověka pod rouškou takzvaného svého dobra a své pravdy do věčného zavržení v pekle. Tento program je součástí dědičného hříchu – tzv. starého člověka.

Po prarodičích jsi i ty zdědil genetický kód ďábla, který je otcem lži a vrah. Ježíš tě přišel zachránit před peklem a šikmou cestou, která do něho vede. On je jediný Spasitel lidstva a také i tvůj jediný Spasitel. V nikom jiném není spásy (Sk 4,12). Z naší strany je ale podmínkou spásy pokání. Každý z nás potřebuje, aby ho Ježíš Kristus osvobodil od ložiska zla v duši. Všechny současné fráze o míru, klimatu, planetárním rozvoji, Agendě 2030, ekonomických fórech, o právech menšin, o ekologii, o takzvané ochraně práv dětí, o lidské důstojnosti i právech LGBTQ, jsou jen bohapusté lži a kruté manipulace v ústech mainstreamu i NWO, za nimiž stojí otec lži a smrti, satan. On chce pomocí profesionální lži, ve spojení s antikristovským duchem, oddělit člověka od Spasitele, kterým je Ježíš Kristus.

Prostředek k osvobození – bratrské společenství
Ježíš je uprostřed vás, Bohu zasvěcených osob, pokud tvoříte vnitřní jednotu (srov. Mt 18,19-20). Vnitřní jednota však není možná bez sjednocení s Ježíšem ukřižovaným a s Jeho smrtí. Byli jsme do ní ponořeni ve křtu. Proces zajet na hlubinu i v našich osobních vztazích je formou nejhlubšího očišťování i formou pokání. Jde o vytváření hlubokého bratrského společenství, biblické koinonie. Náš duch musí být skrze cestu očistnou zbaven duševní temnoty, kterou působí ego. V našem egu je koncentrována síla dědičného hříchu i síla a zákeřnost starého člověka. O hlubokou očistu od této síly chceme usilovat právě v sabatickém roce. Jsme si plně vědomi, že to není v naší moci a že to může učinit jedině Bůh. On ale chce, abychom i z naší strany učinili určitý krok, tedy vešli do samoty a před Jeho tvář a pak byli také ochotni nebránit Božímu působení skrze bratra k naší očistě. Podle sv. Basila je nejúčinnější očistou od našeho ega právě pravdivé, bratrské společenství.

Duchovní očistu prožívá především to společenství, které se intenzivně modlí. Když se budete pravdivě modlit a budete usilovat o vnitřní jednotu ve společenství, nastane intenzivní očista ve vzájemných vztazích. Je třeba přitom počítat s nedefinovatelným napětím, nedorozuměním, neočekávaným střetem, hádkou o nepodstatné věci, až s alergií a averzí vůči druhému. Člověk by chtěl z tohoto duchovního bojiště utéct, ale právě zde i konfliktní momenty mají přispět k odkrytí našeho ega s jeho skrytými zlozvyky, urážlivostí, konkurenčností a nekritičností, až slepotou vůči sobě. Toto vše je materiál k vnitřní modlitbě před Boží tváří. Konkrétní problém či bolest je třeba odkrýt před Ježíšem ukřižovaným a sjednotit s Jeho utrpením za naše hříchy. V takové modlitbě zažijete hloubku spoluukřižování i slova „Eli, Eli“ i jednotu s Kristovu smrtí.

Pravdivá modlitba před Boží tváří vyústí v určitý krok, který odstraní vzájemné napětí skrze pravdivé pokoření se. Jde zároveň o krok víry, který otvírá oči. Svá vlastní spravedlnost se svou pravdou a svým dobrem jsou častým zdrojem konfliktů a brání pravdivé jednotě s Bohem i pravdivé jednotě uvnitř bratrského společenství. Někteří duchovní učitelé v souvislosti s touto problematikou mluví o nutné očistě citů, rozumu a vůle. Aby člověk procházel tímto procesem vnitřní očisty ve společenství, není to možné bez bytostního zaměření se na Krista ukřižovaného a sjednocování se s Ním. V takové modlitbě zároveň dostaneš světlo i sílu ke konkrétním krokům pokoření, které vedou k vítězství.

V kořeni lidského ega je skryté semeno ďábelské pýchy odmítající Boha i bližního. Ve stavu napětí ve společenství nefunguje k jeho odstranění žádná přirozená sympatie ani žádné povrchní lidské přátelství. Někdy se vzájemné vztahy tak napnou, že se o problému nedá ani mluvit, člověk k tomu nemá ochotu. Pak se musí modlitbou a pokořováním vybojovávat obyčejná otevřenost, aby prasklo napětí, které dělalo společný život nesnesitelným. Krok víry je člověk schopen udělat jen skrze Boží milost, kterou získá z vnitřní jednoty s Ježíšem. S Ježíšovou bolestí spojuje svou bolest duše. Pán pak dává jednoduché východisko ve společném, hlasitém pokání, po kterém padají hory, které se zdály nepřekonatelné. Konkrétně to znamená, že každý místo toho, aby usvědčoval druhého, začne s pokáním od sebe a svou vinu hlasitě vyzná.

Rovněž jsou důležité rozhovory a svědectví po hodině vymezené k vnitřní modlitbě.

Hovořili jsme v několika částech o sabatickém roku a o jeho podstatě. Zároveň jsme si kladli otázku, jak má nyní posloužit k obrodě Božích služebníků i Božího lidu. Ideální by bylo, aby se kněží v diecézi rozdělili do sedmi skupin. Každá skupina by světila sabatický rok v jiném roce. Zatím je to nereálné. Je ale možné začít tak, že 4 až 7 kněží si vyžádá od biskupa dovolení, aby je uvolnil k prožití sabatického roku. Zřejmě se některý biskup bude vymlouvat, že je nedostatek kněžstva. Povolení dá jen pod podmínkou, že v neděli budou mít bohoslužby pro lid. Zřejmě pro začátek je tento ústupek nutné udělat. Kéž Bůh těm, kteří sabatický rok začnou, dá k němu své požehnání.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

18. 7. 2022