Victory
309

I kdyby Tě všichni zradili, já ne

Potom co Ježíš hovořil při poslední večeři o lásce, Šimon Mu položil otázku: „Pane, kam jdeš?“ Co řekl Ježíš? „Kam já jdu, ty nyní nemůžeš přijít. Ale budeš mne následovat později.“ Petr nakonec řekl: „I svůj život za Tebe položím.“ A Ježíš mu na to odpověděl: „Amen, amen, pravím ti, dříve, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Co asi prožíval Petr, když mu to Ježíš řekl? Nechápal: Co to o mně říká? Jak zapřu? Vždyť já jsem ochoten i život obětovat! Kdyby všichni zradili, já ne! Petr se asi smutně díval na Pána Ježíše. Pane, co to říkáš? Za koho mě pokládáš? Já že Tě zradím? Nikdy, já nikdy. Petr to myslel upřímně, ale nevěděl, co je to ložisko zla, dědičný hřích v nás, který se skrytě projevuje a který jedině člověk pokorný může odmaskovávat tak, že dostává jednu ránu za druhou. Jednu facku zprava, druhou zleva. Pak se naučí pravdivé pokoře, pokud je schopen to přijímat a nezatvrdí se v nenávisti či sebelítosti anebo ve vzpouře vůči Bohu. Člověk pak v té pravdivé pokoře už nespoléhá na sebe, ale cele důvěřuje Bohu. Nestačí však jen odmaskovat ložisko hříchu a zrady v nás, ale musíme se také stále znovu od něj oddělovat a přijímat vysvobození, které je jedině v Ježíši, v Jeho kříži, v spoluukřižování s Ním.