Az Ecclesia docens felfüggesztése

Nemrég olvastam John Hunwicke atyától egy 2017-es írást, amelyben az Amoris laetitia kapcsán felelevenítette John Henry Newman bíboros gondolatát az …
Bazsó-Dombi Attila
A jogtechnikai hiányosságok lényegének frappáns megfogalmazása:
"az egyházi jogszabályok 'tökéletlen megfogalmazásának problémáira' Ferenc pontifikátusa alatt, beleértve 'a formai szempontokra való gyenge figyelmet, a pontatlan terminológiát, a belső összefüggéstelenséget és a teljes jogrendszerrel való koordináció hiányát'."
Hasonló szentségjogi megfogalmazás kiüthetné a székeket és a trónust …More
A jogtechnikai hiányosságok lényegének frappáns megfogalmazása:
"az egyházi jogszabályok 'tökéletlen megfogalmazásának problémáira' Ferenc pontifikátusa alatt, beleértve 'a formai szempontokra való gyenge figyelmet, a pontatlan terminológiát, a belső összefüggéstelenséget és a teljes jogrendszerrel való koordináció hiányát'."
Hasonló szentségjogi megfogalmazás kiüthetné a székeket és a trónust az imposztőrök alól!
"Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. Senki sem törhet be az erős ember házába és nem rabolhatja el holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi őt. Csak azután foszthatja ki a házat. Bizony mondom nektek: minden bűn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli." (Mk 3,24-29)
Bazsó-Dombi Attila
Isten jutalmazza meg a szerzőt és a közzétevőt!
Bazsó-Dombi Attila
@Kapisztrán
Tévedés ezt állítani: "aposztázia", vagyis eretnekség
Az aposztázia nem eretnekség, hanem lényeges különbözőségeket viselő 2 külön teológiai fogalomról van szó:
aposztázia (gör. 'elpártolás'): bűn a →hit erénye ellen. - 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide)
a →hitetlenség cselekedete, mellyel a megkeresztelt ember a megismert hitet teljesen elutasítja (→hittag…More
@Kapisztrán
Tévedés ezt állítani: "aposztázia", vagyis eretnekség
Az aposztázia nem eretnekség, hanem lényeges különbözőségeket viselő 2 külön teológiai fogalomról van szó:
aposztázia (gör. 'elpártolás'): bűn a →hit erénye ellen. - 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a fide)
a →hitetlenség cselekedete, mellyel a megkeresztelt ember a megismert hitet teljesen elutasítja (→hittagadó). - A ~ vallási →közömbösségbe v. →ateizmusba torkoll. Jogilag is →büntetendő cselekmény.
aposztázia – Magyar Katolikus Lexikon
eretnekség (lat. haeresis, gör. haireszisz, 'válogatás, elkülönülés, életmód'): 1. tévtanítás, mely →dogmát tagad v. ellenkezik vele. - 2. bűn a hit erénye és a közösség ellen. Az eretnek az Egyház által elítélt tévtanokat hirdet vagy azok szerint él. Erkölcsileg az ~ formális, ha a megkeresztelt tudatosan elvet dogmát.
eretnekség – Magyar Katolikus Lexikon
Kapisztrán
Végső soron a lényeg, hogy az emberiség és a katolikus Egyház ide jutott, mindkettő közrejátszott szerintem. Az eretnekség elkezdődött a reformációval, az aposztázia pedig fokozatosan bontakozott ki az elvilágiasodással. De ennek ellenére sokan magukat keresztényeknek vallják, az utolsó pillanatig, amikor majd az Úr előtt adunk számot életünkről.
Bazsó-Dombi Attila
Az eretnekségek sora az apostoli korral kezdődött, az apostoli atyák korában pedig már dühöngtek az eretnekségek! Az első 1000 évben már mindenfajta eretnekség előfordult, a későbbiek (beleértve a protestánsokat is) csak a korábbiak kiújulásai voltak.
Ebben a tekintetben is más az aposztázia, főleg pedig a végső aposztázia. A Katekizmus 675-677 tanítása:
„675 Krisztus eljövetele előtt az Egyházna…More
Az eretnekségek sora az apostoli korral kezdődött, az apostoli atyák korában pedig már dühöngtek az eretnekségek! Az első 1000 évben már mindenfajta eretnekség előfordult, a későbbiek (beleértve a protestánsokat is) csak a korábbiak kiújulásai voltak.
Ebben a tekintetben is más az aposztázia, főleg pedig a végső aposztázia. A Katekizmus 675-677 tanítása:
„675 Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. [639] Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, [640] fölfedi a «gonoszság misztériumát» egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. [641] 676 Ez az antikrisztusi megtévesztés a világban mindannyiszor föltűnik, amikor a messiási reménységet a történelemben akarják beteljesíteni, ami csak a történelmen túl, az eszkatologikus ítélet által teljesedhet be; az Egyház az eljövendő ország ezen meghamisítását «millenarizmusnak» nevezett enyhébb formájában is, [642] és főként a «belsőleg romlott» szekularizált messianizmus politikai formájában elutasította. [643] 677 Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. [644] Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni [645] állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, [646] melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. [647] Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni [648] e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után. [649]”
Zarándok
Az atya által idézett megkülönböztetés fontos és pontos, de Indignus Famulus szövege nem tesz egyenlőségjelet az eretnekség és az aposztázia közé. A kifogásolt mondat: "A hittagadó vagy eretnek püspök megtagadja a hitben kötelező engedelmességet a kinyilatkoztató Istennek, ezáltal megtagadja magát Istent." Itt a vagy csupán annyit jelent, hogy bármelyik feltétel teljesülése esetén igaz a mondatb…More
Az atya által idézett megkülönböztetés fontos és pontos, de Indignus Famulus szövege nem tesz egyenlőségjelet az eretnekség és az aposztázia közé. A kifogásolt mondat: "A hittagadó vagy eretnek püspök megtagadja a hitben kötelező engedelmességet a kinyilatkoztató Istennek, ezáltal megtagadja magát Istent." Itt a vagy csupán annyit jelent, hogy bármelyik feltétel teljesülése esetén igaz a mondatban megfogalmazott állítás - amit talán egyikünk sem vitat.
Bazsó-Dombi Attila
@Zarándok
A pontosítás Kapisztrán hozzászólására vonatkozik, amint jeleztem is a hozzászólásomban!
Kapisztrán
Mivel a 2. eljövetel nemzedéke vagyunk, ez tulajdonképpen a megjövendölt "aposztázia", vagyis eretnekség beteljesedése, és egyben a kis hűséges maradék tanúságtételének ideje! Jel 13,11. De akik kételkednek, lehetőségük van ellenőrizni az "ellenfél" megnyilatkozásaiból egyértelműen kiderül: készülnek "aranykorszakuk" küszöbének átlépésére!