Clicks15
vi.news

Francis muốn "Xã hội Ki tô giáo" - Nhưng Chúa của Francis có quan tâm không?

Sau coronavirus mọi thứ "sẽ khác, Francis dự đoán mà không đưa ra lý do cho việc này.

Trong một thông điệp ngày 30 tháng 5 gửi cho "Dịch vụ Quốc tế Đổi mới Công giáo", ông viết rằng sự thống khổ từ coronavirus sẽ trở nên vô dụng nếu điều này không dẫn đến việc xây dựng một xã hội "công bằng hơn".

Thậm chí, ông ta còn ngạc nhiên kêu gọi một "xã hội Kitô giáo hơn," mặc dù tài liệu Abu Dhabi của Francis ngụ ý rằng" Thiên Chúa" không quan tâm đến một xã hội Kitô giáo nói riêng, vì ông ta cho rằng chúa "mong muốn" đa nguyên và đa dạng tôn giáo.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsFlsespirra