Clicks588

Mariánský sloup

Stylita
124
Praha, 4.5. L.P. 2020 Instalace sochy Immaculaty na sloup Dvakrát 12 hvězd, zdroj: fb Petr BlažekMore
Praha, 4.5. L.P. 2020
Instalace sochy Immaculaty na sloup
Dvakrát 12 hvězd, zdroj: fb Petr Blažek
Dana22
Dobrá správa

www.protiproud.cz/duchovni-svet/5148-praha-se-r…

Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. Nejušlechtilejší ženská bytost. Výčitka svědomí zavilých nepřátel. Nekončící překrucování historie. Budoucnost našeho národa
7. 6. 2020

Radomír Malý přednesl na Staroměstském náměstí řeč, v níž poukázal na zaslepenost nepřátel Matky Boží a odhalil …More
Dobrá správa

www.protiproud.cz/duchovni-svet/5148-praha-se-r…

Praha se rozzářila: Mariánský sloup znovu stojí! Čtvrtstoletí bojů a modliteb. Nejušlechtilejší ženská bytost. Výčitka svědomí zavilých nepřátel. Nekončící překrucování historie. Budoucnost našeho národa
7. 6. 2020

Radomír Malý přednesl na Staroměstském náměstí řeč, v níž poukázal na zaslepenost nepřátel Matky Boží a odhalil jejich vnitřní motivaci k tomuto zuřivému odporu

Vztyčil jsem pomník trvalejší než bronz. Tak psal v antice římský básník Horatius. Tato slova můžeme vztáhnout i na zničený mariánský sloup. Je ještě trvalejší než bronz, neboť přetrval i své zničení 3. listopadu roku 1918. Přetrval je v lidských srdcích, v duších těch, kteří zůstali Panně Marii stále věrni. Tuto svoji věrnost dovršili nyní tím, že zhotovili nový pomník Matky Boží.

Jeho umístění zde na tomto původním místě není jen otázkou historické spravedlnosti, jde o mnohem víc. Odpůrci znovuvztyčení sloupu namítají, že jde o památník vítězství Habsburků nad českým národem a násilné rekatolizace. Protestanté říkají, že je to uráží, Maria je podle nich dokonce pohanskou modlou místo Boha, jemuž jedinému se máme klanět. Z tohoto místa velmi prosím naše evangelické přátele: Opusťte tuto optiku, která je nepravdivá, jinak nebude možný žádný dialog!
Trpěli jsme ještě více
Katolíci se neklanějí Panně Marii jako Bohu, pouze ji ctí, a to více než jiné světce. Klanějí se pouze Bohu, jak On stanovil na hoře Sinaj. Úcta k Matce Boží má svůj biblický základ, neboť sám Boží Syn Ježíš Kristus svoji Matku ctil. Archanděl Gabriel ji pozdravil slovy "Zdrávas, milostiplná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami". Sama Maria při své návštěvě u Alžběty v proslulém chvalozpěvu Magnificat řekla: "Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení..." Blahoslavit znamená totéž, co uctívat. Nejsme tedy protibibličtí, jak nám někteří z evangelických bratří předhazují, ale naopak plně v souladu s Písmem svatým.
Je pravdou, že při pobělohorské rekatolizaci bylo mnohdy sáhnuto k neomluvitelnému násilí, což odsuzujeme. Jenže násilí tady bylo oboustranné, čeští katolíci by se také mohli odvolávat na to, že je leccos uráží. Vzpomeňme jenom, v jaké vybičované atmosféře protikatolické nenávisti byl postaven Husův pomník, kdy se volalo "Tábor budiž naším programem!"
Je dostatečně zdokumentováno, jak obrovské množství katolické krve prolili husité. Stejně tak by nás mohla urážet i deska na paměť 27 popravených příslušníků českých protestantských stavů. Oni přece před Bílou horou zahájili násilnou protestantizaci, jejich vojska plenila katolické kraje, spojili se dokonce i s mohamedánskými Turky, kteří povraždili na jižní Moravě kolem 10 tisíc lidí a 10 tisíc dětí odvlekli do otroctví. Násilí a krutostí se dopouštěla na katolících i švédská vojska.
Já žiji v Brně, kde si každoročně 15. srpna připomínáme osvobození města ze švédského obležení roku 1645 na přímluvu Panny Marie, kdy obranu proti vojskům generála Torstensona vedli jezuita P. Martin Středa a vojevůdce Radouit de Souchés. Slavností se pokaždé účastní i představitelé magistrátu bez ohledu na politickou a náboženskou příslušnost a nikdo neříká, že obraz Panny Marie Svatotomské, duchovní symbol této obrany, jej uráží.
Ptám se, proč tomu tak není v Praze, proč je tady naopak Matka Boží jablkem sváru?

Čtěte ZDE: Spor o Mariánský sloup: Dědici masových vrahů volají po ústupcích. Největší omyl našich dějin. Když si rozumí komunisté s liberály. Historie byla jiná. Krvavý účet protestantů. Kdo sem zval Turky si zaplenit?
Špatné svědomí
Pochopil bych tuto nespokojenost, kdyby sloup znázorňoval panovníka nebo generála. Jenže žádný takový na něm není. Je tam žena. A nikoli žena vládkyně nebo vévodkyně, nýbrž ta nejušlechtilejší ženská bytost na této zemi: Matka Bohočlověka, Spasitele. Žena, která nikdy nikomu neublížila, ale naopak mnoha lidem pomohla, zejména po své smrti a svém Nanebevzetí, kdy na její přímluvu došlo k mnoha uzdravením nevyléčitelně nemocných, k pomoci slabým, chudým a ohroženým.
Ohroženi byli i Pražané roku 1648, kdy švédský generál Königsmarck obléhal město. Tehdejší katolická Praha připisuje svoji záchranu právě Panně Marii, proto vznikl tento sloup, dílo sochaře Jana Jiřího Bendla, který zde stál až do pověstného 3. listopadu r. 1918.
Logický důvod, proč by se někdo měl cítit uražen přítomností Matky Boží na Staroměstském náměstí, tedy neexistuje. Příčina ale tkví někde jinde, je metafyzická. Obraťme se na chvíli zpět k onomu osudnému 3. listopadu 1918. Stržení sloupu, jak známo, předcházel tábor lidu na Bílé hoře, kde poslanec Bohuslav Vrbenský, socialista a později komunista a anarchista, vyzval dav k tomuto vandalskému aktu. Tentýž Vrbenský, který později prosazoval v parlamentu I. republiky legalizaci potratu a tzv. volné lásky.
Panna Maria je ale symbolem těch hodnot, které tomu kategoricky odporují. Byla vzornou matkou a manželkou - a to je dnes zastánci genderismu a homosexualismu degradováno na pouhou "jednu z forem vzájemného soužití". Matka Boží zde prezentuje obranu monogamní heterosexuální rodiny a věrného doživotního manželství, proto je mnohým výčitkou svědomí. Zároveň je též Pannou, což znamená sebekázeň, disciplínu a oběť v té nejintimnější oblasti lidského života - a do toho se mnoha lidem, vyznávajícím konzumní materialismus a chtějícím si jenom užívat, nechce. Panna Maria na Staroměstském náměstí je výčitkou svědomí, proto ji mocní tohoto světa odmítají.
Prosby
Titíž mocní, kteří usilují na celém světě zavést genderistickou totalitu, povinnou sexualizaci dětí už od mateřských škol, privilegia pro homosexuály a tzv. svobodnou volbu pohlaví. To znamená pro nás ještě naléhavější výzvu, abychom neustali ve svém boji za znovuvztyčení mariánského sloupu zde na nejfrekventovanějším místě hlavního města České republiky. Jde o závažné morální hodnoty a s nimi i o lidskou svobodu, abychom se nemuseli obávat, že nám stát jednou bude direktivními opatřeními a trestními sankcemi vnucovat určité postoje a chování, které vždycky byly a jsou v totálním rozporu nejen s křesťanskou etikou, ale i s přirozeným mravním zákonem.
Prosme proto Matku a Pannu Marii o pomoc z nebe. Tak jako uchránila Prahu před Švédy, tak ať uchrání naše obyvatelstvo před zhoubou totalitního genderismu. Když dosáhneme obnovy sloupu na Staroměstském náměstí, bude to naše první vítězství, vlastně nikoli naše, nýbrž Panny Marie. "Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí...," řekla ona při svém zjevení ve Fatimě. Kéž se toto její vítězství projeví i u nás v podobě restaurace mariánského sloupu! Za to se modleme, o to bojujme!
Proslov přednesl Radomír Malý v době vrcholícího třiadvacetiletého boje o znovuvztyčení sloupu na Staroměstském náměstí 12. 10. 2019. Ve čtvrtek 4. 6. 2020 byla na nový sloup usazena socha Panny Marie.
Stylita
Dejme tomu, že na ulici dojde k velikému rozruchu pro nějakou věc, dejme tomu pro sloup pouličního osvětlení, který chce mnoho vlivných osob strhnout. Je tázán o radu šedě oděný mnich, který je duch středověku, a on začne rozkládat suchopárným způsobem scholastiků: Uvažujme nejprve, bratří, o ceně světla. Je-li světlo samo o sobě dobré... V tu chvíli je dosti pochopitelně sražen k zemi. Všichni …More
Dejme tomu, že na ulici dojde k velikému rozruchu pro nějakou věc, dejme tomu pro sloup pouličního osvětlení, který chce mnoho vlivných osob strhnout. Je tázán o radu šedě oděný mnich, který je duch středověku, a on začne rozkládat suchopárným způsobem scholastiků: Uvažujme nejprve, bratří, o ceně světla. Je-li světlo samo o sobě dobré... V tu chvíli je dosti pochopitelně sražen k zemi. Všichni lidé se vrhnou k svítilně, v deseti minutách je svítilna stržena a všichni si navzájem gratulují k své nestředověké praktičnosti. V dalším postupu však už věci nejdou tak hladce. Někteří lidé strhli svítilnu proto, že chtěli zavést elektrické světlo; jiní protože potřebovali staré železo; někteří protože chtěli mít tmu, protože jejich skutky byly zlé. Některým se zdálo, že to byla nedostatečná svítilna, jiným, že to byla příliš veliká svítilna; někteří se do toho dali, protože chtěli rozbít městský majetek; jiní proto, že chtěli rozbít cokoli. A tak se rozpoutá ve tmě zápas a nikdo neví, koho bije. A tak se postupně, dnes nebo zítra nebo pozítří, dojde opět k přesvědčení, že nakonec měl mnich pravdu a že všechno závisí na tom, jaká je filosofie světla. Jenže o čem jsme mohli debatovat pod plynovou lampou, o tom teď musíme debatovat ve tmě.
(G.K.Chesterton)
Kallistratos
Stylito, tak si to čtu a říkám si, dobrý Stylita, dobrý... musím ho pochválit a pak narazím na závorku na konci s tím Chestertonem... 😂 Ale chválím už i za samotný nápad a vklad... 😉
Theodorá-Máriá
Stylito tvůj příklad jakým světlem je postavení sloupu
/známe ideologii,která ji postavila-návrat k monarchii/
neobstojí ve světle Božích přikázání. Pravoslaví - má
své výpravné IKONY- pro lid ,kkterý neuměl číst,
přiblížit jim Evangelium. Ovšem římané udělali ze sochy
siriusa sv. Petra, dal tam cedulku že je to Petr a lidé
modloslužebě mu chodí olizují palce u noh.
Navzdory desateru, stavějí …More
Stylito tvůj příklad jakým světlem je postavení sloupu
/známe ideologii,která ji postavila-návrat k monarchii/
neobstojí ve světle Božích přikázání. Pravoslaví - má
své výpravné IKONY- pro lid ,kkterý neuměl číst,
přiblížit jim Evangelium. Ovšem římané udělali ze sochy
siriusa sv. Petra, dal tam cedulku že je to Petr a lidé
modloslužebě mu chodí olizují palce u noh.
Navzdory desateru, stavějí sochy i Bohorodičce a ještě
s ideolog. podtextem. Jakým světlem je tedy ten sloup?
Nebo jakým byl?
Kallistratos
Jen jeden z důvodů Theo: Ten sloup je například krásným svědectvím toho, že když nějaký anarchistický ideologický aktivista strhne dav k ničení a destrukci, tak jednoho dne po více než sto letech přijde vytrvalý a milý pracant, který dokáže obnovit co bylo v krátké chvíli nějakým nepotrestaným holomkem destruováno. A to je jen jedno úžasné svědectví, které bude sloup provázet.... Ty podtexty …More
Jen jeden z důvodů Theo: Ten sloup je například krásným svědectvím toho, že když nějaký anarchistický ideologický aktivista strhne dav k ničení a destrukci, tak jednoho dne po více než sto letech přijde vytrvalý a milý pracant, který dokáže obnovit co bylo v krátké chvíli nějakým nepotrestaným holomkem destruováno. A to je jen jedno úžasné svědectví, které bude sloup provázet.... Ty podtexty jedné či druhé strany, natož dalších mne nezajímají.... Sloup je krásný...
Theodorá-Máriá
😇 Stylita poslal vyslance Klistráta 🤕
Stylita
Nehádej se Theodoro o sloup naší Matičky. Sloup stojí, Mariánští ctitelé zaplesali.
Theodorá-Máriá
Lžeš , sám dobře víš ,že je za peníze němců
a za vším je ideologie - obnova monarchie.
Oni se tím netají a ty to chceš zapřít.
Kallistratos
Hrajeme si na přihrádky? Za peníze Němců Theo? Za peníze především konkrétních lidí, kteří tuto věc podpořili... Kolik jsi dala sama? Nechováš se jako Franta Sauer? Boříš a nebo buduješ? Čti: www.marianskysloup.cz/clanky/obnova-zaniklyc…
Frog
Kdo čím zachází, tím také schází. Jednou z účastnic demolice sloupu byla i Milada Horáková. Nasadila oprátku Panně Marii. Horákové pak nasadil oprátku židobolševik Slánský. Slánskému nasadil oprátku nacibolševik Gottwald. A pak přišly bílé blůzy a otrávily jak Stalina, tak i Gottwalda.
Kallistratos
@Theodorá-Máriá Včera jsem viděl podrobně donátory, kteří financovali sloup včetně rytířských řádů... Theo jsi solidní mystifikátor a lhář. Polepši se s tím trollením. Omluv se za lež!
Caesar
A k tejto vyznamnej radostnej vznesenej udalosti, akou je Mariánsky Sloup v Prahe, v Berline bola dalsia vyznamna a radostna udalost: postavenie zlateho kríza, ktorý nesú anjeli, na kupole berlinskeho palaca. Totiz okolo toho kríza viedli satanisti velmi tvrdy a nelustostny boj, aby kríz na kupole palaca nebol, ze to uraza "multikulturnu" spolocnost, ze to predstavuje pruske státne nabozenstvo a …More
A k tejto vyznamnej radostnej vznesenej udalosti, akou je Mariánsky Sloup v Prahe, v Berline bola dalsia vyznamna a radostna udalost: postavenie zlateho kríza, ktorý nesú anjeli, na kupole berlinskeho palaca. Totiz okolo toho kríza viedli satanisti velmi tvrdy a nelustostny boj, aby kríz na kupole palaca nebol, ze to uraza "multikulturnu" spolocnost, ze to predstavuje pruske státne nabozenstvo a podobne hluposti, navzdory satanistom, kríz bol v tych dnoch, kedy dokoncovali Mariánsky Sloup v Prahe, dosadený na kupolu palaca. Tak pozrite na ten kríz, ktorý nesu anjeli:

www.rbb24.de/…/berlin-stadtsch…
Caesar
Živě: Stavba Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
www.mall.tv/…/stavba-mariansk…
Kallistratos
Včera jsem měl možnost hovořit se svým příbuzným, který mimo jiné je velmi nadaný umělec a renovuje a obnovuje a tvoří mnoho věcí, včetně sakrálních. Hovořili jsme o panu Váňovi, který má možná trošku malé mezírky ve figurální tvorbě, nicméně zrovna spolupracuje i na projektu v jednom kostele kde dělá dřevěnou sochu k velkému skleněnému kříži na kterém zrovna pracuje ten můj dobrý strýc . Takže …More
Včera jsem měl možnost hovořit se svým příbuzným, který mimo jiné je velmi nadaný umělec a renovuje a obnovuje a tvoří mnoho věcí, včetně sakrálních. Hovořili jsme o panu Váňovi, který má možná trošku malé mezírky ve figurální tvorbě, nicméně zrovna spolupracuje i na projektu v jednom kostele kde dělá dřevěnou sochu k velkému skleněnému kříži na kterém zrovna pracuje ten můj dobrý strýc . Takže těmto pánům držím palce a přeji jim Boží požehnání do života i jejich tvorby. Jsem velmi rád, že Mariánský sloup se podařil a dílo bylo dotaženo do finále a obnoveno velmi šikovným člověkem. Obnoveno to, co bylo zdevastováno bohémem anarchistou lidskou hlouposti a samotným davem. Díky Bohu za obnovu něčeho krásného a smysluplného.😁🏁
ekans
není tvůj příbuzný Rob? 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Dana22
Vďaka BOHU!
Nech Panna Mária ochraňuje Česko!
Caesar
Dokončení obnovy Mariánského sloupu. Foto: Josef Čermák: www.marianskysloup.cz/…/dokonceni-obnov…
Dana22
www.christianitas.sk/najsvatejsia-tr…

Nedeľa Najsvätejšej Trojice je časom slávenia nádhernej pravdy katolíckej viery. Vyhlasuje, že jediný Boh je Spoločenstvom milujúcich sa osôb. Aký veľký a nedostižný vzor pre nás, naše rodiny a spoločnosti! Judaizmus ani islam túto pravdu neprijímajú. Obťažnosť tejto dogmy však nijako neznižuje jej pravdivosť a vznešenosť!
Dana22
Píšem sem svoju reakciu,lebo Th.-M zablokovala možnosť diskusie.

To,čo tu uverejňuješ proti dogmám katolíckej cirkvi nie je pravdivé.
Veď katolícku cirkev založil samotný Ježiš Kristus-SYN BOŽÍ.
Pravoslávna cirkev sa sformovala až neskôr.O 1000 rokov!

Po roku 1054,kedy nastala schizma.
Uverejňujem tu linky o tejto téme.

www.christianitas.sk/ruska-spolocnos…

www.christianitas.sk/roztrhnute-…More
Píšem sem svoju reakciu,lebo Th.-M zablokovala možnosť diskusie.

To,čo tu uverejňuješ proti dogmám katolíckej cirkvi nie je pravdivé.
Veď katolícku cirkev založil samotný Ježiš Kristus-SYN BOŽÍ.
Pravoslávna cirkev sa sformovala až neskôr.O 1000 rokov!

Po roku 1054,kedy nastala schizma.
Uverejňujem tu linky o tejto téme.

www.christianitas.sk/ruska-spolocnos…

www.christianitas.sk/roztrhnute-srdc…

II. časť: www.christianitas.sk/schizma-roku-10…

www.christianitas.sk/treti-rim-jedna…
Kallistratos
Petře to přece není nic nového, podobně jako @magdach nebo @PetraB.
Svätý Malachiáš(prorok)
Ladislav Bajza
Ty ľudia si neuvedomujú čo si dal odkaz na video a väčšina možno aj určité,ale počúvajú radšej tento svet a nie svätého Boha,že tie opatrenia sú totálne výsmech kresťanstvu a ničenie toho čo je Božie. Po ďalšie ešte jak s kľudom rozprávať,že to treba prijímať do ruky a pri tom dodržiavať hygienické opatrenia. Totálne je to zvratené a je to ohavnosť a samozrejme svätokradež. Ako …More
Ladislav Bajza
Ty ľudia si neuvedomujú čo si dal odkaz na video a väčšina možno aj určité,ale počúvajú radšej tento svet a nie svätého Boha,že tie opatrenia sú totálne výsmech kresťanstvu a ničenie toho čo je Božie. Po ďalšie ešte jak s kľudom rozprávať,že to treba prijímať do ruky a pri tom dodržiavať hygienické opatrenia. Totálne je to zvratené a je to ohavnosť a samozrejme svätokradež. Ako nás varovali proroctvá a svätci príde veľký odpad,temnota a zlo na svet a odchylenie sa od skutočnej pravdy a viery. Žijeme v posledných časoch a Božie tresty prichádzajú zastaviť sa to už nedá. Dalo sa čakať, že tv Lux to propaguje ako svoju samozrejmosť. Odpadli už dávno od svojej viery je to ohavnosť.
AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE

Prijímať sa má sväté prijímanie iba do úst najlepšie pred tým to prijímať iba po kľakačky a prežehnať sa a potom povedať ako povie kňaz telo Kristovo my odpovieme Amen.
Ladislav Bajza
Neviestka ďalej hrá divadlo globalistov na nebezpečnú pandémiu,aj keď už je dnes jasné ,že celé koronadivadlo je podvod: AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POČAS MIMORIADNEHO STAVU PANDÉMIE
Od Nich už pravdu nečakajte! Oni už budú slúžiť globálnym elitám až do konca!
ekans
masonérie si brzy najde důvod pro nenávist vůči této obnově, věci už jsou v běhu
Dank aan Sterre der Zee shares this
588
Ave Maria