+ GODNE PRZYJMOWANIE BOGA W KOMUNII ŚW.

+ Godne przyjmowanie Boga w Komunii św. - w pokorze, na klęcząco i z żywą wiarą.

Apel do biskupów i kapłanów w Polsce!


„Ujrzałam Najświętsze Człowieczeństwo Pana Jezusa w tak nadzwyczajnie wzniosłej chwale, w jakiej Go nigdy przedtem nie widziałam. W przedziwnie jasnej światłości ukazało mi się Ono, jakim jest na łonie Ojca... Widzenie to pogrążyło mnie w takie zdumienie, że przez kilka dni przyjść do siebie nie mogłam. Gdy przystępując do Komunii św. Wspomnę na to, że tenże sam Majestat, który oglądałam, jest tu w Najświętszym Sakramencie obecny, albo gdy Pan Jezus (co często bywa) raczy mi się w widomej postaci ukazać w Hostii, wtedy włosy mi na głowie powstają i czuję się cała jakby unicestwiona! O Panie! Gdybyś nie ukrywał tak wielkości Swojej, któż by się odważył przystąpić do Ciebie i tyle razy tak nędzne i splamione stworzenie łączyć z tak wielkim Majestatem?! Bądźże błogosławiony, Panie, i niechaj Cię wielbią Aniołowie i wszystkie stworzenia, iż tak stosujesz dary Swoje do miary ułomności naszej, aby od używania tej Łaski Najwyższej nie odstraszała nas zgroza potęgi Twojej, którą gdybyś widomie objawił, człowiek słaby i nędzny nie śmiałby nigdy, nie już cieszyć się używaniem Boskiego daru Twojego, ale ani do Niego się zbliżyć.” Doktor Kościoła Św. Teresa z Avilla

Święty Kościół katolicki
naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają. Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną samego Boga, bowiem z rzeczy samej są One Najwyższym Bogiem. Tak więc istotnie w Komunii św. Chrystus przychodzi do nas cały prawdziwy ze Swoim Ciałem, Duszą i Boskością. Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Hostii św., oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest Chrystusem - zawsze całym i niepodzielnym.

Sobór Trydencki wykluczył ze społeczności Kościoła tych, którzy błędnie twierdzą, jakoby Chrystus był obecny w Eucharystii jedynie symbolicznie, lub że przyjmujemy go jedynie w sposób duchowy (Sesja XIII kan. 1, 6, 8).

Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus,- Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana". Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, "z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa".

O ogromnej pokorze, miłości, czci i uszanowaniu wobec największej i niepojętej Tajemnicy naszej wiary - Eucharystii, świadczą nie tylko słowa, ale i osobisty przykład Ojca świętego Jana Pawła II: "Aby dać świadectwo o Chrystusie, trzeba się do niego przygotować. Rodzi się ono bowiem, dojrzewa i uszlachetnia w atmosferze modlitwy, owej głębokiej i tajemniczej rozmowy z Bogiem. Na klęczkach! (...) Moi drodzy, lat mi przybywa, więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu [przeprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie] sprostał" (Gorzów Wlkp. 2 VI 1997).

W telewizji lub na zdjęciach różnych gazet widzimy Jana Pawła II padającego również na kolana wobec mistycznej obecności Boga, np. przed krzyżem, figurą i obrazami Matki Bożej i świętych.

Papież na własnym przykładzie wskazuje duchownym i świeckim, w jakim kierunku, zgodnie z całą ciągłością Tradycji Kościoła i duchem Soboru Watykańskiego II, powinna pójść prawdziwa odnowa Kościoła. Jest jednak wielka różnica między obecnością mistyczną Chrystusa na ziemi i w kosmosie a Jego realną świętą Obecnością w Najczcigodniejszym i Najświętszym Sakramencie Eucharystii. W pierwszym wypadku jest obecny przez działanie swojej Łaski, w drugim natomiast jest rzeczywiście i realnie obecny z całym swoim Bóstwem i Człowieczeństwem, Ten sam, przed którego Majestatem niezmierzonym Aniołowie na twarz padają.

Skoro klękamy dla wyproszenia Łaski
w normalnej modlitwie (tzn. w mistycznej obecności Boga), a szczególniej w czasie Konsekracji i Podniesienia Boskiej Hostii, to stokroć bardziej powinniśmy klękać (nie ma na ziemi bardziej stosownego momentu oddania hołdu Bogu!) w momencie przyjmowania Komunii św., gdy cały Majestat Trójcy Przenajświętszej uniża się przed grzesznym człowiekiem i wstępuje do świątyni naszego serca! Ojciec święty Jan Paweł II każdego dnia poranną Ofiarę Mszy św., w prywatnej kaplicy, poprzedzał i kończył godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu. Jego klęcząca, nisko pochylona w wielkiej pokorze postać, przed tak ogromnym Majestatem i świętością uczy nas, że to zewnętrzne uniżenie ciała jest dowodem prawdziwego zrozumienia i głębokiego przeżywania sercem prawdziwej obecności Bożej.

Podobnie czyniła niezliczona rzesza świętych, których Papież nieustannie stawia nam za wzór do naśladowania. Dewizą św. Maksymiliana M. Kolbego były słowa: „Kolana, a nie rozum albo pióro dają owoc w pracy, kazaniach, książkach”. Szczególnie znany był wszystkim z wielkiej pobożności Eucharystycznej. Nawiedzał Pana Jezusa kilkanaście razy dziennie, niejednokrotnie w nocy. Całym swoim zachowaniem dawał świadectwo głębokiej wiary, miłości i pobożności. świadek tak go opisuje: "Kiedy wszedł do kościoła lub kaplicy, podchodził do ołtarza, gdzie znajdował się Najświętszy Sakrament, klękał zazwyczaj na posadzce, a nie w ławce, na dwa kolana, czynił głęboki i przeciągły ukłon, a potem pozostawał pogrążony w modlitwie"(J. Domański OFM, św. Maksymilian wobec Eucharystii, s. 47).

Oto jak zachęcał innych do okazywania miłości i czci Jezusowi w Najświętszym Sakramencie:

"Bóg przebywa wśród nas w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. On jest dla nas wszystkim. Tam szukaj światła i mocy. Gdy klękasz przed ołtarzem ma być widoczne, że wiesz przed KIM klękasz" (RN 5/1987). Wiedział przy tym doskonale, że prawdziwe i głębokie nabożeństwo Eucharystyczne nie jest możliwe bez całkowitego oddania i zjednoczenia z Niepokalaną. Nie wahał się powiedzieć: "Są tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za Królową i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolana!" Tę prawdę potwierdził w bazylice Matki Bożej Większej wierny naśladowca św. Maksymiliana, Jan Paweł II mówiąc: "Aby na kolanach prosić Maryję, by dała się nam poznać", i tak zakończył: "A teraz zegnijmy kolana przed Jej wizerunkiem (...)" (RN 4/442, 1993 r. s. 98).

Kościół od samego początku miał świadomość, że gdy pobożność Eucharystyczna słabnie - słabnie i wiara. Sobór Trydencki (1551), występując w obronie wiary, kultu i czci do Najświętszego Sakramentu, orzekł: "Nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim, mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji (latria), który należy się prawdziwemu Bogu [kan. 6].

Nie zmniejsza obowiązku uwielbiania to, że Chrystus ustanowił ten Sakrament dla spożywania.

Wierzymy bowiem, że w nim obecny jest ten sam Bóg, o którym wprowadzając Go na okrąg ziemi, Ojciec Przedwieczny mówi: »Niech Mu pokłon oddają wszyscy Aniołowie Boży [Hbr 1, 6; wg Ps 96, 7], któremu upadłszy na twarz, pokłonili się mędrcy, któremu sami Apostołowie w Galilei oddali pokłon, jak świadczy Pismo św.«”, [MI 2, 11; Mt 28, 17; Mt 14, 33].

Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.

Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w służbie ołtarza. ,"Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła" (tamże). Znany ze swego nadprzyrodzonego kultu do Najświętszego Ciała i Krwi, Papież św. Pius X († 1920), przeciwstawiając się ówczesnym modernistom, w swoim Wielkim Katechizmie ponownie przypomniał i potwierdził ten czcigodny, starożytny i niezmienny zwyczaj liturgiczny Kościoła: "Kiedy otrzymuje się Komunię, należy klękać, głowę lekko opuścić, oczy skromnie zwrócić w stronę św. Hostii. Usta należy odpowiednio otworzyć, język lekko wychylić z ust, opierając na dolnej wardze. Jeżeli Hostia przyklei się do podniebienia, należy odkleić Ją językiem, a nie palcami”.

Zarówno dzisiaj, jak i w historii Kościoła nie brakowało buntujących się duchownych i teologów, tzw. modernistów
, którzy posługując się kłamstwami oraz fałszując Pismo św. I Boską Tradycję, chcieli ponad głową papieży „zreformować” Kościół poprzez zmianę jego dogmatów, liturgii, a w niej szczególnie czcigodnych i świętych obrzędów będących oznaką wiary, czci i miłości do Najświętszego Sakramentu. Komunię na stojąco, do ręki, z rąk „szafarzy” świeckich zaczęto wprowadzać na Zachodzie na początku lat 60., nie zważając w ogóle na żadne zakazy papieskie i wbrew uchwałom Vaticanum II. 29 V 1969 r., wkrótce po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Papież Paweł VI, chcąc ukazać prawdziwego ducha Soboru, wydaje instrukcję Memoriale Domini, w której potępia te nadużycia. Powodem tego były względy dogmatyczne, czyli głębsze poznanie prawdy o Eucharystii: "Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (...)

Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opiera się on na Tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on oznaką czci wiernych dla Eucharystii. (...) Praktyka ta (...) jest częścią przygotowania, niezbędnego dla jak najbardziej owocnego przejęcia Ciała Pana. Na dodatek ten sposób komunikowania, który należy teraz rozważać jako zwyczajowo nakazany, daje lepsze zapewnienie, iż Komunia święta będzie rozdawana z odpowiednią czcią, oprawą i godnością; że uniknie się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa sprofanowania Eucharystii, w której: 'cały i pełen Chrystus, Bóg i człowiek, jest substancjalnie zawarty i niezmiennie obecny w szczególny sposób'. A wreszcie, że szczególna ostrożność, jaką Kościół zawsze nakazywał wobec najmniejszych nawet kawałków konsekrowanego chleba, będzie zachowana:

'Skoro pozwoliłeś, iż cokolwiek się straciło, pomyśl o tym, jakbyś stracił swoje własne członki'. Przy tym zaznacza się, że zmiana w tak ważnej dziedzinie, która oparta jest na bardzo starej i czcigodnej Tradycji, oprócz faktu, iż dotyczy ona dyscypliny, może nieść też ze sobą różne niebezpieczeństwa. Mogą one odstraszać od nowego sposobu udzielania Komunii świętej; oznaczają one także utratę czci dla szlachetnego sakramentu ołtarza, jego profanację lub zafałszowanie właściwej doktryny. (...)

Po rozpatrzeniu spostrzeżeń i porad tych, którym 'Duch Święty powierzył urząd biskupa', z uwagi na doniosłość sprawy i wagę zaproponowanych argumentów, Najwyższy Pasterz postanawia, iż z dawna przyjęty sposób rozdawania Komunii świętej wiernym nie powinien być zmieniony.


Stolica Apostolska, zatem, usilnie napomina biskupów, kapłanów i wiernych, aby gorliwie przestrzegali tego prawa, ważnego i ponownie potwierdzonego, zgodnie z osądem większości katolickich biskupów, w formie zgodnej z obecnym rytem świętej liturgii, co jest niezbędne dla powszechnego dobra Kościoła".

Paweł VI mając świadomość ogromnej odpowiedzialności przed Bogiem za przekazanie następnym pokoleniom nieskażonego depozytu wiary, zamieścił powyższą instrukcję w nowo wydanym przez siebie Mszale (Editio typica vaticana 1970 r, art. 117). Dał również wyraz temu w licznych osobistych wypowiedziach (por. Ks. N. Nasuti, Cud Eucharystyczny w Lanciano, Arka 1990; M. Dybowski, W obronie czci do Najświętszego Sakramentu, Antyk 1999).

Jednak nieposłuszeństwo, samowola wielu biskupów przy biernej postawie pozostałych pasterzy sprawiła, że Komunia św. na stojąco, do ręki i z rąk "szafarzy" świeckich została upowszechniona. Stosowano przy tym wyjątkowo kłamliwą i perfidną taktykę, polegającą na powoływaniu się na Sobór i na rzekomą zgodę ostatnich papieży! W ten sposób tworzono

fakty dokonane! Działo się to oczywiście z inspiracji masonerii wspieranej przez światową prasę i telewizję, wrogo ustosunkowanych wobec Kościoła (por. P. Fisher, Szatan jest ich bogiem, Ks. B. Güntcher, Szatan istnieje naprawdę, IV wyd.).

Po rewolucji francuskiej udało się masonerii, a później komunistom wprowadzić do wyższych seminariów najbardziej zdolną młodzież, która zajmuje dzisiaj wysokie stanowiska na Stolicy Apostolskiej i episkopatach. Za pontyfikatu Pawła VI i naszego Papieża wyszło wiele dokumentów i instrukcji z różnych kongregacji watykańskich, sprzecznych z nauczaniem papieży i Tradycją. Biskupi i kapłani wdrażając je w życie nie sprawdzali ich pochodzenia. Wykorzystane to zostało przez modernistycznych duchownych i teologów w celu rozsadzenia Kościoła od wewnątrz. Dlatego już w La Salette (1846 r.) Maryja ostrzegała, że duch antychrysta przeniknie Stolicę Apostolską. Stąd zrozumiałe stają się słowa Pawła VI

wypowiedziane w 1966 r.: "Są dzisiaj w Kościele siły, wśród nich także księża i osoby poświęcone Bogu, które sprawiają Mu więcej szkody niż najwięksi wrogowie zewnętrzni.

Sam szatan wtargnął do świątyni Boga". (ks. B. Güntcher, Szatan istnieje naprawdę, IV wydanie, Wers 1995 r., str. 400, Ks. dr R. Ukleja, Madonna Placząca, Wyd. Salezjańskie, 1995 r.).

Nie mniej bolesna była skarga w czasie Jego wystąpienia 29 VI 1972 r. w święto Piotra i Pawła, kiedy to mówił o anarchizacji i samozniszczeniu Kościoła: "Dym szatana wszedł przez jakąś szczelinę do świątyni Boga". O straszliwych skutkach kryzysu wiary wśród pasterzy szerzących liczne i zgubne błędy, ostrzegała Matka Boża w Fatimie i w uznanych ostatnio przez Kościół objawieniach w Akita i Amsterdamie (por. J. Leary, Przygotujcie się na wielki ucisk i erę pokoju, Arka 1999 r., A.de Lassus, Sekret Matki Bożej z La Salette – o czasach ostatecznych, Antyk 2000 por. ks. dr R. Ukleja, Triumf Kościoła wg wizji św. Jana

Bosko, Maria Vincit 2000). Stąd ogromna wrogość i nienawiść niektórych duchownych i teologów (...) do wszelkich orędzi Maryjnych, nawiązujących często do ich destrukcyjnej działalności wewnątrz Kościoła.

Jan Paweł II zaraz po objęciu pontyfikatu w wielu osobistych rozmowach nie ukrywał swego zaniepokojenia i oburzenia z powodu tych niszczących wiarę nadużyć. Odpowiadając na pytanie dr W. Półtawskiej: Ojcze święty, jak powinniśmy przyjmować Komunię św.: na stojąco czy na klęcząco, powiedział bez wahania: „Tylko na klęcząco!”

Jeszcze dobitniej potwierdzał to w różnych dokumentach. Widząc straszliwy upadek wiary oraz puste i sprofanowane kościoły na Zachodzie, już na początku swego pontyfikatu podejmuje działania, aby przeciwdziałać (przynajmniej na Wschodzie Europy) dalszemu niszczeniu Kościoła i ateizacji narodów na skutek szerzenia tych błędów. Wiedział, że kryzys kultu równa się kryzysowi człowieka.

Na Wielki Czwartek roku 1980 Ojciec święty Jan Paweł II skierował do biskupów list o tajemnicy i kulcie Eucharystii [Dominicae Cenae], w którym przypomniał, że „ (...) odnowa liturgii przeprowadzona prawidłowo w duchu Vaticanum II jest miarą warunkiem wprowadzenia w życie nauki Soboru, (...) przeświadczeni, że przez Vaticanum II.

Duch święty »powiedział« Kościołowi te prawdy i dał wskazania, które służą spełnieniu misji wobec ludzi dnia dzisiejszego i jutrzejszego, Ojciec święty zwrócił uwagę na nadużycia,które się wkradły do kultu Eucharystycznego, i polecił przygotować instrukcję, która pomogłaby je usunąć" (Ks. T. Sinka, Ceremonie Mszy św., ITKM, Kraków 1998).

W ślad za tym 177. Konferencja Episkopatu Polski (10-11 XII 1980), mając na uwadze wskazania Papieża, wydaje zarządzenie, w którym, świadomy ogromnego zagrożenia dla wiary, wielki Prymas Tysiąclecia ks. kard. St. Wyszyński stwierdza jasno: "W diecezjach polskich przyjmuje się Komunię św. z rąk celebransa [kapłana] do ust w postawie klęczącej.

Przepisy te należy zachować we Mszach św. także dla grup specjalnych" (tamże).

"Jeżeli Msza św. odprawia się przy ołtarzu, gdzie umieszczone jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, klękanie obowiązuje nie tylko od przeistoczenia do Komunii św., ale podczas całej Mszy św., ilekroć dla spełnienia czynności liturgicznych przechodzi się z jednej strony prezbiterium na drugą, a także kiedy przychodzi się do ołtarza i odchodzi"(OWMR nr 233).

Jeśli Najwyżsi Pasterze (następcy św. Piotra) w swoich dokumentach dają w jakiejś kwestii jednoznaczne wyjaśnienie, dla wszystkich staje się jasne, że wg myśli i woli papieży nie wolno już tej sprawy uważać za rzecz podlegającą swobodnej dyskusji pasterzy i teologów
.

To papieże zostali przez Chrystusa ustanowieni strażnikami i tłumaczami całego depozytu Prawd Objawionych. Polscy biskupi, zawsze posłuszni papieżom, nigdy nie pozwolili w tysiącletniej Tradycji polskiego chrześcijaństwa udzielać Komunii św. stojącym, siedzącym, do ręki i z rąk „szafarzy” świeckich.

Po raz pierwszy ta haniebna praktyka pojawiła się w Polsce w latach osiemdziesiątych (głównie we wspólnotach neokatechumenalnych, a później w Odnowie w Duchu świętym i im podobnych, które na Zachodzie okazały się koniem trojańskim w Kościele).

Szokujący jest fakt, że od samego początku niektórzy biskupi i kapłani w Polsce mieli odwagę samowolnie odstąpić od tej Uchwały
. Okłamywano przy tym wiernych, że tak chce Papież i Sobór. Ten jawny akt nieposłuszeństwa Janowi Pawłowi II i jego wszystkim poprzednikom jest do dzisiaj kontynuowany przez wielu duchownych. Godzi to w najwyższym stopniu w autorytet Soboru, a nade wszystko w Najwyższy Urząd Nauczycielski Kościoła jakim jest Namiestnik Chrystusowy.

Łatwo można zauważyć, jak diabelski i przewrotny jest argument stosowany przez niektórych kapłanów, zarzucających wiernym, słusznie odmawiającym przyjęcia Komunii św. na stojąco, na rękę i od „szafarzy” świeckich, że są nieposłuszni Kościołowi i Papieżowi (!) Potwierdzają się tu słowa św. Papieża Piusa X potępiającego podobne fałszerstwa i nadużycia modernistów:

"Wszelkie nowatorstwo opiera się na bezczelności i pysze, a nowoczesność jest syntezą wszelkich herezji" (enc. Pascendi Dominici Gregis 8 IX 1907 r.).

W liście Dominicae Cenae Jan Paweł II bardzo mocno podkreśla, że zachodzi ścisły związek między eliminowaniem zewnętrznych oznak czci do Najświętszego Sakramentu a osłabianiem wiary: "Powołaniem naszym jest rozbudzać - przede wszystkim własnym przykładem - wszelkie zdrowe przejawy czci wobec Chrystusa obecnego i działającego w tym Sakramencie Miłości [Eucharystii]. Niech Bóg broni, abyśmy postępowali inaczej, abyśmy osłabiali tę cześć, <odzwyczajając> od różnych przejawów i form kultu Eucharystycznego, w którym wyraża się może tradycyjna, ale zdrowa pobożność, a nade wszystko ów <zmysł wiary>, będący udziałem całego Ludu Bożego, jak to przypomniał Sobór Watykański II".

Natomiast przyjmowanie Komunii św. na rękę nazywa: "godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej".

I dalej: "Dotykanie świętych Postaci Hostii, a także rozdawanie ich własnymi rękami, jest właśnie przywilejem wyświęconych [Kapłanów]". W tym samym liście przepraszał w imieniu własnym i biskupów za to wszystko, co "w wyniku (...) stronniczej, jednostronnej lub błędnej interpretacji ustaleń Soboru Watykańskiego II,mogło wywołać zgorszenie i niepokój w kwestii dogmatu i czci należnej ternu wielkiemu Sakramentowi". Jan Paweł II przypomniał, że Sobór Watykański II ponownie "potwierdził" te niezmienne "prawdy” (Komunia św. na klęcząco, do ust, z rąk kapłana), mające swe źródło w Piśmie św. i Tradycji Kościoła.

Dla uniknięcia profanacji przy udzielaniu Komunii św. kapłani są zobowiązani używać pateny. Natomiast przy podawaniu do ręki zawsze pozostają okruszyny Hostii św. (choćby najmniejsze, niewidoczne gołym okiem) na dłoniach, stąd spadają na ziemię, mogą znaleźć się w kieszeni, w toalecie, na ulicy itp. Każdorazowo dochodzi do czynu świętokradczego.

Przy tej formie każdy z ulicy może łatwo zdobyć Hostię w celu jej zbezczeszczenia (np. czarne msze satanistyczne) co stało się zjawiskiem nagminnym na Zachodzie. Podobne przypadki miały miejsce w starożytności.

Dlatego papieże, mając to na uwadze, od samego początku potępiali ten obrzęd. Papież św. Eutychian († 283) zakazał zanoszenia Komunii św. chorym przez osoby świeckie właśnie dlatego, aby nie dotykały Hostii (Nullus presumat tradere cummunionem laico vel

femminae ad deferendum infirmo. P. L. Tom V, kol. 163-168).

Wcześniej Papież Stefan I († 257) oznajmił, że "laikat nie powinien przejmować funkcji, które należą do duchownych" (Regesta, P. 925- Mansi I, 889). Synod w Saragossie (380 r.) ekskomunikował podających Komunię na rękę. Podobne ustalenia przyniósł Synod w Toledo (400 r.) i w Rouen (650 r.) oraz Sobór w Konstantynopolu (692 r.).

Powoływanie się na papieża w celu usprawiedliwienia podawania Komunii na stojąco czy do ręki świadczy o kompletnej nieznajomości doktryny Kościoła. Papież jest nieomylny w swoim nauczaniu, a nie postępowaniu. Normą obowiązującą biskupów i kapłanów są dokumenty papieskie, dlatego Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK), nie będący dokumentem papieskim i nie mający rangi nieomylności, nie może być interpretowany w oderwaniu od Nauczania Papieży i Tradycji,

które jako źródła Objawienia Bożego są jedyną normą postępowania. KPK w wyjątkowych wypadkach dopuszcza "szafarzy świeckich" co nie znaczy, że przed Bogiem to obowiązuje. KPK został wydany w czasie (1983 r.) kiedy ta praktyka została nielegalnie narzucona wiernym na Zachodzie. Dla uniknięcia schizmy Stolica Apostolska jest zmuszona to tolerować,

choć papież jest temu przeciwny (na podobnej zasadzie Mojżesz zmuszony był udzielić listu rozwodowego żydom, choć nie było to zgodne z Wolą Bożą).

Skoro papież tego nie akceptuje, nie obowiązuje to przed Bogiem. Biskupi dla zyskania Łaski Bożej zobowiązani są się z tego wycofać.


Twórcy fałszywych obrzędów stawiając swoją nieomylność wyżej od papieskiej, przemilczają inną świętą regułę obowiązującą Kościół, mianowicie że to, co było przez 2000 lat powszechnym zwyczajem w Kościele, nigdy usunięte być nie może. Sobór Powszechny Trydencki (XVI w.), zmagając się z reformacją Lutra i pozostałościami herezji ariańskiej, dla usunięcia i wykorzenienia tych herezji, przynoszących "wielką (...) szkodę czystości nauki katolickiego Kościoła i zbawieniu dusz" (Breviarium Fidei, s. 357), uchwalił następujący kanon dogmatyczny (Kan. 13): "Jeśli ktoś twierdzi, że przyjęte i uznane w Kościele katolickim obrzędy (...) można albo mieć w pogardzie, albo bez żadnego grzechu dowolnie pomijać, albo mogą być zmieniane przez jakichś pasterzy Kościoła na nowe jakieś obrzędy - niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych" (Breviarium Fidei, Księg. św. Wojciecha, Poznań 1988, s. 525).

"W sakramentalnym zaś pożywaniu zawsze był ten zwyczaj w Kościele Bożym, że świeccy otrzymywali Komunię św. od kapłanów (...), który to zwyczaj pochodzący z Tradycji apostolskiej, jak najsłuszniej powinien być zachowany" (Breviarium Fidei, s. 403). W dekrecie poświęconym ustanowieniu kapłaństwa z całą mocą stwierdza, że rozdzielanie Komunii św. świeckim należy do istoty i natury kapłaństwa sakramentalnego:

"Pismo św. wykazuje i Tradycja Kościoła zawsze uczyła (kan. 1), że Apostołowie i ich następcy w kapłaństwie otrzymali władzę konsekrowania, ofiarowania i podawania Ciała i Krwi Jego" (tamże s. 473). Natomiast lud, który żądną miarą nie zastępuje osoby Boskiego Zbawiciela ani też nie jest pośrednikiem między sobą samym a Bogiem, w żaden sposób nie może sprawować władzy kapłańskiej. To wszystko jest PRAWDĄ WIARY (Papież Pius XII,Mediator Dei,).

Zgodnie z doktryną Kościoła, Prawdy Wiary pochodzące z Objawienia Bożego są ponadczasowe i nigdy nie mogą ulec zmianie. Papież nie ma władzy ich zmienić. Również wielki Doktor Kościoła - św. Tomasz, powołując się na Tradycję pochodzącą od samych Apostołów stwierdza stanowczo: "Ciało Chrystusa należy do kapłanów i nie może być Ono dotykane przez tego, kto nie jest wyświęcony” (Theol. III, q 82 a 3). Wyjątkiem może być tylko obrona przed zbezczeszczeniem i zniewagą. Czyżby zatem współcześni "naprawiacze" Kościoła uznali, że Pismo Św. i nauczanie wszystkich papieży jest fałszywe? A może ci nieszczęśni "reformatorzy" otrzymali nowe "objawienie", które unieważnia poprzednie? Widocznie tylko 2000 lat obowiązywały słowa Pisma Św.: "Chrystus ten sam, wczoraj, dziś i na wieki” (Hbr 1 3, 8).

Wprowadzanie "szafarzy" świeckich jest atakiem na kapłaństwo i Kościół oraz profanacją Najświętszego Sakramentu. Kto świadomie to popiera, jest poza Kościołem.

Już św. Paweł zmagał się z pierwszymi modernistami, ostrzegając wiernych: "Są (...) jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z Nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!" (Ga 1, 6-8).


W mowie pożegnalnej do biskupów efeskich przestrzegał, że pośród nich samych powstaną wilki drapieżne, "którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów" (Dz 20, 28-30). Sam Jezus powiedział: "Lecz prędzej niebo

ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z Prawa" (Łk 16, 17). W nawiązaniu do tych słów Kościół wielokrotnie orzekał, że kto odrzuca najmniejszy fragment Pisma Św. Jako nie natchniony przez Ducha Świętego, lub fałszuje całą Św. Tradycję, "niech będzie wyłączony ze społeczności Kościoła" (Synod Laterański, Kan. 17, 649 r., por. Sobór Watykański I).

Ani obecny Papież, ani jego następcy nie będą mogli nigdy (aż do skończenia świata) wydać od siebie żadnego dokumentu zezwalającego lub popierającego udzielanie Komunii św. stojącym lub do ręki, oraz na wprowadzanie "szafarzy" świeckich rozdających Komunię św. I kobiet do prezbiterium, ponieważ, jak to przypomniał Sobór Watykański I, nie otrzymali władzy tworzenia nowej Ewangelii i Tradycji (por. Hbr 13, 8). Gdyby to uczynili, musieliby podważyć nieomylność własną i swoich poprzedników, sfałszować Pismo Św. i całą Tradycję oraz zaprzeczyć nieomylnemu działaniu Ducha Świętego w Kościele, a to jest z kolei absolutnie niemożliwe (wyjątkiem byłby tylko antypapież), gdyż z Woli Bożej Papież pomylić się nie może. Niezdolny jest karmić baranki swoje i owce trucizną, błędem.

Natomiast biskup i kapłan mogą się mylić. Dlatego pasterze narzucający /czy wymuszający/ nielegalnie Komunią św. na stojąco, do ręki i z rąk "szafarzy" świeckich, nie są w jedności z Kościołem.

Wprowadzanie tych obrzędów może służyć tylko demonowi.

Pierwsi w Kościele komunię na stojąco i do ręki wprowadzili w IV w. heretycy ariańscy dla podkreślenia braku wiary w obecność Pana Jezusa w Eucharystii i dla wyrażenia, że jest Ona tylko symbolem i znakiem jedności chrześcijan. A więc dla wyrażenia odmienności wiary wprowadzono nową formę w liturgii. Odwrotnie: Kościół dla podkreślenia dogmatu o obecności Pana Jezusa w Eucharystii wprowadził Komunię na klęcząco i do ust, odrzucając to wszystko w liturgii, co mogłoby wprowadzić w błąd. Ponownie Komunię na stojąco i do ręki wprowadzili w 1549 r. reformatorzy protestantcy, głównie w tym celu by ponownie zaprzeczyć katolickim dogmatom na temat kapłaństwa i rzeczywistej obecności Chrystusa w Przenajświętszym Sakramencie.

Praktyka taka stała się od tego czasu oznaką antykatolicyzmu. Główni patroni modernistów Luter i Ariusz nie pozostawiają żadnego cienia wątpliwości że zmiana treści wiary powoduje zmianę obrzędów. Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie klęczał przed zwykłym chlebem, który nie jest już Chrystusem ale symbolem i normalnym pokarmem. Nikt też nie podaje gościom zwykłego chleba wprost do ust. Skoro nie ma konsekracji chleba i wina traci również jakikolwiek sens kapłaństwo W rozumieniu katolickim. Bezsensem staje się cała hierarchia katolicka z lekceważeniem i atakiem na papieża włącznie.

Skutkiem tego Msza św. przestaje być uobecnieniem ofiary Chrystusa
. Stąd bierze się bankietowo-rozrywkowy charakter Mszy św. (klaskanie, skakanie, tańczenie, zachowanie się na luzie, brak jakiegokolwiek szacunku wobec Jezusa w Tabernakulum itp.) w wielu świątyniach w Polsce. Wszystkie herezje i błędy w historii Kościoła były dziełem duchownych i teologów. Warto tu przypomnieć, że herezję Ariusza (kapłana aleksandryjskiego) podważającą Bóstwo Chrystusa, poparło przeszło 90% ówczesnych (IV-V w.) kardynałów i biskupów, natomiast sprzeciwił się temu prosty lud!!! Nie jest to nowość ani przypadek, że duchowni, teolodzy i świeccy, atakujący prawdę o Eucharystii, uderzają w dogmat o nieomylności papieży (podobnie jak Luter i Kalvin) oraz stawiają własną interpretację soborów i Św. Tradycji, wyżej od papieskiej. W odpowiedzi na to Sobór Watykański I z wielką stanowczością przypomniał i ponownie potwierdził,

że Papież, gdy orzeka w sprawach wiary i obyczajów, jest nieomylny, a "skutkiem tego takie Najwyższego Pasterza Rzymskiego wyroki są niezmienne same przez się, nie zaś mocą zgody całego Kościoła.

Ktokolwiek zaś, co nie daj Boże, ośmieli się sprzeciwić naszemu orzeczeniu, niech będzie wyklęty" (Counstit Dogmat. De Ecclesie Christi I, cap. III.). Sobór ten wykluczył ze społeczności Kościoła także tych, "którzy stawiają orzeczenia soborów powszechnych wyżej od nauczania Biskupa Rzymu" (Breviarium Fidei, s. 83-84). Niektóre orzeczenia soborów i synodów w historii Kościoła były odrzucone przez Papieży.

Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego. Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.

Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to NIE klęka – tylko STOl!

Z Ewangelii św. wiemy, że na pustyni szatan kusił umartwiającego się i poszczącego przez czterdzieści dni Jezusa. Czego najbardziej pragnął szatan? Chciał znaku widzialnego. Chciał, aby Pan Jezus oddał mu pokłon i upadł przed nim na twarz.


W ten sposób chciał przywłaszczyć sobie chwałę należną Stwórcy. Jak bardzo ważny musiał być ten znak

zewnętrzny skoro diabeł chciał oddać Panu Jezusowi za jeden jedyny pokłon wszystkie królestwa świata. Lecz Pan Jezus mu odpowiedział: "Panu Bogu swojemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu będziesz służył”
(Mt 4, 8-11). Jezus sam dał lekcję pokory i uniżenia Apostołom, umywając im nogi. W Ogrójcu klęczał na kolanach, padał na twarz i prosił Boga Ojca o wypełnienie Woli Bożej.

A o jaką modlitwę prosił Jan Paweł II? Czyż nie powiedział:

"Módlcie się na kolanach, a wtedy wszystko wyprosicie”. Tak wielu kapłanów (...) pragnie odnowy swojego życia, odnowy Kościoła. A co czyni? Zmusza Lud Boży do publicznego znieważania Boga przez podawanie Komunii św. stojącym.


Każdego dnia odmawiają "Ojcze Nasz" i odprawiają Mszę św. A jak przyjmują Pana Jezusa do swojego serca, gdy w ich sercach jest nienawiść, złość, gdy publicznie prześladują wiernych, którzy oddają należną chwałę i cześć, i uwielbienie całej Trójcy Przenajświętszej. Bo godna postawa, to postawa na kolanach. Jakże sprzeczna jest ta wiara tych duchownych. Dają dowód, że zatracili zupełnie poczucie Świętości Boga. Takie traktowanie Eucharystii i wiernych zwróci się ze straszliwą siłą przeciwko nim samym. Wierni świeccy nie mogą dać się zwodzić, że te znaki zewnętrzne są nieważne. Są to znaki świadczące o naszej miłości, o naszej wierze.

Tak samo, gdy czynimy znak krzyża, wyznajemy, że należymy do Boga, podobnie gdy nosimy

medaliki, krzyżyk, gdy czynimy znak krzyża święconą wodą, wchodząc do kościoła. Wszystko to są znaki widzialne, które świadczą o naszej miłości. Znaki te nigdy nie mogą być usunięte bez szkody dla naszej wiary. A czyż procesja Eucharystyczna w Boże Ciało nie jest znakiem widzialnym dla całego świata? Oczyszczamy się nie tylko modlitwą i przez pokutę, ale także oczyszczamy nasze serca przez znaki widzialne, które są tak bardzo potrzebne.

Do klęczącego kapłana podchodzi kobieta: "Proszę mi wybaczyć, że przerywam modlitwę. Nie jestem katoliczką, ale przychodziłam na kazania księdza. Przekonywała mnie ich treść, ale pozostawała jeszcze wątpliwość, czy wierzy ksiądz naprawdę w to, co mówi, i czy praktykuje to w życiu. Patrząc z ukrycia na pełne czci przyklęknięcie księdza, a potem na jego modlitwę, pozbyłam się tej wątpliwości. Chcę zostać katoliczką”.

Jak ważne jest kapłańskie świadectwo,
świadczą słowa Matki Bożej skierowane do przeoryszy klasztoru Franciszkanek w Agredzie - świątobliwej Marii od Jezusa: "Jeżeli nieuszanowanie wobec Najświętszego Sakramentu jest ciężkim grzechem dla wszystkich dzieci Kościoła, to - na tym większą karę zasługują niegodni słudzy ołtarza. Z nieuszanowania bowiem, z jakim obchodzili się z Najświętszym Sakramentem, pochodzi lekceważenie go przez innych katolików" (Mistyczne miasto Boże, Michalineum 1999).

Nieszczęśni "nowatorzy" odrzucają świadectwa świętych i mistyków, potwierdzających Prawdy Wiary, zawarte w Piśmie Św. i Św. Tradycji. Przeżycia świętych są wielkim skarbem Kościoła, i jak powiedział Jan Paweł lI, jednym "z pewnych źródeł poznania Boga".

Po 20 wiekach klękania nagle wpadli na szalony pomysł, że trzeba stać przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii św.!!!

Sam Bóg objawił, jak mamy oddawać Mu chwałę. W Piśmie Św. jest ok. 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym Majestatem i Świętością....
Agata.B
"Walka z postawą uniżoną przed Bogiem była jednym z najważniejszych elementów propagandy nazistowskiej, głoszącej: "Niemiec nie klęka przed swoim Bogiem, Niemiec stoi przed swoim Bogiem". Osławiony Goebbels osobiście zaangażował się przeciwko "niewolnictwu kolan" w imię tych, którzy mieli być rzekomo ludźmi wolnymi (freie Menschen)." Podobnie czyni dzisiaj 95% pasterzy wobec wiernych bo tak …More
"Walka z postawą uniżoną przed Bogiem była jednym z najważniejszych elementów propagandy nazistowskiej, głoszącej: "Niemiec nie klęka przed swoim Bogiem, Niemiec stoi przed swoim Bogiem". Osławiony Goebbels osobiście zaangażował się przeciwko "niewolnictwu kolan" w imię tych, którzy mieli być rzekomo ludźmi wolnymi (freie Menschen)." Podobnie czyni dzisiaj 95% pasterzy wobec wiernych bo tak nienawidza Jezusa i jego nauk
Agata.B
Dlaczego wyznawcy i słudzy szatana skasowali w Polsce Komunię św na kolanach przed Panem Jezusem? 👍
Kojot17 shares this
5
Komunia
Quas Primas shares this
12
KOMUNIA ŚWIĘTA.
Ważne.More
KOMUNIA ŚWIĘTA.

Ważne.
Quas Primas
Księga Kronik 13,9-10
Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły.Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem.More
Księga Kronik 13,9-10

Gdy przybyli na klepisko Kidona, Uzza wyciągnął rękę, aby podtrzymać Arkę, ponieważ woły szarpnęły.Gniew Boży zapłonął przeciwko Uzzie i poraził go za to, że dotknął ręką Arki, i umarł tam przed Bogiem.
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Pan Jezus do św. Brygidy
(o 5 władzach danych kapłanom): „- po piąte, dałem im władzę dotykania się palcami Mego Ciała, czego żadnemu innemu stworzeniu czynić nie jest wolno.”
Quas Primas
SŁOWA ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Święty Tomasz Anielski

„Są trzy powody, dla których rozdawnictwo Chrystusowego Ciała należy do Kapłana.
Po pierwsze, jak wiemy, Kapłan konsekruje Eucharystię z ramienia Chrystusa. Chrystus sam konsekrował swe Ciało na Ostatniej Wieczerzy, podobnie też sam dawał je do spożywania. Toteż zarówno konsekrowanie Ciała Chrystusa, jak i Jego rozdawnictwo należy do …More
SŁOWA ŚWIĘTYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Święty Tomasz Anielski

„Są trzy powody, dla których rozdawnictwo Chrystusowego Ciała należy do Kapłana.
Po pierwsze, jak wiemy, Kapłan konsekruje Eucharystię z ramienia Chrystusa. Chrystus sam konsekrował swe Ciało na Ostatniej Wieczerzy, podobnie też sam dawał je do spożywania. Toteż zarówno konsekrowanie Ciała Chrystusa, jak i Jego rozdawnictwo należy do Kapłana.
Po drugie, Kapłan pełni rolę łącznika między Bogiem a ludem. Toteż jak do niego należy ofiarowanie Bogu darów ludu, tak też do niego należy przekazywanie ludowi darów uświęconych mocą Bożą.
Po trzecie, uszanowanie dla sakramentu Eucharystii wymaga, by dotykały się go tylko przedmioty konsekrowane. Toteż konsekruje się korporał i kielich a także ręce Kapłana, ujmujące ten sakrament.
Dlatego bez koniecznej potrzeby nie godzi się dotykać tego sakramentu innym osobom, chyba że domaga się tego podniesienie upuszczonej hostii lub jakaś inna konieczność.
Quas Primas
Może już dość czytania heretyckich komentarzy oraz takich, co wybielają niekatolickie zachowania niektórych hierarchów, siejąc, a właściwie powielając zamęt w ludzkich umysłach...
***
Trzeba karmić się prawdziwą nauką Chrystusa.
"Święty Kościół katolicki
naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają …More
Może już dość czytania heretyckich komentarzy oraz takich, co wybielają niekatolickie zachowania niektórych hierarchów, siejąc, a właściwie powielając zamęt w ludzkich umysłach...
***

Trzeba karmić się prawdziwą nauką Chrystusa.

"Święty Kościół katolicki
naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają. Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną samego Boga, bowiem z rzeczy samej są One Najwyższym Bogiem. Tak więc istotnie w Komunii św. Chrystus przychodzi do nas cały prawdziwy ze Swoim Ciałem, Duszą i Boskością. Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Hostii św., oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest Chrystusem - zawsze całym i niepodzielnym."
...contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium
danutadubiel 9.1.2015 15:34
W 1913 roku Ojciec PIO, napisał w jednym z listów do swojego kierownika duchowego słowa jakie wypowiedział do niego JEZUS w jednej z wizji- „MÓJ DOM STAŁ SIĘ DLA WIELU TEATREM ROZRYWKI.”
============================================================
...od tego czasu sprawy zaszły tak dalece że można śmiało powiedzieć że : KOŚCIÓŁ STAŁ SIĘ STAŁ SIĘ ARENĄ CYRKOWĄ !
More
danutadubiel 9.1.2015 15:34

W 1913 roku Ojciec PIO, napisał w jednym z listów do swojego kierownika duchowego słowa jakie wypowiedział do niego JEZUS w jednej z wizji- „MÓJ DOM STAŁ SIĘ DLA WIELU TEATREM ROZRYWKI.”

============================================================

...od tego czasu sprawy zaszły tak dalece że można śmiało powiedzieć że : KOŚCIÓŁ STAŁ SIĘ STAŁ SIĘ ARENĄ CYRKOWĄ !
Quas Primas
Jak można było uczynić coś tak podłego, by wyrugować katolikom postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii świętej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko …More
Jak można było uczynić coś tak podłego, by wyrugować katolikom postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii świętej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus,- Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana". Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, "z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa".
mkatana
Sacerdos Hyacinthus
Trzymajmy się z daleka od tych środowisk,
które stosują profanacyjną praktykę Komunii na rękę!
Ostrzegajmy innych przed tymi środowiskami!
Wierzący biskup mówi - głos katolicki:

"Należałoby konkretnie wyjaśnić rzeczywiste i częste ryzyko, niebezpieczeństwo utraty czy też ukradzenia partykuł eucharystycznych, uzmysławiając wiernym bolesny i straszny fakt, że Nasz Pan obecny …More
Sacerdos Hyacinthus
Trzymajmy się z daleka od tych środowisk,
które stosują profanacyjną praktykę Komunii na rękę!

Ostrzegajmy innych przed tymi środowiskami!

Wierzący biskup mówi - głos katolicki:

"Należałoby konkretnie wyjaśnić rzeczywiste i częste ryzyko, niebezpieczeństwo utraty czy też ukradzenia partykuł eucharystycznych, uzmysławiając wiernym bolesny i straszny fakt, że Nasz Pan obecny w Świętej Eucharystii, w niezliczonej liczbie kościołów jest po prostu rozdeptywany".

Czytajmy całość TUTAJ:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/…/rozmowa-z-bp-at…
danutadubiel
Doktor Kościoła Św. Teresa z Avilla
Święty Kościół katolicki
naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają. Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina …More
Doktor Kościoła Św. Teresa z Avilla

Święty Kościół katolicki
naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają. Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną samego Boga, bowiem z rzeczy samej są One Najwyższym Bogiem. Tak więc istotnie w Komunii św. Chrystus przychodzi do nas cały prawdziwy ze Swoim Ciałem, Duszą i Boskością. Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Hostii św., oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest Chrystusem - zawsze całym i niepodzielnym.
danutadubiel
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus,- Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana".
4 more comments from danutadubiel
danutadubiel
"Do klęczącego kapłana podchodzi kobieta: "Proszę mi wybaczyć, że przerywam modlitwę. Nie jestem katoliczką, ale przychodziłam na kazania księdza. Przekonywała mnie ich treść, ale pozostawała jeszcze wątpliwość, czy wierzy ksiądz naprawdę w to, co mówi, i czy praktykuje to w życiu. Patrząc z ukrycia na pełne czci przyklęknięcie księdza, a potem na jego modlitwę, pozbyłam się tej wątpliwości.More
"Do klęczącego kapłana podchodzi kobieta: "Proszę mi wybaczyć, że przerywam modlitwę. Nie jestem katoliczką, ale przychodziłam na kazania księdza. Przekonywała mnie ich treść, ale pozostawała jeszcze wątpliwość, czy wierzy ksiądz naprawdę w to, co mówi, i czy praktykuje to w życiu. Patrząc z ukrycia na pełne czci przyklęknięcie księdza, a potem na jego modlitwę, pozbyłam się tej wątpliwości. Chcę zostać katoliczką”.

A jakie świadectwo dają nam modernistyczni posoborowcy ?


- Balaski - wyrzucić!!!
- Tabernakula - na bok !!! - Jam jest ważniejszy !!!
- Krzyż - na bok !!! - nie może mnie zasłaniać !!!
- Ołtarz - wyrzucić ! zasłonić, nie używać !!! - Koniec z Ofiarą!!!
- Stół - postawić stół ! - będzie UCZTA !!!
- TRON ! - postawić mi tron! na środku!
- łacina - precz ! - wprowadzić wieżę Babel !!!
- Komunia św. - w kolejce, na stojaka i na łapę !!!
- Baranku Boży - stać !!!
- Błogosławieństwo - stać !!!

Diabeł NIE ma kolan - Wy też NIE musicie ich MIEĆ !!!
danutadubiel
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus,- Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana". Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, "z powodu jej wzniosłej …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226) w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św. „Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus,- Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana". Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, "z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa".
danutadubiel
Kościół katolicki jest w kryzysie, ponieważ w kryzysie jest kapłaństwo.
( Jan Paweł II 01.04.1987 roku . )
"Kapłan jest wart tyle ile warte jest jego życie eucharystyczne, a przede wszystkim jego msza święta. Msza Święta bez miłości – to kapłan NIEUŻYTECZNY, Msza święta żarliwa – to kapłan ZDOBYWAJĄCY DUSZE. Pobożność eucharystyczna zaniechana i niekochana – to kapłan w NIEBEZPIECZEŃSTWIE …
More
Kościół katolicki jest w kryzysie, ponieważ w kryzysie jest kapłaństwo.

( Jan Paweł II 01.04.1987 roku . )

"Kapłan jest wart tyle ile warte jest jego życie eucharystyczne, a przede wszystkim jego msza święta. Msza Święta bez miłości – to kapłan NIEUŻYTECZNY, Msza święta żarliwa – to kapłan ZDOBYWAJĄCY DUSZE. Pobożność eucharystyczna zaniechana i niekochana – to kapłan w NIEBEZPIECZEŃSTWIE, BEZSILNY I SŁABNĄCY„
danutadubiel
W 1913 roku Ojciec PIO, napisał w jednym z listów do swojego kierownika duchowego słowa jakie wypowiedział do niego JEZUS w jednej z wizji- „MÓJ DOM STAŁ SIĘ DLA WIELU TEATREM ROZRYWKI.”
srakwakwafintana
1 Lekcja.
akwafintana 2015-01-07 01:22:52
Pisanie na forach to ciężka i mozolna praca.
Dlatego by tu być skutecznym musimy być zdyscyplinowani i przebiegli.
Inaczej nie wygramy tej bitwy z neonami.
Radio Chrystusa Króla - całą dobę
akwafintana 2015-01-07 01:21:03
A radyjko gra jak talala.
😡 🙄 😁 😜 😀 😀 😀
Antysemityzm to brednia wymyślona przez faszystowskich Żydów
akwafintana 2015-01-07 …More
1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-07 01:22:52

Pisanie na forach to ciężka i mozolna praca.
Dlatego by tu być skutecznym musimy być zdyscyplinowani i przebiegli.
Inaczej nie wygramy tej bitwy z neonami.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-07 01:21:03

A radyjko gra jak talala.
😡 🙄 😁 😜 😀 😀 😀

Antysemityzm to brednia wymyślona przez faszystowskich Żydów

akwafintana 2015-01-07 01:19:05

Diabelskie żydki subią gojów jako gęsi.

Papież przywołuje Biniobila do porządku

akwafintana 2015-01-07 01:18:29

pieeerunie jo wom tu dum popolić gizdy pieruńskie 🤗

JESTEŚMY W KOŚCIELE - NEOKATECHUMENAT

akwafintana 2015-01-07 01:17:34

Nie machej nie machej bo ci łapa uschnie 🙄 😁
KIRKOR 2015-01-03 14:00:19
🤬 🤬 🤬
JEROZOLIMA NA ZWSZE

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-07 01:16:40

Jak dyskutować z tutejszymi neonami?
Przede wszystkim dyskusja ma być prowadzona taktycznie i należy być przebiegłym jak lis.

No to jadymy

akwafintana 2015-01-07 01:15:13

Jadymy dali...

Nie bój się klękać przed Panem Jezusem!

akwafintana 2015-01-07 01:14:58

😡

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-07 01:13:48

😡 🙂 tak ma być i koniec.

Owoce obowiązkowej radości

akwafintana 2015-01-07 01:03:05

Tak że papież Franek niech tu nie pieprzy o dialogu z innymi religiami, bo to jest takie protestanckie.
A jak Frank papież jakią funkcję piastuje to może kubeł zimnej wody na opamiętanie by się przydał?
Oczywiście wszystkie Barany Boże mamy się modlić o to by dobry Bóg oddał Frankowi papieżowi rozum.

Owoce obowiązkowej radości

akwafintana 2015-01-07 00:58:11

Czy to jest zabawne ?
Raczej żałosne jak na to spojrzeć poważnie.
A to są właśnie owoce modernizmu w Kościele.
Na zachodzie praktycznie Kościoła już nie ma.
Jest za to cyrk na kołach. I dlatego panie i panowie moderniści z tego forum aron ona kirkor parvus i wielu innych pokamuflowanych że tu bezkarnie będziecie rozsiewać zaraze tego kłamstwa i obłudy. Będziemy tu tępić Was i wsze dzieci. Nie zaznacie w intrnecie spokoju. 😡 🙂 🧐 ✍️ 😁 🤬 😜[More]

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:54:19

Papież Benedykt XVI zniósł ekskomunikę nałożoną na czterech biskupów Bractwa Św. Piusa X – popularnie zwanych “lefebrystami”, od nazwiska założyciela Bractwa. Jest to, po przywróceniu do łask tradycyjnej Mszy Świętej Wszechczasów, już drugi ważny krok obecnego Biskupa Rzymu; krok, który bezpośrednio świadczy o przyznaniu racji niezłomnemu arcybiskupowi Marcelowi Lefebvre, walczącemu o zachowanie Świętej Tradycji i występującemu przeciwko zgubnemu dla Kościoła modernizmowi, jaki zapanował po II … [More]

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:49:44

Bardzo tych Lefebrystów nie trawią.
To było głównym powodem tego że w temat się zagłębiłem.
I jak widzę po zapoznaniu się z tematem biskupa Lefebra nabrałem pewności że są siły w Kościele katolickim tak zaciekłe i zdeterminowane by nas zdezorientować i skłócić każdego z każdym.

Oburzony niepotrzebnie

akwafintana 2015-01-07 00:44:11

O ile z innymi neonami jeszcze tu idzie czasami z sensem wymienić parę zdań o tyle z czubkiem parvusem już nie.
Ja tego usera blokuje niejako ad hot, jak tylko się pojawia ze swoimi smęceniami.
Gość ma nie równo pod czaszką to pewne.

Oburzony niepotrzebnie

akwafintana 2015-01-07 00:38:03

Frustracja tutejszych żydów osiąga apogeum.
Jak widzicie zaczynają się denerwować bardzo wyraźnie.
Niejaki OHN STARYNSKY jest tu zdrowo szurniętym czubkiem z domu SV II
Płeć:
mężczyzna 13 Media 11 Komentarze Location: Polska Język: polski Z nami od: 2014-12-06 18:18:27 [More]

Oburzony niepotrzebnie

akwafintana 2015-01-07 00:34:01

Schizmatycka sekta pod szyldem: Gloria,tv
John Starynsky 2015-01-07 00:28:39
Sekciarze i heretycy danutadubiel i akwafintana zablokowani.

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-07 00:31:31

JOHN STARYNSKY
IP:
217.23.12.134
Netherlands
[More]

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:29:19

JOHN STARYNSKY
IP:
217.23.12.134
Netherlands
[More]

Schizmatycka sekta pod szyldem: Gloria,tv

akwafintana 2015-01-07 00:24:17

This posting has been cancelled by the author of the medium.

Schizmatycka sekta pod szyldem: Gloria,tv

akwafintana 2015-01-07 00:23:44

This posting has been cancelled by the author of the medium.

Schizmatycka sekta pod szyldem: Gloria,tv

akwafintana 2015-01-07 00:22:56

This posting has been cancelled by the author of the medium.

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:21:45

Sobór Watykański II chciał dostosować Kościół do świata.
Przecież to jest herezja w czystej postaci protestanckiej.
Przecież katolik ma świat zmieniać wedle prawa moralnego które jest oparte na naukach Jezusa.
A nigdy odwrotnie.
Ja jestem światem i to ja katolik kreuję swoje życie a nie odwrotnie. Bo świat to ja.

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:13:35

Jak to o co chodzi z posoborowym modernizmem!
O rozbicie Kościoła na drobne kawałeczki.
www.youtube.com/watch

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:11:42

Jeśli prawd jest wiele to ile jest kłamstw?

Na złość ponurakom: WESOŁYCH ŚWIĄT - Boże Narodzenie 2014

akwafintana 2015-01-07 00:10:41

Bardzo dziekuje Panie Profesorze za niezwykle ciekawy wywiad. Z pewnoscia jednak nie zgadzam sie z wieloma sprawami. Nie zgadzam sie np. z wynikajacym z Pana wypowiedzi twierdzeniem, ze Chrzescijanski punkt widzenia jest jedynym slusznym. Jesli Chrzescijanstwo to wiara, a wiara oparta jest sama na sobie, to przeciez kazda inna religia
www.youtube.com/watch

Lefebryści - O co tu chodzi?

akwafintana 2015-01-07 00:03:51

No i tu mamy bardzo ciekawy materiał.

ŚWIETY MIKOŁAJU NASZ - piosenka

akwafintana 2015-01-06 23:53:25

No to co tak kto dostał?
No chwalić się tu raz raz.

Ukryta symbolika P0gańska, okultystyczna i satanistyczna w logo ŚDM 2016

akwafintana 2015-01-06 23:52:50

kapuś i donosiciel.
Zaraz ja będę twoje wątki klikał do kasacji.
Zaraz zobaczym co sie stanie.
😀 😀 😀 😀 😀 😀
aron 2015-01-06 22:20:31 Józuś, zdurniałeś ze szczętem synu! Już zgłosilim to badziewie do ekskomuniki. 🥴

ŚWIETY MIKOŁAJU NASZ - piosenka

akwafintana 2015-01-06 23:49:22

Co dzieci dostały od Mikołaja?
Bo ja nic.
Byłem niegrzeczny w tym roku.

Ukryta symbolika P0gańska, okultystyczna i satanistyczna w logo ŚDM 2016

akwafintana 2015-01-06 23:48:20

zmieniło się parvus i donosiciele od kirkora mają poobdzierane nosy.

Papież Franciszek może się

akwafintana 2015-01-06 23:46:30

i za kapłanów przez których głodują bogate dzieci w biedzie.
KIRKOR 2015-01-06 22:11:13
🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏[More]

Ukryta symbolika P0gańska, okultystyczna i satanistyczna w logo ŚDM 2016

akwafintana 2015-01-06 23:44:00

aron cześć.
Wież że jutro idziesz do piekła za donościcielstwo? [More]

Ukryta symbolika P0gańska, okultystyczna i satanistyczna w logo ŚDM 2016

akwafintana 2015-01-06 23:43:00

szara cześć [More]

Ukryta symbolika P0gańska, okultystyczna i satanistyczna w logo ŚDM 2016

akwafintana 2015-01-06 23:42:12

cześć danutadubiel

ŚWIETY MIKOŁAJ BISKUP WŁOZYŁ PREZENTY DO SKARPETY

akwafintana 2015-01-06 23:37:50

Kajtek jest spryciarz

ŚWIETY MIKOŁAJU NASZ - piosenka

akwafintana 2015-01-06 23:35:01

Kocham kochać Św. Mikołajów.
A Mikołaju a aron donosi na dzieci.

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-06 23:33:58

A czarta przegnamy precz na cztery wiatry.

Papież Franciszek może się

akwafintana 2015-01-06 23:33:01

Papież Franciszek - MOCNE przełomowe słowa !!

ŚWIETY MIKOŁAJU NASZ - piosenka

akwafintana 2015-01-06 23:31:38

Czy Święty Mikołaju przyniosłeś co dla ARONKA?
tO TEMU KUNDLOWI UBECKIEMU DAJ RóZGĘ ZA KAPOWANIE INNYCH DZIECI na ubecję.

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 23:30:06

alica32 cześć 🤗 byłaś grzeczna?
Bo św. Mikołaj grasuje po tym bolszewickim forum.

ŚWIETY MIKOŁAJU NASZ - piosenka

akwafintana 2015-01-06 23:28:24

Św. Mikołaju nasz jakie paki prezentów dla nasz masz?

Papież Franciszek może się

akwafintana 2015-01-06 19:55:54

A co Państwo o tym sądzi?

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 19:51:09

Jaki jest neon?
Bierny+Mierny+ Wierny= druga neokatuchomenalna w karpju po żydowsku.
www.youtube.com/watch

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 19:47:41

wojciechowskikrzysztof stosuje stosunki cielesne w stosunku do miłujących?
To ja rezygnuję z znajomości z tobom.
🤫

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 19:27:17

Co to za organizacja ta gloria.tv?
"...Nasza organizacja kieruje się nauką katolicką."
Czy ja tu mam do czynienia z idiotami czy z ludźmi rozumnymi i trzeźwo myślącymi.
Czy to jest ta organizacja?
www.youtube.com/watch INFORMACJE Gloria.tv jest portalem internetowym dla katolików i użytkowników internetu wszystkich języków i narodowości. Nasza organizacja kieruje się nauką katolicką. Ten środek masowego przekazu występuje za: • zachowaniem, poparciem i rozpowszechnieniem Kościoła katolickiego … [More]

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 19:02:01

Chcący tu pieprzy jak żyrafa na wybiegu osłów.
www.youtube.com/watch

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-06 18:57:54

Chcący co tam na Fronda .pl słychać?
Jest jeszcze forum?
Bo słyszałem że się rozpadło, i wejście tam jest możliwe za okazaniem specjalnej przepustki, jak do getta.

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-06 18:56:03

Brawo dla Chcącego 👏
Zatem jakiż to neokatechumenat dzisiaj mamy?
Czyż nie wypływa w prost z tradycji Kościoła?
Co tu jest do reformowania i po co?
Czy nagle wybuchła epidemia homoseksualizmu i Kościół bez ich aprobaty upadnie? Jezus zdaje się miał jasne stanowisko dla sodomitów. Czy teraz Jezus ze swoimi "poglądami" jest niemodny? _____________________________________ Chcący 2015-01-05 21:58:57 Proszę nie zadawać mi takich pytań. TO odbiega od tematu wątku. I nie wiem jaki ma cel. …
[More]

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 18:52:17

Chcący już zrozumiał com tu zapragnoł wyrazić wyrazami literowymi?
Czy dalej tu się zastanawia nad przekazem tym prostym i jasnym literowym.
Czy jako baran dorodny masz okazałe rogi na głowie twej?
Zaś w głowie mózg wielkości łupiny orzeszka włoskiego, nieznacznie jeno pomarszczonego dla niepoznaki że inteligencję posiadasz weń.
www.youtube.com/watch

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-06 18:42:35

a kimże tu jesteś byś wysstko i wszystkich rozumiał.
www.youtube.com/watch
Chcący 2015-01-06 18:31:42
Akwa, nie wiem jak z Tobą dyskutować wobec dziwnych wpisów np. wobec parodii z K=M=B= BMW, itd... [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-06 18:40:32

www.youtube.com/watch
Po co było zmieniać Mszę Trydencką i klękanie skoro to z pewnością prowadziło do Nieba, do Zbawienia?
Modernizm jest odwieczną herezją i Moderniści zawsze się nawracali wracając do korzenia Tradycji.
Co mówią Moderniści?
Patrzcie, stoję przed Jezusem, nie boję się, klaskam sobie i jeszcze zadek wystawiam do Tabernakulum! A w NEO? Siedzą sobie przy stoliku, łamią się chlebkiem i popijają winkiem na PAMIATKĘ OSTATNIEJ IMPREZKI. Już nie musimy sie bać Boga! Nigdy więcej klęka… [More]

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 18:36:20

www.youtube.com/watch
INFORMACJE
Gloria.tv jest portalem internetowym dla katolików i użytkowników internetu wszystkich języków i narodowości. Nasza organizacja kieruje się nauką katolicką.
Ten środek masowego przekazu występuje za:
• zachowaniem, poparciem i rozpowszechnieniem Kościoła katolickiego i Wiary katolickiej. • za zachowaniem praw dzieci nienarodzonych i upośledzonych, jak i również ludzi starych i chorych • za ochroną małżeństwa i rodziny Gloria.tv jest inicjatywą prywatną, która … [More]

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 18:32:16

Przybieżeli do gloryja w BMW!
Kwała serwerom
KWAŁA SERWEROOM!
a biura som w Moskwie.
Ależ to wszystko jest prawda. Chcący 2015-01-06 18:30:11 nie bluźnij [More]

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 18:30:48

i ty Cloud też masz mnie kochać 😡 🤬 [More]

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 18:29:46

wojciechowskikrzysztof masz mnie kochać! 😡

Kłamstwo "starszych braci w wierze" ks. prof. Waldemar Chrostowski

akwafintana 2015-01-06 18:28:41

I tera UWAGA!
minuta - 016.35....
I słuchać od tego momentu!
Aż do pełnego zrozumienia głąby zakłamane! 🙂

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-06 18:28:16

www.youtube.com/watch
Chcący 2015-01-06 18:26:04
Dlaczego mówi się Tradsom niekonsekwentnie, iż mogą oni sobie mieć swoją formę w swojej małej grupce, skoro wcześniej zmieniono publiczną formę kultu całego Kościoła wg upodobań jakiejś grupki?

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 18:26:28

wojciechowskikrzysztof ja was tu kurwa kocham a wy mnie nie?

Kłamstwo "starszych braci w wierze" ks. prof. Waldemar Chrostowski

akwafintana 2015-01-06 18:25:15

ach te kłamstwa.

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 18:21:00

wojciechowskikrzysztof bardzo cie kocham.

Patriota Polski Sławomir Zakrzewski omawia bieżące sprawy.(2014-12-19)

akwafintana 2015-01-06 18:16:59

Czy to ta słynne spożywanie sałatki posłanki Pawłowicz?

Patriota Polski Sławomir Zakrzewski omawia bieżące sprawy.(2014-12-19)

akwafintana 2015-01-06 18:11:45

Polska dla Polaków.
Reszta do roboty.

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 18:08:59

wojciechowskikrzysztof KOCHAM CIE!

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 18:00:57

Czy wiesz, że trzej pogańscy Mędrcy zajmowali się astrologią?
www.youtube.com/watch [More]

Skąd wzięły się litery B+M+W?

akwafintana 2015-01-06 17:53:39

Przybieżeli do gloryja w BMW!
Kwała serwerom
KWAŁA SERWEROOM!
a biura som w Moskwie.
www.youtube.com/watch

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:50:45

Co Wy ludzie myślicie że pisanie w internetach na gloryjach to je bajka?
Tu trza być twardym jak Roman Bratny.
www.youtube.com/watch

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:48:34

No gdzie sie ONA pcha!?
www.youtube.com/watch

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:33:14

Cloud to ciebie tu niema?
To faktycznie piszę sam ze sobą.

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:17:28

Czy ona raczej sie urwała z łańcucha?
www.youtube.com/watch

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:15:54

ona jest trzymana krótko?

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:11:07

Pogadajmy o naszych żonach lepiej.
Czy to prawda wojciechowskikrzysztof że twoja żona...
wojciechowskikrzysztof 2015-01-06 15:38:55
ona nie wolno nam czepiać się świętych z Glorii.tv, wielebni, samozwańczy papieże i wielcy obrońcy "prawdy", sami dla siebie są sędziami i nie nam ich sądzić. [More]

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 17:00:31

Kobietę należy trzymać krótko.
Bo inaczej jest rozwiązła.

Papież Franciszek może się

akwafintana 2015-01-06 17:00:04

Pamiętacie może kto był typowany na papieża przed wybraniem Franka?

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 16:58:21

wojciechowskikrzysztof 2015-01-06 15:50:11
🤗 Trzymam za słowo. 😉
żonę też trzymasz za.... [More]

Antypolonizm jest grzechem i absolutnym zaprzeczeniem Ewangelii

akwafintana 2015-01-06 16:52:55

ona co cię swendzi?

Papież Franciszek może się

akwafintana 2015-01-06 16:50:34

Tylko głupiec tego nie widzi że coś tu nie bangla.

O Daniel: przyrzeczenie wierności i posłuszeństwa Papieżowi

akwafintana 2015-01-06 16:31:51

nieeee
nie chcemy słuchać Franciszka.
www.youtube.com/watch

O Daniel: przyrzeczenie wierności i posłuszeństwa Papieżowi

akwafintana 2015-01-06 16:30:38

Co się stało z Benedyktem?

O Daniel: przyrzeczenie wierności i posłuszeństwa Papieżowi

akwafintana 2015-01-06 16:30:08

apropos Franciskos...

AKCJA RATOWANIA ŚW MIKOŁAJA TONĄCEGO NA JEZIORZE

akwafintana 2015-01-06 16:29:50

This posting has been cancelled by the author of the medium.

AKCJA RATOWANIA ŚW MIKOŁAJA TONĄCEGO NA JEZIORZE

akwafintana 2015-01-06 16:28:50

This posting has been cancelled by the author of the medium.

Dlaczego mam tak ciężko w życiu? - ks. Dominik Chmielewski.

akwafintana 2015-01-06 16:22:01

WOT reputation: Good (65/100)
Pagerank: 5

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-06 16:13:16

zbioffrfowe kłafmsftwo

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-06 16:11:50

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAYAAABw4pVUAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAACxIAAAsSAdLdfvwAAAAadEVYdFNvZnR3YXJlAFBhaW50Lk5FVCB2My41LjEwMPRyoQAAIwBJREFUeF7tnQm4jOUbxo8lS7Qr0mIrog2RpKyJ0kqLRBvSvm/+hVYiadGqhValRTulok2WVNokStoXKRFxlvd//1490+szM2fmnJkTrjPXNdc5Z+abb773We/nfp73OznOuZzS57ojg1JlrGMGWaqQUoWsO+FhXQzVpR5S6iGlHpLMM0s9pNRDSj2k1EPWMS9IqpCc0kdcCTz66KPVS0WzDkjguuuuq7bzzjuP6NChQ95+++23oGHDhi+2adOm++jRo5uuA5e34V/CoEGDqtx66621u3fv3rVRo0YTt9tuu4nVqlVz7dq1…[More]

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-06 16:10:28

Test na ciąże

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-06 16:09:58

jezdem chardkorem

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-05 22:34:22

www.youtube.com/watch
Jak rozumieć ten film?
I jak się ma do tego com napisał?
Ano to proste.
____________ My tradocjano-laliści jesteśmy jako ten wieśniak. Zaś ten na skuterze pytający o godzinę to neon. Neon pyta nas o godzinę, a tradycjonalista unosi jaja osła by zerknąć na zegar wieży ratuszowej. Co widzi neon? Widzi jak wieśniak unosi jaja osła i na tej podstawie wnioskuje że mocą nadprzyrodzoną odczytujemy godzinę z jaj osła. A jaka jest naprawdę? Ano tak że jaja osła przesłaniają wieśnia… [More]

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-05 22:23:48

adan1 nic mi do tego jaki tam kto ma światopogląd.
Piszę tylko że dajecie się robić w zegarek.
www.youtube.com/watch

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-05 22:22:17

Dlaczego podejmujecie polemikę religijną z osobą co do której nie macie wiedzy czy jest wierzący czy nie.
Traktujecie takich na równi z tymi którzy już mają sporą wiedzę w temacie religijnym.
A tu wyskakuje taki Filip z konopi.

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-05 22:20:23

Cloud jakiego jest wyznania?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 22:17:46

"Zrozumieć Tradsów"- raczej zrozumieć neonów, by należało zatytuować wątek.
Bo to jest dwa tysiące lat tradycji.
I niech nikt małego źdżbła trawy z dębem nie zrównuje...
www.youtube.com/watch
"Proszę nie zadawać mi takich pytań. TO odbiega od tematu wątku. I nie wiem jaki ma cel. To poza tym czepianie się słowek. Już sie do tego problemu odniosłem. Katechumeni to w dużym skrócie tacy, co się do chrztu przygotowują." [More]

Intronizacja jest dobra! Chrystus naszej Woli oddaje uznanie swego panowania!

akwafintana 2015-01-05 22:09:30

Widzę że Chcący jest bardzo "płodny" dzisiaj.
🙂

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 22:04:11

Brawo dla Chcącego 👏
Zatem jakiż to neokatechumenat dzisiaj mamy?
Czyż nie wypływa w prost z tradycji Kościoła?
Co tu jest do reformowania i po co?
Czy nagle wybuchła epidemia homoseksualizmu i Kościół bez ich aprobaty upadnie? Jezus zdaje się miał jasne stanowisko dla sodomitów. Czy teraz Jezus ze swoimi "poglądami" jest niemodny? _____________________________________ Chcący 2015-01-05 21:58:57 Proszę nie zadawać mi takich pytań. TO odbiega od tematu wątku. I nie wiem jaki ma cel. …
[More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:59:57

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa katechumenat zanim został w pełni ukształtowany był przeprowadzany sposób, w jaki opisuje św. Justyn Męczennik (100-165):
"..ci, którzy uwierzyli w prawdziwość naszej nauki i naszych wypowiedzi, ślubują, że zgodnie z nimi wieść będą życie. Wówczas uczymy ich, jak mają się modlić, jak pościć, jak prosić Boga o odpuszczenie dawniej popełnionych grzechów – przy czym sami także modlimy się i pościmy wraz z nimi. Następnie prowadzimy ich do miejsca, gdzie … [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:53:19

Chcący podyskutuje ze mną?
No to zapytam czy wie co oznacza słowo k a t e c h u m e n a t ?

NOE-Wybrany przez BOGA.

akwafintana 2015-01-05 21:49:24

Stefan!
Jak dają to trzeba brać.
Jak biją to uciekać!
Oglądaj i nie marudź!
😡 😎 Stefan_W 2015-01-05 13:21:10 nie czaje dlaczego platne filmy sa za darmo na glorii hmm. czy jak ogladam a nie kupilem staje sie zlodziejem?

NOE-Wybrany przez BOGA.

akwafintana 2015-01-05 21:48:10

Początek już obejrzałem i jest dobrze.
VRS 2015-01-05 11:53:20
Gniot dla ekologów psychopatów.

NOE-Wybrany przez BOGA.

akwafintana 2015-01-05 21:47:26

OOOOO
Cymes znalazłem!

Komunia św na kolanach i do ust

akwafintana 2015-01-05 21:46:25

ona mnie blokuje.
Dlaczego?
Boisz się mnie?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:44:53

Chcący jak na katolika ma dość opozycyjne wypowiedzi, dlatego to pytanie tu padło.
Nasze przekonania i poglądy pokrywają się w zasadzie z tym co głosimy.
Zaś u Chcącego widzę nie spójność ciągów myślowych.
Mam tu oczywiście katechumenat.
Katechumenat jest w Kościele czymś zupełnie naturalnym. Dlatego nie rozumiem o jakim tu jeszcze innym katechumenacie jest mowa?
____________________________________ Chcący 2015-01-05 21:36:55 @Akwa Rzymski katolik Jak możesz mieć wątpliwości. Za dużo w tobie … [More]

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 21:38:55

Tu chcę napisać sprostowanie odnośnie skasowania wpisu Chcącego.
Otóż wpis Chcącego jest nie na temat, skasowałem też moje odpowiedzi do tego wpisu który Chcącemu skasowałem.
I to tyle w temacie wpisu skasowanego Chcącemu :-)

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:35:38

Chcący jakiego jest wyznania?
Ja jestem z Kościoła rzymskokatolickiego, a Chcący?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:33:17

Nic z tego co poniżej w treści nie zrozumiałem.
Czy możesz i umiesz napisać jasno i wprost?
Chcący 2015-01-05 21:28:19
bo już napisałem ,co miałem, a że ludzie nie są rzetelni w słuchaniu, to nie ma sensu się powtarzać
fronda.pl/forum wchodzi...

Zrób to! Zostań zwyczajnym katolikiem!

akwafintana 2015-01-05 21:30:48

wojciechowskikrzysztof
a CO sądzisz o tym hasełku "Zrób to! Zostań zwyczajnym katolikiem!"
Bo moim zdaniem jest w stylu.
"Na reszczie jestem EUROPEJCZYKIEM"
Zaś moi przodkowie to chyba mieszkali na Marsie jak by tak iść tym tropem logiki. 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:27:46

Portal Fronda.pl istnieje.
Ale gdy szukam wejścia na forum to znaleźć nie mogę.
Dlatego piszę że zamieniło się w getto, z napisem
"TYLKO DLA SEMITÓW" [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:25:07

Jak to uciekłem?
To aż tak źle się tam porobiło?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:23:50

Chcący co tam na Fronda .pl słychać?
Jest jeszcze forum?
Bo słyszałem że się rozpadło, i wejście tam jest możliwe za okazaniem specjalnej przepustki, jak do getta.

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:21:38

Ja mam dobrą pamięć do tego jakie kto ma poglądy.
A Chcącego dywagacje zawsze były i nadal są nader pokręcone i przekombinowane.
Często brakuje mi w Twoich wypowiedziach logicznych ciągów narracyjnych.

Chcący 2015-01-05 21:15:37
@akwafintana Nie, pod takim samym jak i tu. A później zmieniłem na "zwyczajny katolik" [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:17:19

Ja Chcącego znam jeszcze z Fronda.pl
A dokładniej z jego tam polemik i artykułów jakie zamieszczał.
Zatem czy Chcący jest "Ścianą z Fronda.pl?
Chcący 2015-01-05 21:13:05
@akwafintana: Przeczytał Szanowny rozmówca to, co chcący napisał? BO wydaje mi się, że Akwafintana polemizuje z błędnym mniemaniem na temat tego, co chcący miałna myśli;) [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:12:38

Chcący był na Fronda.pl userem pod nickiem "Ściana" ?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:08:53

Kogo jest łatwiej zrozumieć?
Mądrego?
Czy głupca?
Oczywiście trensi się doskonale rozumieją z racji podobnego poziomu intelektualnego.
Zaś neony mają z tym pewien problem, a jednocześnie zdają sobie sprawę z tego że trensi są starszymi braćmi neonów. 🙂

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-05 21:04:19

Apel do fanów radyjka by nie dawali się prowokować na prymitywne pyskówy z tutejszymi neonami.
To że oni i ona zaniżają tu poziom intelektualny dyskusji nie oznacza że będziemy w tym uczestniczyć.

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 21:01:04

Jestem tradsem.
Chcący jestem dostatecznie stary, i dostatecznie pamiętliwy bym tu sobie nie pozwalał wciskać neokatechumenalny kit.
W tradycjonalizmie katechumenat jest wystarczająco "nowoczesny" i stabilny.
I nie potrzeba tu wywarzać otwartych drzwi. [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:53:59

Moim zdaniem to Chcący jest tu zdeklarowanym protestantem.
Nie widzę nic złego w tym że się różnimy pomiędzy sobą.
Ale źle jest gdy zacieramy różnice zdań pomiędzy sobą.
Ach ta wszechogarniająca poprawność ideologi czasów neopogaństwa.

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 20:49:56

Diabeł boi się ciszy na portalu glorja.
Prawda czy fałsz?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:47:31

Jaki tam miałeś pseudonim? "ściana"
____________________________________
Chcący 2015-01-05 20:35:57
@akwa
NO dy pewnie

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:46:36

Ja bym wołał ten temat raczej pociągnąć Chcący zatem pozwoli że tu się skupimy na polemice.

Mędrcy świata, monarchowie.

akwafintana 2015-01-05 20:45:09

Jezus dostaje "posag"

Mędrcy świata, monarchowie.

akwafintana 2015-01-05 20:44:25

Trzej Królowie, trzej Mędrcy.

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 20:43:35

"Zrób to! Zostań zwyczajnym katolikiem!"
My katolicy jesteśmy od 2000 lat katolikami.
Nie wiem po co to Chcący tu roztrząsa? [More]

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 20:42:01

Tematu diabła w obecnym czasie się niechętnie porusza.
Za to dużo się mówi o serduszku i miłowaniu.
Moim zdaniem metoda ta ma cel taki by spłycać i trywializować nauczanie Kościoła.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-05 20:39:59

Radyjka słuchacie?

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:39:08

Moje zdanie jest dość radykalne w tym temacie.
Z racji tego że jestem już słusznego wieku.
I doskonale pamiętam czasy początków tej reformacji w Kościele.
I na podstawie moich życiowych doświadczeń opieram swój osąd o całym tym zamieszaniu w Kościele rzymskokatolickim.
A zdanie moje jest takie że to ma na celu rozwalić jedność katolicką, tak byśmy byli kolejną nieliczącą się sektą protestancką.
Chcący 2015-01-05 20:32:30 A co byś powiedział na to, żeby do Neokatechumenatu wprowadzić Tradycję … [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:34:37

Chcący jest z Fronda.pl?
Bo był tam user w podobnych tonacjach piszący.

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 20:32:27

Księże Kneblewski puki jesteśmy w drodze to mamy tu dyskutować i przekonywać innych.
Zamykanie tematu nic tu nie da.
Wypowiedź ks. Dobrodzieja będzie pretekstem do dyskusji o dioble i Bogu.
Dualizm świata jest faktem.
Nie ma formy pośredniej. No chyba że śmierć jako forma pośrednia w oczekiwaniu na sąd skazujący do nieba lub do piekła.

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:27:49

"..Proszę się nie martwić. Jestem życzliwie nastawiony do "nowych wspólnot", "Odnowy", "Neokatechumenatu". Nie wszystko mi się tam podoba, ale to nie problem. I z Tradsami niektórymi się nie zgadzam np. co do odrzucania Soboru, itd. Proszę więc nie sugerować się wymienionymi wyżej stereotypami i przyjąć zapewnienia o życzliwości mojej i wielu ludziach o podobnych mi poglądach..."
No to czuję że sobie tu zdrowo pogawędzimy mości Chcący.
Bo ja akuratnie mam zdanie w zadanym temacie bardziej kryty… [More]

Zrozumieć Tradsów

akwafintana 2015-01-05 20:24:00

Zrozumieć Tradsów, Chcący.
Dla Chcącego nic trudnego. [More]

Czego boi się diabeł?

akwafintana 2015-01-05 20:11:53

Dzisiaj diabeł wmawia ludziom że go nie ma.
I jednocześnie wmawia że Boga nie ma.
Zatem diabeł się sam stworzył?

Elementarz Katolika

akwafintana 2015-01-05 20:09:56

„Wydaje się, że współcześnie mamy do czynienia z subtelnym procesem: przemyślnie niszczy się Ewangelię słowami samej Ewangelii. Traci na tym człowiek w odniesieniu do swoich wiecznych przeznaczeń. Mówi się o miłości, rozumiejąc przez nią potulność powszechną i – co gorsze! – akceptację wszystkiego i wszystkich. Przywołuje się przykład samego Pana Jezusa, który rzekomo był przychylny i tolerancyjny dla każdego człowieka, bez względu na jego postawę serca – uczciwą bądź zatwardziałą w złu”.
I ja … [More]

Elementarz Katolika

akwafintana 2015-01-05 20:04:29

Widzę że polski tu sobie coś grabi.
Czy polski chce skończyć na stosie?
Na razie polskiego potraktujemy łagodnie.
youtu.be/CuEpHBoIWcM

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-05 19:56:23

Jeśli zaś papież głosi zgoła co innego, to jest to niepokojące.
***
"Gdy czynione są zabiegi aby przystosować Kościół do świata
- my mówimy to świat ma się dostosować do Ewangelii"

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-05 19:52:03

Nasz świat jest kreowany przez pryzmat naszej wiary.
Ja bym to tak ujął.

alica32 2015-01-05 00:57:43
Gdy czynione są zabiegi aby przystosować Kościół do świata
- my mówimy to świat ma się dostosować do Ewangelii [More]

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-05 19:50:51

Radyjko gra?
I wszystko gra.
🤗 😁

Elementarz Katolika

akwafintana 2015-01-05 19:45:03

To dobra nowina jest.
40 W w zupełności powinno im wystarczyć.
adan1 2015-01-05 19:40:46
akwafintana 2015-01-05 19:33:41
Cześć adan1 Grzeczne są dzisiaj neonki? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jak zwykle świeca z mocą 40 wat do sety nie dociągną

Orszak Trzech Króli w Warszawie odrzuca Ewangelię życia!

akwafintana 2015-01-05 19:37:45

Tomasz Terlikowski jest modernistom i filosemitą.
Oczywiście nic złego nie ma w tym że ktoś coś lub kogoś lubi.
Nic złego też i nie ma w tym, że to się wie.
[More]

Elementarz Katolika

akwafintana 2015-01-05 19:33:41

Cześć adan1
Grzeczne są dzisiaj neonki?

Skuteczne na czarta...

akwafintana 2015-01-05 19:29:54

Czego się boi diobeł.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-04 21:53:59

Niech tu ona sie nie ślini i nie wysila z tym lansem.
Bo teraz tu radyjko będzie grało.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-04 21:51:11

Pozdrawiam Alicję
alica32 2015-01-04 19:11:03
Jednoczymy Polaków w Prawdzie i miłości pod sztandarem Chrystusa Króla

Anioł pasterzom mówił

akwafintana 2015-01-04 21:49:33

Cześć Slawek.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku życzę.
👍

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-04 21:48:15

Mowa jest o paleniu na stosie i inkwizycji.

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 21:47:34

Chciałem tu z Państwem trochę się powymieniać poglądami w temacie zadanym.
Słuchając sobie w tle radyjka.
www.radiochrystusakrola.pl

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-04 21:43:39

Ksiądz Kneblewski teraz prowadzi ciekawą prelekcję.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-04 21:42:36

A co to?!
Radyjko nie gra?
😲
Jak tu pilnujecie baranie bobki?! 🤬
Ma tu grać nonstop! 😡 🤫 🤗

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 21:32:39

A może mam spuścić psy?
2.bp.blogspot.com/…/Behemoth---Infe…

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 21:30:54

No to kto tu jest odważny i śmiały?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:30:02

Jedrek głąbie kapuściany 3 m pisania na wątku o dupie maryny.
Ile zmarnowałeś tu energi.
A ilu uraziłeś do siebie kozi bobku?
Zaraz przeniesiemy się do innego wątku a ten poleci w czeluście piekieł piwnicznych kazamatów gloryjitnsz pl.

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 21:26:30

Co jest nieuki?
Dlaczego tu jeszcze nikogo nie ma?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:23:28

pu.i.wp.pl/…/St_Michel_Uh_bi…
Złość poskramiamy.
A jak co to w kajdany lucka zakuwamy i przydeptujemy luckowi łeb.

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 21:20:56

I dlaczego jeszcze tu nikogo niema?
Ja nie gryzę!
Proszę bardzo.
Siadamy do ławek i zaczynamy lekcję od zadawania pytań.
Na początek jakoś musimy skanalizować sługi lucka.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:15:42

7.086 Polska
1.353 Stany Zjednoczone Ameryki
374 Niemcy
317 Kanada
117 Rosja 110 Chiny 109 Włochy 83 Francja 73 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 71 Australia 62 Austria 29 Szwecja 27 Hiszpania 27 Słowacja 26 Norwegia 21 Republika Czeska 19 Niderlandy 10 Białoruś 9 Argentyna 8 Brazylia 8 Szwajcaria 8 Irlandia 8 Indie 8 Meksyk 7 Stolica Apostolska (Watykan) 6 Belgia 5 Indonezja 4 Dania 4 Grecja 4 Turcja 4 Ukraina 3 Kongo 3 Japonia 2 Kamerun 2 Kostaryka 2 Gwatemala 2 Izrael 2 Iran 2 Kenia 2… [More]

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:15:17

Wątek jest podbijany durna pało w pieluchach.
Wolał byś by dominowały tu brednie neonów?
Widzisz Jedrek jakich to tu masz podpowiadaczy?
🙄 😁

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:13:36

Ja ci tu dam kusić Jedreka!!! 😡 😡 😡 🤬
biniobill 2015-01-04 21:09:08
Stefanek, zablokuj palanta, bo do 24:00 zdąży ci naśmiecić w tym wątku.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:11:59

Ja ci tu zaraz dam popalić to ci ten kusiciel przez pięty będzie uciekał.
A to boli jak cholera.
digart.img.digart.pl/…/2610784.jpg

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:10:29

Jedrek ty koński klocu rozumiesz co się do ciebie tu pisze?
Czy cię lucek opętał?
www.okiem.pl/grafika/anioly/michal.jpg

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:09:08

ma tu być spokój i dyscyplina
wswieciemitow.blox.pl/resource/ARCHANIOL_GABRI…

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:07:53

Jendrek jestem od Gabrysia. 😀 😜

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:06:38

Kolega zobaczył tampon i się podniecił?
www.wpadka.pl/…/17_PIGULKA_GWAL…

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:04:51

Przedtem wetknę ci to w tyłek.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:04:22

img.sadistic.pl/pics/tamponek.jpg
Czy mam podpalić lont?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:03:40

ostatniakohorta.files.wordpress.com/…/000gonic487-c5b…

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:02:40

I przestań tu marnować energię na kąsanie.
Masz się uspokoić bo dostaniesz relanium w płynie.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:01:35

Jędrek ja tu jestem szefem i lepiej nie podskakuj bo odczujesz to dziwnie.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 21:00:40

Jędrek tu zablokował jakiegoś neona?
Bo jeśli tak to w tym wątku nie skopiemu mu dupska.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:59:41

Jedrek 2012-06-07 09:13:17
Pozwolisz zatem że będę się do Ciebie zwracał "Jędrek" 😡 😀 [More]

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:58:46

Co ty nie powiesz Królowanie Chrystusa na wieki.
A zatem Jedrek to nie kto inny jeno Ty we własnej osobie?
No to mamy jednego ptaka już złapanego 🙂 😎 🙄 😁
Królowanie Chrystusa na wieki 2015-01-04 20:56:39
To Ty wlazłeś " głąbie" na moje medium nie ja na twoje !

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:57:01

Królowanie Chrystusa na wieki jesteś za cieniasty w uszach by mnie sprowokować tu do smugi zdenerwowania.
A co dopiero wyprowadzić z równowagi.
🙂 🙄 🤨 😜 😀

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:55:28

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.
Królowanie Chrystusa na wieki racz mi się tu trzymać tematu narwany głąbie.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:54:40

Królowanie Chrystusa na wieki ja nie szuka, ale ty szukasz guza, to pewne 😀

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 20:53:47

dzyń dzyń dzyń na lekcję proszę.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:53:14

Królowanie Chrystusa na wieki jak się tu nie uspokoisz z tym pyszczeniem to zaraz dostaniesz po łapach.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:52:05

Ja szanownego Pana bardzo przepraszam za tego głąba.
Mam nadzieję że nie zraził się Pan do dyskusji?

wojciechowskikrzysztof 2015-01-04 20:37:06
Stefan już Ci pisałem wracaj do Kościoła wejdź do jakiejś wspólnoty np. Drogę Neokatechumenalną i przestań łazić po bezdrożach poza Kościołem. A przestaniesz czuć siarkę i widzieć demony, bo to efekt szwendania się po zakazanych rewirach. [More]

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:50:42

Królowanie Chrystusa na wieki tu popełnia błąd za błędem.

1 Lekcja.

akwafintana 2015-01-04 20:49:23

Zaraz będzie dzwonek na lekcję.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:46:15

Ona nagle zamilkła?
Czy ona się zgadza z tym zarzutem?
"ona nie jest tutaj po to by dyskutować o Prawdze , Kościele czy Ewangelii-ma wytyczone zadania przez czarne moce." [More]

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:45:41

Królowanie Chrystusa na wieki ja to doskonale wiem.
Piszę Ci tylko że ona i inne neony wodzą cię tu za nos jak chcą.
Właśnie chciałem o tym porozmawiać.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:44:04

Niech polski też się włączy w dysputę, albo niech idzie do kuchni zrobić nam herbaty.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:42:56

Czy ona się zgadza z tym zarzutem?
"ona nie jest tutaj po to by dyskutować o Prawdze , Kościele czy Ewangelii-ma wytyczone zadania przez czarne moce." [More]

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:42:02

Królowanie Chrystusa na wieki a zatem po co ona tu jest?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:41:24

Czy ona mnie słyszy co ja tu piszę?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:40:46

ona mnie słyszy?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:40:17

ona mnie już odblokowała?
Czy dalej trzyma w dystansie?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:39:11

Chcecie o tym porozmawiać?

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:38:48

Jakiego tu się boją neony rozmówcy?
Ano takiego którego blokują.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:37:47

Wymiana zdań z osobą o przeciwnych poglądach polega na tym samy co boksowanie w ringu.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:36:37

Królowanie Chrystusa na wieki jesteś emocjonalny w dyskusji.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:32:17

Królowanie Chrystusa na wieki jesteś łatwy do manipulowania.

EUCHARYSTIA NA KLĘCZĄCO I DO UST-Benedykt XVI-ty.

akwafintana 2015-01-04 20:24:10

Dlaczego na kolanach i do ust należy przyjmować Eucharystię tu tu już wielokrotnie zostało udowodnione i wykazane.

Tradycja Katolicka- jedyna prawdziwa droga ku Bogu.

akwafintana 2015-01-04 20:15:17

Rozumiem że KIRKOR oferuje jakiś super pakiet wypas, w tej swojej drodze neokatechumenalnej.
Bo domniemywam że pan Kirkor jest zwolennikiem modernizmu i nowoczesności w Kościele w stylu SW 2
KIRKOR 2015-01-04 15:34:46
KLĘKANIE I POBOŻNE UCZYNKI TO NIE WSZYSTKO

Tradycja Katolicka- jedyna prawdziwa droga ku Bogu.

akwafintana 2015-01-04 20:13:08

To co tu KIRKOR napisał zabrzmiało mi tak jak by religia była klubem sportowy.
Czy Kościół jest klubem golfowym?

_____________________________________
KIRKOR 2015-01-04 15:34:04
CO MACIE DO ZAOFEROWANIA MŁODYM RODZINOM ? [More]

2014-12-31 pustelnia (Nabożeństwo dziękczynne i pokutne)

akwafintana 2015-01-03 18:13:10

I po coś polazł do parwusa?
klip.tor 2014-12-28 19:16:42
This posting has been cancelled by the author of the medium.

Antychryst przebywa już na tym Świecie, homilia abp. Jędraszewskiego z mszy św. na zakończenie roku 2014

akwafintana 2015-01-03 17:57:37

Bogu niech będą dzięki za homilię abp. Jędraszewskiego

2014-12-31 pustelnia (Nabożeństwo dziękczynne i pokutne)

akwafintana 2015-01-03 17:43:49

No to posłuchajmy kazania.

Orędzie żywego Kościoła

akwafintana 2015-01-03 17:42:02

Co diabełku kol w uszy?
KIRKOR 2014-12-26 14:48:46
WEŹCIE GO ....

Orędzie żywego Kościoła

akwafintana 2015-01-03 17:37:23

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Bo chcą grać w drużynie Jezusa

akwafintana 2015-01-03 17:32:10

Ja też jestem kibolem drużyny Jezusa.
Kto nie skacze kto nie skacze ten masonem.
www.youtube.com/watch

Bo chcą grać w drużynie Jezusa

akwafintana 2015-01-03 17:24:28

"bo chcę karmić Jezusem Chrystusem" powiedział pewien spaślak.
Do dzzjikich na misję spaślaka wysłać.

Radio Chrystusa Króla - całą dobę

akwafintana 2015-01-03 1