Clicks10
novaetvetera
Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào hân hoan và phấn khởi.More
Kính sợ Đức Chúa đem lại vinh quang và tự hào
hân hoan và phấn khởi.
Public domain