32:46
Veľký reset = Veľké súženie a prenasledovanie 7 rokov. Matúš 24:21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude A keby neboli skrátené tie dni, …More
Veľký reset = Veľké súženie a prenasledovanie 7 rokov.
Matúš 24:21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni."
Zjavenie 20:4 "A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov."
Martina Bohumila Lutherová
Všechno pomine. Je třeba se sjednotit a to v Jednom jediném Bohu/LÁSCE:
K zapamatování: 24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. J 4:24
/žádný stařík ze sixtinské kaple papežské stolice/
18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl./ J 1,18/
Coburg shares this
1.9K
Trepifajksl
Soudruh Havel a soudruh Schwab (autor Velkého Resetu)
na Světovém ekonomickém fóru 1992
Peter(skala)
Peter(skala)
Tomáš nejako pomýlené - enter znamená výstup ale tu ide o vymazanie :)
Peter(skala)
🤪 ja odchádzim, hosť vyhadzuje vrchního
Dori-2000 shares this
471
Veľký reset = Veľké súženie a prenasledovanie 7 rokov
Matúš 24:21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni."
Zjavenie 20:4 "A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišov…More
Veľký reset = Veľké súženie a prenasledovanie 7 rokov

Matúš 24:21 Lebo vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude A keby neboli skrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre vyvolených budú skrátené tie dni."
Zjavenie 20:4 "A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov."
b8111
21:00 v uvedeném videu se hovoří o dokumentu CDC, kde jsou uvedené tábory, rozdělování rodin, výměna domácností, atd... Zde jej uvádím /možno přeložit/Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings | CDC
apredsasatoci
Zj.,10 kapitola je o 2000 rokoch po Kristovi.
Silný anjel je Michal. Kniha je Evanjelium. Ježiš Kristus sa spomína vo 4. versi.
Eva Pavelková shares this
16
VK
Stano Kobella
1000 ročné kráľovstvo bude aj tu na Zemi v srdciach Božích detí preživších nadchádzajúce prenasledovanie kresťanov
apredsasatoci
1000 ročne kráľovstvo už Božie deti prežívajú na Zemi 2000 rokov!
Laco Bajzo
Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova protestanti ,adventisti a jehovisti na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi .
Sám náš Pán Ježiš Kristus presne a mnohokrát vysvetľoval ako, kde ,kedy prišlo toto kráľovstvo Božie na zem, tak máme na výber ,či …More
Tisícročné kráľovstvo Božie –Zj.sv.Jan kap20
Túto kapitolu radi používajú prevracači Božieho slova protestanti ,adventisti a jehovisti na oklamanie dôverčivých a hlásajú, že toto tisícročné kráľovstvo Božie nastane po druhom Kristovom príchode a bude tu na zemi .
Sám náš Pán Ježiš Kristus presne a mnohokrát vysvetľoval ako, kde ,kedy prišlo toto kráľovstvo Božie na zem, tak máme na výber ,či budeme veriť slovám Krista ,alebo spolkom založených a vedených talmudistami, ktoré sa snažia vydávať za Kristove cirkvi. Ale Ježiš Kristus nezaložil viacero cirkvi s rôznymi navzájom si odporujúcimi výkladmi Božieho slova, ale len jednu a tejto svojej cirkvi zjavil plnosť pravdy.
Pozrime sa teda na to ,čo o tomto tisícročnom kráľovstve na zemi hovorí ten, ktorý ho tu z neba priniesol a ohlasoval:
Tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ( Písmo nehovorí koľko tisícročné ,či jeden ,dva ,alebo viacej ,ale my vidíme ,že už dva tisíc ročné) sa začalo, keď sa čas naplnil a splnilo proroctvo Izaiáša a ľud bývajúci v temnotách uzrel veľké svetlo:
Mat 4 kap„Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
Keďže Izraeliti mali o kráľovstve ,ktoré prinesie Mesiáš len prízemné ,svetské predstavy ,Pán Ježiš im vysvetľuje ,že to je inak:
Luk.17 kap „Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ Ako to, že ho medzi sebou nevideli? Lebo sa treba preň znovu narodiť. Ako? Tak, ako to Pán vysvetlil Nikodémovi:
Jan3kap: „Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“ Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť.“
V Lukášovi Pán sľúbil ,že niektorí z tých, ktorí ho práve počúvajú takéto kráľovstvo uvidia ešte za svojho pozemského života:
Luk.9kap: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.“ Po zoslaní Ducha svätého videli ,že je v nich i medzi nimi, teda v Kristovej cirkvi. Zatvrdnutým farizejom, ktorí z Písem mali poznať a nepoznali ,že toto kráľovstvo práve prišlo na zem povedal podľa čoho to ešte môžu spoznať:
Luk 11kap „Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“Pán Ježiš tu jasne hovorí o niečom ,čo sa práve deje! Nie o niečom po jeho druhom príchode!
Tiež im vysvetľuje ako bude vzrastať a šíriť po celom svete toto kráľovstvo Božie na zemi, ktoré bude v tých ktorí uveria a medzi nimi a prirovnáva to k tomu ,ako keď človek hodí zrno do zeme:
Mk.4 kap: „Ďalej hovoril: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“

Práve tieto Kristove slová mnohých mýlia pri čítaní kap 20Zj.sv.Jan ,lebo vidia ,že Pán Ježiš hovoril o kráľovstve Božom aj tu na zemi. Nepochopením Jeho slov potom ľudia vymýšľali rôzne teorie ,napr. (chiliazmus).Ale len Pán Ježiš nehovorili a žiadnom inom Božom kráľovstve na zemi ,len o tom, ktoré bude v tých ,ktorí uveria evanjeliu ,ktorí sa preň znova narodia z Ducha a z vody a ktoré tak bude medzi nimi.
V 12 kap.Zj.sv.Jan od siedmeho verša čítame ako bol satan zvrhnutý z neba na zem:
„Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi. A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s ním boli zvrhnutí jeho anjeli. A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť. Preto radujte sa, nebesia, aj vy, čo v nich bývate. Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“
20 kap.Zj.sv Jan nám potom hovorí ,ako z neba zostúpil anjel a sputnal ho na tisíc rokov- teda na ten čas ,zakiaľ má vzrastať a šíriť sa Božie kráľovstvo po celej zemi:
„ Potom som videl z neba zostupovať anjela, čo mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Chytil draka, toho starého hada, ktorým je diabol a satan, a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel ju a zapečatil nad ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov; potom musí byť na krátky čas uvoľnený.“
Pán Ježiš nám v evanjeliu ap.Jána v 12 kap a 31 verši hovorí kedy presne bol satan ,ktorý mal nad vyhnancami z Raja veľkú moc , hodený a sputnaný do podsvetia:
„Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von“ Teda keď Kristus prišiel na svet uskutočniť svoje spasiteľské dielo na kríži a slávnostne vstúpil do najhlbších končín zeme vyslobodiť zajatých: 1Pet.3:19 „Telom zomrel ,ale duchom ožil a tak šiel a zvestoval blahozvesť duchom vo väzení podsvetia“.

Pred samotným druhým Kristovým príchodom má byť satan ešte raz z tohto žalára vypustený ,aby mohol ešte raz ukázať silu svojho zvodu a bludu.
Boh to dopúšťa ,aby sa oddelilo zrno od pliev ,aby si každý musel vybrať na ktorú stranu sa pridá. Všetci vidíme čo sa stalo za posledných pár desaťročí –IIVat.koncil priniesol celoplošnú zmenu učenia RKC, synkretizmus s pohanstvom v iných oblastiach celosvetové ekonomické zotročenie a manipulovanie sveta synagogou satanovou, obrovským boom technologií atď. To sú všetkým viditeľné dôsledky vypustenia satana, ktorý takto má pripraviť ľudstvo na prijatie falošného mesiáša –antikrista. Tiež sa k moci dostávajú králi ktorí sú jednomyseľní , aby sa splnili slová Písma a oni odovzdali svoju moc malému rohu z knihy proroka Daniela –antikristovi.
Zj sv.Jan kap20:4-5
„Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov.“
Tu boli apoštolovi Jánovi ukázané duše tých ,ktorí obetovali svoj život pre Krista a boli zabití, alebo „zomreli v Pánovi“ počas šírenia Kristovho evanjelia –Božieho kráľovstva na zemi a samozrejme duše tých zomrelých , spravodlivých a svätých ,ktorí žili pred narodením Krista a čakali na Vykupiteľa v podsvetí. „Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov, ľuďom dal dary.Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov“ Toto kraľovanie spasených duší s Kristom v nebi sa začalo ,keď im svojou vykupiteľskou smrťou na kríži otvoril nebo a keď týchto zajatcov po zostúpení „do najhlbších končín zeme“ vyviedol so sebou do neba. Ich duše sú už v nebi a kraľujú s Kristom –Cirkev oslávená, kým sa nenaplní počet spasených. Teda toto Tisícročné kráľovstvo je tak v nebi ,ako i na zemi, čo aj Pán potvrdil slovami: „Hľa ,ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“. Ako tisícročné je označené preto, lebo tento stav trvá len do konca sveta ,do posledného súdu a slovom tisícročné je vlastne vyjadrená jeho dočasnosť.
To je prvé vzkriesenie a nad nimi už druhá smrť- večné muky v ohnivom jazere po poslednom súde už nemá moci.
Hriešnici tohto prvého vzkriesenia nie sú účastní ,lebo ich duše za ten čas ,kým sa naplní nebo spasenými čakajú na posledný súd v pekle. Preto tu Písmo o ich dušiach nehovorí ako o vzkriesených, ale ich označuje v 5 verši ako „ostatní mrtvi, ktorí neožili kým sa nedovrši tisíc rokov“,lebo v pekle nemožno hovoriť o vzkriesení k životu v takom zmysle ,ako žijú duše spasených v nebi –účastní prvého vzkriesenia ,ale len očakávanie súdu v mukách. Tí budú tiež vzkriesení aj s telami až k poslednému súdu ,ale k večným mukám v ohnivom jazere.
Vieme,že tí „ostaní mrtvy“ budú vzkriesení až k poslednému súdu ,teda podľa tohto 5 verša vieme určiť ,aký čas znamená tých obrazných tisíc rokov.
Písmo toto kraľovanie vzkriesených duší v nebi označuje ako tisícročné ,lebo bude trvať do posledného súdu ,kedy títo prídu spolu s Kristom na posledný súd a svätí budú spolu s Kristom súdiť svet i padlých anjelov.
Prečo keď nám sám Pán povedal všetko o príchode a šírení jeho tisícročného kráľovstva na zemi teda všetky spolky falošných cirkví sľubujú tisícročné kráľovstvo na zemi až po jeho druhom príchode? Lebo neuverili Kristovým slovám, ani sa znova nenarodili z Božieho Ducha –Ducha Pravdy, ale uverili poslom a prorokom synagogy satanovej. To ona pripravuje falošné ,celosvetové kráľovstvo –NWO so svojim falošným mesiášom- antikristom ako kráľom a svetovládcom.
Tí ,ktorí im uverili potom ľahšie príjmu ich falošného mesiáša, lebo im budú tvrdiť ,že Nový svetový poriadok je to pravé kráľovstvo pokoja a ich panovník je tým pravým mesiášom na ktorého čakali dve tisíc rokov.
Vidíme, že ani pred Kristovým druhým príchodom, ani po ňom už žiadne iné kráľovstvo Božie tu na zemi nebude. Len to ,ktoré bolo v tých ,ktorí uverili v Krista a medzi nimi, kým nepríde ako večný sudca .
To dosvedčujú slová Písma:
2Pet.3kap.„Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i diela, ktoré sú na nej. A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy, čo očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia! Podľa jeho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť.“ Tieto slová Písma vylučujú akékoľvek kráľovstvo na zemi po Kristovom druhom príchode!
1L.Sol v 4 kap tiež vyvracia bláznivé výklady spolkov adventistov a ich bratov jehovistov, lebo hovorí ,že tí ,ktorí budú pri jeho druhom príchode patriť Kristovi ,budú uchvátení s ním do vzduchu,teda zobratí zo zeme a už budú navždy s ním: „Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“
Teda už sa nebudú vracať na tisíc rokov kraľovať s Kristom tu na zem ,ani tu na nich potom nebude znovu nezmyselne zase vypustený satan ako tvrdia bludári, lebo ten bude už len navždy hodený do jazera horiaceho ohňom a sírou ,kde bude i šelma a falošný prorok, ale je pre nich pripravený Nový, nebeský Jeruzalem –Zj.svJan.kap21:9-23.
Blúdia ,lebo nepoznajú Písma ,ani Božiu moc a zvedú len sebe podobných ,takých ,ktorí tiež :“ ... neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“ 2Sol.2kap.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
1000 ročne kráľovstvo tu na zemi je totálny blud a hereza.
apredsasatoci
Tak sa predved Martinko!! 🥱
Laco Bajzo
"V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou."Mk13kap.
Zjavenie 20:4 "A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani …More
"V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. 26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou."Mk13kap.
Zjavenie 20:4 "A videl som tróny, a posadali si na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov."
Ako títo "ožili" vysvetľuje hneď nasledujúci piaty verš: "Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.

Teda to "ožitie" je prvé vzkriesenie po smrti tela ,kedy duše týchto idú do neba a tam "kraľujú" ,čakajú s Kristom kým nenastane posledný deň,deň súdu a vtedy budú vzkriesení aj tí "ostatní mrtvi" ,ktorí neboli účastní prvého vzkriesenia a teraz "ožijú"-budú vzkriesení v večnému zatrateniu.
Bludári nechápu čo znamená "prvé vzkriesenie" a druhé "vzkriesenie" ,preto si robia rôzne falošné výklade a rojčia o tisícročnom kráľovstve tu, na zemi.
Peter(skala)
Pre porovnanie:
Udalosť zo Zjavenia Jána 10:1-6, bude skôr ako udalosť zo Zjavenia 20:4., to znamená, že tvoja katastrofa z 20 kapitoly bude až po Velkom královi zo ZJ 10:1.More
Pre porovnanie:

Udalosť zo Zjavenia Jána 10:1-6, bude skôr ako udalosť zo Zjavenia 20:4., to znamená, že tvoja katastrofa z 20 kapitoly bude až po Velkom královi zo ZJ 10:1.
Laco Bajzo
Zj.10:1-6 hovorí o anjelovi ,nie o svetskom panovníkovi,ty podvodník a len luhár takto prevracia Písmo.
Peter(skala)
Laco, mysliš si, že blahoslavený Holzahuser je podvodník a luháč?
... a že Ty máš pravdu a nič viac, len pravdu?
😲
Laco Bajzo
Božie slovo má pravdu a keď Božie slovo hovorí ,že Jánovi bol ukázaný anjel,tak je to tak a je hlúposť snažiť sa to prekrútiť na svetského panovníka a odvodiť z toho vládu pokoja v časoch odpadu ,súženia a časoch antikrista.
Peter(skala)
prečo potom hovoríš, že tým ajelom bol Syn človeka, čiže Ježiš?
Laco Bajzo
Peter(Barjezu) - 10 kap je reč o anjelovi , 14 videl Ján niekoho ,ako Syna človeka. V oboch prípadoch sa len podvodník a bludár z toho bude snažiť vykúzliť vládu dobrého Henryho :)
Peter(skala)
Ved hovorím, že je reč o anjelovi, tak ako Ty, ale tiež si hovoril, že jeden z nich je Syn človeka a z Evanjelia vieme, že Syn človeka je Ježiš Kristus.
Dokonca aj Ty sám si povedal, že je to Ježiš Kristus: "Tu videl apoštol Ján na oblaku Pána Ježiša.", tak preto sa pýtam ako si to myslel.
... je podla teba Zjavenie Jána opis "anjela" ako niečo symbolické, ktoré môže znázornovať osobu človeka …More
Ved hovorím, že je reč o anjelovi, tak ako Ty, ale tiež si hovoril, že jeden z nich je Syn človeka a z Evanjelia vieme, že Syn človeka je Ježiš Kristus.
Dokonca aj Ty sám si povedal, že je to Ježiš Kristus: "Tu videl apoštol Ján na oblaku Pána Ježiša.", tak preto sa pýtam ako si to myslel.

... je podla teba Zjavenie Jána opis "anjela" ako niečo symbolické, ktoré môže znázornovať osobu človeka alebo len anjela ako duchovnu bytosť?
Laco Bajzo
Peter(Barjezu)- Toto,čo predvádzaš na oklamanie ľudí som už videl u jehovistov ,oni tak "vykladajú " Písmo :) :) :)
Peter(skala)
😲 🤐 😱 🥺 😭 🤫 🤔 😴 🥱 🥴 🤭 🤗 🤪 😂 😉 😊
Laco Bajzo
Takže tá 30-40 ročná vláda dobrého Henryho ,vláda pokoja a rozkvetu ciirkvi,ktorú tu všetkým sľubuje "svätý Malachiáš prorok" nebude? :) :) :)
Ani Dohnalom "prorokované " Tisícročné kráľovstvo po porazení antikrista? :)
Peter(skala)
Blahoslavený Holzhauser píše:
(Zjv10:1-6) toto je opis Veľkého kráľa, ktorého pošle sám Boh. Bude mocný ako anjel, pretože nikto ho nebude môcť poraziť. Bude predvojom Božím. Príde dolu z neba, čo znamená, že bude odkojený na prsiach matky, Katolíckej cirkvi. Oblak, ktorým je zahalený, symbolizuje pokoru, s ktorou bude kráčať ... Dúha nad jeho hlavou symbolizuje, že prinesie mier celej zemi. …More
Blahoslavený Holzhauser píše:

(Zjv10:1-6) toto je opis Veľkého kráľa, ktorého pošle sám Boh. Bude mocný ako anjel, pretože nikto ho nebude môcť poraziť. Bude predvojom Božím. Príde dolu z neba, čo znamená, že bude odkojený na prsiach matky, Katolíckej cirkvi. Oblak, ktorým je zahalený, symbolizuje pokoru, s ktorou bude kráčať ... Dúha nad jeho hlavou symbolizuje, že prinesie mier celej zemi. Tvár ako slnko predstavuje nádheru jeho svätosti, slávy, cti, veľkoleposti, takže ho budú nasledovať všetci princovia zeme. To, že stojí na mori aj zemi znamená, že bude vládnuť nad celou zemou a všetkým moriam.

(Zjv14:14) je druhým opisom Veľkého kráľa. Koruna symbolizuje jeho vládu na celou Svätou Rímskou ríšou. Kosák v jeho ruke predstavuje jeho mocnú armádu, s ktorou zničí všetkých nepriateľov Boha.

(Zjv14:15) hovorí o Veľkom a Svätom Pápežovi, ktorý, zoslaný Bohom, bude kričať po svätosti Cirkvi, takže Veľký kráľ vykorení koreň bezbožnosti, keď už miera hriechov a ohavností pretečie.

katolicka-cirkev-vosvete.webnode.sk/…rkvi-bl-bartolomej-holzhauser/
Peter(skala)
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
TU su vyobrazení 2.anjeli z Apokalypsy:
1.anjel z lava je kráľ s kosakom (kosou)
2.anjel z prava je pápež v chráme
Podla 14kap.15 - tento pápež nariaduje královi aby ovládol svetMore
TU su vyobrazení 2.anjeli z Apokalypsy:
1.anjel z lava je kráľ s kosakom (kosou)
2.anjel z prava je pápež v chráme

Podla 14kap.15 - tento pápež nariaduje královi aby ovládol svet
Laco Bajzo
Zj.14:14- 15 "Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. 17 Potom z chrámu, čo …More
Zj.14:14- 15 "Potom som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. 15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá. 17 Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel; aj on mal ostrý kosák."
Tu videl apoštol Ján na oblaku Pána Ježiša a len hlupák,alebo diablom poslaný luhár ,ako ty z toho môže vyčarovať dobrého svetského panovníka,ty Barjezu ,plný všetkej neprávosti ,dokedy budeš prevracať priame cesty Pánove?
Peter(skala)
"Syna človeka" alebo "...ako Syna človeka"???
- to je podstatný rozdiel
apropo, ked si tieto biblické slová vysvetluješ doslovne, že to boli anjeli a nie ludia (kral a papež), tak prečo jedneho z nich považuješ za Syna človeka, čiže Ježiša?
🤔More
"Syna človeka" alebo "...ako Syna človeka"???
- to je podstatný rozdiel

apropo, ked si tieto biblické slová vysvetluješ doslovne, že to boli anjeli a nie ludia (kral a papež), tak prečo jedneho z nich považuješ za Syna človeka, čiže Ježiša?
🤔