"Lợi ích kinh tế và tấn công phi kỹ thuật thắng thế so với mối quan tâm về sức khỏe" - Viganò

Tổng Giám mục Carlo Maria Viganò (thư tiếng Ý tại đây) ủng hộ tổ chức phi lợi nhuận VellyLeo.org mới thành lập ở Florence, Ý, để hỗ trợ người Công giáo chống lại những thứ phản Công giáo. VicitLeo.…