Clicks74
Stylita
1

Boží slovo na den 28.7. A.D.2020

Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“
Mt 13,36-43
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_02.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_02.htm

Vstupní antifona
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
Žl 68,7.36

Vstupní modlitba
Bože, od tebe je všechna síla a svatost,
ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají;
skloň se k nám, dej nám správné poznání
a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak,
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Roňte slzy, mé oči, ve dne v noci bez ustání, neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou. Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem; vejdu-li do města, hle – zmoření hladem. Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země. Zavrhl jsi zcela Judu či zošklivila si tvá duše Sión? Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou? Čekáme blaho – nic dobrého však nepřichází; čekáme čas uzdravení, a hle – zděšení! Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě. Nedávej nás v potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn; rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi! Jsou snad mezi modlami pohanů dárci deště nebo mohou nebesa sama dát přívaly vod? Zda nejsi ty Hospodin, náš Bůh? Ten, v něhož doufáme, který to všecko činíš?
Jer 14,17-22

Žalm:
Pro slávu svého jména, Bože, vysvoboď nás!

Nepřipomínej nám viny předků,
tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
vždyť jsme tak zbědovaní!

Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména,
vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.

Ať k tobě přijde vzdychání zajatých,
mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.
My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy,
budem tě chválit navěky,
po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.
Zl 79

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.

Evangelium:
Mt 13,36-43

Modlitba nad dary
Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože,
přinášíme ti tyto dary;
přijmi je od nás a dej,
ať naše trvalá spolupráce s milostí,
kterou přijímáme od tebe,
posvěcuje naše jednání
a přivede nás do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2
Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Církevní kalendář:
sv. Nazarius a Celsus
Nazarius et Celsus, Inventio
28. července, připomínka
Postavení: mučedníci
Patron: dětí
Říman Nazarius byl synem vznešeného pohana a křesťanky Perpetuy. Když se rozhodl pro křesťanskou víru, byl v ní od papeže Lina vyučen a pokřtěn. Za pronásledování Nerona odešel do Milána, kde povzbuzoval vězněnou dvojici světců, Gervasia a Protasia. Byl přitom dopaden a zbit. Vyhnán z města pokračoval do Gallie, kde pokřtil Celsa. Po hlásání evangelia v Trevíru, kam ho Celsus doprovázel, se sám vrátil do Říma. Tam se setkal s otcem již obráceným na víru. S Celsem se znovu setkal v Miláně a spolu s ním zemřel mučednickou smrtí, byl sťat.
Martyrologium místo data úmrtí uvádí rok nalezení (Inventio) 395. Podle svědectví v tomto roce nalezl biskup Ambrož v zahradě před městskou zdí jejich ostatky, přičemž Nazáriovo tělo bylo zachovalé. Nazarius byl pak přenesen do kostela před Římskou branou a nad Cesovým hrobem byla v Miláně postavena basilika.
Asi pro důkaz nevinnosti se Nazárius stal patronem dětí.
catholica.cz