Boží slovo na den 2.8. A.D.2020

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich …
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Eusebius
Eusebius, ep. Vercellen
2. srpna, nezávazná památka
Postavení: biskup
Úmrtí: 371
Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Palestině, v Malé Asii i v Egyptě. Roku 362 se vrátil a pokračoval v práci na …More
Církevní kalendář:
sv. Eusebius
Eusebius, ep. Vercellen
2. srpna, nezávazná památka
Postavení: biskup
Úmrtí: 371
Pocházel ze Sardinie a studoval v Římě. Ve Vercelli se stal r. 345 prvním biskupem. Osvědčil se ve výchově duchovenstva. Trval na pravověrnosti a byl proto ve vyhnanství a týrán od ariánů. Trpěl příkoří v Palestině, v Malé Asii i v Egyptě. Roku 362 se vrátil a pokračoval v práci na obnově víry v Itálii.
více: catholica.cz

sv. Petr Julián Eymard
Petrus Iulianus Eymard
2. srpna, nezávazná památka
Postavení: kněz, zakladatel kongregace SSS
Úmrtí: 1868
Atributy: kněz v ornátu, Nejsvětější svátost v monstranci
Pocházel z La Mure d´Isères v diecézi Grenoble. V roce 1834 se stal knězem a po pěti letech vstoupil do řádu maristů. Odtud r.1856 odešel a v Paříži založil kongregaci Nejsvětější svátosti, tzv eucharistiánů. Celý život vynikal v čistotě a chudobě.
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_00.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_00.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte,pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech (daných) Davidovi.“
Iz 55,1-3

Žalm:
Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

Milosrdný a milostivý je Hospodin,
shovívavý a plný lásky.
Dobrotivý je Hospodin ke všem
a soucit má se všemi svými tvory.

Oči všech doufají v tebe
a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
Otvíráš svou ruku
a sytíš vše živé s laskavostí.

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
a svatý ve všech svých činech.
Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
všem, kdo ho vzývají upřímně.
Zl 145(144)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Rim 8,35.37-39

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.
Mt 4,4b

Evangelium:
Mt 14,13-21

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho,
že se ti s celým svým životem odevzdáváme;
posvěť je a přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.
Srov. Mdr 16,20
Nebo:
Já jsem chléb života, praví Pán, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem života;
prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.