Clicks62

Chân phước Anna Katharina Emmerich đã thấy Tuần Thánh của Giáo hội

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsJpqkihxhwo