Clicks12
novaetvetera
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA! Salzburg Bach Choir Hanna Herfurtner, Soprano Joowon Chung, Soprano Andreas Scholl, Countertenor Bach Consort Vienna, conductor Rubén Dubrovsky Antonio Viva…More
Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!

Salzburg Bach Choir
Hanna Herfurtner, Soprano
Joowon Chung, Soprano
Andreas Scholl, Countertenor

Bach Consort Vienna, conductor Rubén Dubrovsky
Antonio Vivaldi - Lauda Jerusalem- RV 609

Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh CHÚA!
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi!
Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.
Cõi biên cương, Người thiết lập hoà bình,
và cho ngươi no đầy lúa mì tinh hảo.
Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.
Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.
Làm mưa đá, Chúa tung từng miếng nhỏ,
chịu nổi làm sao giá lạnh của Người!
Chúa phán một lời là băng giải tuyết tan,
thổi gió lên nước liền tuôn chảy.
Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.
Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người. Ha-lê-lui-a!

(Ps 147, 12-20)