Clicks638
Libor Halik

Dá-li Bůh, budeme hájit Boží zákon 13.5.2021 v 21.30 proti adopcím dětí homosexuálům u pí Jílkové na ČT1

Prosím o modlitby. Bůh dal Mojžíšovi pro Izrael i pro všechny národy na Sinaji zákon: Deuteronomium 5,16 "Cti svého otce i matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh." Nedal zákon: Cti 2 otce (homosexuály), nebo 2 matky (lesby).

9b Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
10 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
11 Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
22 Tato slova mluvil Hospodin k celému vašemu shromáždění na hoře zprostředku ohně, oblaku a mrákoty mocným hlasem a víc nepřipojil. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně.

Dá-li Bůh, budu s přáteli v televizním studiu v přímém přenose hájit Boží zákon 13.5.2021 v 21.30 proti adopcím dětí homosexuálům u pí Jílkové na ČT1. Prosím modlete se za nás, ať směle říkáme pravdu a jen pravdu a ať pravda Páně zvítězí!

Viz Legislativní proces ve Sněmovně alipro.cz/hlasovanivesnemovne/
Public domain