Victory
747

BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem

video: BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem | BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem BKP: Odpověď kardinálu G. Müllerovi: Bergoglio není legitimním papežem

Citace kard. Müllera:
„Proti všem teoriím... je tu jednoznačné a nevyvratitelné konstatování. Legitimně existuje jen jeden papež, a ten se jmenuje František.“

Odpověď: Proti všem teoriím je tu jednoznačné a nevyvratitelné konstatování Bible – Gal 1,8-9 – a dogmatické buly Cum ex apostolatus officio, a to, že heretik, který popírá podstatné pravdy Kristova učení a hlásá antievangelium, je vyloučen z církve. Nemůže být proto její hlavou. V žádném případě heretik Bergoglio, který se vyloučil z církve, není legitimním papežem.

Citace Müllera: „Považují mě podle logiky mocenských bojů za hlavu opozice či za poslední baštu pravověrnosti.“

Odpověď: Jestliže je kardinál Müller považován za poslední baštu pravověrnosti, měl by hájit pravověrnou nauku církve, která je postavena na Písmu svatém a apoštolské tradici. Pokud ale kardinál Müller pokládá heretika za legitimní hlavu církve, v žádném případě není baštou pravověrnosti.

Citace Müllera: „Církev je... v nauce neomylná... zprostředkuje spásu a je božského práva. Ale v jejích lidech... je tu i všechno nízké a ubohé, co nás činí hříšníky, kteří potřebují odpuštění.“

Odpověď: Ano, tato neomylná Kristova církev také hlásá, že za hereze, tedy jiné evangelium (Gal 1,8-9), dopadá Boží anathema, vyloučení. A pokud by i jiné evangelium, jiné učení, přinesl dokonce anděl z nebe, platí – budiž proklet (Gal 1,8-9). Je rozdíl mezi kajícím hříšníkem, který dostává od Boha odpuštění a mezi zatvrzelým heretikem, který o odpuštění nestojí, jako současný neplatný papež František Bergoglio.

Citace Müllera: „Jediné viditelné hlavě církve dluží každý katolík ‚náboženskou poslušnost vůle a rozumu‘...“.

Odpověď: Každý katolík dluží poslušnost vůle a rozumu Kristu a Jeho viditelnému zástupci, který hlásá Kristovo učení, a ne hereze. V žádném případě nemůže mít katolík náboženskou poslušnost vůle a rozumu heretikovi, který okupuje papežský úřad. Taková falešná poslušnost, která vyřazuje poslušnost Kristu a Jeho přikázáním, vede do pekla a je duchovní sebevraždou.

Citace Müllera: „Papež... podle Božího práva je ustanovený osobně Kristem... za nástupce sv. Petra.“

Odpověď: Primát je ustanoven osobně Kristem. Pokud se ale nositel dopustil herezí a zůstává v zatvrzelosti, pak je ipso facto vyloučen z církve a ztrácí církevní pověření. Když Petr zapřel Krista, ztratil svůj úřad. Jak by mohl být ve stavu, kdy se veřejně zapřísahal, že s Kristem nemá nic společného, Jeho zástupcem? On však konal pokání, hořce plakal a také musel ještě třikrát veřejně vyznat (J 21), že je ochoten Ježíše milovat až na smrt. Ježíš mu pak vrátil a potvrdil jeho úřad, který zapřením spojeným se zapřísaháním, ztratil. Jenže Bergoglio hereze neodvolává, takže se na něho vztahuje to, co se vztahuje na apoštola Jidáše, který byl sice Kristem osobně vyvolen za apoštola, ale pak ho Ježíš nazývá synem zatracení, protože odmítl pokání.

Citace Müllera: „(Papež má) vydávat svědectví o Kristu skrze slovo hlásání víry až po smrt mučednictvím...“

Odpověď: Bergoglio nevydává svědectví o Kristu, dělá pravý opak toho, zač mučedníci dávali životy. Oni, než by hodili jedno kadidlové zrnko modlám, raději šli na smrt. Bergoglio se ale dopustil veřejného modlářství a intronizoval démona Pačamamu v chrámu svatého Petra. Tím popřel první a největší přikázání. Navíc prosazuje sodomii a ruší tak podstatu veškeré morálky. Tím vším se veřejně vyloučil z katolické církve a není ani nemůže být legitimním papežem.

Je šokující, k jaké změně myšlení došlo! Bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry veřejně vyhlašuje arciheretika Bergoglia za legitimní hlavu církve. I mnohému ateistovi je jasné, že Bergoglio nemá s Kristovou církví nic společného. Kéž by kardinál Müller konal pravdivé pokání a začal nazývat pravdu pravdou a heretika heretikem!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

18. 6. 2022