Bazsó-Dombi Attila
Szabó Ferenc Atya munkássága a modernizmusa miatt általában nem nagyon ajánlható, azonban a csatolt elemzés összegzései hiánypótló jelentőségűek. Pl.:
Németh Attila pszichiáter 2002-ben közzétett egy kis könyvet: Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg címmel (Bp. Medicina)2. Ő maga is sejti, hogy kritikával illetik vállalkozását, hiszen egy fél évezreddel ezelőtt élt szentről
állí…More
Szabó Ferenc Atya munkássága a modernizmusa miatt általában nem nagyon ajánlható, azonban a csatolt elemzés összegzései hiánypótló jelentőségűek. Pl.:
Németh Attila pszichiáter 2002-ben közzétett egy kis könyvet: Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg címmel (Bp. Medicina)2. Ő maga is sejti, hogy kritikával illetik vállalkozását, hiszen egy fél évezreddel ezelőtt élt szentről
állít fel diagnózist, egyszerűen (ön)életrajzi írások alapján. Ugyanakkor hangsúlyozza: „Munkám célja nem Loyolai Szent Ignác deheroizálása, hanem ellenkezőleg - felmagasztalása. Olyan ember bemutatása, akinek nemcsak fájdalmait,
testi betegségeit, ifjúkori önmagát, hanem komoly szenvedést okozó kényszeres tüneteit is sikerült legyőznie, méghozzá olyan technikával, amit napjainkban egy speciális pszichoterápiás módszer szinte egy az egyben alkalmaz. Szent Ignác saját módszerével hasonló problémával küzdő rendtársát is sikeresen meggyógyította."3
Tegyük hozzá: Németh Attila elsősorban Szent Ignác megtérése idejére állapította meg a kényszerbetegséget; ennek Ignác szinte csak a pozitív vonásait őrizte meg. A mai viselkedésterápia módszerét ösztönösen alkalmazta: a gyóntató/terapeuta utasításainak engedelmeskedett, és így az úgynevezett válaszmegelőzés korai formájával, vagy a „gondolatstop" segítségével, vagyis a kényszeres késztetések tudatos leállításával sikerült meggyógyítania magát. Keresztény pszichológusok nem intézik el ilyen egyszerűen a kérdést.
Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk4 minden teológus lehetségesnek tartja, hogy egyes látomásokban a látnok természetes pszichológiai tulajdonságai (adottságai) rendeződnek el úgy, hogy ezek közvetítenek, tehát nem szükséges természetfeletti beavatkozással, csodával magyarázni a jelenséget. A legtöbb esetben tehát jobb nem elhagyni a természetes rendet. P. Adnés két szaktekintélyre hivatkozik. R. Dalbiez pszichológus szerint lehetnek olyan látomások, amelyek valójában hallucinációk, és mégis lehet igazi vallási értékük. J. Maréchal SJ pedig ezeket írja a misztikusok pszichológiájáról szóló monográfiájában: „Először is érzékletes testi látomásokról van szó, amelyeknek pszichológiai mechanizmusa szükségképpen az érzékletesség vagy a hallucináció kereteibe illeszkedik... A képszerű látomások pszichológiai mechanizmusa semmi olyannal nem rendelkezik, ami alapvetően megkülönböztetné a hamis hallucinációktól, akár a kép pontos térbeliségével, akár a nélkül."5
Mindettől nem kell megbotránkoznunk, hangsúlyozza Gabriel de Sainte-Marie-Madeleine „Nincs szó arról, hogy azonosítjuk a látomásokat és a hallucinációkat, hanem csak azt álltjuk, hogy a két jelenség, az érzékletes tárgy bemutatása hasonló pszichológiai mechanizmus műve; ugyanakkor e mechanizmus mozgató okai teljesen különböznek. Amíg a hallucinációban beteges mozgatók vannak, addig a látomásokban a kegyelem működik."6 Vagyis lehetnek olyan
látomások, amelyeknek mechanizmusa természetes, de mozgatójuk az isteni kegyelem, tehát csak okozójuk szempontjából természetfelettiek. De óvakodni kell attól a pozitivista és szcientista szemlélettől, amely minden látomást hallucinációra akar visszavezetni. Persze, nehéz meghatározni objektivitásukat.
A szentek tudatában voltak annak, hogy a látomásban „elért" alany, a megcélzott jelenés (Szűz Mária, angyalok) nem maga a valóság, hanem csak annak megjelenése, a maga módján ábrázolja a valóságot. Miként minden megismerés intencionális, ebben az esetben különösen is a valóságra utaló képről van szó. Itt olyasmi történik, mint a hitben: a hívő elfogadja a dogmatikus formulákat, de ezek a valóságra, a hit tartalmára utalnak; a hit a formula/fogalom által jelölt misztériumnak szól.
2 Németh 2002.
3 Németh 2002. 9.
4 Adnés 1994.999-1002.
5 Marécha l 1938.125-127.
6 Madeleine 1955. 60.