Clicks1.3K
Radek33
49

Dlaczego musimy być posłuszni papieżowi?św.Josemaria Escriva

Dlaczego Papież jest Piotrem?
Jako katolicy, deklarujemy posłuszeństwo wobec Papieża jako prawowitego następcy Świętego Piotra i widzimy w nim przedstawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi. Niektórzy jednak pytają: „Dlaczego mam być posłuszny Papieżowi? Czy nie jest on tylko człowiekiem?”, „Czy nieomylność Papieża oznacza, że nie może on nigdy popełnić błędu?”

1. Jeśli Chrystus jest Głową Kościoła, czemu nazywamy Głową Kościoła również Świętego Piotra?
W wielu miejscach Ewangelii pojawia się jasne stwierdzenie, że Chrystus postawił Piotra na czele Kościoła. „Chrystus, ustanawiając Dwunastu, nadał im formę „kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra”. (Lumen gentium, 19) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 880)

„Jedynie Szymona uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła (zob. Mt 16, 18-19); ustanowił go pasterzem całej trzody (zob. J 21, 15-17) . „Dar związywania i rozwiązywania, dany Piotrowi, został udzielony także Kolegium Apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją” (LG, 22). Ta pasterska misja Piotra i innych Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 881)

Kontemplując tajemnicę
Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty.

„Ten jest jedyny Kościół Chrystusowy — który wyznajemy w Credo Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski —; ten, który nasz Zbawiciel, po swoim zmartwychwstaniu, dał Piotrowi by go pielęgnował, obarczając go i pozostałych Apostołów jego rozpowszechnianiem i rządzeniem, i który wzniósł na zawsze jako kolumnę i fundament prawdy (por. LG, 8)”. (Josemaría Escriva, Kochać Kościół, nr 19)

2.Dlaczego Papież jest następcą Świętego Piotra?
Papież jest prawowitym następcą Świętego Piotra, ponieważ Chrystus mianował Świętego Piotra głową swojego Kościoła. Święty Piotr, z woli Boga, przybył do Rzymu. A zatem, z boskiego polecenia, ktokolwiek jest jego następcą jako biskup Rzymu, jest również jego następcą w zakresie władzy zwierzchniej w Kościele.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 882)

Kontemplując tajemnicę
Miłość do Biskupa Rzymu powinna być naszą piękną namiętnością ponieważ w nim widzimy Chrystusa. Jeżeli obcujemy z Panem w modlitwie, będziemy kroczyć ze spojrzeniem nieskrępowanym, które pozwoli nam poznawać działanie Ducha Świętego, także w wydarzeniach, których czasem nie rozumiemy albo które powodują nasz płacz lub ból. (Kochać Kościół, nr 30)

W starożytnych czasach, miasta były otoczone wysokimi murami. Oddanie komuś kluczy do miasta oznaczało oddanie mu władzy nad tym miastem. Oddanie Piotrowi kluczy oznaczało zatem oddanie mu zwierzchniej władzy nad Kościołem który jest często nazywany „Królestwem Niebieskim”.

Katolicki, Apostolski, Rzymski! — Cieszę się, że jesteś bardzo rzymski. I że pragniesz odbyć swoją “pielgrzymkę do Rzymu”, videre Petrum, aby zobaczyć Piotra. (Droga, 520)

Czczę z całych moich sił Rzym Piotra i Pawła, skąpany w krwi męczenników, ośrodek, z którego wyszło tylu, by szerzyć w całym świecie zbawienne słowo Chrystusa. Być rzymski nie oznacza żadnego partykularyzmu lecz autentyczny ekumenizm, zakłada pragnienie poszerzenia serca, otworzenia go dla wszystkich z Chrystusowym pragnieniem zbawienia, który wszystkich szuka i wszystkich przygarnia, ponieważ wszystkich był ukochał pierwszy. (Kochać Kościół, nr 28)

3. Jaka jest misja Papieża?
„Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę.”(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 182)

Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony
przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który ma być
przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów, Zastępcą Chrystusa i Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji swego urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 331)

Kontemplując tajemnicę
„I taka jest stała misja Piotra: zabiegać o to, by Kościół nie utożsamiał się nigdy z jednym tylko narodem, z jedną tylko kulturą lub jednym tylko państwem. By był zawsze Kościołem wszystkich. By łączył ludzkość ponad wszelkimi granicami i pośród podziałów tego świata, wprowadzał Boży pokój, jednającą moc Jego miłości. Dzięki tej samej wszędzie technice, dzięki światowej sieci informacji, jak również dzięki połączeniu wspólnych interesów istnieją dzisiaj w świecie nowe sposoby zaprowadzania jedności, które prowadzą jednak także do powstawania nowych sporów i nadają nową siłę tym z przeszłości. Przy tej zewnętrznej jedności, opartej na rzeczach materialnych, tym bardziej potrzebujemy jedności wewnętrznej, której źródłem jest pokój Boży — jedności wszystkich, którzy dzięki Jezusowi Chrystusowi stali się braćmi i siostrami. Oto nieustająca misja Piotra, a także szczególne zadanie powierzone Kościołowi Rzymu.” (Benedykt XVI, Homilia z 29 czerwca 2008 r.)

„Droga do Rzymu św. Piotra, jako przedstawiciela narodów świata, przebiega przede wszystkim pod znakiem słowa una — jeden; jego zadaniem jest stworzyć jedność Kościoła powszechnego, Kościoła składającego się z żydów i pogan, Kościoła wszystkich narodów.”(Benedykt XVI, Homilia z 29 czerwca 2008 r.)

4. Co mamy na myśli mówiąc, że Papież jest wikariuszem Chrystusa?
Papież jest nazywany wikariuszem Chrystusa ponieważ zastępuje go w zarządzaniu Kościołem. Słowo „wikariusz” pochodzi od łacińskiego vices agere, zastępować. Papież jest widoczną głową Kościoła ponieważ rządzi Kościołem z mocą autorytetu Chrystusa, który jest niewidoczną Głową Kościoła.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 882

5. Dlaczego Papież jest nazywany najwyższym biskupem?
Najwyższy biskup oznacza najwyższego spośród kapłanów, ponieważ Papież jest wyposażony w pełnię władzy duchowej, jaką Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Najwyższy biskup, Biskup Rzymu i następca Świętego Piotra „jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych” (LG 23).

Kontemplując tajemnicę
Ten Kościół Katolicki jest rzymski. Słowo to wprawia mnie w zachwyt: rzymski! Czuję się rzymskim, ponieważ rzymski oznacza uniwersalny, katolicki, ponieważ wywołuje we mnie serdeczne uczucie dla Papieża, il dolce Cristo in terra, jak lubiła powtarzać św. Katarzyna ze Sieny, która jest mi najdroższą przyjaciółką.

Z myślą o tylu sytuacjach w historii, które diabeł stara się ciągle powtarzać, bardzo trafne wydaje mi się spostrzeżenie, które napisałeś na temat lojalności: „Noszę przez cały dzień w sercu, w myśli i na ustach jeden akt strzelisty: Rzym!”

Nasza Matka święta - Kościół z bezgraniczną miłością rozsiewa ziarno Ewangelii po całym świecie. Od Rzymu aż po krańce ziemi.
- Współdziałając w dziele szerzenia wiary na całym świecie, z najdalszych krańców zmierzamy do Papieża, aby cała ziemia była jedną jedyną trzodą i pod jednym Pasterzem: jednym jedynym apostolstwem!

6. Czy nieomylność oznacza, że Papież nigdy nie może się mylić?
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 891)

Kontemplując tajemnicę
Najwyższa władza Biskupa Rzymu i jego nieomylność, kiedy mówi ex catedra, nie są wymysłem ludzkim: zasadzają się na wyraźnej woli założycielskiej Chrystusa. Zupełnie bezpodstawnym jest w tym kontekście przeciwstawianie rządów Papieża, rządom biskupów, czy też uzależnianie prawomocności Nauki papieskiej od uznania wiernych! Nic bardziej mylnego jak pojęcie równowagi władz; choćby schematy ludzkie były atrakcyjne i praktyczne nie służą nam. Nikt w Kościele nie cieszy się przez siebie samego władzą absolutną, jako człowiek; w Kościele nie ma innego zwierzchnika jak Chrystus; i to Chrystus chciał ustanowić swojego Zastępcę — Biskupa Rzymu — dla swojej Oblubienicy pielgrzymującej na tej ziemi..
(Kochać Kościół, nr 30)

7. Kiedy przysługuje nieomylność Urzędowi Nauczycielskiemu (Magisterium) Kościoła?
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary.
(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nr 185)

Kontemplując tajemnicę
Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do tego nauczania dostosowywali swoje życie.

Przyjmuj słowo Papieża z religijną pokorą, wewnętrzną i skuteczną akceptacją; i przekazuj je innym!
tahamata
Ostatni raz dogmat o nieomylności został użyty w 1950 roku przez Piusa XII.
Stąd te wszystkie rozprawki o tym, jaki to papież nieomylny należy wrzucić w ogień nieugaszony.
22Cecylia
@ona 13:09
Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie
*************************************************************************
Jesteś godną pożałowania osobą, która miłość, zjednoczenie z Panem Jezusem, zna tylko ze słyszenia. Twoje poranienie wychodzi niemalże z każdego komentarza.
Gdyby było inaczej dałabyś …More
@ona 13:09
Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie
*************************************************************************
Jesteś godną pożałowania osobą, która miłość, zjednoczenie z Panem Jezusem, zna tylko ze słyszenia. Twoje poranienie wychodzi niemalże z każdego komentarza.
Gdyby było inaczej dałabyś spokój prywatnym sprawom innych użytkowników.
Zawiść, zazdrość, że można dostąpić Bożego Miłosierdzia i mieć pokój w sercu nie mieści ci się głowie.
Ale nie trać nadziei, bo nawet Judasz miał szansę, tylko jej w swojej pysze nie wykorzystał.
ona
REDNIOWIECZE - najpiękniejszy i najbardziej rozwojowy okres w dziejach .

Quas Primas 12:06

Nie zgadzam się z tym twierdzeniem w kontekście życia wiecznego. Natomiast ty, nie posiadasz ani wiedzy, ani serca.

--------------------------------

Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie ☕
22Cecylia
@Radek33 12:44
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
*********************************************************

Ex cathedra – łaciński zwrot, opracowany przez średniowieczną teologię scholastyczną, który dosłownie oznacza z katedry. Wskazuje on na sytuację, gdy papież, zgodnie z doktryną katolicką, wypowiada się w sposób nieomylny, który …More
@Radek33 12:44
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
*********************************************************

Ex cathedra – łaciński zwrot, opracowany przez średniowieczną teologię scholastyczną, który dosłownie oznacza z katedry. Wskazuje on na sytuację, gdy papież, zgodnie z doktryną katolicką, wypowiada się w sposób nieomylny, który nie podlega dyskusji.

Konstytucja Pastor aeternus z 1870 roku, która defniuje nieomylność papieża ujmuje pojęcie następująco:
"(...) Ex cathedra - tzn. gdy [papież] sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności"

Kiedy ostatnim razem papież w ten sposób się wypowiadał?
ona
Pan Jezus niejednokrotnie pokazał ze poprowadzi swój Koscioł nawet przez najwiekszych grzeszników.Bo dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych.Dwa filary Koscioła sw.Piotr i sw Paweł to ludzie grzeszni, których nasza glorjanska prawowitośc ( gdyby mieli nieszczescie zyc w naszych czasach naturalnie ) potraktowałaby Inkwizycją albo co lepsze glorjanskim prawowitym opluciem 😀 A jednak to ich Jezus …More
Pan Jezus niejednokrotnie pokazał ze poprowadzi swój Koscioł nawet przez najwiekszych grzeszników.Bo dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych.Dwa filary Koscioła sw.Piotr i sw Paweł to ludzie grzeszni, których nasza glorjanska prawowitośc ( gdyby mieli nieszczescie zyc w naszych czasach naturalnie ) potraktowałaby Inkwizycją albo co lepsze glorjanskim prawowitym opluciem 😀 A jednak to ich Jezus wybrał, choc wokoł siebie miał po ludzku mysląc "lepszych " wierniejszych, bardziej odpowiedzialnych etc..
Dlatego ci którzy dziś gadają na biskupow, publicznie wyciagają brudy,wskazują palcem czy wręcz szkalują powinni się zastanowić, czy nie bedą kiedys w podobnej sytuacji i Jezus nie wskaze na nich palcem....ze słowami : Idzcie precz ode mnie.. ☕
tahamata
Wierni byli bezpieczni, gdy nie było radia i telewizji a o papieżu dowiadywali się w parafialnym kościele i w domu z katechizmu. Niestety....Te czasy minęły i czasem okazuje się, że ani jota się w Piśmie nie zmieniła, a mimo to rewolucjoniści próbują podważać nauczanie Chrystusa. I kto to robi? Wyznaczeni i namaszczeni przez papieża kardynałowie i biskupi... Kyrie eleison!
Radek33
O szczęśliwi wierni kochający Kościół i papieża,żyjący tylko modlitwą i pracą,słuchający ewentualnie Radia Maryja,nie mający internetu
stanislawp
9-11 2001
Biblia wyjaśnia podobne lekcje dla ludzi... to nie samoloty i paliwo ale czysta siarka z niebios spaliła dwa miasta Sodomę i Gomorę a więc Sodomitów, to nie system HAARP spowodował powódź i ocalał tylko Noe z rodziną, to nie Putin i jego wojsko zniszczyło wojska Faraona i zwaliło na Egipt wszelkie plagi wraz ze śmiercią pierworodnych!
Radek33
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
ona
Bez wiedzy mozna przezyc @tahamata, ale nie bez serca-pamietaj ☕
tahamata
Brak wiedzy jest przyczyną tej żenady u większości pokornych i niewywyższających się.
I to się odnosi także do biskupów i wykładowców w seminariach. O wiernych nie wspominając.
22Cecylia
A gdzie napisałam, że nie ma papieża?
Pokaż mi gdzie jest napisane, że papież nie może się mylić.
Radek33
Uważanie że w tej małej trzódce nie ma papieża,biskupów,olbrzymiej wiekszości kapłanow,braci i sióstr zakonnych i miliarda wiernych jest pychą i niczym więcej.Prawda i Chrystus jest w kościele i tylko w Nim!
ona
22Cecylia 11:23

A w Ewangelii stoi coś o "małej trzódce" a nie o większości demokratycznej: "Nie bój się, mała trzódko

--------------

samozwańcza mała trzódka na glorjanskim forum 😀 😀 😀
stanislawp
modernista 06:07

O wiele bardziej grzeszycie wspierając suspendowanego kapłana w tym,co robi.

=======
W dzisiejszych czasach nikt nie suspenduje heretyków a łatwo wylatują z Koscioła Ci co trwają w niezmutowanej Wierze i Tradycji
Sa biskupi z wieloma swymi dziećmi i oni znajduja swoich słuchaczy i wiernych jak np biskup Zavala Gambino
sa biskupi homoseksualisci i pedofile, którzy odchodzą z …More
modernista 06:07

O wiele bardziej grzeszycie wspierając suspendowanego kapłana w tym,co robi.

=======
W dzisiejszych czasach nikt nie suspenduje heretyków a łatwo wylatują z Koscioła Ci co trwają w niezmutowanej Wierze i Tradycji
Sa biskupi z wieloma swymi dziećmi i oni znajduja swoich słuchaczy i wiernych jak np biskup Zavala Gambino
sa biskupi homoseksualisci i pedofile, którzy odchodzą z tego swiata w pełnych honorach np arcbp Wesołowski pochowany w Polsce
sa prałaci w Kongregacji Wiary i Doktryny w Watykanie, którzy działaja od dziesiecioleci nietykalni... jak ks Krzysztof Charamsa...i oni znajda wiernych i poparcie dla swych nauk o związkach homo

A co na to Pan Jezus?
Pan Jezus daje każdemu jeszcze czas na nawrócenie się... czy to biskupom w purpurach czy też zwykłym wiernym...
czas aby uznali Jezusa za Króla Świata, Króla Królów i Boga w Trójcy Świętej Jedynego..obecnego w Eucharystii
Niewątpliwie gdy wszyscy spaliśmy, żli ludzie zasiali kąkol wewnątrz Watykanu i on teraz rośnie aż do dnia żniwa... podczas żniwa kąkol zostanie odłączony i wrzucony w ogień wieczny...
Pan Bóg daje znaki i przemawia do ludzi...
np przemówił w dniu 9-11 2001
Ostrzegł "władze świata" że On jest Wszechmocny i nie pomoże im ani własne zabezpieczenie typu Pentagon, typu system przeciw rakietowy... największe budowle ludzkie będą sie sypać w pył i będą dematerializowane.. nigdzie wyznawcy szatana się nie ukryją, nawet w bunkrach nie bedą bezpieczni! To była lekcja dla polityków w USA
To była lekcja 9-11 2001
22Cecylia
@Radek33 11:27
Jeśli wiekszośc kościoła, duchowieństwa,biskupów i wiernych zacznie się martwić tym co robi papież i gdzie zmierza kościół......
*************************************************************
A w Ewangelii stoi coś o "małej trzódec" a nie o większości demokratycznej: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo."
ona
Radek33 10:41

Ten idiota woli pozostać przy Katechiźmie i posłuszeństwie papieżowi,bystrzaki i mądrzejsi od wiekszości niech sie dalej babrają w grzechu pychy

-----------------------------------------------------------

👍 👏
modernista
O wiele bardziej grzeszycie wspierając suspendowanego kapłana w tym,co robi.
tahamata
Cytowałem ci Radku świętych Kościoła... ich obrażasz i swój rozum także... człowiek ma dążyć do pogłębiania wiary a nie do bezpiecznej, posoborowej degrengolady...

Przemyśl: jeżeli ja się nie wywyższam, tylko jestem taki, jakim mnie Bóg stworzył, to kim jesteś ty zarzucając mi wywyższanie się?
stanislawp
Posłuchaj o szafarzach swieckich, profanacjach, i bezprawnym działaniu wewnątrz Koscioła...

Ks. Natanek. Grzeszymy przyjmując Komunię Św. od świeckiego szafarza