Clicks1.2K
Radek33
46

Dlaczego musimy być posłuszni papieżowi?św.Josemaria Escriva

Dlaczego Papież jest Piotrem?
Jako katolicy, deklarujemy posłuszeństwo wobec Papieża jako prawowitego następcy Świętego Piotra i widzimy w nim przedstawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa na Ziemi. Niektórzy jednak pytają: „Dlaczego mam być posłuszny Papieżowi? Czy nie jest on tylko człowiekiem?”, „Czy nieomylność Papieża oznacza, że nie może on nigdy popełnić błędu?”

1. Jeśli Chrystus jest Głową Kościoła, czemu nazywamy Głową Kościoła również Świętego Piotra?
W wielu miejscach Ewangelii pojawia się jasne stwierdzenie, że Chrystus postawił Piotra na czele Kościoła. „Chrystus, ustanawiając Dwunastu, nadał im formę „kolegium, czyli stałego zespołu, na czele którego postawił wybranego spośród nich Piotra”. (Lumen gentium, 19) (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 880)

„Jedynie Szymona uczynił Pan Opoką swojego Kościoła, nadając mu imię Piotr. Powierzył mu klucze Kościoła (zob. Mt 16, 18-19); ustanowił go pasterzem całej trzody (zob. J 21, 15-17) . „Dar związywania i rozwiązywania, dany Piotrowi, został udzielony także Kolegium Apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją” (LG, 22). Ta pasterska misja Piotra i innych Apostołów stanowi jeden z fundamentów Kościoła. Jest ona kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 881)

Kontemplując tajemnicę
Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty.

„Ten jest jedyny Kościół Chrystusowy — który wyznajemy w Credo Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski —; ten, który nasz Zbawiciel, po swoim zmartwychwstaniu, dał Piotrowi by go pielęgnował, obarczając go i pozostałych Apostołów jego rozpowszechnianiem i rządzeniem, i który wzniósł na zawsze jako kolumnę i fundament prawdy (por. LG, 8)”. (Josemaría Escriva, Kochać Kościół, nr 19)

2.Dlaczego Papież jest następcą Świętego Piotra?
Papież jest prawowitym następcą Świętego Piotra, ponieważ Chrystus mianował Świętego Piotra głową swojego Kościoła. Święty Piotr, z woli Boga, przybył do Rzymu. A zatem, z boskiego polecenia, ktokolwiek jest jego następcą jako biskup Rzymu, jest również jego następcą w zakresie władzy zwierzchniej w Kościele.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 882)

Kontemplując tajemnicę
Miłość do Biskupa Rzymu powinna być naszą piękną namiętnością ponieważ w nim widzimy Chrystusa. Jeżeli obcujemy z Panem w modlitwie, będziemy kroczyć ze spojrzeniem nieskrępowanym, które pozwoli nam poznawać działanie Ducha Świętego, także w wydarzeniach, których czasem nie rozumiemy albo które powodują nasz płacz lub ból. (Kochać Kościół, nr 30)

W starożytnych czasach, miasta były otoczone wysokimi murami. Oddanie komuś kluczy do miasta oznaczało oddanie mu władzy nad tym miastem. Oddanie Piotrowi kluczy oznaczało zatem oddanie mu zwierzchniej władzy nad Kościołem który jest często nazywany „Królestwem Niebieskim”.

Katolicki, Apostolski, Rzymski! — Cieszę się, że jesteś bardzo rzymski. I że pragniesz odbyć swoją “pielgrzymkę do Rzymu”, videre Petrum, aby zobaczyć Piotra. (Droga, 520)

Czczę z całych moich sił Rzym Piotra i Pawła, skąpany w krwi męczenników, ośrodek, z którego wyszło tylu, by szerzyć w całym świecie zbawienne słowo Chrystusa. Być rzymski nie oznacza żadnego partykularyzmu lecz autentyczny ekumenizm, zakłada pragnienie poszerzenia serca, otworzenia go dla wszystkich z Chrystusowym pragnieniem zbawienia, który wszystkich szuka i wszystkich przygarnia, ponieważ wszystkich był ukochał pierwszy. (Kochać Kościół, nr 28)

3. Jaka jest misja Papieża?
„Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła. Jest Zastępcą Chrystusa, Zwierzchnikiem Kolegium Biskupów i Pasterzem całego Kościoła, wobec którego ma, z ustanowienia Bożego, pełną, najwyższą, bezpośrednią i powszechną władzę.”(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 182)

Biskup Kościoła Rzymskiego, w którym trwa urząd udzielony
przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Apostołów, a który ma być
przekazywany jego następcom, jest Głową Kolegium Biskupów, Zastępcą Chrystusa i Pasterzem całego Kościoła tutaj na ziemi. Dlatego, z racji swego urzędu, posiada on najwyższą, pełną, bezpośrednią i powszechną władzę zwyczajną w Kościele, którą może wykonywać zawsze w sposób nieskrępowany. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 331)

Kontemplując tajemnicę
„I taka jest stała misja Piotra: zabiegać o to, by Kościół nie utożsamiał się nigdy z jednym tylko narodem, z jedną tylko kulturą lub jednym tylko państwem. By był zawsze Kościołem wszystkich. By łączył ludzkość ponad wszelkimi granicami i pośród podziałów tego świata, wprowadzał Boży pokój, jednającą moc Jego miłości. Dzięki tej samej wszędzie technice, dzięki światowej sieci informacji, jak również dzięki połączeniu wspólnych interesów istnieją dzisiaj w świecie nowe sposoby zaprowadzania jedności, które prowadzą jednak także do powstawania nowych sporów i nadają nową siłę tym z przeszłości. Przy tej zewnętrznej jedności, opartej na rzeczach materialnych, tym bardziej potrzebujemy jedności wewnętrznej, której źródłem jest pokój Boży — jedności wszystkich, którzy dzięki Jezusowi Chrystusowi stali się braćmi i siostrami. Oto nieustająca misja Piotra, a także szczególne zadanie powierzone Kościołowi Rzymu.” (Benedykt XVI, Homilia z 29 czerwca 2008 r.)

„Droga do Rzymu św. Piotra, jako przedstawiciela narodów świata, przebiega przede wszystkim pod znakiem słowa una — jeden; jego zadaniem jest stworzyć jedność Kościoła powszechnego, Kościoła składającego się z żydów i pogan, Kościoła wszystkich narodów.”(Benedykt XVI, Homilia z 29 czerwca 2008 r.)

4. Co mamy na myśli mówiąc, że Papież jest wikariuszem Chrystusa?
Papież jest nazywany wikariuszem Chrystusa ponieważ zastępuje go w zarządzaniu Kościołem. Słowo „wikariusz” pochodzi od łacińskiego vices agere, zastępować. Papież jest widoczną głową Kościoła ponieważ rządzi Kościołem z mocą autorytetu Chrystusa, który jest niewidoczną Głową Kościoła.
Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 882

5. Dlaczego Papież jest nazywany najwyższym biskupem?
Najwyższy biskup oznacza najwyższego spośród kapłanów, ponieważ Papież jest wyposażony w pełnię władzy duchowej, jaką Chrystus powierzył swojemu Kościołowi. Najwyższy biskup, Biskup Rzymu i następca Świętego Piotra „jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych” (LG 23).

Kontemplując tajemnicę
Ten Kościół Katolicki jest rzymski. Słowo to wprawia mnie w zachwyt: rzymski! Czuję się rzymskim, ponieważ rzymski oznacza uniwersalny, katolicki, ponieważ wywołuje we mnie serdeczne uczucie dla Papieża, il dolce Cristo in terra, jak lubiła powtarzać św. Katarzyna ze Sieny, która jest mi najdroższą przyjaciółką.

Z myślą o tylu sytuacjach w historii, które diabeł stara się ciągle powtarzać, bardzo trafne wydaje mi się spostrzeżenie, które napisałeś na temat lojalności: „Noszę przez cały dzień w sercu, w myśli i na ustach jeden akt strzelisty: Rzym!”

Nasza Matka święta - Kościół z bezgraniczną miłością rozsiewa ziarno Ewangelii po całym świecie. Od Rzymu aż po krańce ziemi.
- Współdziałając w dziele szerzenia wiary na całym świecie, z najdalszych krańców zmierzamy do Papieża, aby cała ziemia była jedną jedyną trzodą i pod jednym Pasterzem: jednym jedynym apostolstwem!

6. Czy nieomylność oznacza, że Papież nigdy nie może się mylić?
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 891)

Kontemplując tajemnicę
Najwyższa władza Biskupa Rzymu i jego nieomylność, kiedy mówi ex catedra, nie są wymysłem ludzkim: zasadzają się na wyraźnej woli założycielskiej Chrystusa. Zupełnie bezpodstawnym jest w tym kontekście przeciwstawianie rządów Papieża, rządom biskupów, czy też uzależnianie prawomocności Nauki papieskiej od uznania wiernych! Nic bardziej mylnego jak pojęcie równowagi władz; choćby schematy ludzkie były atrakcyjne i praktyczne nie służą nam. Nikt w Kościele nie cieszy się przez siebie samego władzą absolutną, jako człowiek; w Kościele nie ma innego zwierzchnika jak Chrystus; i to Chrystus chciał ustanowić swojego Zastępcę — Biskupa Rzymu — dla swojej Oblubienicy pielgrzymującej na tej ziemi..
(Kochać Kościół, nr 30)

7. Kiedy przysługuje nieomylność Urzędowi Nauczycielskiemu (Magisterium) Kościoła?
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary.
(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nr 185)

Kontemplując tajemnicę
Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do tego nauczania dostosowywali swoje życie.

Przyjmuj słowo Papieża z religijną pokorą, wewnętrzną i skuteczną akceptacją; i przekazuj je innym!
tahamata
Ostatni raz dogmat o nieomylności został użyty w 1950 roku przez Piusa XII.
Stąd te wszystkie rozprawki o tym, jaki to papież nieomylny należy wrzucić w ogień nieugaszony.
22Cecylia
@ona 13:09
Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie
*************************************************************************
Jesteś godną pożałowania osobą, która miłość, zjednoczenie z Panem Jezusem, zna tylko ze słyszenia. Twoje poranienie wychodzi niemalże z każdego komentarza.
Gdyby było inaczej dałabyś …More
@ona 13:09
Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie
*************************************************************************
Jesteś godną pożałowania osobą, która miłość, zjednoczenie z Panem Jezusem, zna tylko ze słyszenia. Twoje poranienie wychodzi niemalże z każdego komentarza.
Gdyby było inaczej dałabyś spokój prywatnym sprawom innych użytkowników.
Zawiść, zazdrość, że można dostąpić Bożego Miłosierdzia i mieć pokój w sercu nie mieści ci się głowie.
Ale nie trać nadziei, bo nawet Judasz miał szansę, tylko jej w swojej pysze nie wykorzystał.
ona
REDNIOWIECZE - najpiękniejszy i najbardziej rozwojowy okres w dziejach .

Quas Primas 12:06

Nie zgadzam się z tym twierdzeniem w kontekście życia wiecznego. Natomiast ty, nie posiadasz ani wiedzy, ani serca.

--------------------------------

Pani wybaczy, ale brak serca a wręcz pogardę juz pani w swoim zyciu pokazała, i to nie na obcych ale na własnej rodzinie ☕
22Cecylia
@Radek33 12:44
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
*********************************************************

Ex cathedra – łaciński zwrot, opracowany przez średniowieczną teologię scholastyczną, który dosłownie oznacza z katedry. Wskazuje on na sytuację, gdy papież, zgodnie z doktryną katolicką, wypowiada się w sposób nieomylny, który …More
@Radek33 12:44
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
*********************************************************

Ex cathedra – łaciński zwrot, opracowany przez średniowieczną teologię scholastyczną, który dosłownie oznacza z katedry. Wskazuje on na sytuację, gdy papież, zgodnie z doktryną katolicką, wypowiada się w sposób nieomylny, który nie podlega dyskusji.

Konstytucja Pastor aeternus z 1870 roku, która defniuje nieomylność papieża ujmuje pojęcie następująco:
"(...) Ex cathedra - tzn. gdy [papież] sprawując urząd pasterza i nauczyciela wszystkich wiernych, swą najwyższą apostolską władzą określa zobowiązującą cały Kościół naukę w sprawach wiary i moralności"

Kiedy ostatnim razem papież w ten sposób się wypowiadał?
ona
Pan Jezus niejednokrotnie pokazał ze poprowadzi swój Koscioł nawet przez najwiekszych grzeszników.Bo dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych.Dwa filary Koscioła sw.Piotr i sw Paweł to ludzie grzeszni, których nasza glorjanska prawowitośc ( gdyby mieli nieszczescie zyc w naszych czasach naturalnie ) potraktowałaby Inkwizycją albo co lepsze glorjanskim prawowitym opluciem 😀 A jednak to ich Jezus …More
Pan Jezus niejednokrotnie pokazał ze poprowadzi swój Koscioł nawet przez najwiekszych grzeszników.Bo dla Boga nie ma rzeczy niemozliwych.Dwa filary Koscioła sw.Piotr i sw Paweł to ludzie grzeszni, których nasza glorjanska prawowitośc ( gdyby mieli nieszczescie zyc w naszych czasach naturalnie ) potraktowałaby Inkwizycją albo co lepsze glorjanskim prawowitym opluciem 😀 A jednak to ich Jezus wybrał, choc wokoł siebie miał po ludzku mysląc "lepszych " wierniejszych, bardziej odpowiedzialnych etc..
Dlatego ci którzy dziś gadają na biskupow, publicznie wyciagają brudy,wskazują palcem czy wręcz szkalują powinni się zastanowić, czy nie bedą kiedys w podobnej sytuacji i Jezus nie wskaze na nich palcem....ze słowami : Idzcie precz ode mnie.. ☕
tahamata
Wierni byli bezpieczni, gdy nie było radia i telewizji a o papieżu dowiadywali się w parafialnym kościele i w domu z katechizmu. Niestety....Te czasy minęły i czasem okazuje się, że ani jota się w Piśmie nie zmieniła, a mimo to rewolucjoniści próbują podważać nauczanie Chrystusa. I kto to robi? Wyznaczeni i namaszczeni przez papieża kardynałowie i biskupi... Kyrie eleison!
Radek33
O szczęśliwi wierni kochający Kościół i papieża,żyjący tylko modlitwą i pracą,słuchający ewentualnie Radia Maryja,nie mający internetu
Radek33
Jest dogmat o nieomylności papieża,kiedy się myli jako człowiek, a kiedy jest nieomylny
ona
Bez wiedzy mozna przezyc @tahamata, ale nie bez serca-pamietaj ☕
tahamata
Brak wiedzy jest przyczyną tej żenady u większości pokornych i niewywyższających się.
I to się odnosi także do biskupów i wykładowców w seminariach. O wiernych nie wspominając.
22Cecylia
A gdzie napisałam, że nie ma papieża?
Pokaż mi gdzie jest napisane, że papież nie może się mylić.
Radek33
Uważanie że w tej małej trzódce nie ma papieża,biskupów,olbrzymiej wiekszości kapłanow,braci i sióstr zakonnych i miliarda wiernych jest pychą i niczym więcej.Prawda i Chrystus jest w kościele i tylko w Nim!
ona
22Cecylia 11:23

A w Ewangelii stoi coś o "małej trzódce" a nie o większości demokratycznej: "Nie bój się, mała trzódko

--------------

samozwańcza mała trzódka na glorjanskim forum 😀 😀 😀
22Cecylia
@Radek33 11:27
Jeśli wiekszośc kościoła, duchowieństwa,biskupów i wiernych zacznie się martwić tym co robi papież i gdzie zmierza kościół......
*************************************************************
A w Ewangelii stoi coś o "małej trzódec" a nie o większości demokratycznej: "Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo."
ona
Radek33 10:41

Ten idiota woli pozostać przy Katechiźmie i posłuszeństwie papieżowi,bystrzaki i mądrzejsi od wiekszości niech sie dalej babrają w grzechu pychy

-----------------------------------------------------------

👍 👏
modernista
O wiele bardziej grzeszycie wspierając suspendowanego kapłana w tym,co robi.
tahamata
Cytowałem ci Radku świętych Kościoła... ich obrażasz i swój rozum także... człowiek ma dążyć do pogłębiania wiary a nie do bezpiecznej, posoborowej degrengolady...

Przemyśl: jeżeli ja się nie wywyższam, tylko jestem taki, jakim mnie Bóg stworzył, to kim jesteś ty zarzucając mi wywyższanie się?
Radek33
To Ty się bracie uważasz za mądrzejszego od papieża i biskupów, nie ja,ja nie mam aureoli,jestem nędznym uzależnionym grzesznikiem i może dlatego na myśl mi nie przyjdzie wywyższać się nad kims kto i wiarę i wiedzę i miejsce ma dużo wyborniejsze ode mnie i od Ciebie
tahamata
Te... bo ci aureola spadnie, jak będziesz wszystko brał do siebie.
Radek33
Ten idiota woli pozostać przy Katechiźmie i posłuszeństwie papieżowi,bystrzaki i mądrzejsi od wiekszości niech sie dalej babrają w grzechu pychy.Na ślepotę nie ma lekarstwa,na pyche jest pokora i nawrócenie
tahamata
W takim razie poczytaj o św. Atanazym, który sprzeciwił się większości Kościoła, papieżowi, duchowieństwu,biskupom i wiernym którzy popadli w herezję ariańską. Demokracja i opinia większości są dobre wyłącznie dla idiotów.
Radek33
Jeśli wiekszośc kościoła, duchowieństwa,biskupów i wiernych zacznie się martwić tym co robi papież i gdzie zmierza kościół,jesli ja sam poczuje taki ból w sercu a nie będę tylko czytał i słyszał o wątpliwościach marginesu katolików jakim są tradycyjni katolicy źle rozumiejący tradycję i nie rozumiejący SVII ,to wtedy dopiero wezme pod uwagę to co mówił o nauce papieża św.Robert
tahamata
Na ślepotę nie ma lekarstwa Radku. Proś Ducha świętego o oświecenie.
tahamata
św. Tomasz: „Gdzie wiara byłaby w niebezpieczeństwie, tam przełożeni musieliby być nawet publicznie oskarżeni przez swych podwładnych."
Radek33
Zgoda,teraz znajdź do dowody na te argumenty świetego Roberta:kiedy Franciszek napada na ciało, niepokoi dusze albo stwarza zamieszanie w państwie, a tym bardziej, jeśli działa ku zniszczeniu Kościoła?
tahamata
św. Paweł: „Gdy zaś Kefas przyszedł do Antiochii, wręcz mu się sprzeciwiłem, gdyż był wart nagany”...
tahamata
Dajmy świętym się pokłócić...
św. Robert Bellarmin: „Jak jest dozwolone sprzeciwiać się papieżowi, gdy ten napada na ciało, tak jest też dozwolone przeciwstawić się mu, gdy niepokoi dusze albo stwarza zamieszanie w państwie, a tym bardziej, jeśli działa ku zniszczeniu Kościoła. Jest dozwolone – powiadam – stawić mu opór nie wypełniając jego nakazów i przeszkadzając spełnieniu się jego woli”.
Radek33
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia …More
Nieomylność przysługuje Biskupowi Rzymu, jako najwyższemu pasterzowi i nauczycielowi Kościoła, lub Kolegium Biskupów w łączności z Papieżem, zgromadzonym na soborze powszechnym, gdy ogłaszają definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary lub moralności, a także gdy Papież i biskupi, sprawując najwyższy Urząd Nauczycielski, przedkładają do wierzenia prawdy jako objawione przez Boga. Takie orzeczenia każdy wierny powinien przyjąć posłuszeństwem wiary.
(Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, nr 185)
jadwiska
Moje dzieci wiedzcie, ze posłuszenstwo jest złotym kluczem, ktory szeroko otwiera bramy nieba.
Złuzcie w swoich kosciołach przez swoja obyczajowosc i swa poboznosc dowody swemu Bogu.
Moze jakas decyzja wydawac sie wam bedzie arbitralna. Jezeli ona jednak respektuje zasady Swietego Koscioła, wzywam was do podporzadkowania sie jej.
Jezeli jest niezgodna z prawdziwa madroscia, to nie jest wasza …
More
Moje dzieci wiedzcie, ze posłuszenstwo jest złotym kluczem, ktory szeroko otwiera bramy nieba.
Złuzcie w swoich kosciołach przez swoja obyczajowosc i swa poboznosc dowody swemu Bogu.
Moze jakas decyzja wydawac sie wam bedzie arbitralna. Jezeli ona jednak respektuje zasady Swietego Koscioła, wzywam was do podporzadkowania sie jej.
Jezeli jest niezgodna z prawdziwa madroscia, to nie jest wasza sprawa wyrokowac o niej.
Nie zapominajcie, ze jedynie Ja moge zmienic oblicze ziemi. Ja kieruje tym Dziełem i wasze posłuszenstwo przełozonym jest Moja pieczecia
.
Przywroccie znowu czesc swietej godnosci kapłana przez wiekszy szacunek dla waszych kapłanow. Jezeli niektorzy z nich przez swoj niegodny tryb zycia to prawo stracili, to przeciez prawda jest, ze ich kapłanstwo jest nadal wazne i zasługuje na szacunek wszystkich.
Zauwazcie Mnie w Moich kapłanach i rozpoznajcie godnosc ich posłannictwa.
Łaska spływa w nadmiarze, jesli kaplan pozostaje wierny naukom swego Mistrza i jesli małe dusze sa gotowe je przyjac.
Te czasy sa czasami smutku, bolesnymi narodzinami Kosciola Swietego. Zgromadzenie małych dusz Mego Milosiernego Serca przyspieszy to narodzenie, ale nie osłabi błogoslawionych cierpien.
Zadam od wszystkich czci dla swietych miejsc, głebokiego uszanowania Mego Swietego Imienia, braterskiej wzajemnej miłosci wsrod was, czci Niepokalanego Serca Mojej Swietej Matki, wiary w Moja miłosc i nadziei w Moja pomoc.Kto we Mnie nadzieje połozy, nigdy sie nie zawiedzie. Przyjdzcie do waszego Boga wy wszyscy, ktorzy cierpicie. On bedzie waszym pocieszeniem i wasza moca w walce o ZYCIE.
jadwiska
Ja dałem Kosciołowi madrosc.
Ja wyprobowuje wiernosc i wiare duszy zanim powierze
jej to, do czego została powołana.
One more comment from jadwiska
jadwiska
Kapłan jest łowca dusz. Jego swietosc jest tym haczykiem u wedki, ktorym sie posługuje do ich połowu.
Kapłan, ktory nie jest swiety, łowi w metnej wodzie i jego połow bedzie mierny albo całkiem nikły.
Kochac swych braci, znaczy przede wszystkim kochac ich wieczne dobro, znaczy ich miłosc do zbawczego Krzyza i jego przyjecia, znaczy usuwac na ile to mozliwe hamulce tego, co ludzkie, aby zrobic …More
Kapłan jest łowca dusz. Jego swietosc jest tym haczykiem u wedki, ktorym sie posługuje do ich połowu.
Kapłan, ktory nie jest swiety, łowi w metnej wodzie i jego połow bedzie mierny albo całkiem nikły.
Kochac swych braci, znaczy przede wszystkim kochac ich wieczne dobro, znaczy ich miłosc do zbawczego Krzyza i jego przyjecia, znaczy usuwac na ile to mozliwe hamulce tego, co ludzkie, aby zrobic miejsce Swiatłu Chrystusa, ktore sie przeciwstawia kazdej doczesnej przeszkodzie. Kapłan musi miec te wole dawania Mi dusz, opłacajac to rezygnacja ze swego egoizmu i ze swych przyjemnosci. Moj Duch dokona w nim cudow łaski. Duch tego swiata oddala dusze od Boga Miłosci.
Dopomozcie Moim kaplanom do ich uswiecenia, kochajcie ich i ofiarujac za nich swoje male ofiary. Poprzez te ofiary uswiecacie siebie i ich Niech Moj Duch wasze serca zapali strawiajac je w ogniu Mojej Miłosci.
Radek33
Ten Kościół Katolicki jest rzymski. Słowo to wprawia mnie w zachwyt: rzymski! Czuję się rzymskim, ponieważ rzymski oznacza uniwersalny, katolicki, ponieważ wywołuje we mnie serdeczne uczucie dla Papieża, il dolce Cristo in terra, jak lubiła powtarzać św. Katarzyna ze Sieny, która jest mi najdroższą przyjaciółką.

Z myślą o tylu sytuacjach w historii, które diabeł stara się ciągle powtarzać, bardz…
More
Ten Kościół Katolicki jest rzymski. Słowo to wprawia mnie w zachwyt: rzymski! Czuję się rzymskim, ponieważ rzymski oznacza uniwersalny, katolicki, ponieważ wywołuje we mnie serdeczne uczucie dla Papieża, il dolce Cristo in terra, jak lubiła powtarzać św. Katarzyna ze Sieny, która jest mi najdroższą przyjaciółką.

Z myślą o tylu sytuacjach w historii, które diabeł stara się ciągle powtarzać, bardzo trafne wydaje mi się spostrzeżenie, które napisałeś na temat lojalności: „Noszę przez cały dzień w sercu, w myśli i na ustach jeden akt strzelisty: Rzym!”
Radek33
Miłość do Biskupa Rzymu powinna być naszą piękną namiętnością ponieważ w nim widzimy Chrystusa. Jeżeli obcujemy z Panem w modlitwie, będziemy kroczyć ze spojrzeniem nieskrępowanym, które pozwoli nam poznawać działanie Ducha Świętego, także w wydarzeniach, których czasem nie rozumiemy albo które powodują nasz płacz lub ból.
One more comment from Radek33
Radek33
Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do tego nauczania dostosowywa…
More
Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do tego nauczania dostosowywali swoje życie.

Przyjmuj słowo Papieża z religijną pokorą, wewnętrzną i skuteczną akceptacją; i przekazuj je innym!
ona
W sercu nie ma miejsca jednoczesnie na miłosc i na nienawiść.Niestety do serca zatwadziałego z miłoscią sie człowiek nie przebije, chocby najbardziej chciał.Tego juz moze dokonac jedynie Jezus dzieki naszym modlitwom.Mozna się tylko zastanowić co wielu z nas zrobiło z przepieknymi darami bierzmowania. Takimi darami jak :Mądrość, rozum, umiejętność, męstwo, rada, pobożność, bojaźń Boża.Święty …More
W sercu nie ma miejsca jednoczesnie na miłosc i na nienawiść.Niestety do serca zatwadziałego z miłoscią sie człowiek nie przebije, chocby najbardziej chciał.Tego juz moze dokonac jedynie Jezus dzieki naszym modlitwom.Mozna się tylko zastanowić co wielu z nas zrobiło z przepieknymi darami bierzmowania. Takimi darami jak :Mądrość, rozum, umiejętność, męstwo, rada, pobożność, bojaźń Boża.Święty Paweł w Liście do Galatów opisał też owoce Ducha np. łagodność, pokój, miłość, uprzejmość, dobroć, radość, opanowanie, wierność....za prawde wiele zachowań na glorii zmusza do refleksji... 🤨
malgorzata__13
Święty Michale Archaniele ,Ty widzisz co się wyprawia na tym forum!
Moi mili,są pewne granice przyzwoitości jeśli ktoś je świadomie przekracza niech nam będzie jako poganin.Pan Leonard od dawna manifestuje na Glorii że jego klepki nie są w komplecie,więc reakcja nasza powinna być zdecydowana,a pewne tradycyjnie pobożne paniusie może wreszcie zwrócą uwagę że zamieszczanie materiałów obrażających …More
Święty Michale Archaniele ,Ty widzisz co się wyprawia na tym forum!
Moi mili,są pewne granice przyzwoitości jeśli ktoś je świadomie przekracza niech nam będzie jako poganin.Pan Leonard od dawna manifestuje na Glorii że jego klepki nie są w komplecie,więc reakcja nasza powinna być zdecydowana,a pewne tradycyjnie pobożne paniusie może wreszcie zwrócą uwagę że zamieszczanie materiałów obrażających Papieża jest dla katolika niedopuszczalne.
Radek33
"Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty."
Św.Josemaria Escriva:
Radek33
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych …
More
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 891)
5 more comments from Radek33
Radek33
Św.Josemaria Escriva:Czczę z całych moich sił Rzym Piotra i Pawła, skąpany w krwi męczenników, ośrodek, z którego wyszło tylu, by szerzyć w całym świecie zbawienne słowo Chrystusa. Być rzymski nie oznacza żadnego partykularyzmu lecz autentyczny ekumenizm, zakłada pragnienie poszerzenia serca, otworzenia go dla wszystkich z Chrystusowym pragnieniem zbawienia, który wszystkich szuka i wszystkich …More
Św.Josemaria Escriva:Czczę z całych moich sił Rzym Piotra i Pawła, skąpany w krwi męczenników, ośrodek, z którego wyszło tylu, by szerzyć w całym świecie zbawienne słowo Chrystusa. Być rzymski nie oznacza żadnego partykularyzmu lecz autentyczny ekumenizm, zakłada pragnienie poszerzenia serca, otworzenia go dla wszystkich z Chrystusowym pragnieniem zbawienia, który wszystkich szuka i wszystkich przygarnia, ponieważ wszystkich był ukochał pierwszy.
Radek33
"Kiedy Jezus opuścił towarzystwo ludzi,aby wstępując do Nieba powrócić do Mnie,pozostawił wam ten cenny klucz posłuszeństwa.Jak wiesz oddał go namiestnikowi swemu,Chrystusowi na ziemi,którego obowiązani jesteście słuchać aż do śmierci.Kto odmawia mu posłuszeństwa jest w stanie potępienia jak Ci rzekłem na innym miejscu"(św.Katarzyna ze Sieny-Dialog o Bożej Opatrzności)
Radek33
Ktoś kto wymawia posłuszeństwo papieżowi pośrednio zarzuca kłamstwo Panu Jezusowi,który sam powiedział:"Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał "(Łk 10,14).A to oznacza ,że takie osoby stają się heretykami i bluźniercami
Radek33
Św.Josemaria Escriva:"Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do …
More
Św.Josemaria Escriva:"Codziennie masz wzrastać w lojalności wobec Kościoła, Papieża, Stolicy Świętej... Z miłością coraz bardziej teologiczną!

Wierność Biskupowi Rzymskiemu zakłada jasny i określony obowiązek: obowiązek poznania myśli Papieża wyrażonej w Encyklikach bądź w innych dokumentach, i starania się ze wszelkich sił, aby wszyscy katolicy z uwagą słuchali nauczania Ojca Świętego i do tego nauczania dostosowywali swoje życie.

Przyjmuj słowo Papieża z religijną pokorą, wewnętrzną i skuteczną akceptacją; i przekazuj je innym!"
Radek33
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych …
More
Dla zachowania Kościoła w czystości wiary przekazanej przez Apostołów, sam Chrystus (…) udzielił pasterzom charyzmatu nieomylności w dziedzinie wiary i moralności.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 889-890)

Nieomylnością tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych Chrystusowych, który braci swych umacnia w wierze, ogłasza definitywnym aktem naukę dotyczącą wiary i obyczajów. (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 891)
biniobill
Nikt kto służy diabłu nie będzie posłuszny jego wrogowi.
Radek33
Miłość do Biskupa Rzymu powinna być naszą piękną namiętnością ponieważ w nim widzimy Chrystusa. Jeżeli obcujemy z Panem w modlitwie, będziemy kroczyć ze spojrzeniem nieskrępowanym, które pozwoli nam poznawać działanie Ducha Świętego, także w wydarzeniach, których czasem nie rozumiemy albo które powodują nasz płacz lub ból.
Radek33
Św.Josemaria Escriva:"Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty.

„Ten jest jedyny Kościół Chrystusowy — …
More
Św.Josemaria Escriva:"Twoja największa miłość, największe poważanie, twoja najgłębsza cześć, najbardziej uległe posłuszeństwo, twoje najgłębsze uczucie winny obejmować Zastępcę Chrystusa na ziemi - Papieża. My, katolicy, powinniśmy pamiętać, że w hierarchii miłości i autorytetu po Bogu i naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie, znajduje się Ojciec Święty.

„Ten jest jedyny Kościół Chrystusowy — który wyznajemy w Credo Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski —; ten, który nasz Zbawiciel, po swoim zmartwychwstaniu, dał Piotrowi by go pielęgnował, obarczając go i pozostałych Apostołów jego rozpowszechnianiem i rządzeniem, i który wzniósł na zawsze jako kolumnę i fundament prawdy"