Clicks695

Heréza katechizmu Jána Pavla II. #847, #848

V paragrafe 847 heretický katechizmus Jána Pavla II. učí herézu kánonicky odsúdenú I. vatikánskym koncilom a aj samotným Svätým Písmom, herézu veľmi rozšírenú a prijatú takmer všetkými, ktorí sa vydávajú za katolíkov.

„MIMO CIRKVI NIET SPÁSY“ [katechizmus]

Katechizmus Jána Pavla II.: „847 Toto tvrdenie sa nevzťahuje na tých, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú Krista a jeho Cirkev: „Lebo tí, čo bez vlastnej viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti sa snažia skutkami plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia, môžu dosiahnuť večnú spásu.““

Je dogmou Katolíckej Cirkvi, že mimo Cirkvi niet vôbec žiadnej spásy a že človek musí patriť do tela Cirkvi, aby bol spasený, a že jediným spôsobom, ako sa do tohto tela dostať je skrze krst, ktorý je k spáse úplne nevyhnutný. Magistérium Cirkvi nikdy neuvádzalo výnimky (toto ešte objasním nižšie v článku a uvediem dogmatické prehlásenia). Okrem toho všetci svätí v súlade s učením najvyššieho Magistéria a Svätého Písma odmietali heretickú predstavu, že by za akýchkoľvek okolností mohol byť spasený niekto, kto „nepozná Krista a jeho Cirkev“ alebo „Kristovo evanjelium“ a v takomto stave zomrie.

Pápež Pius IX., I. vatikánsky koncil, 3. zasadanie, O zjavení, Kánon 1: „Ak by ktokoľvek povedal, že jeden pravý Boh, náš Stvoriteľ a Pán, nemôže byť s istotou poznaný prirodzeným svetlom ľudského rozumu tými vecami, ktoré boli stvorené: nech je prekliaty.“

List Rimanom 1:20 – „Lebo jeho neviditeľné veci možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí, totiž jeho večnú moc a božstvo; takže nemajú ospravedlnenia.“

Vyššie vidíme, že I. vatikánsky koncil neomylne odsudzuje heretickú predstavu, ktorá je ľuďom vštepovaná na základe heretického učenia katechizmu Jána Pavla II. a dogmatickej konštitúcii o cirkvi II. vatikánskeho konciluLumen gentium.

Lumen gentium (# 16): „Božia prozreteľnosť neodopiera prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte neprišli k jasnému poznaniu Boha a usilujú sa, nie bez Božej milosti, správne žiť.“

Katechizmus Jána Pavla II.: „848 „Hoci Boh môže cestami,(1260) ktoré on pozná, priviesť ľudí, ktorí bez vlastnej viny nepoznajú evanjelium, k viere, bez ktorej je nemožné páčiť sa mu, Cirkev má povinnosť a zároveň sväté právo evanjelizovať“ všetkých ľudí.“

Tí, ktorí sa tvrdošijne držia týchto heréz sekty II. vatikánskeho koncilu na svoju hlavu zvolávajú pekelný oheň a podliehajú ipso facto exkomunikácii za kacírstvo. Tí, ktorí boli ponechaní v nevedomosti, v nej boli ponechaní preto, lebo by Evanjelium neprijali alebo by podľa neho nežili a skončili na ešte horšom mieste v pekle. Ak by bol niekto dobrej vôle a bol by ochotný urobiť k spáse všetko, čo Boh vyžaduje, Boh by mu buď poslal misionára alebo by ho k pravej viere nevyhnutnej k spáse priviedol prirodzenými alebo nadprirodzenými spôsobmi. Učením Cirkvi je, že krst a pravá viera sú úplne nevyhnutné k spáse, ako dokazujú citáty nižšie.

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, Cantante Domino, 11. zasadanie, 4. február 1442, ex cathedra: „Svätá Rímska Cirkev pevne verí, prehlasuje a káže, že všetci tí, ktorí sú mimo Katolíckej Cirkvi, nielen pohania, ale i židia alebo heretici a schizmatici, nemôžu mať podiel na večnom živote a pôjdu do večného ohňa, ktorý bol pripravený pre diabla a jeho anjelov, pokiaľ nebudú pripojení do Cirkvi pred koncom ich života; že jednota tohto cirkevného tela je takej dôležitosti, že iba tí, ktorí v ňom zotrvávajú, majú účasť na cirkevných sviatostiach, prispievajú k spáse a postia sa, dávajú milodary a konajú iné zbožné činy a praktiky kresťanskej milície, produkujú večné odmeny; a že nikto nemôže byť spasený, bez ohľadu na to, koľko daroval v milodaroch, dokonca aj keby vylial krv pre meno Krista, pokiaľ nezostal v náručí a jednote Katolíckej Cirkvi.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, „Exultate Deo“, 22. november 1439: „Svätý krst, ktorý je bránou do duchovného života, si drží prvé miesto spomedzi všetkých sviatostí; skrze neho sa stávame údmi Krista a tela Cirkvi. A keďže smrť vstúpila do vesmíru skrze prvého človeka, ‘ak sa nenarodíme znova z vody a z ducha, nemôžeme,’ ako hovorí Pravda, ‘vojsť do nebeského kráľovstva’ [Jn 3,5]. Matéria tejto sviatosti je skutočná a prirodzená voda.“

Pápež Eugen IV., Florentský koncil, 11. zasadnutie, 4. február 1442, ex cathedra:Pokiaľ ide o deti, vskutku kvôli nebezpečenstvu smrti, ktoré môže častokrát nastať, keď sa im nemôže dostať žiadnej pomoci iným liekom lež skrze sviatosť krstu, prostredníctvom ktorej sú vytrhnuté z nadvlády diabla [dedičného hriechu] a adoptované ako Božie deti, odporúča, aby sa svätý krst neodkladal štyridsať alebo osemdesiat dní alebo akýkoľvek čas podľa dodržiavania zvyklostí určitých ľudí...“

Pápež Pavol III., Tridentský koncil, 7. zasadnutie, kán. 5 o sviatosti krstu, ex cathedra: „Ak niekto hovorí, že krst [sviatosť] je voliteľný, to jest nie nevyhnutný k spáse (porov. Jn 3:5): nech je prekliaty.“

Pápež Lev X., Piaty lateránsky koncil, 11. zasadanie, 19. december 1516, ex cathedra: „Lebo regulárni i sekulárni duchovní, preláti i podriadení, oslobodení i neoslobodení patria do jednej všeobecnej Cirkvi, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto, a oni všetci majú jedného Pána a jednu vieru.“

Všimnite si, že všetci v „Cirkvi, mimo ktorej nie je spasený vôbec nikto“ (žiadne výnimky) majú „jednu vieru“. Tí, ktorí nemajú katolícku vieru alebo sú v jej nevedomosti teda nemôžu byť spasení. Bodka. Tí, ktorí chcú viacej dodatočných dôkazov o nevyhnutnosti členstva v Cirkvi a nevyhnutnosti krstu k spáse, ich nájdu v tejto vynikajúcej knihe a článkoch.

Takže cirkev II. vatikánskeho koncilu učí vyššie uvedené herézy (v Lumen gentium a katechizme Jána Pavla II.). Tieto herézy deklarovala ako svoje učenie pri dovolaní sa svojej apoštolskej moci, takto dokazujúc, že Pavol VI. a Ján Pavol II. neboli pápežmi, pretože pápež nemôže v rámci svojej neomylnosti (pri splnení jej podmienok) učiť herézy. Takže si vyberte medzi sektou II. vatikánskeho koncilu, neviestkou babylonskou, ktorá popiera 2000 ročné učenie všetkých pápežov a svätých a ktorá vás privedie do pekla, a Katolíckou Cirkvou, ktorej učenie sa za 2000 nezmenilo a ani sa nezmení, mimo ktorej niet spásy. A tí, ktorí budú podporovať združenia a ľudí, ktorí sa držia heréz odhalených v tomto článku, páchajú ťažký hriech. Tí, ktorí budú podporovať tieto kacírske spolky, či už tie liberálnejšie ako Rádio lumen (heréza tu) alebo „konzervatívnejšie“ ako christianitas.sk (heréza tu) či lifesitenews, páchajú ťažký hriech. A tí, ktorí obhajujú alebo považujú za katolíkov ľudí týchto heretických spolkov, stratia svoje duše.

Apokalypsa 18:4-5 – „A počul som iný hlas volať z neba: ‘Vyjdite z neho, ľud môj, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a nedostalo sa vám z jeho rán, lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.’“
Unam Sanctam SK and one more user link to this post