jamacor
5672

Láska k Církvi, odpovědnost k Církvi

Výtah z 5. kapitoly knihy Javiera Echevarríe, Stezky křesťanského života, Planeta, 2001.

DUCHOVNÝ ŽIVOT16.03.2006

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam …!“ – Chápu, že se modlíš pomalu, abys mohl tato slova lépe vychutnat: „Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolkou církev …“ A dále: „Jaká radost, že mohu z hloubi duše říci: Miluji svou matku, svatou církev!“ Tato slova, která prýští z láskou naplněného srdce sv. Josemaríi, osvětlují jedno z nejhlubších učení křesťanství, o to, že žádný křesťan není nikdy osamocený; přesněji, že křesťan je křesťanem v církvi a skrze církev.

Církev je víc než lidská instituce; více než jednoduše shromáždění těch, kteří sdílejí stejnou víru, pokračující v tradici započaté před dvaceti staletími v Palestině. Církev je tvořena muži a ženami, ale pochází od Boha. Ale to ne jen protože Kristus, vtělený Boží Syn, církev ustanovil povoláním prvních učedníků a poslal je šířit evangelium do všech koutů země. Jak jasně slíbil, v řeči zaznamenané sv. Matoušem: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa“. V jednotě s Otcem posílá Ducha Svatého, která jedná v duši každého křesťana od chvíle křtu, a který pomáhá pastýřům pozvedat a vést církevní společenství, zachovávaje je v pravdě a životě …

Křtem se všichni věřící stávají nejen následovníky Krista, ale také členy jeho mystického těla, kteří sdílejí jeho kněžství. Všichni pokřtění obdrželi účast na všeobecném kněžství, na základě čehož jsou povolání podílet se na poslání, které Kristus uskutečnil na zemi. Každý naplňuje toto poslání svým vlastním specifickým způsobem v souladu se svým osobním povoláním. Všichni ale musíme toto poslání uskutečňovat v těsném spojení s pastýři, kteří skrze svěcení obdrželi služebné kněžství.

"MY KŘESŤANÉ MUSÍME USILOVNĚ ZACHOVÁVAT PEVNOU JEDNOTU S CÍRKVÍ, ŽIVOU A OPRAVDOVOU ODDANOST PAPEŽI A OSTATNÍM BISKUPŮM."

Skutečné poznání tajemství církve zvyšuje naši lásku k ní a dává nám touhu sloužit jí jako děti, které jsou den ode dne věrnější. Stejným způsobem poznání božského plánu obsaženého v úřadu papeže a dalších biskupů nás vede k díkuvzdání Otci, Synu i Duchu Svatému za to, že Bůh nám poskytuje prostředky, kterými ochraňuje naši víru a morální obsah našeho jednání. S pevnou vírou a láskou musíme my katolíci bojovat o udržení každého silného pouta vytvářejícího jednotu s církví, vyjádřenou opravdovou srdečnou věrností Papeži a biskupům v jednotě s Petrovým nástupcem. Silná a opravdu synovská láska k Římskému biskupovi nás vede k lásce a modlitbě za všechny biskupy.

Čili, s osobní odpovědností, apoštolskou horlivostí a hlubokou láskou k církvi, zvolání, které tak rád sv. Josemaría užíval jako modlitbu, zapustí kořeny i v našem srdci: omnes cum Petro, ad Iesum per Maria. Sjednoceni s Petrem a Církví pod ochranou mocné přímluvy Panny Marie, ať všichni nalezneme Ježíše, Lásku naší lásky, a přitáhneme s sebou celé lidstvo.

viera

kresťanský život

opusdei.org/…k-cirkvi-odpovednost-k-cirkvi/

facebook

twitter

print

email

epub
tovika
apredsasatoci Pochopila jsem to, jako ironickou poznámku. Je to tak?
apredsasatoci
Ako ináč. ;)
Svet si vytvoril športové, herecké ... nebo. Chudaci, klamať takto samych seba. 😱
apredsasatoci
Už sa aj Maradona pozrel Spasiteľovi do tváre. Ako asi dopadol?
Určite je vo fotbalovom nebi.
apredsasatoci
Pekle má ešte stále šancu. 🤫
TerezaK
KARBONOVÉ ZPRÁVY - DOBRÝ PASTOR HILLS
PŘIPRAVTE SE, NEBO MUŽI, NA SKVĚLÉ TRIBULACI.
Carbonia 09.12-22.11.2020 odpoledne
Připravte se, ó muži, na velké soužení.
′′ Tady jsem, ó ženo!
Pište mým lidem.
Muži, poslouchejte Slovo své Boží lásky, sloužte Jemu a ne Satanovi!
Dosáhli jste velkého soužení. Dnes vám otevírám své nebe, abych k vám sestoupil, jdu pro své děti, abych je ochránil před …More
KARBONOVÉ ZPRÁVY - DOBRÝ PASTOR HILLS

PŘIPRAVTE SE, NEBO MUŽI, NA SKVĚLÉ TRIBULACI.

Carbonia 09.12-22.11.2020 odpoledne

Připravte se, ó muži, na velké soužení.

′′ Tady jsem, ó ženo!

Pište mým lidem.

Muži, poslouchejte Slovo své Boží lásky, sloužte Jemu a ne Satanovi!
Dosáhli jste velkého soužení. Dnes vám otevírám své nebe, abych k vám sestoupil, jdu pro své děti, abych je ochránil před velkým soužením, které již existuje.

Varoval jsem vás včas, ó muži, poklekněte kolena před Bohem stvořitele a požádejte Ho o odpuštění za vaše pochybení. Rychle se k němu vrať, nedovol Satanovi, aby tě s sebou vzal do pekla.
Nečekejte na více času, vše je dosaženo, nebeské katastrofy se otevírají Zemi,... na celé Zemi dojde k poruchám!
Připravte se, ó muži, na velké soužení, neboť ten, kdo se ke Mně nekonvertoval, kdo neučinil rozhodnutí vrátit se ke svému stvořiteli Bohu, utrpí peklo na Zemi.

Dosáhli jsme deváté hodiny, zvuk trumpety vás varuje, ale už nebudete mít čas, kdo se opustil v pekle, zahyne.

Opatrně, chlapi, tato slova jsou pravdivá!

Právě probíhá pozdvižení planet,
Brzy uvidíte znamení na obloze i na Zemi!

Pospěšte si ke mně, konvertujte, než bude příliš pozdě.

Bůh zachraňuje!"