Stylita
3569
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/Krista_Krale.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/Krista_Krale.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.
Dan 7,13-14

Žalm:
Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností,
oděl se Hospodin, opásal se mocí.

Dal světu základ,
že nezakolísá.
Pevný je trůn tvůj od pradávna,
jsi od věčnosti.

Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Zl 93(92)

2. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
Zj 1,5-8

Evangelium:
Jan 18,33b-37
Stylita
Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.
U.S.C.A.E.
tá mozaika je nabitá teológiou napríklad Trojičnosť a dve prirodzenosti Krista ukázané na jednej ruke