Clicks326
Stylita
2

Boží slovo na den 19.7. A.D. 2021

Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše velké ryby tři dni a tři noci, tak bude Syn člověka v nitru země tři dni a tři noci. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš! Královna jihu povstane na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun!“
Mt 12,38-42
Stylita
Dnes má svátek sv. Makrína

Macrina, virgo
19. července, připomínka
Postavení: panna
Úmrtí: 379
Atributy: lebka

Pocházela z Caesareje v Kappadokii a byla sestrou pozdějších církevních učitelů i vzorem a pomocníkem mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, který ve svrchované lásce zakončila v klášteře u břehu řeky Iris. První její životopis pochází od jejího bratra …More
Dnes má svátek sv. Makrína

Macrina, virgo
19. července, připomínka
Postavení: panna
Úmrtí: 379
Atributy: lebka

Pocházela z Caesareje v Kappadokii a byla sestrou pozdějších církevních učitelů i vzorem a pomocníkem mladších sourozenců. Po smrti ženicha a smrti otce vedla řeholní život, který ve svrchované lásce zakončila v klášteře u břehu řeky Iris. První její životopis pochází od jejího bratra Řehoře.

Narodila se kolem roku 327 v Caesareji v dnešní Kayser v Turecku, v rodině, o níž je už psáno 2. 1., 10. 1., 26. 3., 30. 5. a 14. 1., z prostého důvodu, že šest jejích členů bylo svatořečených. Jsou to vedle Makríny bratři Basil Veliký, Řehoř Nysský, Petr ze Sebaste, dále rodiče Basil starší s Emmelií a babička Makrína starší.
Z uvedeného je výchova v lásce k Bohu jasná. Makrína, kterou si dnes připomínáme, již v dětství pomáhala s výchovou svých mladších sester a bratrů, z nichž nejmladší byl Petr. Starší Basil s Řehořem byli zas oporou Makríny. Ta vyrůstala do krásy tělesné i duchovní, pročež ji M. Liptovská nazvala květem víry. Makrína životu víry vždy dávala přednost před tělesnou krásou. Od dětství byla živena slovy Písma, v mládí z něj ráda četla a s kamarádkami se modlila žalmy.
Prožila také lásku se svým snoubencem, který se živil jako advokát, obhájce a řečník. Rozhodla se pro manželství a svému prvnímu ženichu zachovala věrnost i po jeho předčasné smrti, ke které prý došlo ještě před sňatkem. Prohlásila, že odcestoval na věčnost. A někam odcestovat není důvod ke zrušení závazku. Jako se jednou rodíme a jen jednou zemřeme, tak je podle ní správné zvolení jen jednoho životního partnera. Další nápadníky Makrína odmítla a dál sloužila svým blízkým v rodině.
Po otcově smrti začala uskutečňovat svou touhu po založení společenství zbožných žen. Některé už vedla v rodném domě, kde se modlily a posilovaly k bohumilému životu v dobročinnosti a postu. Touhou Makríny bylo žít ve spojení s Pannou Marií jejím životem. Prožívala Boží přítomnost a viděla ji i ve svých bližních.
Matka Emmelie, která jako vdova údajně založila dva kláštery, v jednom, který byl v Pontu, pověřila správou Makrínu a ve druhém její bratry.
O konci života Makríny je uvedeno, že odcházela na věčnost v přítomnosti svého bratra biskupa Řehoře Nysského, který ji při svém příchodu nalezl v bolestech umírající na rakovinu ležet na holých prknech. Zářila přitom láskou jako by už patřila na Boha. Mluvila nadšeně o jeho přítomnosti a cele se mu odevzdala.
zdroj: catholica.cz/index.php?id=3155
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, změnil se názor faraóna i jeho dvořanů na lid a řekli: „Co jsme to jen udělali, že jsme Izraele propustili z našeho otroctví!“ Dal zapřáhnout do svého vozu a své vojsko vzal s sebou. Vzal šest set nejlepších vozů a všechny válečné vozy egyptské a na …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/16_01.htm

1. čtení:
Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, změnil se názor faraóna i jeho dvořanů na lid a řekli: „Co jsme to jen udělali, že jsme Izraele propustili z našeho otroctví!“ Dal zapřáhnout do svého vozu a své vojsko vzal s sebou. Vzal šest set nejlepších vozů a všechny válečné vozy egyptské a na všech byla vybraná posádka. Hospodin zatvrdil srdce faraóna, egyptského krále, takže pronásledoval syny Izraele, oni však vytáhli chráněni vztaženou rukou (Boží). Egypťané – všechny koně, faraónovy vozy, jeho jezdci a vojsko – je pronásledovali a dostihli je v táboře u moře u Pi Hachirot před Bál Safonem. Když se farao přiblížil, synové Izraele se podívali, a hle – Egypťané táhnou za nimi. Velmi se báli a křičeli k Hospodinu. Řekli Mojžíšovi: „Copak nebylo v Egyptě místo k pohřbení, že jsi nás vzal umřít na poušť? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Copak jsme ti neřekli už v Egyptě: `Dej nám pokoj! Chceme otročit Egypťanům, neboť je pro nás lépe jim otročit než umřít na poušti!'„Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se, vzmužte se, a uvidíte záchranu od Hospodina, kterou vám dnes připraví. Egypťany, které dnes vidíte, už neuvidíte navěky. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete jen mlčky přihlížet.“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Co ke mně křičíš? Poruč synům Izraele, ať táhnou dál! A ty zdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho, aby synové Izraele mohli jít středem moře po souši. A já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Ukážu svou moc na faraónovi, na celém jeho vojsku, na jeho vozech a jezdcích, aby Egypťané poznali, že já jsem Hospodin, když ukážu svou moc na faraónovi, na jeho vozech a jezdcích.“
Ex 14,5-18

Žalm:
Zpívejte Hospodinu, neboť je velmi vznešený.

Zpívejte Hospodinu, neboť je velmi vznešený,
koně i jezdce svrhl do moře.
Hospodin je má síla a má statečnost,
stal se mou spásou.
On je můj Bůh, budu ho chválit;
Bůh mého otce, budu ho slavit.

Hospodin je bojovník,
Jahve je jméno jeho.
Faraónovy vozy a vojsko svrhl do moře,
výkvět jeho reků byl potopen v Rákosovém moři.

Hlubiny je přikryly,
zřítili se do propasti jako kámen.
Tvá pravice, Hospodine, ukazuje moc a sílu,
tvá pravice, Hospodine, drtí nepřátele.
Ex 15

Evangelium:
Mt 12,38-42