Boží slovo na den 30.6. A.D.2020

Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: „Pane, …
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte slovo, které Hospodin promluvil o vás, synové Izraele, o všech rodech, které jsem vyvedl z egyptské země: „Jen vás jsem si vyvolil mezi všemi rody země, proto vás potrestám za všechny vaše nepravosti. Mohou dva jít spolu, aniž se setkají? Řve snad lev z houštiny, když nemá kořist? …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/13_02.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte slovo, které Hospodin promluvil o vás, synové Izraele, o všech rodech, které jsem vyvedl z egyptské země: „Jen vás jsem si vyvolil mezi všemi rody země, proto vás potrestám za všechny vaše nepravosti. Mohou dva jít spolu, aniž se setkají? Řve snad lev z houštiny, když nemá kořist? Ozve se lvíče ze svého doupěte, když nic nechytilo? Slétne pták do pasti při zemi bez osidla? Vymrští se léčka ze země a nic přitom nepopadne? Jestliže se ve městě zatroubí na polnici, nevyděsí se lidé? Jestliže se stane ve městě neštěstí, nedopustil to Bůh? Pán, Hospodin, neudělá nic, aniž zjeví svůj úradek svým služebníkům prorokům. Když lev zařve, kdo by se nebál? Když Pán, Hospodin, promluvil, kdo by neprorokoval? Vyvrátil jsem vás tak, jako jsem vyvrátil Sodomu a Gomoru, byli jste jak oharek vytažený ze spáleniště, ale ke mně jste se nevrátili“ – praví Hospodin. Proto tak naložím s tebou, Izraeli! Protože tak s tebou naložím, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli! Am 3,1-8;4,11-12

Žalm:
Veď mě ve své spravedlnosti, Hospodine!

Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,
zlý u tebe prodlévat nesmí
ani rouhači před tebou neobstojí.

Nenávidíš každého zločince,
hubíš všecky lháře.
Od vraha a podvodníka
se odvrací Hospodin s odporem.

Já však pro velikou tvou milost
smím vstoupit do tvého domu,
padnu na tvář před tvým svatým chrámem
v bázni před tebou, Hospodine!
Zl 5

Evangelium:
Mt 8,23-27

Církevní kalendář:
sv. prvomučedníci římští
protomartyres Sanct
30. června, nezávazná památka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 64
Byli to muži, ženy i mládež, duchovní i laici, mnozí velmi brzy po přijetí víry. Padli ve velkém množství během prvního z mnoha pronásledování křesťanů. Když vyhořela velká část Říma, kterou podle historika Tacita dal zapálit Nero, císař uvalil podezření na křesťany a vyhlásil je za žháře. Usmrcování křesťanů pokládal lid za důvod k zábavě. Vedle Tacita o tom mluví z pohanů např. Seutonius, z křesťanských spisovatelů Klement Římský.
více: catholica.cz
Theodorá-Máriá
Ty nejsi Bůh, kterému by se líbila nepravost,
zlý u tebe prodlévat nesmí

ani rouhači před tebou neobstojí
.

Jednejme tak, abychom nebyli souzeni
a mohli s Kristem zasednout k soudu.
Theodorá-Máriá
Usmrcování křesťanů pokládal lid za důvod k zábavě