Clicks9.1K
csk.news
34

Nepôjde To Preč, František: Katolíci Starého Obradu Kľačia V Daždi Vedľa Nepoužívaného Kostola

Novinár Paweł Milcarek zverejnil dva obrázky Rímskej Omše z Minulej Nedele v Poľskej Diecéze Varšava-Praga, na čele ktorej stojí 66-ročný Biskup Romuald Kamiński.

Veriacich vidno, ako sa zúčastňujú Omše v preplnenej malej kaplnke, a preto kľačia vonku v daždi. Veľký kostol je čo by kameňom dohodil a nevyužitý.

Ďalšia kaplnka Rímskej Omše z tej istej diecézy sa nachádza v podkroví v Otwocku, kde napriek otvoreným oknám majú veriaci sotva dostatok vzduchu na dýchanie.

#newsFnvgarrfwx

dyk
Na tej fotke to nevyzerá plné a je to aj maličké. Vyzerá to ako podkrovie domu.
dyk
Viete prečo Pápež František bol pozrieť Slovensko?
Veď ktorý rozumný politik by si nechcel pozrieť narod, ktorý si zvolil takú "vládu a parlament"?
Bol tu a užil si to. Teraz sa z toho spamätáva :)
apredsasatoci
René Balak zomrel.
fiat33
práve to čítam strašné. Bolo mu niečo?
johanika
Nech mu Pán Boh dopraje život večný. Bol to veľký človek, ktorému ďakujeme za jeho odvahu hľadať pravdu a vyslovovať ju nahlas. Pravdu v súlade s Božími zákonmi.
agnesino
apredsasatoci
Praskla mu cievka v mozgu.
V noci mal veľké bolesti.
Záchranka už nedokázala pomôcť. 😭
ekans
nechal se očkovat, jako Selecký
Hermenegild
ekans ak poznáš posolstvá, tak vieš, že Pán si berie svojich verných k sebe predtým, čo nastane. Veľmi sa mýliš, keď si myslíš, že boli opichaní. Kdeže.
Hermenegild
Ekans a nezabudni, že existujú také zbrane, ktoré ťa zahubia na diaľku, keď sa ťa chcú zbaviť. Prirovnám to k HAARPu.
warez
Nebol ockovany v ziadnom pripade, nikdy ste od neho nic nepoculi?!!!! NEBOL. Jasne?!
samotarka Boby
On si robí posmech s tým komentárom, že boli očkovaní
Martina Bohumila Lutherová
Tyto chrámy jste opomněly :
O CHRÁMU - z listu sv. apoštola Barnabáše
Krásný pokojný den
Děkuji kanálu níže za blokaci a nulové argumenty. Vládcové uvolněného stolce. Nejednotní, dezorientovaní a negativisté.
Krásný pokojný den
vira.cz/otazky/tridentska-mse.html

Proč nezůstal „Tridentský“ obřad?

Dobrý den,
vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte. Jde o obrovské téma s mnoha historickými konotacemi. Proto také níže doplňuji text odkazy na další hodnotné zdroje k tématu.

Který rituál mše platí?

Pán Ježíš v předvečer své smrti slavil s učedníky poslední večeři. Tehdy vzal chléb a řekl:
„Toto je moje tělo, které …More
vira.cz/otazky/tridentska-mse.html

Proč nezůstal „Tridentský“ obřad?

Dobrý den,
vážíme si důvěry, se kterou se na nás obracíte. Jde o obrovské téma s mnoha historickými konotacemi. Proto také níže doplňuji text odkazy na další hodnotné zdroje k tématu.

Který rituál mše platí?

Pán Ježíš v předvečer své smrti slavil s učedníky poslední večeři. Tehdy vzal chléb a řekl:
„Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku“. (1Kor 11,24) A apoštolové tak začali konat tuto „památku“. Ale jejich bohoslužba v mnohém vycházela ze židovství – četli z Písma, modlili se žalmy a k tomu připojili lámání chleba. Teprve v následujících desetiletích vznikly první „eucharistické modlitby“, tedy modlitby, které pronášel kněz či biskup během mše a které také obsahovaly slova proměnění. Tak se nám zachovala dnešní II. eucharistická modlitba, která je dílem Hippolyta Římského z počátku 3. st. po K. Tyto modlitby se pak postupně rozvíjejí v každém větším centru liturgie a dnes známe řadu takových eucharistických modliteb spojených s různými rity (mozarabská, syrská, řecká, galikánský... či jsou známi jednotlivý autoři jako např. sv. Jan Zlatoústý). Většina těchto eucharistických modliteb vnikla v prvním tisíciletí. Nejinak tomu bylo i s liturgií římskou. A nešlo jen o středobod slavení mše, ale o celý rituál bohoslužby včetně uspořádání liturgického prostoru nebo liturgického kalendáře a také o další obřady jako je křest, svatba atd..

Významným předělem byl bolestivý okamžik reformace v 16. století, kdy katolická strana reagovala dlouho trvajícím Tridentským koncilem (mnoho zasedání se pro neúčast biskupů muselo zrušit a koncil tak trval dvacet let). Jedním z důrazů tohoto koncilu bylo nové uchopení prožívání katolické víry a očištění od všech nánosů lidové zbožnosti nebo místních zvyklostí. K věci velmi přispělo také rozšíření knihtisku, a tak se po koncilu podařilo vydat jednotný misál (známý jako misál papeže Pia V. v roce 1570). Od té doby se užíval až do roku 1969. Ovšem během dějin do ritu vstoupila celá řada úprav, jen ve 20. st. zasáhli papežové Pis X, Pius XII., Jan XXIII.

Již v 19. století se mnozí odborníci na liturgii pozastavovali nad tím, jak liturgie v katolické církvi vypadá a jak je prožívána. V té době mohutně ožilo zkoumání historických pramenů a čím dál více vysvítalo, kolik se do aktuální podoby katolické mše svaté promítlo skutečností, které působí spíš jako nánosy zvyků než prohloubení prožívání obřadu. Vzniklo tedy velké liturgické hnutí a z něj vyrostly velké postavy teologů, kteří stáli u reformy misálu po II. vatikánském koncilu (1962-1965).

Můžeme citovat jeden z významných textů tohoto koncilu: „Mešní řád ať je upraven tak, aby jasněji vynikl vlastní smysl jednotlivých částí i jejich vzájemný vztah a aby se věřícím usnadnila zbožná a aktivní účast. Proto je třeba obřady zjednodušit, přitom však svědomitě zachovat jejich podstatu. Ať se vynechá, co bylo během času zdvojeno nebo přidáno ne právě účelně. Ať se naopak obnoví podle starobylé tradice svatých otců i něco z toho, co nepřízní doby zaniklo, pokud to bude uznáno za vhodné nebo potřebné.“ (SC 50)

Proč nezůstal „Tridentský“ obřad?
Nejprve zmiňme, že žádná „Tridentská mše“, obřad ani misál není. Jde o lidové označení Římského misálu vydaného nejprve v roce 1570 a pak ještě mnohokrát s různými úpravami, jak jsme uvedli výše. Před tím samozřejmě byly jiné, straší římské misály. Jde tedy o jeden z mnoha kroků církve adekvátní době a situaci. Nové však bylo vydání pro celou církev.

Obřad mše svaté existoval dávno před misálem z poloviny 16. století. Ten jen shrnul, zjednodušil a upravil misály tehdy užívané v Evropě. Jde o kompilaci římsko-galikánsko-germánské liturgie. Mnohé jiné rity jednoduše zrušil a zavedl pro všechny jednotný, stejný text. Cílem bylo sjednotit reformací rozbité křesťanství a přitom se výrazně odlišit od nově vzniklých reformačních církví.

V poslední době do liturgie významně vstoupily dvě „technické“ skutečnosti. Tou první jsou vynálezy 19. a 20. století. Liturgie samozřejmě musí být slavena tak, aby se jí mohli účastnit lidé. Ale to jde jen těžko bez ozvučení prostoru a také bez kvalitního osvětlení. Proto starý ritus neumožňoval laikům sledovat eucharistickou modlitbu. Pouze na proměňování ministrant zazvonil, aby lidé věděli, co se děje. Kněz celebroval zády k lidem čelem k oltářnímu obrazu nebo často čelem ke svatostánku.

Druhou technickou skutečností byl jazyk. Až do 19. století lze jen stěží najít evropské lidové jazyky na takové úrovni, aby dokázaly kvalitně přeložit precizní náboženskou terminologii. Teologové se obávali do národních jazyků přeložit Písmo svaté nebo mši svatou, protože jen těžko zaručili platný překlad slov svátostných formulí. To se ale v 19. století zásadně změnilo. Stále probíhala výuka na teologických školách v latině, ale národní jazyky se stávali plnohodnotnými.

Proto bylo možné po mnoha a mnoha staletích přeložit také mši do lidových jazyků a učinit tak mši svatou srozumitelnou každému. Zde jen připomeňme, že Ježíš slavil poslední večeři nejspíš hebrejsky a některé texty říkal aramejsky. Nový zákon včetně textů o proměňování byl napsán řecky a to lidovou řečtinou (koiné). A také první komunity křesťanů mluvily hlavně řecky. Teprve v průběhu 3. a 4. století roste význam latiny a v církvi na západě se začalo používat mnohem více latiny než řečtiny. Latina se tak stala na 1500 let jazykem západní církve, protože řečtina se na západě úplně zapomněla, ale jazyky „barbarů“, jako je čeština či angličtina, nebyly ještě připraveny na univerzitní komunikaci, teologii či filosofii.

Který obřad platí?
Po II. vatikánském koncilu se připravil nový misál, který byl oficiálně promulgován 3. dubna 1969 z autority papeže Pavla VI. Přesto papež z lásky ke stařičkým kněžím ponechal možnost těmto starým a nemocným slavit i nadále mši podle dřívějšího misálu. Jak píše papež Benedikt XVI.: „Římský misál vyhlášený Pavlem VI. je řádným vyjádřením lex orandi katolické církve latinského obřadu. Římský misál vyhlášený sv. Piem V. a nově vydaný bl. Janem XXIII. je třeba pokládat za zvláštní vyjádření...“ (Apoštolský list Summorum pontificum papeže Benedikta XVI. z 14. září 2007 - český překlad: in Acta ČBK 3 (2008): 50–54 viz odkaz).

Po koncilu se však zvedla vlna určité revolty, kterou asi nejlépe charakterizoval kardinál Marcel-François Lefebvre, který byl nakonec pro svoji neposlušnost exkomunikován z katolické církve (1988). Již před tím založil společenství Bratrstvo Pia X. a po své exkomunikaci se z něj de facto stala nová církev. V dalších dvou dekádách katolická církev především papež Benedikt XVI. hledala cesty k navázání jednoty s tímto odtrženým „stádem“. Proces to byl a je stále složitý.
Celá kauza ukazuje, že se v církvi zrodilo brzy po II. vatikánském koncilu jakési „hnutí odporu“, které pro své zájmy využilo liturgii misálu Pia V. Ve skutečnosti šlo nejen o liturgii, ale o prosazování řady dalších cílů v církvi charakterizovaných konzervativními postoji, tedy snahou vrátit se k chápání, formám a způsobům vedení církve v 19. století. Dnes se k těmto proudům připojuje řada dalších lidí, kteří chovají naději, že návrat zpět je cestou k jistotě uprostřed moderní „tekuté“ společnosti. Můžeme jen diskutovat, zda je na tom něco pravdy, anebo je třeba hledat způsoby, jak v aktuální době odpovídat křesťanským pohledem.

Aktuálně je katolickou církví povoleno slavit mši svatou podle misálu Pia V. v poslední verzi vydání z roku 1962. Je to snaha neztratit nikoho, kdo Pána Ježíše hledá.

Pokud tedy někdo přijde na mši svatou slavenou podle misálu Pia V., je to platný obřad a je možné zde přistoupit ke svatému přijímání. Ptá-li se někdo, zda je běžné preferovat tento ritus nad jinými, pak je třeba říci, že jde jen o mimořádnou formu slavení a je třeba se více soustředit na řádnou formu slavení podle misálu Pavla VI. a spíše dbát na to, aby byla slavena kvalitně bez různých nešvarů.

K rozšíření pohledu nabízíme např. Petr Honč „Římský misál mezi Tridentským a Druhým vatikánským koncilem“ v časopise Studia Theologica 2013 č. 1
Sedevakantistický kanál
Analýza Františkovho programu odpadlíctva na Slovensku
pravda.sk/…antiskovho-programu-odpadlictva-na-slovensku-uvod/
Krásný pokojný den
Vlastně jsem docela rád za ten kanál, člověk se dovzdělá a pochopí, že ať už otevřený nebo skrytý sedesvakantismus je před Bohem k ničemu. Manifestuje jen nasranost a kritiku všeho možného. Trochu jsem se začetl do Olivera Oravce a to mi stačilo... Měl být raději dobrým zubařem....
Sedevakantistický kanál
Blokujem, a každý urobí dobre, keď si tohoto vyrývača zablokuje tiež.
Krásný pokojný den
Všiml jsem si, že Otčenáš a Bohumila se snaží nepokrytě "investovat" do invazivní rétoriky, která v určitém okamžiku postrádá nejen konzistenci, ale uchyluje se k nesmlouvavé aroganci, která ponižuje to dobré a krásné co by v nich mohlo být. Že ponižuje i ty druhé to je jen vedlejší produkt tohoto komunikačního neštěstí. Koneckonců je to tady už léta v různých převlecích a v podivném tandemu, …More
Všiml jsem si, že Otčenáš a Bohumila se snaží nepokrytě "investovat" do invazivní rétoriky, která v určitém okamžiku postrádá nejen konzistenci, ale uchyluje se k nesmlouvavé aroganci, která ponižuje to dobré a krásné co by v nich mohlo být. Že ponižuje i ty druhé to je jen vedlejší produkt tohoto komunikačního neštěstí. Koneckonců je to tady už léta v různých převlecích a v podivném tandemu, kdy těmto postojům vévodí snaha torpédovat jakékoli úrovně náboženské zkušenosti katolické církve a její pilíře a vytvářet si podivné svébytné "kazatelny". Ale koneckonců máme svobodu :)
Děkuji tedy všem, kteří uchovají respekt k životu jiných, mají snahu vytvářet dobré věci a pokládat směrovky k Bohu a tomu lepšímu v nás a nemají zároveň pocit, že jim krouží kol hlavy svatozář a že snědli šalamounovo lejno. 😊 Krása člověka je v jeho omylnosti a křehkosti, v jeho bídě a nedokonalosti a také v poctivosti si přiznat omyl a chyby. Uzurpátorské moralizování a ultimativní demagogie především v náboženství vždy ničila cesty k Tvůrci...
Otčenáš
Prázdní lidé vedou prázdné řeči.
Krásný pokojný den
Pokud chválí Boha, nevyhledávají pouze symboliku a "pocit" a jde jim o vztah k Bohu i lidem a je to vidět i na jejich životě, pak jsou hrdinové.
Otčenáš
Žádní hrdinové. Jen podvedení, obelhaní.
didimos
Hrdinové!!! Někdy stačí jen symbol, aby se ostatní vzpamatovali...Držím palce a posílám jim modlitbu..
Samson1
Obelhaný je tu @Otčenáš
Samson1
Toto je smlouva Nová a věčná. Amen.
dyk
dominikguzman
Keď ten veľký je zrejme farský kostol, kde sa už podľa Traditionis Custodes nesmú sláviť omše podľa starého obradu, tak rozhodol diktátor Bergoglio.
U.S.C.A.E.
presne vzaté na začiatku sa mu podarilo zrušiť NOM v latinčine či bez nej u TLO sa to jednak ani nedá a po druhé žiadanou starobylosťou sa NOM nemôže preukázať

a ten istý bez mihnutia oka slávi Liturgiu Svätého Jána Zlatoústeho a tieto Tradičné obrady obety Omše majú logicky a prirodzene medzi sebou takú podobnosť že východný diakon môže na povolenie prisluhovať pri TLO

súverci majú teraz výhod…More
presne vzaté na začiatku sa mu podarilo zrušiť NOM v latinčine či bez nej u TLO sa to jednak ani nedá a po druhé žiadanou starobylosťou sa NOM nemôže preukázať

a ten istý bez mihnutia oka slávi Liturgiu Svätého Jána Zlatoústeho a tieto Tradičné obrady obety Omše majú logicky a prirodzene medzi sebou takú podobnosť že východný diakon môže na povolenie prisluhovať pri TLO

súverci majú teraz výhodu malého počtu byť ich poznateľne viac aj na ich Liturgickú tradíciu sa bez milosti vyhlási modernistický džihád oni a ich otecko tam dole vedia že Lex orandi, Lex credendi stále platí narozdiel od toho akože dekrétu však slávny utopiteľ modiel pačamamy hneď za čerstva prehlásil že to nehodlá dodržiavať
ľubica
och tažko mike, tie vaše komenty, hoc su skvele, musim ich dva tri razy čitať a hadať kde je bodka, čiarka a pod,,,, nedá sa vám to normálne napísať?
U.S.C.A.E.
to je vypestovaná deformácia
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Čo ?? Mne sa tiež zdalo čo to také čudné písané vety. Ja som stále bol v tom,že iba sa nechce normálne písať. Však na mobile a tablete je automaticky slovník s diakritikou a interpunkčnými znamienkami. ☺️
Hermenegild
Po ovocí ich poznáte. Sme na tom veľmi, veľmi zle.