L e c h

Skandaliczne zachowanie Brauna. WIDEO

Do bulwersujących scen doszło dzisiaj w Sejmie. Posłowie Konfederacji nie chcieli założyć masek przebywając na sali plenarnej, choć obowiązek ich …
BAH
Skandalem jest pełzający zamach stanu.

Wybrane uzurpacje Marszałków w stosunku do Konfederacji:

Konstytucja RP:

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 25.2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w
sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

More
Skandalem jest pełzający zamach stanu.

Wybrane uzurpacje Marszałków w stosunku do Konfederacji:

Konstytucja RP:

Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 25.2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w
sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając
swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie
wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Art. 32. 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 37. 1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z
wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.

Art. 39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 77. 1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu
wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych
wolności lub praw.

Art. 83. Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III
ŹRÓDŁA PRAWA
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia.
Dziecko
Pani Gosiewska niech weźmie proszki to jej pandemioza przejdzie, ostatnie moje wybory, na PiS, zdrada, lewactwo i kłamstwo
darek104
Skandalicznie to dopiero będzie kiedy rząd ucieknie z kraju
V.R.S.
No i Bajdocja wam się skończyła. A było tak pięknie - Mały Bajarz dostał w 2015 złoty róg a został mu dziś tylko sznurek od maseczki.