Proroctvo: Celosvetový holokaust je nachystaný začať sa, vraví Pán

30. decembra 2021 - slová Pána Ježiša prijala sestra Barbora

Písmo: Rimanom 5:12-15 "Preto ako cez jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a cez hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď niet zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar."

Proroctvo: Dcéra, celosvetový holokaust je nachystaný začať sa. Toto bude najväčší presun bohatstva v histórii. Nový svetový poriadok sa dá do pohybu. Bolo to naplánované. Had si získal dôveru lídrov mnohých národov. Moje zasiate semeno sa opäť raz zmiešalo a porušilo. Tyranský vodca, ktorý tu už raz bol, bude tu znova. Satan nikdy nespí. Môjmu vyvolenému ľudu je ubližované, dôverujúc vo zvádzajúce slová. Jeruzalem, Jeruzalem, verné mesto, stalo sa pobehlicou. Vaši nepriatelia sú medzi vami viditeľní pri bežnom pohľade, pritom však sú skrytí. Vráťte sa ku Mne. Času je málo. Ja som Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Nejestvuje žiadny iný. Mnohí ochutnajú smrť. Ako to bolo v minulosti, tak to bude znova. Nebojte sa, Ja som vždy s vami."

PROPHECY: Daughter, the worldwide holocaust is set to begin. This will be the largest transfer of wealth in history. The new world order will be set in motion. This has been planned. The serpent has gained the trust of many nations' leaders. My seed has been mingled and corrupted once again. The tyrant leader who once was will be again. Satan never sleeps. My chosen people have been put in harm's way trusting in deceptive words. Jerusalem, Jerusalem the faithful city has become a harlot. Your enemies are among you in plain sight yet they are hidden. Return to Me. Time is short. I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. There is no other. Many will taste death. As it was in the past so shall it be again. Fear not, I am with you always.”


youtube.com/watch?v=tr9I1q-m1dM
Public domain
Alexis Nor
Na tomto holokaustu lidstva se dnes podílí většina duchovních veličin katolické Církve, protože nejenže schvalují očkování proti kovidu, ale výslovně k němu vedou lidi a ještě se farizejsky vymlouvají na lásku k bližnímu, a také nutí lidi k nošení roušek, třebaže jsou si vědomi nesmyslnosti používání roušek. Všichni tito církevní kovidisté musí být postaveni před Norimberský tribunál a odsouzeni …More
Na tomto holokaustu lidstva se dnes podílí většina duchovních veličin katolické Církve, protože nejenže schvalují očkování proti kovidu, ale výslovně k němu vedou lidi a ještě se farizejsky vymlouvají na lásku k bližnímu, a také nutí lidi k nošení roušek, třebaže jsou si vědomi nesmyslnosti používání roušek. Všichni tito církevní kovidisté musí být postaveni před Norimberský tribunál a odsouzeni za genocidu. Tito byl popraven za mnohem méně než to, co páchají dnes církevní představitelé.