Bos016
4366

28 stycznia wspominamy św. TOMASZA Z AKWINU, wielkiego teologa i doktora Kościoła

Z rozpraw św. Tomasza z Akwinu, kapłana
(Rozprawa 6 o "Wierzę w Boga")
Krzyż jest wzorem wszelkich cnót


Czy konieczna była dla nas Męka Syna Bożego? Bezwzględnie i podwójnie konieczna: konieczna jako lekarstwo przeciw grzechom oraz konieczna jako przykład do naśladowania.

Męka Chrystusa jest nade wszystko lekarstwem, albowiem dzięki niej znajdujemy ratunek przeciw wszelkiemu złu, któremu poddani jesteśmy z powodu naszych grzechów.

Wielki jest również pożytek Męki jako przykładu. Albowiem zdolna jest dogłębnie przemienić nasze życie. Ktokolwiek pragnie wieść życie doskonałe, powinien odrzucić to, co Chrystus odrzucił na krzyżu, a dążyć do tego, do czego Chrystus dążył. Krzyż jest wzorem każdej bez wyjątku cnoty.

Szukasz przykładu miłości: "Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich". Tak właśnie Chrystus uczynił na krzyżu. Skoro więc On oddał za nas życie swoje, nie powinno być dla nas rzeczą zbyt trudną znieść jakiekolwiek przeciwności ze względu na Niego.

Szukasz cierpliwości? Największą znajdziesz na krzyżu. Cierpliwość może być wielka z dwóch powodów: kiedy ktoś znosi cierpliwie wielkie zło albo też kiedy znosi takie zło, którego mógłby uniknąć, ale nie stara się unikać. Na krzyżu Chrystus dał przykład jednego i drugiego. Albowiem "gdy cierpiał, nie wygrażał się; jak baranek na rzeź prowadzony, tak On nie otworzył ust swoich". Wielka zaiste jest cierpliwość Chrystusa na krzyżu: "Biegnijmy cierpliwie w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę".

Szukasz przykładu pokory? Popatrz na Ukrzyżowanego. Oto Bóg zechciał być sądzony przez Poncjusza Piłata i umrzeć.

Szukasz przykładu posłuszeństwa, naśladuj Tego, który stał się posłuszny Ojcu aż do śmierci: "Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, to jest Adama, wszyscy stali się grzesznikami, przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi".

Szukasz przykładu wzgardzenia rzeczami świata? Idź za Tym, który jest "Królem królów i Panem panujących, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy", który na krzyżu został ogołocony, wyszydzony, przebity, cierniem ukoronowany i w końcu napojony octem i żółcią.

Nie przywiązuj się przeto do szat i bogactw, albowiem "podzielili między siebie moje szaty", ani do zaszczytów, bo stał się przedmiotem naigrawań i biczowania, ani do godności, ponieważ "uplótłszy koronę z cierni włożyli na moją głowę", ani do rozkoszy, albowiem "pragnąłem, a napoili Mnie octem".

***

Biblia pyta:

Jeśli w życiu bogactwo jest dobrem pożądanym - cóż cenniejszego niż Mądrość, która wszystko sprawia? Jeśli rozwaga jest twórcza - któreż ze stworzeń bardziej twórcze niż Mądrość?
Mdr 8, 5-6
Francio53
Kościół katolicki wyrzucił Go ze swego nauczania. Dzisiaj ważniejszy jest Luter a przy stoliku przed ołtarzem tańczy ekumenizm!
KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
Dokładnie ! sataniści posoborowi mają swoich:" świętych " takich jak Jan XXIII czy JPII -gi .
Bos016
Św. Tomasz o tym, jak być szczęśliwym!
1. Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu (Summa Teologii, cz. 2, kw. 1, a.
2. Szczęście człowieka zawiera się w kontemplacji prawdy (Summa przeciw poganom, ks. 3, rozdz. 37).
3. Miłość, w której kochamy Boga i sąsiada, jest najdoskonalszą z form przyjaźni (Kwestie dyskutowane: o miłości).
4. Musimy podkreślić, że żadnej miłości nie może …More
Św. Tomasz o tym, jak być szczęśliwym!
1. Szczęścia nie znajdziesz w niczym innym, ale tylko w Bogu (Summa Teologii, cz. 2, kw. 1, a.
2. Szczęście człowieka zawiera się w kontemplacji prawdy (Summa przeciw poganom, ks. 3, rozdz. 37).
3. Miłość, w której kochamy Boga i sąsiada, jest najdoskonalszą z form przyjaźni (Kwestie dyskutowane: o miłości).
4. Musimy podkreślić, że żadnej miłości nie może towarzyszyć grzech śmiertelny (Kwestie dyskutowane: o miłości).
5. Najwyższa doskonałość ludzkiego życia zawiera się w tym, że umysł człowieka jest oderwany od trosk. Ze względu na Boga (Summa przeciw poganom, ks. III, rozdz. 130).
6. Tylko Bóg może zaspokoić wolę człowieka (Summa Teologii cz. 1-2, kw. 2, art.
7. Cokolwiek robimy lub znosimy dla przyjaciela jest przyjemne, bo miłość jest pierwszą przyczyną przyjemności (Summa Teologii cz. 1-2, kw. 32, art. 6).
8. Kochać to znaczy chcieć dobra drugiego (Summa Teologii, cz. 2-2, kw. 26, art. 6).