Stylita
19307

Boží slovo na den 17.1. A.D. 2022

Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů!"
Mk 2,18-22
Martina Bohumila Lutherová
A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů!"
Asi tak přišlo nazmar/ vyprázdnilo se Slovo,když Adam hřešil.
/Otčenáš/
U.S.C.A.E.
to je neisté že to tak Ježiš povedal to písali len ľudia aha aha vy pokrytec 😊
Martina Bohumila Lutherová
Počkej mike neplaš se! Stvořitel tvořil svým Slovem-
Nebo vy katolíci normálně mísite světlo a tmu?
Asi jsem si nerozuměli. Víc to nebudu rozvádět.
U.S.C.A.E.
aj tento Ježišov výrok zapísal človek však ste lajkla že sväté Písmo je omylné prečo by nemohlo byť tu? nie ja som tým pádom poprel sväté Písmo a súčasne ho citujem to som neurobil ja 😊
Stylita
Dnes má svátek sv. Antonín Veliký

Antonius, abbas in Thebaide

17. ledna, památka
Postavení: opat
Úmrtí: 356
Patron: rytířů, řezníků, hrobníků, košíkářů, cukrářů, tkalců. Byl vzýván i jako pomocník při problémech s domácími zvířaty.
Atributy: ďábel a pokušení, hůl ve tvaru T, jeskyně, prase, zvonek

Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. …More
Dnes má svátek sv. Antonín Veliký

Antonius, abbas in Thebaide

17. ledna, památka
Postavení: opat
Úmrtí: 356
Patron: rytířů, řezníků, hrobníků, košíkářů, cukrářů, tkalců. Byl vzýván i jako pomocník při problémech s domácími zvířaty.
Atributy: ďábel a pokušení, hůl ve tvaru T, jeskyně, prase, zvonek

Pocházel ze středního Egypta. Ve 20 letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti, kteří jej vyhledávali, mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Byl nazván "zakladatelem askeze". Za 80 let života v poušti z ní odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu svého biskupa Atanáše, aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům.
Již v 5. stol. byla v Jeruzalémě slavena jeho památka.

Narodil se v polovině 3. století v místě dnešního Keman u Herakleje. Byl vychován v křesťanském duchu a v mládí pracoval na poli svých rodičů. Ti mu ve 20 letech zemřeli a on zdědil větší majetek i starost o mladší sestru. V té době se jeho srdce dotkla výzva z evangelia: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co máš, dej to chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak pojď a následuj mě!" (viz. Mt 19,21) Evangelní rady se chopil doslova. Jen co zabezpečil výchovu své sestry a její výživu, rozdal svůj majetek a začal žít asketickým životem v jeskyni na okraji pouště. Duchovním rádcem si zvolil jiného staršího asketu a navštěvoval zprvu i jiné poustevníky, aby u nich poznal, čím by se mohl zdokonalovat v započaté životní cestě. Svůj duchovní život propojoval s prací -pletením rohožek. Hodně se postil a spával na holé zemi. Prožíval doby velkých pokušení, proti kterým bojoval tuhou kázní. Proti různým ďábelským útokům a mámením mu nepomohlo ani ubytování ve staré pohanské hrobce. Tato pokušení se později stala i motivem různých fantastických vyobrazení. Nebylo by správné vidět za nimi halucinace z hladu. (Také někteří světci naší doby, např. otec Pio, fyzicky prožívali boj s ďáblem. Snad většina světců prožila údobí, které lze nazvat duchovní temnotou, pocitem odloučenosti od Boha.)
O víru je třeba bojovat i v ústraní od světa. Po přestátých zkouškách následují v duchovním životě plody vítězství. Pán Ježíš na kříži také prožil duchovní temnotu, když volal: "Eli, Eli, lema sabachthani?"(Mt 27,46) A evangelium nás upozorňuje: "Sluha není nad svého pána."(Jan 15,20)
Antonín si po nějaké době vyhledal další skrýš, v níž strávil asi 20 let v samotě. Věděl o něm pouze jeden poustevník, který mu donášel chléb. Později se Antonín začal setkávat s prosebníky o duchovní rady a pomoc. Přiblížil se k nim i přestěhováním do roviny Thébské pouště, která se začala zalidňovat zájemci o poustevnický život. Ze svých učedníků vytvořil několik družin, které navštěvoval a vedl. Napsal pro ně rady a pravidla prvního mnišského života. S některými se dík sv. Atanáziu můžeme zde seznámit:

"Den začnu prospěšně s úmyslem, že začínám sloužit Bohu a právě tento den by mohl být posledním v mém životě. Nebudu hloubat o budoucnosti, ale svěřím ji Boží prozřetelnosti."
"Zlému duchu vadí nejvíc mezi křesťany zbožné, zasvěcené osoby, zvláště panny a mniši. Právě oni mají proto překonávat pokušení tím, že nedůvěřují sobě, ale ve všem se spolehnou na Boha. Zlý duch opustí toho, kdo se vytrvale modlí, usiluje o bdělost, postí se, zachovává dobrovolnou chudobu, je plný milosrdenství i pokory a žije láskou ke Kristu. Za zbraně proti hříchu slouží čistota a živá víra s vědomím Boží všudypřítomnosti. Nad vlažností lze vítězit myšlenkou na krátký život s nejistým koncem."

K Antonínovým poučením patřilo i to, že lidé toužící po dokonalosti často zbloudili, protože zašli do výstředností, kde ctnost ztrácí krásu své tváře, přestává být ctností a mění se v poblouznění. Proto je pro každého nejdůležitější opatrnost. Tato ctnost udržuje pořádek v ostatních ctnostech a chrání od sklouznutí do extrémů.
Jednou sv. Antonína navštívili pohanští mudrci a nazvali jej rozumným. Řekl jim: "Máte-li mne za rozumného, buďte takoví jako já."
Antonín obdržel od Boha mnoho milostí (v podobě charismat), dar uzdravování, moc nad zlými duchy a částečné poznání budoucnosti.
Za Maximinova pronásledování opustil poušť, aby povzbudil utiskované křesťany v Alexandrii a pomáhal jim. Po smrti Maximina se vrátil. Ve stáří ještě jednou opustil poušť a na výzvu Atanáše šel do Alexandrie kázat proti ariánskému učení.
Asi 4 roky po jeho smrti Atanáš napsal jeho životopis.
Antonínův hrob byl do r. 561 neznámý, neboť ti, kdo jej pohřbili, splnili Antonínovo přání a neprozradili místo, kam jej uložili. Když byl za císaře Justiniána I. objeven, byly Antonínovy ostatky přeneseny do Alexandrie. Po dobytí Egypta mohamedány byly převezeny do Cařihradu r. 635, odkud se jich velká část dostala kolem r. 1000 do Francie a od r. 1491 jsou uloženy v kostele St. Julien v Arles.
zdroj: sv. Antonín Veliký (catholica.cz)
obr. Francisco de Zurbarán
Učeník Pánov
Dnes má sviatok aj sv.Anton pustovník, otec mníšstva. Bol veľkým vyznavačom pravovernej náuky o Božstve Ježiša a podporovateľom sv.patriarchu Atanáza v boji proti nekresťanskému arianizmu, ktorý popieral Božstvo Ježišovo.
Sv.Anton pustovník oroduj za nás, aby sme boli pevní vo vyznávaní pravej kresťanskej, katolíckej a spasiteľnej viery!
Martina Bohumila Lutherová
To je ten Antonín co se ptal na cestu,když zbloudil,
kolemjdoucího, který měl přední část jako člověk
nohy jako kůň i zadní část?
p.s. Prosím o upevnění křesťanské/apoštolské víry-
dej nám se v ní sjednotit sv. Antoníne.
U.S.C.A.E.
to si robíte žarty? však vy sama zapierate Krista ako Boha sama ste druh ariána a tých svätý Anton verejne PREKLIAL
Martina Bohumila Lutherová
Mikenko doporučuji ti začni do základu
a poctivě zde:

Evangelizace 1. část
U.S.C.A.E.
ako môžete prosiť o zjednotenie niekoho kto popieračov Krista Boha PREKLIAL veď ste sama tým popieračom zdravý rozum nikde? že je Kristus Boh patrí do toho základu 😊
Učeník Pánov
Martina, nenasleduj arciheretika Ariusa a jeho dnešných nasledovníkov - Jehovistov,nasleduj tých, ktorí bojovali a trpeli za pravú kresťanskú apoštolskú a katolícku vieru a vyznávali Božstvo Ježiša a Svätú Trojicu. Takými sv.Anton pustovník alebo sv.Atanáz - patriarcha Alexandrie, sú.
Martina Bohumila Lutherová
Učeník Pánov : S pokoru následuj :Evangelizace 1. část
Učeník Pánov
Aj démon sa vie zjaviť ako anjel svetla. Náuky ariánov, zoroastrijcov a katarov sú satanovým “svetlom”
Apoštol Pavol to povedal jasne! :
“A keby Vam aj anjel z neba hlásal INÉ evanjelium, NECH JE PREKLIATY”
Stylita
Ctihodný mučedník Onufrij Chilandarec, Gabrovský
památka 4. /17. ledna

V mládí se pohádal se svými rodiči, rozzlobil se na ně a před Turky z nerozumu řekl, že se chce dát poturčit. Brzy poté ale za svá slova učinil pokání a odešel do monastýru Chilandar, kde přijal mnišství. Byl však mučen svým svědomím, až se nakonec rozhodl pro mučednictví.
S požehnáním svého duchovníka odešel do Trnova (dneš…More
Ctihodný mučedník Onufrij Chilandarec, Gabrovský
památka 4. /17. ledna

V mládí se pohádal se svými rodiči, rozzlobil se na ně a před Turky z nerozumu řekl, že se chce dát poturčit. Brzy poté ale za svá slova učinil pokání a odešel do monastýru Chilandar, kde přijal mnišství. Byl však mučen svým svědomím, až se nakonec rozhodl pro mučednictví.
S požehnáním svého duchovníka odešel do Trnova (dnešní Bulharsko), kde před Turky vyznal, že je křesťan a vysmál se Mohamedovi, za což mu byla 4. ledna 1818 setnuta hlava ve třicátém druhém roku jeho života. Tělo tohoto duchovního bojovníka nebylo zachráněno, neboť jej Turci hodili do moře.

zdroj: fb Пријатељи манастира Хиландара
Martina Bohumila Lutherová
Člověk se může pomýli a toužit po něčem
nepodstatném. Důležitý je návrat k ISTINĚ
Stylita
Z denní liturgie
Sv. Antonín - Liturgie.cz
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k …More
Z denní liturgie
Sv. Antonín - Liturgie.cz
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému zničení hříšné Amalečany a bojuj proti nim až do jejich vyhlazení. Proč jsi tedy neuposlechl Hospodinova hlasu? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé." Saul řekl Samuelovi: "Ale ano, poslechl jsem přece Hospodinův hlas a šel jsem na výpravu, na kterou mě Hospodin poslal: přivedl jsem Agaga, krále Amalečanů, Amalečany jsem však vydal k posvátnému zničení. Lid pak vzal z kořisti brav a skot jako prvotiny posvátné řeže, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu v Galgale." Samuel odpověděl: "Copak má Hospodin stejnou zálibu v celopalech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu? Poslušnost je lepší než oběti a ochota k ní je víc než tuk beranů. Opravdu, vzpurnost je jako hřích hadačství a vzdor je jako zločin modloslužby. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem."
1Sam 15,16-23

Žalm:
Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.

Nekárám tě pro tvé oběti,
vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
Nemusím brát býka z tvého chléva
ani kozly z tvých ohrad.

Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň
a má slova házíš za sebe?

Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
Myslil jsi, že jsem jako ty?
Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Zl 50

Evangelium:
Mk 2,18-22
Martina Bohumila Lutherová
Proč odříkáváš má přikázání
a bereš do úst mou smlouvu
ty, který nenávidíš kázeň

a má slova házíš za sebe
?
🥺
U.S.C.A.E.
aj tu sa popierate