Clicks3.3K
m.rekinek
113
CZARNA LISTA EPISKOPATU ! BLUŹNIERCZE KAZANIE ABP NOSSOLA m.rekinek 12 luty 2021 youtu.be/Hg3bosUEv8w Pełna wypowiedź ks. dr Dariusza Olewińskiego - teologkatolicki.blogspot.com/search/…More
CZARNA LISTA EPISKOPATU ! BLUŹNIERCZE KAZANIE ABP NOSSOLA
m.rekinek 12 luty 2021 youtu.be/Hg3bosUEv8w
Pełna wypowiedź ks. dr Dariusza Olewińskiego - teologkatolicki.blogspot.com/search/label/ekumenizm Komisja Duszpasterska KEP - duszpasterstwo.episkopat.pl

Papież Pius XI – pogromca ekumenizmu

Pius XI naukę o prawdziwej jedności w Kościele wyłożył głównie w dwóch encyklikach: Ecclesiam Dei(12 listopada 1923 r.) i Mortalium animos(6 stycznia 1928 r.). Oto w krótkim streszczeniu tok jego myśli.

Chrystus Pan chciał, aby Kościół był co do celu swego duchowym, tzn. dostarczającym środków do zbawienia, oraz widomym z Głową na czele, połączonym węzłami wewnętrznymi wiary, miłości, pokoju, a na zewnątrz władzą z jednym Namiestnikiem. Nigdzie nie możemy wyczytać, aby przyjął ewentualność jakiegoś rozdziału w Kościele. Chrystus porównuje dzieło swoje do owczarni, domu, królestwa, a każde z tych pojęć jest jakby całością w sobie: stado ma jednego pasterza, owczarnia jest jedna, owce rozproszone mogą być doprowadzone do stada, dom jest jeden i wspiera się na jednej podwalinie, królestwo wreszcie jedno jest z jedynym królem, Chrystus ustanowił hierarchię z Piotrem na czele, a cały świat wskazał apostołom do podbicia. Nie znajdziemy w Ewangelii karty, która by świadczyła o marzycielstwie i anarchii duchowej Chrystusa. Przeciwnie, wszystko w niej jest określone jasno, mocno i stanowczo. Dziś po dwudziestu wiekach istnienia Kościół katolicki przedstawia się tak jak w pierwszym wieku z jednym Namiestnikiem, otaczają go biskupi, a tych rzesze wiernych. Tam przeto, gdzie znajduje się Kościół wieczyście podobny mimo różnicy czasów, tam jest Kościół prawdziwy, założony przez Chrystusa, taki jakiego chciał Zbawiciel. Nie jest jednym kościołem, ani jednym z kościołów, ale po prostu Kościołem, a poza nim nie ma innych kościołów. Kościoły lokalne są tylko cząstkami całości, nie odrębnością; kościoły zaś, które nie otrzymują węzłów z Kościołem katolickim, tak się nazywają drogą zwyczaju, lecz nie w tym sensie, jak Chrystus nazywał Kościół. Są to twory ludzkie, nie dzieła rąk Bożych. Są dziećmi historii, nie dziełami Zbawiciela świata.

Kościół i jego jedność pochodzą z mocy i stałości Bożej, ustanowione są na zawsze, zasilane sakramentami świętymi i trwać będą, nie mogąc się rozbić o opór woli jednostek. Św. Paweł przedstawił Kościół jako Ciało Mistyczne, złożone z członków-wiernych i z hierarchii, członków tworzących razem Ciało Chrystusowe. Św. Tomasz naucza, że to Ciało jest jedyne, jednolite, doskonale ukształtowane, na wzór ciała fizycznego. Miłość, która przyszła z wiary, jest węzłem łączącym członki Kościoła między sobą; łaska to krew krążąca w całym Ciele; Duch Święty jest duszą tego Ciała, jego zasadą życia i jedności; papież jest głową widzialną Ciała widomego, obliczem widomym Chrystusa na ziemi. Z tego wypływa, że jest rzeczą nielogiczną i śmieszną sądzić, jakoby Ciało Mistyczne składało się z członków rozproszonych i odosobnionych. Kto więc nie jest z tym Ciałem złączony, nie należy do jego członków, ani spojony z głową tego Ciała, którą jest Chrystus. Podobnie głoszą przedstawiciele kościoła prawosławnego, choć nie wszyscy, ale miano Kościoła w dziwnym uporze i zacietrzewieniu przypisują tylko cerkwi prawosławnej. Natomiast anglikanie wyznają teorię o członkach rozłączonych w kościele, nie mogących połączyć się między sobą.

Niesłusznie „federaliści chrześcijańscy” usuwają na bok zagadnienie dogmatyczne i chcą się połączyć na terenie moralnym i społecznym; albo uważają dogmaty za formuły bezwartościowe. Kościół katolicki walczył i walczyć będzie o prawdy dogmatyczne, gdyż dogmat nie wyraża czyjejś opinii, lecz samą prawdę. Opinia może być indywidualna i ludzka, ale prawda nie jest własnością jednostek, nie wolno jej utożsamiać z opinią, gdyż wyraża prawdę Bożą. Gdybyśmy poświęcili dogmat dla miłości, poświęcilibyśmy Boga dla ludzi. Wszystko, co jest w Bogu i Boga, jest zarówno prawdziwe, jak to co jest w człowieku i człowieka. Mogą być prawdy religijne ważniejsze dla człowieka do poznania, ale nie ma prawd więcej i mniej prawdziwych.

Fragment książki Mariana Pachuckiego pt. Papież Pius XI. Żywot i rządy. Księgarnia Św. Wojciecha, za zezwoleniem władzy duchownej, bez miejsca i roku wydania. Zachowano oryginalną pisownię; tytuł i podkreślenia pochodzą od redakcji Zawsze Wierni.

Zawsze Wierni, nr 33, 03-04.2000, s. 34.
Mark Luczkiewicz
Przykre jest czytać i słyczeć o takiej decyzji biskupów i takim ich zachowaniu. Moja rada dla tych biskupów: odprawiajcie msze pokutne za siebie samych i módlcie się, aby wierni nie wstawili was na jakąś listę i poprosili grzecznie o rezygnacje z urzędu.
pielgrzym55
Konferencja Episkopatu Polski to zarządca masy upadłościowej.
MementoMori+++
To są dorośli ludzie, oni są kapłanami, niech się poważnie zastanowią co robią i jakie ich konsekwencje za to spotkają. Od Boga dostali życie, od Boga dostali powołanie , i przed Bogiem staną i zdadzą sprawę nie tylko z siebie ale z powierzonej owczarni. Osobiście szkoda mi jest że niektórzy poupadali , pugubili się i są jakby w jakiejś hipnozie zaczarowani... Ktoś mi kiedyś powiedział że jak …More
To są dorośli ludzie, oni są kapłanami, niech się poważnie zastanowią co robią i jakie ich konsekwencje za to spotkają. Od Boga dostali życie, od Boga dostali powołanie , i przed Bogiem staną i zdadzą sprawę nie tylko z siebie ale z powierzonej owczarni. Osobiście szkoda mi jest że niektórzy poupadali , pugubili się i są jakby w jakiejś hipnozie zaczarowani... Ktoś mi kiedyś powiedział że jak wspólnota czy duszpasterstwo nie żyje po Bożemu i nie ma tam bojaźni Bożej, to diabeł uderza w kapłana aby zniszczyć tą chorą wspólnotę i taka wspólnota czy duszpasterstwo się nie utrzyma długo. Ksiądz nie podlega sądowi świeckiemu w sprawach kanonicznych i tego dotyczy zapis biblijny. Podlega zas sądowi ludzkiemu w sprawach natury.

«Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? 3 Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. 4 Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. 5 Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. <Rozproszyły się>, 6 błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. 7 Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: 8 Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, 9 dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. 10 Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. 11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
17 Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę poszczególne owce, barany i kozły. 18 Czyż to wam może mało, że spasacie najlepsze pastwisko, by resztę swego pastwiska zdeptać swoimi stopami, że pijecie czystą wodę, by resztę zmącić stopami? 19 A owce moje muszą spasać to, co wy zdeptaliście waszymi stopami, i pić to, coście zmącili waszymi stopami. 20 Dlatego Pan Bóg tak mówi do nich: Oto Ja sam będę prowadził sąd pomiędzy owcą tłustą a owcą chudą. 21 Ponieważ wszystkie zwierzęta słabe odpychaliście bokiem i plecami i popychaliście je swoimi rogami, tak że je przepędzaliście, 22 dlatego chcę pomóc moim owcom, by już więcej nie stawały się łupem; osądzę poszczególne owce.
23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będę mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.
28 Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. 29 Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. 30 Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia Pana Boga. 31 A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym» - wyrocznia Pana Boga.


Ez 34 2-31
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Orędzia Maryi do Ks. Gobbiego z książki ,,Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej''.

509
i Wielka jest Moja troska, bo Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz.

j Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszys…
More
Orędzia Maryi do Ks. Gobbiego z książki ,,Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej''.

509
i Wielka jest Moja troska, bo Mój Kościół zdany jest na łaskę mocy zła. Zagrażają mu one i próbują go zniszczyć od wewnątrz.

j Masoneria ze swą diabelską mocą ustanowiła swoje centrum w samym sercu Kościoła, w którym przebywa Wikariusz Mojego Syna Jezusa. Stamtąd rozszerza swój zgubny wpływ na wszystkie części świata. Kościół znowu zostanie zdradzony przez swoich, będzie okrutnie prześladowany i zaprowadzony na miejsce stracenia. Widzę, że jego krwawe prześladowanie znajduje się już u waszych drzwi. Iluż z was zostanie rozproszonych gwałtownym powiewem tego straszliwego huraganu!


519.
f Nawet Mojego Papieża Jana Pawła II szczególnie w tym miesiącu poprosiłam o jeszcze większe cierpienie.

546
h Języki ognia zstąpią na was wszystkich, Moje biedne dzieci, tak zwiedzione i oszukane przez szatana i przez wszystkie złe duchy, które w tych latach odniosły swój największy tryumf. Zostaniecie oświeceni tym Bożym Światłem i ujrzycie samych siebie w zwierciadle Bożej Prawdy i Świętości.

i Będzie to jakby Sąd w pomniejszeniu, który otworzy wasze serca na przyjęcie wielkiego Daru Bożego Miłosierdzia.

j Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej przemiany w sercach i w życiu wszystkich: grzesznicy się nawrócą, słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą pełnię jedności.

k Dokona się tak Cud drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadejdzie on poprzez tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.
darek104
Chazarskie topory podnoszą się z Episkopatu, ale "Wymienię ten rząd... Z Episkopatu zostawię tylu, co na palcach jednej ręki..." (Jezus Chrystus Król Polski)
Posoborowe absurdy
Kto modli się z heretykami jest sam heretykiem i apostatą.
Znowu powołuje się ten heretyk abp Nosol na Jana Pawła II. Z drugiej JP II strony też powinien być na "czarnej liście" duchownych za JEGO MARYJNOŚĆ, tak jak kard. Wyszyński.
Abp. Nosol ma talmudyczne myślenie - dopasowuje swoją wybiórczą prawdę o JP II do okoliczności.
darek104
Czarna lista jak w 1939
PiotrM
ks. pastor Sawa jest zbrojnym ramieniem Episkopatu od którego dostał bat na katolików😂🤪
jac505 shares this
23.3K
Oni dają sobie prawo update'u nauczania Kościoła, tak jakby Kościół należał do nich, religijnych prawników, duchowych inżynierów, uaktualniających naukę Jezus aktualnymi zdobyczami nauk ziemskich. Ale gdy to Bóg przez Syna Swojego, przez Maryję mają nam do przekazania arcy-ważne wskazówki, to oni nie lubią takich uaktualnień. Czy taka sytuacja nie miała już miejsca 2000 lat temu i wcześniej ???
darek104
Uczeni w Piśmie Pismach Talmudu pokazują ilu ich jest w Episkopacie P.
jac505
Przedstawiciele tego narodu drążą wszystkie narody tak na szczeblach władzy świeckiej jak i duchowej aby zdobyć nad nimi pełnię władzy. Pozdrawiam
jac505
Oni dają sobie prawo update'u nauczania Kościoła, tak jakby Kościół należał do nich, religijnych prawników, duchowych inżynierów, uaktualniających naukę Jezus aktualnymi zdobyczami nauk ziemskich. Ale gdy to Bóg przez Syna Swojego, przez Maryję mają nam do przekazania arcy-ważne wskazówki, to oni nie lubią takich uaktualnień. Czy taka sytuacja nie miała już miejsca 2000 lat temu i wcześniej ??? …More
Oni dają sobie prawo update'u nauczania Kościoła, tak jakby Kościół należał do nich, religijnych prawników, duchowych inżynierów, uaktualniających naukę Jezus aktualnymi zdobyczami nauk ziemskich. Ale gdy to Bóg przez Syna Swojego, przez Maryję mają nam do przekazania arcy-ważne wskazówki, to oni nie lubią takich uaktualnień. Czy taka sytuacja nie miała już miejsca 2000 lat temu i wcześniej ??? Panie Jezu przyjdź !
V.R.S.
Rabin Szudrich wykładając parę lat temu z upoważnienia kard. Nycza i przy wsparciu medialnym swojego kolegi szefa KAI dla katolików określił zespół współcześnie promowanych wierzeń jako "wiara katolicka teraz"
PS Doskonały wpis ks.Olewińskiego.