Boží slovo na den 31.7. A.D.2020

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka …
Stylita
Církevní kalendář:
sv. Ignác z Loyoly
Ignatius de Loyola
31. července, památka
Postavení: kněz, mystik, zakladatel řádu TJ
Úmrtí: 1556
Patron: jezuitů, vojáků, dětí, těhotných žen; jsou mu zasvěceny exerciční domy a je vzýván proti moru, horečce i při skrupulosním svědomí
Atributy: drak, kněz, srdce, znak IHS
Pocházel ze zámku, stal se vojákem usilujícím o světskou slávu, ale utrpěl těžké zranění…More
Církevní kalendář:
sv. Ignác z Loyoly
Ignatius de Loyola
31. července, památka
Postavení: kněz, mystik, zakladatel řádu TJ
Úmrtí: 1556
Patron: jezuitů, vojáků, dětí, těhotných žen; jsou mu zasvěceny exerciční domy a je vzýván proti moru, horečce i při skrupulosním svědomí
Atributy: drak, kněz, srdce, znak IHS
Pocházel ze zámku, stal se vojákem usilujícím o světskou slávu, ale utrpěl těžké zranění, které přispělo k jeho vnitřní proměně. Našel cestu k tomu, k čemu byl předurčen: ke kněžskému povolání. Založil řád Tovaryšstva Ježíšova a stal se jeho generálním představeným. Zanechal významné dílo "Duchovní cvičení."

více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_31.htm

Vstupní antifona
Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Flp 2,10-11

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal svatého Ignáce,
aby v tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména;
dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí
bojuj…More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/08sanctoral/07_31.htm

Vstupní antifona
Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Flp 2,10-11

Vstupní modlitba
Bože, tys povolal svatého Ignáce,
aby v tvé církvi usiloval o větší slávu tvého jména;
dej, ať podle jeho příkladu a s jeho pomocí
bojujeme dobrý boj zde na zemi,
abychom spolu s ním dostali korunu slávy v nebi.
Skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na počátku vlády judského krále Jehojakima, syna Jošíjáhova, Hospodin mě oslovil: „Tak praví Hospodin: Postav se do nádvoří Hospodinova domu a mluv ke všem judským městům, ze kterých přicházejí lidé, aby se klaněli v Hospodinově domě, všecky řeči, které jsem ti přikázal, abys jim řekl; nevynech ani slovo! Snad poslechnou a odvrátí se každý od svého zlého chování, takže mi bude líto seslat neštěstí, kterým je hodlám stihnout pro jejich zlé skutky. Řekni jim: Tak praví Hospodin: Jestliže mě neposlechnete a nebudete jednat podle mého zákona, který jsem vám dal, nebudete-li poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám ustavičně a usilovně posílám, ale vy je neposloucháte: naložím s tímto domem jako se Silem a toto město vydám jako kletbu všem národům země.“ Kněží, proroci a všichni lidé slyšeli Jeremiáše, když mluvil tato slova v Hospodinově domě. Když pak Jeremiáš domluvil vše, co mu přikázal Hospodin oznámit všemu lidu, chopili ho kněží, proroci a všechen lid s křikem: „Teď musíš umřít! Proč jsi prorokoval v Hospodinově jménu: Jako Silo bude tento dům a město zpustne, že v něm nebude ani jeden obyvatel!“ Všichni lidé v Hospodinově domě se srotili proti Jeremiášovi.
Jer 26,1-9

Žalm:
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!

Víc než mám vlasů na hlavě,
je těch, kteří mě bez důvodu nenávidí,
silnější než mé kosti
jsou ti, kteří mě stíhají bez příčiny.
Co jsem neuloupil, to mám vrátit?

Vždyť pro tebe jsem snášel potupu,
pohana pokryla mou tvář.
Svým bratrům stal jsem se cizincem,
synům své matky neznámým.
Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.

Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
v čas milosti, Bože!
Vyslyš mě ve své veliké lásce,
věrně mi pomoz!
Zl 69

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. Aleluja.
1 Petr 1,25

Evangelium:
Mt 13,54-58

Modlitba nad dary
Z toho, co jsme od tebe dostali, Bože,
přinášíme ti tyto dary;
přijmi je od nás a dej,
ať naše trvalá spolupráce s milostí,
kterou přijímáme od tebe,
posvěcuje naše jednání
a přivede nás do věčné radosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Veleb, duše má, Hospodina a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Žl 103,2
Nebo:
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Mt 5,7-8

Modlitba po přijímání
Bože, přijali jsme svátost,
která je trvalou památkou utrpení tvého Syna,
Ježíše Krista;
dej, ať nám tento dar jeho nevýslovné lásky přináší spásu.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.