“Všeobecné odopieranie sviatostí je priamou zradou Krista…je konaním proti Duchu Svätému”. Rozhovor s kardinálom Müllerom.

“Všeobecné odopieranie sviatostí je priamou zradou Krista…je konaním proti Duchu Svätému”. Rozhovor s kardinálom Müllerom.

Starostlivosť biskupov a kňazov o to, aby sa predišlo nebezpečenstvu pre telo, nemôže ísť tak ďaleko, aby sa ľudia vyhýbali sviatostiam alebo nedeľnej omši.

Pandémia sa využíva na podporu nového stvorenia, ktoré vylučuje Boha. Povinné očkovanie dnes nemá žiadne opodstatnenie a biskupi nemajú právo hovoriť o morálnej povinnosti. Štrajky proti povinnému očkovaniu sú legitímne, ak nedochádza k násiliu. Tu sú úryvky z rozhovoru s kardinálom Gerhardom Müllerom, ktorý sa uskutočnil minulý mesiac v Inštitúte svätého Bonifáca

Kardinál Gerhard Müller poskytol 6. decembra videorozhovor Inštitútu svätého Bonifáca. Nemecky hovoriaca tlač prebrala niektoré pasáže a bola pohoršená. Uvádzame rozsiahly preklad rozhovoru, ktorý nám umožní pochopiť dôvod takéhoto odporu. Hoci sa niektoré otázky týkajú diania v Rakúsku, odpovede sú všeobecne platné: kardinál bránil svedomie „jednoduchých ľudí“ tvárou v tvár znepokojujúcemu totalitnému obratu, ktorý chce dosiahnuť elita, ktorá v pandémii nachádza dobrú príležitosť na presadenie vlastnej klamlivej agendy až do krajnosti.

Žiaľ, stalo sa, že biskupi a kňazi počas pandémie zatvorili svoje kostoly a odopreli veriacim sviatosti. Ako sa vyrovnávate s týmito rozhodnutiami?

Kristus dal apoštolom poslanie hlásať evanjelium a odovzdávať Božiu milosť v siedmich sviatostiach. Toto je poslanie Cirkvi. Samozrejme, aj počas katastrofy sa musíme prispôsobiť okolnostiam a vyhnúť sa nebezpečenstvu pre zdravie tela. To robíme vždy. No všeobecné odopieranie sviatostí je priamou zradou Krista. Často mám dojem, že najvýznamnejší predstavitelia Cirkvi považujú Cirkev len za humanitárnu organizáciu, ktorá poskytuje útechu a ľudskú pomoc; potom chýba viera v Ježiša Krista, vtelené Slovo, Božieho Syna, ktorý prišiel na tento svet, univerzálneho Spasiteľa ľudstva. Cirkev je v skutočnosti sviatosťou spásy v Ježišovi Kristovi, a preto aj v núdzových situáciách, ako bol v minulosti mor, dobrí kňazi nikdy neodmietli vystaviť sa nebezpečenstvu, pretože hovorili, že večný život je im drahší ako časný. Môžeme predĺžiť tento dočasný život tým, že sa vyhneme chorobám, ale nikdy nemôžeme zrušiť ľudskú smrteľnosť. Preto biskupi, ak vo všeobecnosti zdržiavajú veriacich od sviatostí, konajú – dá sa povedať – proti Duchu Svätému, proti vyššej vede, proti svedomiu a proti svojmu mandátu.

Týka sa to aj prikázania o svätení nedele – „pamätajte na svätenie sviatkov“ – a „toto robte na moju pamiatku“, ktorým slávime posvätenie nedele prostredníctvom Eucharistie. Je to priamy príkaz Krista, hlavy Cirkvi; preto biskup nikdy nemôže upustiť od nedeľného svätenia, ale môže len všeobecne povedať, že, ak sú vonkajšie okolnosti také vážne, že sa človek nemôže zúčastniť, je ospravedlnený, ale zároveň je povinný pri najbližšej príležitosti si nedeľnú liturgiu nahradiť. To samozrejme platí pre zdravých ľudí; ak ste chorý, môžete zostať doma. A v tomto prípade má zmysel aj účasť na slávení z domu prostredníctvom médií, virtuálnym spôsobom; ale tento spôsob nemá účinnosť milosti, nepôsobí „ex opere operato“ ako pri účasti na slávení, len pomáha ako podpora individuálnej viery. Biskupi a kňazi by to mali vedieť, ak nezaspali hodiny teológie alebo to po naučení sa nezavinene nezabudli!

Čoraz viac sa vytvára rozdelenie na očkovaných a neočkovaných, pričom tí druhí sú čoraz častejšie považovaní za obetných baránkov. Čo nám o tom môžete povedať?
Zásadne závažné je, keď je spoločnosť ideologicky rozdelená v zmysle rétoriky triedneho boja, a preto treba nepriateľa alebo inak zmýšľajúcich zlikvidovať alebo vyradiť z činnosti. Práve v núdzových situáciách musíte držať spolu; aj v tejto situácii musíte počúvať odborníkov, aby ste použili správne opatrenia na zníženie ohrozenia života. Nemyslím si však, že niektorý politik má správny recept, ktorým by prekonal koronavírus ako chorobu; je tu určitý chaos, neporiadok, ktorý na jednej strane vyplýva z nedostatočných vedomostí o nebezpečenstve a účinkoch tohto vírusu a na druhej strane vyplýva z túžby využiť túto príležitosť na zrovnoprávnenie ľudí a nastoliť vládu kontroly, ako to hovoria samotní predstavitelia Veľkého Resetu. Klaus Schwab hovorí, že koronavírus je príležitosťou; mnoho ľudí zomiera, mnohí sú chorí, mnohí sú obmedzení vo svojom živote, hospodárstvo je vážne poškodené, deti nemôžu chodiť do školy, čo bude mať dlhodobé škodlivé účinky na ich dušu a ducha.

A potom sú tu ľudia, ktorí sedia na tróne svojho bohatstva a ktorých sa tieto každodenné problémy nedotýkajú, ale s pompéznosťou oznamujú, že toto je príležitosť na presadenie ich programu, ktorý je založený na klamstve, pretože si myslia, že teraz môžeme s pomocou modernej komunikácie vytvoriť nové stvorenie, vytvoriť nového človeka na ich obraz. A nechcel by som byť stvorený a spasený na obraz a podobu Klausa Schwaba, Billa Gatesa, Sorosa alebo kohokoľvek z týchto ľudí, ktorí nazhromaždili veľa peňazí, no vyzývajú ostatných k životu v úsporách, k životu v triezvosti, zatiaľ čo oni sa preháňajú po Glasgowe vo svojich súkromných lietadlách. A potom uvalia na masy – ako ich nazývajú – reštrikčné a úsporné opatrenia. Ani z politického hľadiska to už nemá nič spoločné s demokraciou, v ktorej má každý človek rovnaké práva; je to stará stratégia rozdeliť ľudstvo na malú samozvanú elitu tých, ktorí vlastnia, vládnu, velia a majú privilégiá, a na veľkú masu, ktorá musí poslúchať a ktorá je pri každej iniciatíve vlastného zmýšľania potrestaná a hrozí jej neprimeraná pokuta alebo dokonca väzenie.

Kongregácia pre náuku viery jasne uviedla, že nemôže existovať povinnosť očkovania. Takáto povinnosť bude čoskoro zavedená v Rakúsku. Aký je váš názor?
Myslím si, že v krajnej núdzovej situácii, keď sú všetky dôsledky dobre predvídateľné, môže verejný orgán z etického hľadiska zaviesť povinnosť očkovania. A to aj v prípade vakcíny proti kiahňam, pri ktorej bolo jasné, že nebude mať žiadne závažné nežiaduce účinky, a to ani z dlhodobého hľadiska. My v tejto situácii nie sme: všetko je nejednoznačné. Samotní politici spôsobili obrovský chaos v informáciách aj v prijatých opatreniach. Dané sľuby sa nesplnili; ospravedlňujú sa tým, že v tom čase sa to nedalo predvídať. Ak však takéto veci nedokážete predvídať, nesmiete nič sľubovať, ale musíte si uvedomiť, že tápeme v tme a robíme len to, za čo teraz môžeme prevziať zodpovednosť; nemôžeme však zájsť tak ďaleko, aby sme z celej spoločnosti urobili poddaných. Právo na slobodu a ľudské práva nás majú chrániť pred štátom.

O to problematickejšie je, že práve tieto mocné sily, v opozícii ktorým boli tieto práva – práva, ktoré patria k ľudskej prirodzenosti – formulované, rozhodujú o tom, kedy, ako a v akom rozsahu zostanú v platnosti alebo budú dokonca zrušené. Žiaľ, našim súdom a ústavnému právu sa už nedá veriť, pretože samotní ľudia, ktorí tam sú, sú menovaní politikmi, sú od nich závislí. Musíme vidieť, že hoci sme veľmi za trojité rozdelenie právomocí, v praxi to, žiaľ, veľmi chýba. Súdy musia byť skutočne nezávislé a súdiť podľa práva a spravodlivosti, a nie podľa spoločenských trendov založených na názoroch, ktoré chcú presadzovať tie isté elity. Samozrejme, problém je už na právnických univerzitách, kde dominujú ideológie feminizmu, LGBT, agenda Veľkého Resetu a tí, ktorí myslia slobodne, sú trestaní a prenasledovaní. Jednotné myslenie, politicky korektná mentalita, „kultúra zrušenia“ a všetky neofašistické, neo-komunistické opatrenia, totalitný spôsob myslenia: žiaľ, priamo na univerzitách, vo verejných inštitúciách, v masmédiách, v novinách je tento spôsob myslenia doma.

Žiadny novinár nemôže podávať správy slobodne: ak nezodpovedá očakávaniam, čo sa má podávať, je prepustený, alebo naňho kolegovia vyvíjajú taký tlak, že je nútený odstúpiť. Nejde teda len o zdravotnú krízu, ale aj o krízu demokracie a slobody myslenia. Nemôžeme očakávať, že títo ľudia z Forbesovho zoznamu najbohatších ľudí sveta budú spasiteľmi sveta, že budú obhajovať filozofiu, teológiu, víziu človeka, chcú byť absolútnymi pánmi, ktorí sa orientujú len na spotrebu a zisk. Tento prístup už nemá nič spoločné s dôstojnosťou osoby, človeka stvoreného Bohom pre slobodu a rozum.

Napriek vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery arcibiskup Lackner (salzburský biskup a predseda Rakúskej biskupskej konferencie, pozn. red.) hovoril o morálnej povinnosti očkovania. Čo mu môžete odpovedať?
Myslím si, že je to jeho osobný názor a nemal by využívať svoje postavenie biskupa na vyvíjanie morálneho nátlaku. Biskup existuje preto, aby v spoločnosti hlásal evanjelium a etické princípy, ako je boj za život, proti potratom, eutanázii […]. Toto sú veľké výzvy pre Cirkev a celú spoločnosť. Mali by sme sa na to zamerať a nie morálne kryť neporiadok, ktorý v súčasnosti politici vytvárajú. Neexistuje žiadna morálna povinnosť. Všeobecne platí, že demokracie majú povinnosť vykonávať vojenskú službu na obranu svojho národa […]; ale my, v moderných štátoch, sme sa rozhodli, že hoci povinnosť brániť svoj národ zostáva, každý sa musí rozhodnúť podľa svojho svedomia, či to bude robiť so zbraňou v ruke, alebo sa pred svojím svedomím rozhodne, že nebude strieľať do iných ľudí.

Takže v tomto prípade máme výhradu svedomia. A to sa teraz musí rozšíriť aj na otázku povinného očkovania, práve preto, že všetky predpoklady sú nejasné, vrátane vedľajších účinkov na zdravie. Každý musí mať možnosť vyriešiť túto otázku so svojím osobným lekárom, pretože o zdravotnej situácii nemôžu v konečnom dôsledku rozhodovať politici, ktorí majú tak málo odborných znalostí v oblasti medicíny a farmakológie. Ako biskup: nemyslím si, že má nejaké osobitné lekárske alebo virologické znalosti. Musíme dobre zvážiť morálne záväzky, ktoré v tejto situácii vznikajú, a prepojiť ich so svojím svedomím. Vyvíjať nátlak na niečie svedomie je nesprávna cesta. Chceme formovať svedomie, aby každý človek mohol slobodne konať pred Bohom a s čistým svedomím sa rozhodovať.

Kancelár Karl Nehammer sa prezentuje ako katolík, ale podporuje diktátorské opatrenia. Dajú sa tieto dve pozície zosúladiť?
Osobne ho nepoznám a nemôžem verejne povedať nič proti nemu ani za neho: to nie je úlohou pastiera duší. To nie je úlohou pastiera duší. Je v poriadku, ak sú v politike ľudia, ktorí vyznávajú svoju vieru, ale malo by z toho vyplývať aj to, že konajú podľa katolíckych zásad. Od katolíckych politikov neočakávame, že budú robiť „katolícky lobing“, ale že budú uplatňovať prirodzené etické zákony. Demokracia nie je o tom, že automaticky považujeme za dobré to, čo hovorí väčšina, ale väčšina musí robiť to, čo je dobré. V tomto zmysle je politická angažovanosť dobrá. Je dôležité, aby katolícki politici boli vzdelaní a nie, napríklad ako Biden, aby dostali od pápeža „osvedčenie“, že sú dobrí katolíci, no v skutočnosti vystavili životy mnohých nenarodených detí vražde bez toho, aby sa zaviazali zabrániť brutálnemu zabíjaniu mnohých detí v lonách ich matiek. To je opak katolíckej viery; a keď pristúpite k svätému prijímaniu a spojíte sa s Kristom, môžete byť len pre život a neškodiť.

V Rakúsku je čoraz viac štrajkov kvôli blížiacej sa povinnosti očkovania. Je legitímne, aby sa na ňom zúčastnil katolík?
Je to správne. Je legitímne, aby každý občan vyjadril svoj nesúhlas s vládnymi opatreniami. Musíme sa však uistiť, že nové nespravodlivosti nebudú páchané násilnými opatreniami, ubližovaním ľuďom, a to tak činmi, ako aj slovami. Vo svojich myšlienkach, slovách a skutkoch musíme konať kresťansky; sme obzvlášť povinní prezentovať svoje myšlienky a názory a svoju vieru tak, aby sme nevytvárali ďalšie rozpory. Pre svoju pevnú a silnú vieru môžeme trpieť až po mučenícku smrť; pre svoju vieru musíme prehltnúť aj zlé slová, ale nechceme reagovať ako naši nepriatelia, pretože ich musíme milovať. Preto je veľmi dôležité obhajovať svoj postoj argumentmi a uvedomovať si svoje občianske práva, zaujímať postoje, ktoré sa nestanú obvinením pre ostatných a nevedú k ďalšej eskalácii.

Je lepšie znášať nespravodlivosť ako ju páchať: to je naša norma. Každý občan, či už katolík alebo nekatolík, kresťan alebo nekresťan, má základné právo vzbúriť sa proti štátnym opatreniam. Žiadna vláda, ktorá sa nazýva demokratickou, nemôže tvrdiť, že jej opatrenia sú metafyzicky nevyhnutné, že majú spásne požehnanie alebo sú obdarené božskou autoritou. Aj oni varia len z vody, ako všetci ostatní, ktorí môžu mať iné názory! Vlády musia byť vyzvané k zdržanlivosti. Politici, keď sa dostanú k moci, sú vždy v pokušení zneužiť ju; mocní často zneužívajú svoju moc. Nemôžete teda jednoducho povedať, že sme v demokracii, a tým legitimizovať všetko, čo sa robí. Ak niečo, tak práve preto, že sme v demokracii, musí byť výkon moci pred ľuďmi ospravedlnený. Preto sa musíme podrobiť hlasovaniu a rešpektovať ústavy aj v západných demokratických štátoch.

V ústave nie je jednoducho uvedené, čo hovorí väčšina, čo hovoria politici alebo noviny, ktorým sa všetci ostatní musia podriadiť, mlčať, zatvárať oči, uši, ústa a nosy, zakrývať si tvár maskou. Naše svedomie je nad politickou mocou, ktorá je dočasnou mocou, obmedzenou na veci tohto sveta, ktorá nemôže donucovať človeka v jeho svedomí, ako to môže Boh, ktorý je večná láska a večný život. Vo vzťahu s Bohom sme slobodní, ale vo vzťahu s ľuďmi si svoju slobodu často musíme zaslúžiť.

Preložené podľa La Nuova Bussola Quuotidiana

Otec Ľubomír Urbančok
“Všeobecné odopieranie sviatostí je priamou zradou Krista…je konaním proti Duchu Svätému”. Rozhovor s kardinálom Müllerom.
Peter(skala)
Teším sa, že kard.Muller nadalej ide cestou vytrvalosti a oddanosti viery našich Otcov, že nepodlahol tlaku liberalizmu a nenávisti, či pomstychtivosti aj ked už nezastáva tak velké funkcie v Cirkvi ako doteraz
Marieta Ria
Povinné očkovanie dnes nemá žiadne opodstatnenie a biskupi nemajú právo hovoriť o morálnej povinnosti.
A čo sa dialo a deje u nás? Otcovia biskupi nás vyzývajú na očkovanie, svojim kňazom dávajú za úlohu pomôcť s registráciou a dopravou na očkovanie pre starších ľudí, segregujú ľudí na očkovaných a neočkovaných, kde tá druhá skupina často nemá možnosť zúčastniť sa na sv. omši... obmedzujú …More
Povinné očkovanie dnes nemá žiadne opodstatnenie a biskupi nemajú právo hovoriť o morálnej povinnosti.
A čo sa dialo a deje u nás? Otcovia biskupi nás vyzývajú na očkovanie, svojim kňazom dávajú za úlohu pomôcť s registráciou a dopravou na očkovanie pre starších ľudí, segregujú ľudí na očkovaných a neočkovaných, kde tá druhá skupina často nemá možnosť zúčastniť sa na sv. omši... obmedzujú prijatie sviatostí...
Vyvíjať nátlak na niečie svedomie je nesprávna cesta. Chceme formovať svedomie, aby každý človek mohol slobodne konať pred Bohom a s čistým svedomím sa rozhodovať...Naše svedomie je nad politickou mocou, ktorá je dočasnou mocou, obmedzenou na veci tohto sveta, ktorá nemôže donucovať človeka v jeho svedomí, ako to môže Boh...

A realita u nás? Hovorca KBS nás presviedča, že na výhradu vo svedomí voči týmto pofidérnym vakcínam nemáme právo! Kde berie na takéto vyhlásenie právo?? On nám chce odnímať niečo, čo máme od Všemohúceho Boha??

Bohu vďaka, že ešte môžeme počuť takýchto duch. pastierov, ako je kardinál Müller, ktorí obhajujú PRAVDU a pomenúvajú veci pravými menami!!
Hermenegild
Konečne to biskup pomenoval priamo. Je to hriech proti Duchu Svätému a ten odpustený nebude.