Clicks376
Stylita
5

Boží slovo na den 3.8. A.D.2020

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl: „Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn.“ Přeplavili se na druhý břeh a přistáli u Genezareta. Jakmile ho tamější lidé poznali, rozeslali o tom zprávu do celého okolí. Přinášeli mu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli dotknout aspoň střapce jeho šatů. A všichni, kdo se ho dotkli, byli uzdraveni.
Mt 14,22-36
dalila
Modlí sa niekto breviar? Chcem sa modliť ale vôbec nemám páru ako otáčať strany. Na nete je od začiatku do konca ale podľa toho breviar neviem otáčať a modliť sa pred pc mi ide na nervy
monsko
Zajtra ranné chvály zo dňa sú na strane 1279 (+- ak je iné vydanie) štvrtok v 2.týždni, keďže je Premenenie Pána, to mám na strane 1873. Sviatky sú vzadu, keď žiadny nie je, idete zo dňa. Ak treba ísť inde, sú tam odkazy.
dalila
Stylista, páči sa mi tvoja vytrvalosť
Stylita
Církevní kalendář:
blah. Augustin Kazotic (Gažotič)
Augustinus Kazotic
3. srpna, připomínka
Úmrtí: 1323
Pocházel z Dalmácie. V mládí vstoupil do řádu dominikánů, pak studoval v Paříži a po návratu kázal v dalmatském přímoří. Byl učitelem vědění i ctností. Papež Benedikt XI. ho ustanovil biskupem v Zábřehu a jeho nástupce ho povolal do Itálie za biskupa v Lucery v neapolském království.
více: More
Církevní kalendář:
blah. Augustin Kazotic (Gažotič)
Augustinus Kazotic
3. srpna, připomínka
Úmrtí: 1323
Pocházel z Dalmácie. V mládí vstoupil do řádu dominikánů, pak studoval v Paříži a po návratu kázal v dalmatském přímoří. Byl učitelem vědění i ctností. Papež Benedikt XI. ho ustanovil biskupem v Zábřehu a jeho nástupce ho povolal do Itálie za biskupa v Lucery v neapolském království.
více: catholica.cz
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_01.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/18_01.htm

Vstupní antifona
Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
Žl 70,2.6

Vstupní modlitba
Bože, štědrý dárce milosti,
ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna...

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Na začátku kralování judského krále Sidkijáha, čtvrtého roku pátého měsíce, řekl mi Chananjáh, syn Azurův, prorok z Gibeonu, v Hospodinově domě před kněžími a vším lidem: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jařmo babylónského krále! Ještě dvě léta a dám zase na toto místo přinést všecko nářadí Hospodinova domu, které vzal babylónský král Nabuchodonosor z tohoto místa a přenesl je do Babylóna. Také judského krále Jechonjáha, syna Jehojakimova, a všecky judské vyhnance, kteří se dostali do Babylóna, přivedu nazpět na toto místo – praví Hospodin – neboť zlomím jařmo babylónského krále.“ Tu odpověděl prorok Jeremiáš proroku Chanajáhovi před kněžími a vším lidem, který právě byl v Hospodinově domě. Prorok Jeremiáš řekl: „Ať se tak stane! Kéž tak učiní Hospodin! Ať Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, aby se zas vrátilo nářadí do Hospodinova domu a všichni vyhnanci z Babylóna na toto místo. Ale slyš toto slovo, které mluvím do uší tobě a všemu lidu: Proroci, kteří byli přede mnou i před tebou od dávných dob, prorokovali proti mnoha zemím a proti velikým královstvím válku, hlad a mor. Avšak o proroku, který předpovídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka.“ Tu vzal prorok Chananjáh jařmo ze šíje proroka Jeremiáše a rozlámal je. Pak řekl Chananjáh přede vším lidem: „Toto praví Hospodin: Tak zlomím jařmo babylónského krále Nabuchodonosora ve dvou letech na šíji všech národů.“ Prorok Jeremiáš odešel svou cestou. Když prorok Chananjáh rozlámal jařmo na šíji proroka Jeremiáše, oslovil Jeremiáše Hospodin: „Jdi a řekni Chananjáhovi: Tak praví Hospodin: Jařmo dřevěné jsi rozlámal, ale udělám místo něho jařmo železné! Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Železné jařmo položím na šíji všech těchto národů, aby sloužili babylónskému králi Nabuchodonosorovi, a budou mu sloužit (i polní zvěř mu dávám)!“ Pak řekl prorok Jeremiáš proroku Chananjáhovi: „Slyš, Chananjáhu! Hospodin tě neposlal, ale ty jsi svedl tento lid, aby se spoléhal na lež! Proto praví Hospodin: Hle, pošlu tě pryč ze světa: tohoto roku zemřeš, neboť jsi kázal vzpouru proti Hospodinu!“ Prorok Chananjáh zemřel v sedmém měsíci toho roku.
Jer 28,1-17

Žalm:
Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Odvrať mě od cesty lži,
uštědři mi svůj zákon!

Neodnímej z mých úst slovo pravdy,
neboť doufám v tvá rozhodnutí.

Ať se obrátí ke mně ti, kdo se tě bojí,
kdo zachovávají tvá přikázání!

Nechť je mé srdce dokonalé v tvých příkazech,
abych se nemusil hanbit.

Bezbožníci na mě číhají, aby mě zahubili,
já však dávám pozor na tvá přikázání.

Neuchyluji se od tvých rozhodnutí,
protože tys mě poučil.
Zl 119

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.
Mt 4,4b

Evangelium:
Mt 14,22-36

Modlitba nad dary
Přinášíme ti, Bože, dary,
které jsou znamením toho,
že se ti s celým svým životem odevzdáváme;
posvěť je a přijmi i nás,
abychom ti patřili navěky.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Dal jsi nám, Pane, chléb z nebe, abys nás naplnil radostí a sytil naši touhu po tobě.
Srov. Mdr 16,20
Nebo:
Já jsem chléb života, praví Pán, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
Jan 6,35

Modlitba po přijímání
Bože, ty o nás stále pečuješ
a občerstvuješ nás chlebem života;
prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou,
abychom dosáhli věčné spásy.
Skrze Krista, našeho Pána.