Clicks457
Victory

Rozjímání nad Zj 14,11

A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

I toto slovo je v dnešní době, kterou prožíváme, mimořádně aktuální a je jasným varováním. Varování se týká toho, aby si lidé nenechali vtisknout jméno šelmy a neklekali před ní ani před jejím obrazem. To znamená, aby šelmě nevzdávali božskou úctu, která patří jedině Bohu. Těm, kteří varování nemají za nic či se z něho smějí, anebo si ho vykládají po svém, aby nemuseli přinést sebemenší oběť, patří slova: „Muka pro takového neuhasnou navěky a dnem ani nocí (takový) nedojde pokoje,“ a to už zde na zemi a navěky ho čekají neuhasitelná muka.

V předcházejícím verši je napsáno, že ten, kdo přijímá cejch šelmy, bude pít víno Božího rozhorlení a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly. Tedy je zde jasně ukázáno mimořádně velké utrpení, a navíc i jeho délka. A pak je zdůrazněno, že toto utrpení bude trvat navěky. Proč? Protože přijetím cejchu šelmy se člověk dobrovolně zříká vlastní vůle a takový už nemůže vzbudit dokonalou lítost. Není schopen si přiznat svou vinu, neposlušnost a vzpouru proti Bohu. Neobrací se na Spasitele a nevzývá s vírou Jeho jméno, aby mu tak byly odpuštěny hříchy. Jeho vůle byla už dobrovolně dána šelmě, která je nástrojem draka, tedy ďábla a satana.

Jakým terorem bude nutit k podřízenosti, je v 13. hlavě napsáno: „Kdo nepřijme tento cejch, nebude moci kupovat ani prodávat.“ To už vidíme na zavádění současných zákonů, které směřují k tomu, že nikdo nevakcinovaný nebude smět vstoupit do obchodu, nebude přijat do nemocnice, nebude moct ani cestovat, ani pracovat...

Dále apoštol Jan, kterému se dostalo od Boha vidění současné doby, píše: „Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána.“ Tedy zde je jasné, že jde o odpadlou církevní hierarchii, která v této kritické době bude na nejvyšších místech sloužit rovněž první šelmě a draku, tedy satanu. Je naprosto jasné, že Bergoglio zneužil papežství intronizací démona Pačamamy v hlavním chrámu církve. Je naprosto jasné, že Bergoglio prosazováním sodomie, a dokonce i pseudomanželství sodomitů, je ve vzpouře proti Bohu. On všechny, kteří ho poslouchají, táhne na cestu pekelného draka, která vede do věčné záhuby. Přesně touto cestou jdou i oba pravoslavní patriarchové v naprosté jednotě s Bergogliem. Je to cesta herezí a apostaze, na níž je popřena sama podstata Kristova evangelia, a naopak je hlásáno falešné evangelium. Každý křesťan musí vědět, že pokud se církevní osoba skrývající se za Boží autoritu, postaví radikálně proti Bohu a Jeho přikázáním, platí pro ni slova Písma: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet, a opakuji, ... budiž proklet, anathema.“ (Gal 1,8-9) Rovněž dle věroučné buly Pavla IV. každý klerik, ať je to diákon, kněz, biskup, patriarcha či papež, pokud se dopustí herezí, které boří základy Kristova učení, je tím samým automaticky vyloučen z Kristovy církve. Úřad od té chvíle už okupuje nezákonně a nikdo takového církevního preláta, takového falešného beránka, který je ve skutečnosti dravou šelmou, už nesmí poslouchat.

Odebírat aktuální informace od BKP
mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8