Clicks330
Victory

Rozjímání nad J 15,16

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

To, že jsi dostal dar víry, ať už skrze své zbožné rodiče či skrze své věřící kamarády, anebo jsi uvěřil, když jsi četl životy svatých či jiné knihy, za tím vším byl Bůh, který si tě vyvolil. Ustanovil tě, abys šel a nesl ovoce, duchovní ovoce, které je spojeno s modlitbou, se snahou zachovávat Boží přikázání i s životem z víry i z vědomí, že Bůh tě může povolat třeba i v nejbližším čase na věčnost a pak už nebudeš mít čas přinášet oběti ani odpouštět těm, kteří ti vědomě či nevědomě ubližují. Už nebudeš mít čas druhé povzbuzovat či jim svědčit o Ježíšovi, abys zachránil jejich duše. Čas je krátký.

Bůh si tě vyvolil. Zamysli se nad tím slovem Božím: „Ne vy jste si vyvolil mne, ale já jsem si vyvolil vás.“ Kdyby tě někdo vyvolil k nějaké lidské důstojnosti, budeš z toho mít radost, ale dříve nebo později tuto důstojnost ztratíš. Bůh tě však povolal k důstojnosti dědiců Božího království, za spoluobčana nebeské vlasti, kde máš věčně žít i spolu s anděly a svatými. Proto, dokud je čas, nes ovoce pokání, bojuj se zlem, se lží v tomto těžkém boji, i se systémem tohoto světa, který skrze masmédia i veřejné mínění, bojkotuje Boha a spasitelnou víru. V tomto boji potřebuješ znovu a znovu čerpat sílu z modlitby a znovu z ní získávat Boží moudrost i sílu. Pravdivá modlitba nás neustálé vede k pokání, to znamená k očišťování od drobných hříchů. Pokud si tímto způsobem zachováš duchovní cit a nenecháš se klamat zdánlivě malými hříchy, nebudeš oklamán ani velkými. Proto je potřeba usilovat o čistotu myšlení, čerpat povzbuzení z četby životů svatých, Písma svatého a hovořit s Ježíšem o svých problémech, dávat Mu je a prosit o světlo a sílu, abys tento životní boj prošel vítězně. Ježíš ti na tuto cestu dal svou Matku, a to z kříže, dříve než za tebe zemřel. Obracej se na ni s důvěrou jako na svou duchovní matku, pros ji o ochranu v boji s tělem, světem a ďáblem. Ona tě neopustí. Pak přineseš mnoho ovoce a s radostí přejdeš do života věčného.

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8