Stylita
7310

Boží slovo na den 27.5. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš …
U.S.C.A.E.
O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020

Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

„Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch."

Janovo evangelium, 3,6

Můžeme tedy přijmout trojí rození:

Jedno, jež je materiál…More
O trojím rození

sv. Tomáš Akvinský, 13.1. 2020

Je narození tělesné, ale je i narození duchovní. Ježíš, počat z Ducha Svatého, se narodil z těla, abychom se my, ponořeni do Ducha Svatého, mohli narodit z Ducha a vejít tak do Božího království.

„Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch."

Janovo evangelium, 3,6

Můžeme tedy přijmout trojí rození:

Jedno, jež je materiálně a účinně z těla a jež je společné všem, kteří jsou ve stavu tělesnosti.

Druhé je účinně podle Ducha, kterým jsme znovuzrozeni jako synové Boží díky milosti Ducha Svatého a stáváme se duchovními.[1]

Třetí je prostřední, které je ovšem z těla jedině jako z příčiny materiální a z Ducha Svatého jako z příčiny účinné. A to se pak týká jedině a výlučně Krista, neboť materiálně je někým, kdo má tělo, narozen z těla matky, kdežto účinně je z Ducha Svatého: „Neboť co v ní bylo počato[2], je z Ducha Svatého" (Mt 1,20). A proto se narodil svatý: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a Moc Nejvyššího tě zastíní. Proto též svaté, z tebe zrozené, bude nazváno Syn Boží" (Lk 1,35).

[Tomáš Akvinský: Komentář k Janovu evangeliu (Super Ioannem), III, 1, V, odst. 448. Z latinského znění a s ohledem na polský překlad (Święty Tomasz z Akwinu: Komentarz do Ewangelii Jana, Kęty 2002, s. 218) přeložil Lukáš Drexler.]

O trojím rození - sv. Tomáš Akvinský, | Theofil - Bůh, křesťanství, duchovní život
Stylita
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení ze Skutků apoštolů.
(Když byl Pavel v Korintě,) řekl mu Pán v noci ve vidění: „Neboj se! Jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí.“ Usadil se tam proto na rok a šest měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Gallio místodržitelem v Achaji, povstali židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali: „Tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu!“ Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Gallio židům: „Kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám, židé, pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat.“ A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni (pohané) popadli představeného synagogy Sosthena a bili ho přímo před soudcovským stolcem, ale Gallio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry, a s Priscillou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. (Ještě předtím) si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib.
Sk 18,9-18

Žalm:
Bůh je králem celého světa.
Nebo: Aleluja.

Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem,
protože Hospodin je vznešený, hrozný,
je to veliký král nad celou zemí.

Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje.

Bůh se vznáší za jásotu,
Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
Zpívejte Bohu, zpívejte,
zpívejte našemu králi, zpívejte!
Zl 47

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Kristus musel trpět a vstát z mrtvých, a tak vejít do své slávy. Aleluja.
srov. Lk 24,46.26

Evangelium:
Jan 16,20-23a
Martina Bohumila Lutherová
Podrobuje nám národy,
klade nám k nohám pohany.
Vybírá nám naše dědictví,
slávu Jakuba, kterého miluje.


Jen ať ten čas ještě nekončí,
tolik lidí má pomýlenou řk
víru, tolik miliard,ještě nepřijalo
Krista Pána za svého Spasitele.
🙏 Pane dej nám čas k misii a
svého Svatého Ducha nám
neodnímej. 🙏
Stylita
Jaká je tvoje misie? Je to odlákání lidí z katolické církve a vydání "otčenášova" katechismu? Vaše mise bude neúspěšná, církev ani brány pekelné nepřemůžou, natož vy dva.
Martina Bohumila Lutherová
Od tmy ke Světlu od moci satanovi k Bohu jedinému.
2 Řekl jim: "Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň.
řkc získala 1miliardu 100tis duší jdou s ní do záhuby. Je třeba dělníky Boží Slova - dělníky Cesty.
apredsasatoci
Nekecaj sprostosti!
Martina Bohumila Lutherová