01:21:12
Ahael
71
ks. Piotr Natanek - 10.03.2021r.