Clicks1.1K
Victory

BKP: List biskupům a všem křesťanům Maďarska. Exorcismus nad pseudopapežem Bergogliem

Vážení biskupové Maďarska,

vážení křesťané,

v neděli 12. 9. 2021 má pseudopapež Bergoglio přinést s sebou do Maďarska duchovní infekci – temný mrak démonů. Bergoglio se svou vzpourou proti Kristu a evangeliu vyloučil z církve a není už ani křesťanem. Je odpadlík a apostata a zneužíváním církevní autority cílevědomě táhne církev i celé národy do časné i věčné záhuby. Vnějškově se to projevuje tím, že prosazuje masovou islamizaci Evropy, zavádí uctívání démonů, dokonce v hlavním chrámě v Římě uctil pohanský kult démona Pačamamy. Prosazuje legalizaci soužití sodomitů, před čímž Bible varuje ohněm časným (2Pt 2,6) i věčným (Juda 7). Prosazuje experimentální vakcinaci a po určitých etapách usiluje o satanizaci celého křesťanství. Tam, kam přijíždí, vnáší chaos, rozklad morálních principů a ruinování spravedlivého zákonodárství. Bergoglio, který prosazuje ducha autogenocidy, chce zneužít ke svému vlivu náboženskou slavnost v Budapešti. Jako apostata a arciheretik vysluhuje svátosti neplatně. To je také důvodem neplatnosti svaté liturgie, při níž Bergoglio má být jako hlavní celebrant. A co je ještě horší, svou činností vnáší prokletí na ty katolíky a křesťany, kteří se otvírají jeho sugestivním lžím, či dokonce se mu podřizují. Hlavní zodpovědnost proto v této situaci dopadá na vás, biskupy Maďarska. Vaší povinností je udělat historický krok, oddělit se od tohoto Jidáše, vyhlásit svou vlastní synodální cestu a přijmout právoplatného papeže. Bůh dal osobnost, která může v této těžké době tento zodpovědný úřad zastávat – bývalého amerického nuncia, který se statečně postavil proti homolobby na nejvyšších místech ve Vatikánu a který vyzval Bergoglia k abdikaci.

Toto hrdinské gesto, drazí biskupové Maďarska, chce po vás Bůh! Nemáte co ztratit! Vaším krokem vejde duchovní obroda nejen do katolické církve, ale i do celého křesťanství.

Obracíme se tímto i na všechny upřímné křesťany Maďarska, aby, pokud možno, několik dní před duchovním tajfunem Bergogliovy návštěvy, ale i při ní a po ní, použili duchovní moc a vládu, kterou dal Ježíš Kristus svým věrným služebníkům. Modlete se proto přiložený exorcismus, buď tradiční formou v latině, zkráceným způsobem, anebo aktuálně upravený exorcismus v rodném jazyce. Přikládáme obě formy exorcismu.

Ježíš řekl: „Démony vyhánějte!“ To je Kristův příkaz! Je naší povinností, abychom tuto duchovní zbraň v krizové situaci využívali. Je proto třeba se očistit skrze pravdivé pokání a v duchu pod Kristovým křížem znovu přijmout očištění své duše Jeho krví, sjednotit se vnitřně s Ježíšem, s Jeho smrtí, do které jsme byli my, křesťané, křtem ponořeni (Ř 6).

Služebníci satanovi používají v současné době démonské síly. Ty působí tak, že zaslepují rozum, paralyzují vůli a lidé se stávají jejich médii. Proto je třeba využít duchovní moc exorcismu. Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.“ (J 16,23). V tomto boji jde o nejvyšší duchovní hodnoty, nejen o časný, ale i o věčný život maďarského národa, o jeho bytí a nebytí. Každý občan Maďarska má zodpovědnost za svůj národ a za jeho budoucnost. Využijte proto duchovní zbraň, kterou je exorcismus, nad arciheretikem, falešným papežem Bergogliem, šiřitelem duchovní infekce lži a smrti.

Zkrácený tradiční exorcismus

In nómine Patris et Fílii + et Spíritus Sancti. Amen.

EXORCIZÁMUS te, ómnis immúnde spíritus, ómnis satánica potéstas, ómnis incúrsio infernális adversárii, ómnis légio, ómnis congregátio et secta diabólica, in nómine et virtúte Dómini nostri Iesu + Christi, eradicáre et effugáre a Dei Ecclésia, a archiheretici Jorge Bergoglio. Imperat tibi Deus Pater +; Imperat tibi Deus Fílius +; Imperat tibi Deus Spíritus Sanctus +. Imperat tibi sacraméntum Crucis +. Imperat tibi excélsa Dei Génitrix Virgo Maria +. Imperat tibi sanctus Michael archangel +. Imperat tibi fides sanctórum Apostolórum Petri et Pauli ceterorúmque Apostolórum +. Imperat tibi Mártyrum sanguis +.

Vade, sátana, invéntor et magíster omnis falláciæ, hostis humánæ salútis. Vade! Amen. Amen. Amen.

Exorcismus – 2. verze:

Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům: „Démony vyhánějte!“ (Mt 10,8) Apoštolům, kteří nemohli vyhnat démona, jsi řekl: „Pokolení nevěřící, dokud vás mám snášet?“ Po vyhnání démona jsi je i nás poučil: „Jestliže budete mít víru jako hořčičné zrno, a nebudete-li pochybovat ve svém srdci, a řeknete-li této hoře (démonů): Zvedni se a vrhni do (pekelného) moře, stane se vám.“ (srov. Mt 17,20, Mk 11,23) Proto s odvoláním na toto zaslíbení přikazuji démonským silám: Démoni církevního farizeismu, saduceismu, herezí, genderu, sodomie, transgenderismu a veškeré zvrácené nečistoty, démoni cynismu, lži a smrti, démoni modlářství spojení s Pačamamou, s vakcinací a čipizací, i démoni prosazující genocidu, přikazuji vám ve jménu Pána našeho Ježíše Krista, v Jeho svatém a vlastním jménu Jehošua: vyjděte z náboženského svůdce a podvodníka, arciheretika a Jidáše Jorge Bergoglia, a vrhněte se do ohnivého jezera! Amen. Amen. Amen. A v témž svatém jménu Jehošua vám přikazuji: A už se nikdy nevracejte! Amen. Amen. Amen. Nepochybuji a věřím. Amen.

Pane Ježíši Kriste, ať na uprázdněné místo přijde Tvůj svatý Duch, Duch pravdy a života, a Tvé království. Pane Ježíši, na přímluvu Tvé svaté Matky, svatých apoštolů a mučedníků, chraň nás a dej nám v plnosti svého Ducha a světlo, abychom zůstávali v pravdě, že náš starý člověk byl spolu s Tebou ukřižován (Ř 6,6) a s ním i ložisko zla, prvotní hřích. Víme, že křtem jsme i my byli s Tebou ponořeni do Tvé smrti a spolu s Tebou duchovně pohřbeni (Ř 6,4). Proto vírou ve zbývajícím čase našeho života a pak i po celou věčnost chceme žít Tvým životem v nás. Amen.

V Kristu

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
31. 8. 2021

Odebírat aktuální informace od BKP

mailerlite.com/webforms/landing/b9p8t8