Stylita
1504
Stylita
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Začátek druhé knihy Samuelovy.
Když se vrátil David od porážky Amalečanů, zůstal dva dny v Siklagu. Třetího dne přišel člověk ze Saulova tábora; měl roztržené šaty a na hlavě prach. Když přišel k Davidovi, padl tváří na zem a poklonil se. David mu řekl: "Odkud přicházíš?" On mu odpověděl: "Zachránil jsem se z izraelského tábora." …More
Z denní liturgie
2. týden v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Začátek druhé knihy Samuelovy.
Když se vrátil David od porážky Amalečanů, zůstal dva dny v Siklagu. Třetího dne přišel člověk ze Saulova tábora; měl roztržené šaty a na hlavě prach. Když přišel k Davidovi, padl tváří na zem a poklonil se. David mu řekl: "Odkud přicházíš?" On mu odpověděl: "Zachránil jsem se z izraelského tábora." David se ho zeptal: "Co se stalo? Prosím tě, pověz mi to!" On odpověděl: "Lid utekl z bitvy, mnoho z lidu padlo, i Saul i jeho syn Jonatan jsou mrtvi." David se chopil svých šatů a roztrhl je, a také všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula, pro jeho syna Jonatana, pro Hospodinův lid a pro izraelský dům, protože padli mečem. A David řekl: "Izraeli, (tvá) sláva (leží) na tvých výšinách probodnuta! Jak padli ti hrdinové! Saul a Jonatan, milí a půvabní, v žití ani ve smrti nebyli rozloučeni, byli rychlejší než orli, udatnější než lvi! Izraelské dcery, plačte nad Saulem, který vás skvostně odíval purpurem, na šat vám připínal zlaté ozdoby! Jak padli ti hrdinové uprostřed boje! Jonatane, pro tvou smrt mám žal, je mi úzko pro tebe, můj bratře Jonatane! Byls mi tak drahý! Tvoje láska mi byla vzácnější než láska žen! Jak padli ti hrdinové, zahynuli praví bojovníci!"
2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27

Žalm:
Bože, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři,
který vodíš Josefa jak ovce.
Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
před Efraimem, Benjamínem a Manassem,
probuď svou sílu - a přijď nás zachránit!

Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem,
když se modlí tvůj lid?
Nasytils jej chlebem slz
a slzami jsi ho napojil vrchovatě.
Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří
a naši nepřátelé se nám posmívají.
Zl 80

Evangelium:
Mk 3,20-21