Stylita
4309

Boží slovo na den 16.1. A.D. 2022

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní.
Jan 2,1-12
Stylita
Svátek slaví sv. Marcel I.
Za vlády císaře Diocletiana došlo v Římě i celé říši ke krutému pronásledování křesťanů. Proto mohl být po smrti papeže Marcellina zvolen jeho nástupce až po dvouleté sedisvakanci. Na Petrův stolec tak roku 306, po Diocletianově abdikaci, usedl Marcel I. Měl před sebou těžký úkol; bylo třeba, aby se církev po pronásledování konsolidovala, znovu se uvedla do provozu …More
Svátek slaví sv. Marcel I.
Za vlády císaře Diocletiana došlo v Římě i celé říši ke krutému pronásledování křesťanů. Proto mohl být po smrti papeže Marcellina zvolen jeho nástupce až po dvouleté sedisvakanci. Na Petrův stolec tak roku 306, po Diocletianově abdikaci, usedl Marcel I. Měl před sebou těžký úkol; bylo třeba, aby se církev po pronásledování konsolidovala, znovu se uvedla do provozu charitní péče o chudé, nemocné a jiné potřebné, upravila zpustošená pohřebiště v katakombách a místa bohoslužeb. Krom toho se řešily složité otázky s návratem těch, kdo za pronásledování nevydrželi tlak státní moci a odřekli se Krista. Liber pontificalis uvádí, že proto rozdělil Marcel I. území Říma do 25 okrsků. Nechal rovněž vybudovat nový hřbitov Cemeterium Novellae na Via Salaria v blízkosti katakomb sv. Priscily. Záhy po papežské volbě a reorganizaci života církve v Římě vypukly nepokoje. Kvůli nim nechal nový císař Maximianus vyhnat papeže Marcela z města. Některá podání také uvádějí, že se tak chtěl zmocnit majetku z odkazu po jedné zámožné římské vdově. Krátce po vyhnání svatý Marcel I. zemřel. Prameny uvádějí jako datum jeho smrti 16. leden roku 310.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=1_16
Stylita
Z denní liturgie
2. neděle v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, …More
Z denní liturgie
2. neděle v mezidobí - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat "Opuštěná" a tvá země "Osamělá". Tvým jménem bude "Mé zalíbení je v ní" a jméno tvé země "V manželství daná", neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.
Iz 62,1-5

Žalm: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
zpívejte Hospodinu, všechny země!
Zpívejte Hospodinu, velebte jeho jméno!

Rozhlašujte den ze dne jeho spásu!
Vypravujte mezi pohany o jeho slávě,
mezi všemi národy o jeho divech.

Vzdejte Hospodinu, rodiny národů,
vzdejte Hospodinu slávu a moc,
vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména.

V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
Třeste se před ním, všechny země!
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,
národy řídí podle práva.
Zl 96 (95)

2. čtení:
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha však jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými (neznámými) jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.
1Kor 12,4-11

Evangelium:
Jan 2,1-12
Martina Bohumila Lutherová
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu!
Třeste se před ním, všechny země!
Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje,

národy řídí podle práva
.
Posvátné roucho určitě neznamená pohanská
mitra na hlavě a zlatem protávaná roucha,či
či roucha bary např. purpurové, ale Boží blahodtí
proniknutá lidská bytost.
U.S.C.A.E.
ale ale ale čo to tu vidím poprieť sväté Písmo a potom ho citovať? to je nečestné stačí že ste to schválili