Boží slovo na den 9.8. A.D.2020

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.…
Stylita
"Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává."
sv. Editha Stein
Theodorá-Máriá
Lidi často potřebují pooc. Jenmít oči otevřené.
Najúčinější pomoc může být dát někomu po čuni,
facka pravý čas je blahodatná.
Theodorá-Máriá
pomoc
Stylita
Církevní kalendář:
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein
9. srpna, svátek
Postavení: mučednice OCarm
Úmrtí: 1942
Patron: Evropy
Atributy: karmelitka se žlutou hvězdou
Pocházela z Breslau. Ve 14 letech opustila víru židovských rodičů. Studovala na dvou universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. Pak prošla konverzí a po sv. křtu v r. 1922 učila asi 10 …More
Církevní kalendář:
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
Teresia Benedicta a Cruce /Editha/ Stein
9. srpna, svátek
Postavení: mučednice OCarm
Úmrtí: 1942
Patron: Evropy
Atributy: karmelitka se žlutou hvězdou
Pocházela z Breslau. Ve 14 letech opustila víru židovských rodičů. Studovala na dvou universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. Pak prošla konverzí a po sv. křtu v r. 1922 učila asi 10 let u dominikánek při klášteru sv. Magdalény. V roce 1934 vstoupila ke karmelitkám v Kolíně-Lindenthalu, kde 15. 4. 1938 složila sliby. Z důvodu pronásledování židů v Německu, odešla na konci roku 1938 do holandského kláštera v Echtu. Odtud byla gestapem hrubým způsobem dopravena do plynové komory koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde ona i její sestra odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj lid.
více: catholica.cz

www.karmel.cz/…/137-terezie-ben…
dokument - sv. Edita Steinová (Terezie Benedikta od Kříže)
sedm komnat
One more comment from Stylita
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_00.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat …More
Denní liturgie (Cyklus - A)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/19_00.htm

Vstupní antifona
Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají.
Srov. Žl 74,20.19.22.23

Vstupní modlitba
Všemohoucí, věčný Bože,
tys nám poslal Ducha svého Syna
a přijal jsi nás za vlastní;
a proto k tobě smíme volat jako k Otci:
upevni, co jsi v nás započal,
abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Když přišel Eliáš (k Boží hoře Chorebu), přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“ Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.
1Kral 19,9a.11-13a

Žalm:
Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.

Milosrdenství a věrnost se potkají,
políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.

Hospodin též popřeje dobro
a naše země vydá plody.
Spravedlnost bude ho předcházet
a spása mu půjde v patách.
Zl 85(84)

2. čtení:
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci (izraelského národa) a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus – Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
Rim 9,1-5

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. Aleluja.
Žl 130,5

Evangelium:
Mt 14,22-33

Modlitba nad dary
Přijmi, Bože, tyto dary,
které tvá církev klade na oltář;
tys nám je dal a ty je také svou mocí proměníš,
aby ve spojení s Kristovou obětí přinášely světu spásu.
Skrze Krista, našeho Pána.

Antifona k přijímání
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, on tě sytí jadrnou pšenicí.
Žl 147,12.14
Nebo:
Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa, praví Pán.
Jan 6,51

Modlitba po přijímání
Přijetím svátostného pokrmu
dovršuje se, Bože, naše účast na Kristově oběti;
dej, ať nás toto přijímání vysvobodí z temnoty hříchu
a otevře světlu tvé pravdy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.