Stylita
4578
Stylita
Svátek slaví sv. Kateřina
Svatá Kateřina z Alexandrie, panna a mučednice z přelomu 3. a 4. stol., byla a je velice populárbní světicí. Proto se kolem ní nakupily vrstvy legend a fantastických příběhů do té míry, že již bylo lze jen stěží rozlišit skutečnost od smyšlenek. Proto se svého času také pochybovalo o její historické existenci.
Tradice se shodují v tom, že Kateřina byla velice vzdělaná a …More
Svátek slaví sv. Kateřina
Svatá Kateřina z Alexandrie, panna a mučednice z přelomu 3. a 4. stol., byla a je velice populárbní světicí. Proto se kolem ní nakupily vrstvy legend a fantastických příběhů do té míry, že již bylo lze jen stěží rozlišit skutečnost od smyšlenek. Proto se svého času také pochybovalo o její historické existenci.
Tradice se shodují v tom, že Kateřina byla velice vzdělaná a inteligentní žena, kterou se pokoušeli nejrůznější filosofové přesvědčit o nerozumnosti křesťanství a přimět k odpadu od víry. Neuspěli; naopak se Kateřině podařilo přesvědčit mnohé své odpůrce o tom, že křesťanství je pravdivé náboženství. A kde končí argumenty, přichází násilí – Kateřina byla mučena a popravena.
Legendy praví, že její tělo odnesli andělé na horu Sinaj, kde dodnes stojí klášter nesoucí její jméno. Kvůli těmto zprávám se vynořily pochybnosti o reálné existenci svaté Kateřiny. Je však třeba vzít v úvahu, že v soudobých pramenech byli jako „andělé“ označováni mniši a poustevníci, kteří vedli „andělský život“ (řecky βιος αγγελικος – bios angelikos) – s odkazem na Mt 22,30. Příběh svaté Kateřiny tedy svůj reálný základ neztrácí.
»Vztáhnou na vás ruce, budou vás pronásledovat, vydávat synagógám (na soud) a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zrazováni i od (vlastních) rodičů a sourozenců, příbuzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte svou duši.«
(Lk 21,12–19)
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=11_25
Zedad Z
.....Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou......
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: „Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl:…More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/34_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Daniela.
Nejvyšší úředníci se shlukli a nalezli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha. Pak přišli a řekli králi s odvoláním na zákaz: „Králi, nevydal jsi zákaz, že každý, kdo by v údobí třiceti dnů (něco) žádal od nějakého boha nebo člověka, a ne od tebe, králi, aby byl vhozen do lví jámy?“ Král odpověděl: „Tak je stanoveno podle médského a perského zákona a ten nelze zrušit.“ Nato oznámili králi: „Daniel z judských vyhnanců neměl ohled na tebe, králi, ani na zákaz, který jsi podepsal, a třikrát denně se modlí svou modlitbu.“ Když to král uslyšel, velmi se rozmrzel, snažil se Daniela zachránit a až do západu slunce se namáhal, jak by ho vysvobodil. Proto se ti muži shlukli ke králi a řekli mu: „Věz, králi, že je médský a perský zákon: Žádný zákaz či ustanovení, které vydá král, nesmí se změnit.“ Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a hodili ho do lví jámy. Král však ještě řekl Danielovi: „Ať tě zachrání tvůj Bůh, kterého ctíš bez ustání!“ Pak byl přivalen kámen, položen na otvor jámy a král ji zapečetil pečetním prstenem svým i svých velmožů, aby se s Danielem nic nezměnilo. Potom král odešel do svého paláce, ale strávil noc bez jídla, nechtěl, aby se přineslo něco z pokrmů, i spánek ho minul. Na úsvitě, jak se rozednilo, král vstal a chvatně odešel ke lví jámě. Když se přiblížil k jámě, bolestným hlasem volal Daniela. Zeptal se: „Danieli, služebníku živého Boha, mohl tě od lvů vysvobodit tvůj Bůh, kterého jsi bez ustání ctil?“ Tu Daniel promluvil na krále: „Králi, buď živ navěky! Můj Bůh poslal svého anděla a ten uzavřel ústa lvů, že mi neuškodili, neboť jsem byl před ním shledán nevinný; ale ani vůči tobě, králi, jsem nespáchal nic zlého.“ Tu se král velmi zaradoval a poručil Daniela vytáhnout z jámy. Když byl Daniel z jámy vytažen, nenašlo se na něm žádné zranění, neboť důvěřoval ve svého Boha. Pak poručil král, aby přivedli ty muže, kteří Daniela obžalovali, a hodili je do lví jámy s jejich syny i ženami. Nedopadli ani k podlaze jámy, a už se jich lvi zmocnili a rozdrtili všechny jejich kosti. Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec. Zachraňuje a vysvobozuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. Daniela vysvobodil z moci lvů.
Dan 6,12-28

Žalm:
Roso a jíní, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Zimo a chlade, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Ledy a sněhy, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Noci a dni, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Světlo a temno, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Blesky a mraky, velebte Pána,
chvalte a oslavujte ho navěky.

Země, veleb Pána,
chval a oslavuj ho navěky.
Dan 3

Evangelium:
Lk 21,20-28
Zedad Z
..... Potom král Dareios napsal: Všem národům, kmenům a jazykům, kteří přebývají po celé zemi: Ať se rozhojní váš pokoj! Vyhlašuje se ode mě rozkaz, aby se v celé mé královské říši všichni třásli a báli Danielova Boha, neboť on je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno, jeho moc nemá konec.....