Clicks1K
csk.news
1

Zátah na Mši Pia X: Věřící O Tom Nechtěli Slyšet

Během mše na Velikonoční Pondělí udělala policie razii v kostele Sv Jana v Monkstown, Dublin, uvedl Otec John Stone na Twitter.com.

Kostel je provozován společností Sv Pia X. Policie se pokusila mši ukončit, ale kongregace o tom nechtěla ani slyšet a Mše Svatá pokračovala a byla náležitě dokončena.

Obrázok: © Fsspx.ie, #newsYqgoaygwfl

Joske
Dnes mám pro vás k zamyšlení kapitolu ze Zjevení svatého Jana. Píše se v ní o nové zemi, novém nebi a nebeském městě Jeruzalém. Všichni probuzení si už dnes zvykají na život bez chrámu. Proto všechno současné pronásledování má svůj smysl a je k našemu dobru.
1Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není.2A uviděl jsem svaté město, nový …More
Dnes mám pro vás k zamyšlení kapitolu ze Zjevení svatého Jana. Píše se v ní o nové zemi, novém nebi a nebeském městě Jeruzalém. Všichni probuzení si už dnes zvykají na život bez chrámu. Proto všechno současné pronásledování má svůj smysl a je k našemu dobru.
1Potom jsem viděl nová nebesa a novou zemi - dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není.2A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.3A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: »Hle - Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bohem.4On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.«5A ten, který seděl na trůně, řekl: »Hle - všechno tvořím nové!« Pak dodal: »Napiš: Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.«6Také mi řekl: »Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo.7To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bohem a on bude mým synem.8Ale zbabělci, odpadlíci, nečistí, vrazi, smilníci, čaroději, modláři a všichni lháři dostanou svůj díl v tom močálu, kde hoří oheň a síra - to je ta druhá smrt.«9Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm misek plných sedmi posledních ran. Anděl ke mně promluvil: »Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu!«10Přenesl mě v duchu na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha11a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis.12Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izraelských kmenů.13Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu.14Městské hradby mají dvanáct základních kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů.15Ten, který se mnou mluvil, měl zlatý měřicí rákos, aby změřil město, jeho brány a jeho hradby.16Město je rozloženo do čtverce: je stejně dlouhé i široké. Tím rákosem změřil město a napočítal dvanáct tisíc honů; jeho délka, šířka i výška jsou stejné.17Změřil také jeho hradby: sto čtyřiačtyřicet loket lidské míry, které užil i anděl.18Stavivem jeho hradeb byl jaspis, město samo však bylo z ryzího zlata podobného čirému sklu.19Základy městských hradeb byly vyzdobeny drahými kameny všeho druhu. První kámen byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon, čtvrtý smaragd,20pátý sardonyx, šestý sardis, sedmý chrysolit, osmý beryl, devátý topas, desátý chrysopras, jedenáctý hyacint, dvanáctý ametyst.21A dvanáct bran bylo dvanáct perel: každá brána byla vytvořena z jediné perly. Náměstí ve městě bylo z ryzího zlata, průzračného jako sklo.22Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek - to je jeho chrám.23A toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.24Národy půjdou v jeho světle, pozemští králové přinesou do něho svoji slávu.25Jeho brány nebudou ve dne zavřeny - noc tam totiž vůbec není.26Slávu a bohatství národů vnesou do něho.27Nic poskvrněného však do něho nevejde, žádný, kdo se dopouští ohavnosti a lži, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Zj 21:1-27