10:03
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ zazzle.com/ProVaticanus Η Καλαβρία ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, (Βυζαντινό Θέμα) στη Νότια Ιταλία και τη σημερινή περιφέρεια της Καλαβρίας. Το Θέμα δημιουργήθη…More
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ zazzle.com/ProVaticanus Η Καλαβρία ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, (Βυζαντινό Θέμα) στη Νότια Ιταλία και τη σημερινή περιφέρεια της Καλαβρίας. Το Θέμα δημιουργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από το 938 (ή το 902 κατά άλλους) έως το 956 αντικαθιστώντας το Δουκάτο της Καλαβρίας, είχε πρωτεύουσα το Ρήγιο αλλά περιελάμβανε και μία πόλη στη Σικελία το μόνο μέρος που δεν καταλήφθηκε από τους Άραβες, το Ταυρομένιο. Το Θέμα χωρίζεται σε τρεις τούρμες και περαιτέρω διαιρείται σε δρούγες, μόνο μία τούρμα ταυτίστηκε με ακρίβεια, βρισκόταν στο Πιάνα ντι Τζιόια Ταύρο, η οποία είχε ως πρωτεύουσα την πόλη της Αγίας Αγκάθα και ιδρύθηκε το 1044. Το 965 ξέσπασε βίαιη εξέγερση στο Ροζάνο, η αιτία το αίτημα του στρατηγού Νικηφόρου Εξακιονίτη να στρατολογήσει τα πλοία του θέματος ενώ οι ιδιοκτήτες τους ζήταγαν να πάρουν ενοίκιο, Με την παρέμβαση του Αγίου Νείλου σταμάτησε η εξέγερση και πήραν αντάλλαγμα πεντακόσια νομίσματα. Σε 975 το Θέμα Καλαβρίας μαζί με εκείνα της Λογγιβαρδίας και της Λευκανίας σχηματίζουν το Κατεπανάτο της Ιταλίας. Γνωστοί στρατηγοί -κυβερνήτες του θέματος ήταν οι: Ευστάθιος, 10ος αιώνας Ιωάννης Μουζάλων ή Μπουζάλων, περ. 921-922 Μαριανός Αργυρός γύρω στα 958 Προκόπιος, 10ος αιώνας Βασίλειος Κλάδων, 10ος αιώνας Κρηνίτης ο Χαλδαίος, ? - 947 Πασχάλιος Πρωτοσπαθάριος, 10ος αιώνας Νικηφόρος Εξακιωνίτης, 10ος αιώνας Calabria theme The Themes of the Byzantine - Roman Empire in Southern Italy around 1000. Calabria was a province of the Byzantine Empire , ( Byzantine Theme ) in Southern Italy and the current region of Calabria . The Theme was created during the time period from 938 (or 902 according to others) to 956 replacing the Duchy of Calabria , it had its capital at Rigio but also included a city in Sicily the only part not occupied by the Arabs, the Tauromenian . The Theme is divided into three turmas and further divided into droghes, only one turma has been accurately identified, it was located in Piana di Gioia Tauro, which had as its capital the city of Agia Agatha and was founded in 1044. In 965 a violent rebellion broke out in Rozano, the cause of which was the request of the general Nikephoros Hexakionitis to recruit the ships in question while their owners were asking for rent. With the intervention of Agios Nilos, the rebellion was stopped and they received five hundred coins in exchange.. In 975 the Theme of Calabria together with those of Logivardia and Lefkania form the Katepanate of Italy . Well-known generals-governors of the subject were: Eustathius , 10th century John Mouzalon or Bouzalon , ca. 921-922 Marianos Argyros around 958 Procopius , 10th century Vasilios Kladon , 10th century Crinitis the Chaldean , ? - 947 Paschalios Protospatharios , 10th century Nikiforos Hexakionitis , 10th century #Byzantine #Calabria #RomanEmpire patreon.com/ProVaticanus