Anton Čulen
370

Kázeň na sviatok Narodenia Pána: Keď hovorca konferencie biskupov vyhlási verejne herézu, že si nemožno uplatniť výhradu vo svedomí. Nepozná katechizmus?

Kázeň na sviatok Narodenia Pána: Keď hovorca konferencie biskupov vyhlási verejne herézu, že si nemožno uplatniť výhradu vo svedomí. Nepozná katechizmus?

Heréza hovorcu KBS

V noci sme uvažovali skrze Božie Slovo nad tým, že ľud čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo a že pastieri bdeli v noci a strážili svoje stádo.
Božie Slovo nám povedalo, že ako je dôležité bdieť. Ako je dôležité, aby sme sa nenechali tou duchovnou tmou uspať, ale aby sme boli vnímaví. Aby sme hľadali Boha.

Pán Boh hovorí cez svojho Syna: „Kto hľadá nájde, kto klope, tomu otvoria, kto prosí, dostane“. Prečo je dôležité hľadať, klopať a prosiť? Preto, že stále na tomto svete sa nachádzame v tme. Boh prišiel ako Svetlo, a aby sme Ho mohli prijať, aby sme žili v tomto Svetle a nie v tme, tak musíme proste vychádzať v ústrety Bohu. Preto, že žiaľ je to tak, ako hovorí apoštol Ján: !že Svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali viacej tmu, ako Svetlo“.

To je to smutné, že my sa tešíme aj v týchto dňoch, že prišiel Vykupiteľ a Spasiteľ, ale je veľmi dôležité si položiť otázku, že ako to je vlastne v mojom živote? Som človek, ktorý kráča vo tme, ktorý sa hýbe, ktorý hľadá Boha? Ktorý ho poznáva? Som človek, ktorý miluje viac Svetlo, alebo človek, ktorý miluje viac tmu? Cez to, že proste nemám záujem poznávať Pána. Viete, to je veľmi dôležité, že v Svetle Bohu nachádzame život, záchranu a spásu! Lebo tma pohlcuje, ničí a zabíja.

Svetlo, ktorým je Kristus, je pravda, ktorá vyslobodzuje. A tma, to je lož, ktorá zabíja. A dnes sa zamyslime nad tými slovami, že vidíme tých pastierov, ktorí zažili ten dotyk neba cez anjelov, a vidíme, že sa hýbu. Neostávajú tam, aby o tom len nejako diskutovali, a možno si povedali, že bolo to zaujímavé, ale hýbu sa. Idú sa pozrieť, idú na pokyn týchto anjelov a hovoria o tom, čo počuli a videli.
A teraz to, pri čom by som chcel zastaviť, tak to je, keď nám Božie Slovo hovorí o reakcii na tie slová pastierov, ľudí, ktorí tam boli. Všetci, ktorí to počúvali, toto svedectvo pastierov, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Tak sa nad tým podivili, hm, je to zaujímavé. A Panna Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Panna Mária, drahí bratia a sestry, ako sme si už aj pri jednom príhovore nedávno hovorili, je obrazom Cirkvi. Cirkev a Mária sa prelínajú. Tieto tajomstvá. A Cirkev sa má učiť od Márie. Tak, ako Panna Mária vo svojom srdci počuje tieto slová, ona sa nielen diví, ako mnohí ľudia, keď niečo počujú, sa začudujú, trošku o tom porozprávajú, a koniec.

Ale Panna Mária proste, to čo počuje, uchopí vo svojom srdci a uvažuje o tom. Čiže, to isté by mala a má robiť Cirkev, ktorej úlohou je niesť to Svetlo Božie, tak, ako Mária nesie to Svetlo, Božie Slovo, ktoré sa stalo Telom a dáva sa tomuto svetu. Toto je úlohou Cirkvi. Prijať Boha a odovzdať Ho. Prijať spásu a odovzdať spásu, zachraňovať. Mária nám prináša Záchrancu, Cirkev má prinášať Záchrancu. Je dôležité, a od začiatku vidíme, že je tu obrovské nebezpečenstvo, preto Panna Mária dostala veľkú milosť, že je Nepoškvrnená.

Ale Cirkev vo svojej ľudskej, v ľudskom rozmere nie je nepoškvrnená! Nesie v sebe toho, ktorý je čistý. Ale od začiatku vidíme, pozrime do dejín, aké obrovské útoky boli, a aj v samotnej Cirkvi povstávali rôzne bludy. Keď sme sa učili Cirkevné dejiny v seminári, dosť toho bolo! To neboli ľudia zvonku, ale v samotnej Cirkvi. Samotná Cirkev bola napádaná. Napríklad obrovská kríza bola v Cirkvi v čase, keď povstal biskup Árius a začal popierať Božstvo Ježiša Krista. Skoro celá Cirkev bola do toho namočená. Aj Svätý Otec. Na jednej ruke by bolo možno spočítať, biskupov, ktorí sa nenechali stiahnuť. Medzi nimi bol svätý Atanáz, ktorý hájil pravdu o Božstve Ježiša Krista. A boli vlastnou Cirkvou, v ktorej boli, nenávidení, odsudzovaní, vyhnaní do vyhnanstva.

Ale nevzdali sa! A vďaka ním, týmto bojovníkom, tomu maličkému zoskupeniu, tej skupinke, prežila pravda. Nie zo dňa na deň, to bol boj, ktorý trval určitý čas! A ďalšie a ďalšie situácie, ktoré povstávali. Cirkev vždy bola, bratia a sestry, tá, ktorá bola napádaná zlým duchom, ale vždy povstala vďaka tým, ktorí boli verní Božej pravde! Ako Panna Mária, neboli povrchní, ktorí sa len podivia hm, asi, ta ja viem? A idú ďalej, bez toho, bez toho, aby sa zamýšľali. Úlohou Cirkvi, viete, a každého z nás, lebo my sme Cirkev, je, aký máme prístup k tomu?

Či si berieme príklad z tých mnohých, ktorí proste sa podivili, a nič viac, alebo či sme ako Panna Mária, ktorí, keď niečo počujeme, tak nie sme povrchní, ale uchovávame to v srdci, a pozeráme do srdca Cirkvi! Pretože Cirkev vo svojom srdci uchováva Božie zjavenie! Uchováva v ňom poklad posvätnej tradície! Toho, čo apoštoli hlásali, ale nenapísali, ako je to definované v katechizme Katolíckej cirkvi. Cirkev vo svojom srdci uchováva obrovské bohatstvo cirkevných Otcov, učiteľov Cirkvi! Tých mnohých, ktorých Boh daroval tejto zemi, a ktorí svojimi spismi naozaj to Božie, tú krásu Božej pravdy tak opísali, a to všetko Cirkev uchováva vo svojom srdci! To bohatstvo tam je! Otázkou je, načierame do toho bohatstva aj dnes?

Myslíme si, že dnes sa nemôže stať, že by boli nejaké, sa hlásali aj v rámci Cirkvi nejaké bludné učenia? Viete, máme taký konkrétny príklad týchto dní.

Je to verejné, takže proste nič nepoviem, čo by som proste, ja to nehovorím preto, aby som, ja nejdem proti Cirkvi, ale ja mám záujem na tom, aby naozaj Cirkev bola tým, kým má byť. Keď hovorca konferencie biskupov vyhlási verejne herézu, že si nemožno uplatniť výhradu vo svedomí. Nepozná katechizmus? Každý, kto trošku študoval teológiu a každý, kto číta katechizmus, tak vie, aká je náuka o svedomí. Rozumiete? Že to je jeden príklad z toho, že ak nebudeme sa zamýšľať, ak nebudeme načierať do srdca Cirkvi, ak budeme povrchní ľudia, ktorí sa len počudujú, zadivia, a nebudeme ako Panna Mária, ktorá sa zamýšľa, ktorá je kritická, ktorá „nezje“ hocičo, čo sa povie, ktorá nevynáša hneď nejaké ortiele, a proste súdy, ale je tichá a zamýšľajúca sa!

Kto dnes, koľkí dnes z kresťanov, nasledujú Máriu? V tom skúmaní, ako Božie Slovo hovorí: „Všetko skúmajte, čo je dobré, toho sa držte.“ O týchto časoch a vôbec o posledných časoch sa aj píše v Biblii, že do samotného chrámu, do Cirkvi zasadne človek neprávosti. Nevieme, kto to je, akým sa to myslí spôsobom, ale rozumiete, v samotnej Cirkvi zasadne človek neprávosti. Ktorý bude rozširovať neprávosť a mnohých… Aj napríklad Modrá kniha, ktorá je o posolstvách otcovi Gobbimu, ktoré mu dala Panna Mária. Má to veľa imprimatur od biskupov, čiže to nie je nejaké také, že ktosi kdesi to povedal. Ale proste je to kniha, ktorá má potvrdenie od mnohých biskupov. A tam, cez otca Gobbiho Panna Mária hovorí, že v tých časoch, ktoré prežívame, už od toho roku 1973 tuším to tam je, že sa v seminároch budú vyučovať mnohé bludy. Že do takého stavu Cirkev dôjde.

Kto trošku vníma situáciu, kto žije naozaj ako živý člen Cirkvi, komu nie je ľahostajné, koho život nie je len o nejakej rannej a večernej modlitbe a splnení si nejakých povinností, ale kto proste načiera do srdca Cirkvi. Kto sa zaujíma, kto sa modlí, kto proste žije, proste, a ako Panna Mária sa nechá aj viesť. Čo sme si hovorili, aj teraz nedávno, aj včera som pripomínal, prečo nám Panna Mária o tých piatich veciach hovorí, s ktorými máme poraziť Goliáša? Úprimne: Eucharistický život, dobrá svätá spoveď, častá, Božie Slovo máme meditovať, máme sa postiť, a máme sa modliť.

Prečo nám to Panna Mária hovorí? Preto, že ak si zvolíme tento životný štýl, to je všetko o tom zamýšľaní sa, aby nás tie klamstvá, ktoré sa budú tlačiť, ktoré bude zlý duch tlačiť, aby zničil Cirkev, aby sme nepodľahli klamstvám! A tej deštrukcii, ktorú vlastne chce spôsobiť zlý. Tu sa viete, ukáže, kto skutočne miluje Krista a Cirkev.

Nie, že proste beriem, lebo mi to vyhovuje, lebo mi to pasuje do môjho svetonázoru. A tvoj svetonázor je Boží názor? V súvislosti naozaj s tým, čo Cirkev učí, čo nesie vo svojom srdci, to zdravé učenie? Vôbec, vieš, čo tam je?

Prečo Panna Mária pre tieto časy hovorí: „Zasväťte sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu?“ Lebo nastane potopa tej tmy, toho zla a bude taká mocná, ako povedala v jednom posolstve, že diabol je úplne uvoľnený z reťaze. Viete si predstaviť, bratia a sestry, čo to je? Že peklo je úplne uvoľnené? Plná moc pekla?

Božia moc je väčšia, ako peklo! Ale ja sa pýtam: sme v tejto Božej moci? Ako pristupujeme vlastne ku vzťahu s Bohom? Čo pre mňa znamená svätá spoveď? Čo pre mňa znamená Eucharistia? Čo pre mňa znamená pôst? Čo pre mňa znamená, ako často meditujem nad Božím Slovom? Ako často sa modlím ruženec? Panna Mária hovorí, ružencom pokonáte všetko!

Úprimne si predstavme bratia a sestry, ak to zanedbávame, si myslíme, že nie sme ľahkou korisťou tak mocnej sily, ako je peklo? Mnohí sme naivní. Sme presvedčení o mnohých pravdách, ale otázka je, to, čo veríme, je pravda? Na základe čoho to posudzujeme? Mária vie, čo hovorí! A keď hovorí do týchto dní, prečo nám to hovorí! Ona vidí! My nevidíme a ona vidí! A koľkí z nás sme ľahostajní voči tomuto hlasu?

Drahí bratia a sestry, každý z nás máme na výber. Či budeme len povrchní ľudia, ktorí sa len podivia a idú ďalej? Alebo, či budeme spolu s Máriou ľuďmi hlbokými, ktorí zaťahujú na hlbinu? Ktorí proste nie sú lacní kresťania, nejakí povrchní. Ale im proste ide o podstatu! Ide im o pravosť! Nechcú žiť v neprávosti. To sú tí, vďaka ktorým Cirkev prežije! Pretože Cirkev nie je tam, kde je nálepka Cirkvi! Cirkev je tam, kde je vernosť tomu, ktorý je základom Cirkvi, a to je Kristus.

A Mária k ničomu inému nevedie, len k vernosti ku Kristovi! Mária nemá svoju Cirkev! Ona je Matka Božieho Syna! A ona chce, aby tento Boží Syn vo mne a v tebe žil! Vo svojej pravosti, v čistote a pravde. Aby sme nežili ako povrchní ľudia, ktorí majú kadejaké „pravdy“ a kadejaké názory! Ale aby sme sa zjednotili v jednej pravde skutočnej, ktorou je Ježiš Kristus! A to sa nedá povrchnosťou! A nejakým podivením sa. Ale to je naozaj zodpovedné kráčanie, spolu s Máriou, spolu so svätým Jozefom, ktorí dostali za úlohu chrániť Boží život: Mária a Jozef.

Mnohí z vás ste sa zasvätili Panne Márii, 33-dňovou prípravou, podľa svätého Ľudovíta Mária Grignona, ktorý hovorí o týchto posledných časoch. Že ten, kto sa ukryje v Máriinom Srdci, kto sa stane úplne, tak, ako on to nazýva, otrokom Márie, ktorí sa zriekne všetkého a dá svoj život a povie: „ja idem žiť podľa toho ako ma vedie Mária, lebo chcem byť zjednotený skutočne s Kristom“.

Tak tento človek vlastne každý, aj teraz bol rok sv. Jozefa, to bola veľká prozreteľnosť, čo Boh urobil v Cirkvi, cez Svätého Otca, že vyhlásil. To bolo naozaj vedenie Duchom Svätým! Preto že v tých časoch zmätku, ktoré prežívame, aby prežil Boží život, pravý Boží život, nie nejaký falošný v nás, musíme mať ochranu, tak Márie, ako aj Jozefa.

Od začiatku, keď prišiel Boh na zem, bol ohrozený. Skončil v maštali, potom naňho číhal Herodes, potom bol v nebezpečenstve vo vyhnanstve v Egypte. Stále, proste ten Boží život, diabol naňho číhal. Ale mal Mária, a mal Jozefa. Jozef, ako postrach démonov.

Drahí bratia a sestry, zamýšľajme sa, nebuďme povrchnými ľuďmi. Ak chceme skutočne budovať Božie kráľovstvo, proste iná cesta nie je, ako byť skutočným Máriiným dieťaťom. Ona v nás vyformuje pravú tvár Krista. Aj spolu so svojím prečistým ženíchom Jozefom. Ak opravdivo ich budeme nasledovať, ak naša viera nebude len nejaký vonkajší prázdny náboženský folklór. Ale budeme vážne brať, ako Panna Mária hovorí, urobte všetko, čo vám povie môj Syn.

Nepreberajte, ako na trhu, ako na blšáku, toto mi pasuje, a toto mi nepasuje. Pravda nie je relatívna! Že v jednej do¬be platí, a potom už neplatí. Dnes máme ťažké časy, dnes sa ťažko žije tá pravda, tak si to proste ne¬jako prispôsobíme. Pravda je jedna. Alebo sme jej verní, alebo sme jej neverní. Iná možnosť nie je.

Pane Ježišu, ty si sa na to narodil, a na to si prišiel na svet, aby si vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva tvoj hlas. Mária počúvala tvoj hlas, ona sa úplne otvorila, dala sa ti plne k dispozícii, a tak si sa mohol v jej živote stať Telom. To isté chceš aj v našom živote, chceš, aby náš život bol ti plne k dispozícii, aby si sa mohol zjaviť v nás. V jase svojej pravdy, svojej lásky, svojej dobroty. Zachraňujúcej dobroty a lásky. Neexistuje láska bez pravdy.

Mária, zverujeme ti svoje životy a pomôž nám aj tebe svätý Jozef, túžime, aby ten Ježišov život sa v plnosti v nás stvárnil a zjavoval, pod vaším vedením, opatrovníctvom. Sprevádzajte nás na našej životnej ceste. Dajte nám, aby sme sa celý srdcom oddali Bohu a jeho Cirkvi. Celou silou a celou mysľou. Všetko na Božiu slávu a pre našu spásu. Teraz, i na veky vekov. Amen.

Pripravil Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/10602