Clicks47

Một mũi tên trúng hai con chim

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsFxwksiexjn