Victory
594

BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část)

video: BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část) | BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část) BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část) – VIDEO Byzantine Catholic Patriarchate BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část) BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část) BKP: Sabatický rok a modlitba (2. část)

Drazí kněží, uvědomte si své povolání Bohem a důležitost vašeho vnitřního vztahu k Bohu v čase katastrofálního odpadu od Krista.

Žijeme v době masového zabíjení nenarozených dětí, v době ztráty svědomí a mnohdy i rozumu a silné manipulace mainstreamovými médii. Víme, že se připravuje redukce neboli vyhlazování lidstva na tzv. zlatou miliardu. Jsou k tomu dělány cílevědomé kroky. Mnozí lidé se stávají naprosto závislí na manipulačních smartphonech. Někteří jim denně věnují několik hodin času. Celá tato pseudokultura vede k likvidaci pravdivé víry i pravdivého křesťanského života a vrhá celé masy i vlažné křesťany na širokou cestu do záhuby.

S pokáním musí začít především zbožní křesťané. Tedy začni ty, a to ještě dnes! Pak už dnes dostaneš světlo a sílu Ducha svatého. Pokání je změna myšlení i změna života. Na první místo máme postavit Boha a spásu své duše. Apoštol Petr v den Letnic řekl zbožným lidem, tedy ne zločincům, toto usvědčení: „Vy jste zabili Ježíše! Čiňte pokání a pak dostanete téhož Ducha jako my.“

Co ale překáží Duchu svatému? Duch lži a smrti. Proto se ptám: Konkrétně jakými duchy – démony – je paralyzována duše současného člověka? V odpovědi musíme jít ke kořenům, tedy vidět duchovní atmosféru 19. a 20. století. Už tehdy přišel silný duch ateizmu, zamaskovaný za pseudovědou, zvanou Darwinova teorie. Pak přichází skrze Marxe politická ideologie, která se masově rozšířila v první polovině 20. století. Už v 19. století skrze Nietzscheho vychází duch fašismu. Ten působí i dnes, i když pod jinou značkou. Okultismus skrytě proniká zvláště skrze tzv. alternativní medicínu. Patří do ní tzv. homeopatie, která má kořeny v magii a věštění. Jejím zakladatelem byl lékař Hahnemann, člen dvou zednářských lóží. Na přelomu století vystupuje i ideolog perverzní nemorálnosti, vídeňský lékař Freud. Svou takzvanou psychoanalýzu maskoval vědeckostí, ač jde o pseudovědu, navíc spojenou s okultní hypnózou.

V roce 1917 se zjevuje Matka Boží ve Fatimě a vybízí k pokání. V té době se také v katolické církvi šíří pod pláštíkem vědy silný, heretický duch, zvaný modernismus, který byl na čas zastaven svatým papežem Piem X. Druhý vatikánský koncil ale znovu otevřel dveře této modernistické herezi, popírající podstatu křesťanství. Zároveň na koncilu byl vypuštěn duch neopohanství heretickým dekretem Nostra aetate.

Na duchovním bojišti je na jedné straně síla ducha lži a zla a s ní celé legiony démonů, a na druhé straně je to síla Boží všemohoucnosti, kterou působí Duch svatý. Pokud zůstaneme pasivní, ovládne nás duch lži a bude nás táhnout na jatka systémem bezbožnosti, zla a nemorálnosti!

Obrazem současného katolicismu je údolí suchých kostí. Velmi aktuální je proto prorocká modlitba, ke které Bůh vybízí v knize proroka Ezechiela: „Prorokuj, synu člověka, a řekni těmto kostem: Suché kosti, slyšte Hospodinovo slovo!“

V této modlitbě je dán prostor k živé, biblické víře, skrze kterou Bůh působí. Modlitba trvá necelé půl druhé hodiny. Člověk se obrací dle návodu v Bibli na čtyři strany a postupně pronáší proroctví. Síla modlitby je ve vědomí, že v nás je Pán Ježíš – Syn člověka – a pronášíme proroctví ve spojení s Ním. On, ač Bůh, je zároveň člověkem, synem Neposkvrněné Panny Marie. Ona je i naše duchovní matka. Neposkvrněná šlape pekelnému hadu – ďáblu – na hlavu a v této prorocké modlitbě nás chrání. Modlitba je spojena s gesty, které pomáhají k soustředěnosti i k vyjádření vnitřního postoje víry. (Prorokuj, Synu člověka – prorocká modlitba Ez 37 /změněná varianta/ |)

Druhá silná modlitba, aktuální pro dnešní dobu, je založena na Ježíšově zaslíbení: „Jestli řeknete té hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře,‘ a nebudete pochybovat, stane se vám.“ (Mk 11,23) Duchovními horami jsou démonské síly. Proti nim je bezmocný dynamit i atomová či jiná energie. Je likviduje jedině síla Boží všemohoucnosti. Ta působí skrze Ježíšovo jméno a naše vnitřní spojení s Ním. Modlitba trvá necelou půl hodinu. Opakovaně, soustředěně a s vírou vzýváme Boží jméno, hebrejsky Jehošua. To činíme v úměrném rytmu, ne rychle ani ne příliš pomalu – Je-ho-šu-á-á-á. V modlitebním čase pak bude moci skrze vás působit Duch Boží svou všemohoucností. I v dnešní době musí k záchraně a spáse přijít Boží moc – dynamis. Ježíš řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, budete naplněni silou – řecky dynamis – a budete mými svědky,“ mnozí i mučedníky.

Duchovní reforma musí začít od tebe, a to skrze tvou modlitbu a čas, který v ní obětuješ Bohu a své duši. Duchovní misie začíná už tvou modlitbou, protože skrze ni působí Boží všemohoucnost, Duch svatý. Ty máš být svědkem. Bůh s tebou počítá tam, kde jsi.

Pro ty, kdo se rozhodli prožít sabatický rok, je nejdůležitější stanovit si modlitební řád. Je třeba zajet na hlubinu a své nitro vystavit Božímu rentgenu. Je třeba projít uzdravujícím procesem duše. Tato zkušenost pak má být k užitku mnohým.

Ježíš dnes říká každému z vás: „Zajeď na hlubinu!“ Na hlubině v tvém nitru je Ježíš. Jan Křtitel volá: „Uprostřed vás stojí, jehož vy neznáte.“ (J 1,26) My známe Ježíše, ale jen povrchně, proto je tak nutné zajet na hlubinu.

Program pro kněze, kteří budou prožívat sabatický rok:

· 6:00-7:00 vnitřní modlitba

· Liturgie

· Snídaně

· 9:00-10:00 vnitřní modlitba

· (po ní 15-30 minut svědectví)

· 11:00-12:00 vnitřní modlitba

· (po ní 15-30 minut svědectví)

· oběd a volno do 15:00 hodin

· První varianta:

15:00-16:00 vnitřní modlitba

16:00-16:15(či 16:30) svědectví, duchovní rozhovor

17:00-18:00 vnitřní modlitba

· Druhá varianta:

15:00-15:35 modlitba sjednocení s Kristovou smrtí skrze slovo „Dokonáno jest“ a „Otče, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ (Sedm slov z kříže)

15:35-17:00 prorocká modlitba dle Ezechiel 37

17:00-17:30 svědectví, duchovní rozhovor

· 18:15 večeře

· 20:00-21:00 svatá hodina (Modlitba dle Mk 11,23; breviář)

Důležité upozornění:

· Každý má v čase modlitby při sobě Písmo svaté a poznámkový sešit. Po čtvrt hodině vnitřní modlitby je pět minut přerušení, kdy je možné si číst Písmo svaté nebo si krátce zapsat, co koho oslovilo.
Soukromě je možné se modlit růženec i část breviáře. Společně se ještě po třech hodinách modlí krátká zastavení: první v 6:00, pak v 9:00, ve 12:00, v 15:00, v 18:00, ve 21:00 a poslední před spaním.

· Sabatický rok začíná pětidenními exerciciemi. Rovněž na ukončení 4. a 8. měsíce jsou pětidenní exercicie.

· Půst je ve středu a v pátek.
1. varianta: pouze snídaně a večeře
2. varianta: jen večeře
3. varianta: v pátek je navíc možnost celodenního postu, tedy od čtvrtku večera do sobotní snídaně.

Program k realizaci je uveden na stránkách patriarchátu v sekci „sabatický rok“.

Závěr:
V dějinách církve vždy probuzení začalo z určitého duchovního centra. Společným jmenovatelem bylo, že jedinec nebo skupina šli na určitý čas do samoty. Když se odtamtud vrátili, přinesli církvi duchovní oheň, který jim dal Bůh. Tak tomu bylo s Mojžíšem, se sv. Basilem, se sv. Benediktem, se sv. Bernardem, se sv. Františkem z Assisi a jinými.

Tedy ani vy nemůžete učinit nic užitečnějšího pro sebe, pro vám svěřené duše, ale i pro celé Tajemné Tělo Kristovo, církev, než využít poušť sabatického roku.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři

16. 7. 2022