Keby o.Šaškovič skutočne uznával zjavenia v Medjugorí, tak by uznával aj v Dechticiach

o.Šaškovič sa chváli: "... rád navštevujem (Medjugorje) ako miesto pokoja i hojného vysluhovania sviatostí." (Zdroj)

Na druhej strane však o zjaveniach v Dechticiach sa vyjadril negatívne:
"O Dechticiach som prvýkrát počul ešte na základnej škole a už vtedy mi boli viaceré posolstvá podozrivé a v rozpore s tým, ako som vnímal katolícku vieru."

- ako mladí chlapec ešte ani nemohol vedieť, aké vieroučné rozdieli môžu obsahovať posolstvá z Medjugoria a Dechtíc, nakoľko dospelí teologovia majú odlišné názori a mladý chlapec so vzdelaním na základnej škole by musel mať charizmu rozlišovania ako mimoriadny dar od Boha, ktorý majú buď vizionari alebo už skúsení veriaci.
Samozrejme v súčasnosti sa považuje za experta, ale odvolávať sa na základné vzdelanie (ZŠ) a nepriznať si, že v tom čase ešte ani nemohol vedieť rozlišovať zjavenia, tak to už je pre neho silná káva.

o.Šaškovič:
"Nápadná podobnosť s Medžugorím, problematický obsah mnohých posolstiev, ktorý je v rozpore so Svätým písmom i s učením Katolíckej cirkvi, a v neposlednom rade aj pretrvávajúce negatívne stanovisko príslušnej cirkevnej autority, ktorou je Trnavská arcidiecéza."

- Keď hovorí, že trnavská arcidiecéza vydala negatívne stanovisko, tak zavádza veriacich do omylu, pretože spomínané stanovisko len vysvetľuje, prečo v Dechticiach nie sú povolené vysluhovanie sviatostí ako na iných putnických miestach. Totižto ešte stále za také miesto nie je oficialne vyhlasené, ale o.Šaškovič to podal tak, aby vyznelo, že arcidieceza sa už voči zjaveniam vyjadrila negatívne, čiže ako voči falošným zjaveniam. To však je zavádzanei do omylu.

Kontroverzné stanovisko hovorcu trnavskej arcidiecézy ku zjaveniam v Dechticiach

„Mohla v tom čase vzniknúť myšlienka urobiť si na Slovensku také naše malé Medžugorie?“

"Mohla v tom čase vzniknúť myšlienka urobiť si na Slovensku také naše malé Medžugorie? Stačí k tomu skupinka detí, ktoré sú ochotné svedčiť, že sa im zjavuje Panny Mária. Ak by si azda niekto myslel, že by si to tie deti neboli schopné vymyslieť, nech sa skúsi vcítiť do školopovinného dieťaťa, ktoré sa v období náboženského boomu zrazu stane predmetom záujmu, ba celebritnej úcty od senzáciechtivých zbožných duší."

- presne týmto spôsobom bezpečnostne zložky zmýšľali a pokúšali vizionarov v Medjugorí, ked ich chceli odradiť od zjavení a žeby sa priznali, ako si to celé vymysleli, aby boli populárni. Tu použijem rovnaké slovo ako o.Šaškovič: "kľúčové". Totižto tak sa zdá, že o.Šaškovič chce byť tak populárny, až sa nehambí zaútočiť na zjavenia Kráľovnej Pomoci a to podobne ako apoštol Pavol, ked pre populatitu neváhal prenasledovať kresťanov. V Meddjugorí je populárny, lebo aj samotné miesto je v očiach sveta popularne a keby takým bolo aj miesto v Dechticiach, tak by si nie lenže našiel iné zjavenie, ktoremu by protirečil na svoju popularitu, ale dokonca aj samotné Dechtice by ospevoval, len aby bol popularny.

o.Šaškovič:

"Za najvážnejší problém považujme skutočnosť, že obsah mnohých dechtických posolstiev je z pohľadu kresťanskej viery bludný. Domnievam sa, že je za tým nízke teologické vzdelanie údajných vizionárov, ktoré sa premieta do obsahu posolstiev, ak vychádzame z hypotézy, že posolstvá majú prirodzený pôvod – vymýšľajú ich samotní vizionári.

- tu je tiež dôkaz toho, že o.Šaškovič zneužíva zjavenia v Medjugorí na svoju popularitu, lebo ked tvrdí, ako su vizionari v Medjugorí dôveryhodní a pritom takisto mali nízske teologické vzdelanie ako vizionari v Dechticiach, tak potom by sa neodvolával na vzdelanie ako príčinu falošných zjavení, či posolstiev. Okrem toho je viac než známe, že vizionari z Fatimy alebo v La Salette, či Lurdy atd... boli takisto nevzdelaní a predsa pod vplyvom Ducha Sväteho sa vyjadrovali ako veľkí teologovia (napr. v Lurdoch viz.Bernadetta sa vyjadrila o Panne Márii ako o "Nepoškvrnenom Počatí," čo je titul Panny Márie, ale v tom čase ešte ani nebol oficiálne vyhlasený.)

o.Šaškovič:

"Je tu aj druhá možnosť: nadprirodzený pôvod od Zlého, ktorý imituje Pannu Máriu a podarilo sa mu vizionárov oklamať a doteraz ich drží vo svojich pazúroch. Viera v pôsobenie tohto Klamára a Zmätkára je súčasťou kresťanstva.

Už úplne prvé z údajných zjavení Panny Márie v Dechticiach je v rozpore s tým, ako je Panna Mária zobrazená v evanjeliách, ktoré sú súčasťou Zjavenia: „Martin, neboj sa prijať moje slová. Chcem ťa použiť pre svoje a Božie plány.“ (4. 12. 1994) Takéto slová nepochádzajú z úst Panny Márie. Božia Matka by neuviedla poradie „svoje a Božie plány“.


- TU sa musím aj pousmiať, ako kňaz z teologickým vzdelaním je schopný odmietnuť posolstvo, kde zjavenie (Panna Mária) najprv hovorí o svojom a potom o Božom pláne, ked je nad slnko jasné, že plány Panny Márie sú totožné s plánmi Ježiša Krista. Pri takej logike by sme museli ešte striehnuť a dávať si pozor, aby náhodou niekto z veriacich neuprednostnil vo svojich vyjadreniach najprv Pannu Máriu a potom Ježiša krista, ako napr. žeby sa niekto vyjadril: "Zasvätíme sa najprv Srdcu Panny Márie a potom Srdcu Ježišovmi :) Jednoducho smiešne až primitívne a to podobne ako ked protestanti tvrdia, že úctou k Panne Márii sa odoberá ucta Ježišovi Kristovi.

...ale aby bolo jasné, že o.Šaškovič naozaj zneužíva Medjugorie na svoju popularitu, tak sa pozrime na posolstvá Kráľovnej Pokoja z Medjugorja, kde takisto spomína plány svoje i Božie ako o jednotných, dokonca najprv hovorí o svojich a potom o Ježišových (poradie)

Posolstvo, Medžugorie, 12. apríl 1984

"Drahé deti! Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Veď ja a môj Syn máme s touto farnosťou zvláštny plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

o.Šaškovič:

"Áno, túto kompetenciu si veľmi dobre uvedomujú v Medžugorí, kde sa vizionári i vedenie farnosti riadia podľa pokynov svojho biskupa a vo veci údajných zjavení kladú dôraz na svoju podriadenosť voči rozhodnutiu kompetentnej cirkevnej autority. Poslušnosť voči autorite a pokora srdca sú zásadným viditeľným dobrým ovocím fenoménu Medžugoria.

Dechtice sú, žiaľ, celkom iný príbeh.
Podľa mojej mienky a po vyhodnotení obsahu doterajších posolstiev som dospel k presvedčeniu, že aktéri týchto udalostí nie sú sprostredkovateľmi slov Panny Márie. Navyše tlak na potvrdenie pravosti údajných zjavení vykazuje znaky nepochopenia právomocí kompetentnej cirkevnej autority."


- Toto zaiste ste už počuli od viacerých... alebo ako sa hovorí: "PO vojne každý generál", ale vysvetlim: Zjavenia v Medjugorí sa síce skumali od začiatku, ale pozitivne vyhodnotenie niekolkých rokov zjavenia bolo schválene len pred niekolkými rokmi. Vyše 20 rokov sa našlo veľa pochybovačov práve preto lebo vedeli, že Cirkev ešte neschvalila zjavenia a ani posolstvá. Dokonca sa doslovne pýšili v mediach ako protivnici voči zjaveniam, posolstvám a aj voči vizionarom, ale akonahle sa cirkevna vrchnosť vyjadrila pozitivne ku niektorým rokom zjavenia, dokonca sa Medjugorie uznalo za putnicke miesto, tak ZRAZU otočili kabát a už su z nich velkí fandovia Medjugorja. Čistý populizmu!

o.Šaškovič:


"Prispôsobovanie sa módnym trendom je ďalším zo znakov falošnosti údajných zjavení. Príklon k tradicionalizmu, ktorý v poslednom čase strhol nemalé množstvo katolíkov, vidno aj v Dechticiach. Nasledujúce posolstvá sú prebraté z webovej stránky, ktorá ich propaguje.

„Stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet. (...) Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti (...) zostúpim ako (...) prostrednica a orodovnica“ (15. 4. 2021).

Panna Mária je orodovnica, no nie je prostrednica. Liberalizmus z definície tohto pojmu môže svet uvádzať do zmätku, môžeme s ním nesúhlasiť, no nemôže nás zotročovať.

„Dnes sa vám prihováram, aby som vás povzbudila k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií“ (15. 6. 2021).

Máme zachovávať Božie slovo obsiahnuté v Písme a Tradícii, no použité slovné spojenie je nejasné z hľadiska obsahu a je typické pre tradicionalistické webové stránky."


- zaujímavé ako o.Šaškovič obhajuje liberalizmus, ale na druhej strane z dechtických posolstiev vyvodzuje, že sa jedná o Tradicionalizmus. Tak na jednej strane mu vadí, že zjavenie odsudzuje vyslovene liberalizmus, lebo sám je liberál a podlieha tejto heréze, ale na druhej strane by mu pasovalo, keby sa zjavenia v Dechticiach pripisali k heréze Tradicionalizmu, lebo by mal vážnu zámienku tieto zjavenia odsudiť.

... a čo sa týka titulu: Prostrednice - tak o.Šaškovič nepozná posvätnu Tradiciu - učenie Cirkvi o Prostrednici (Panne Márii). Zrejme preto mu tak v žaludku leží 5. Dogma. Asi sa považuje za sv.Tomáša Aqinského, ale z nášho pohľadu ako ten, ktorý nechcel, aby bola vyhlasená 4.marianska Dogma

"Preto sa Preblahoslavená Panna vzýva v Cirkvi ako Orodovnica, Ochrankyňa, Pomocnica a Prostrednica.187 To sa však chápe takým spôsobom, že sa hodnosti a účinnosti Krista, jediného Prostredníka,188 nič neuberá a nič nepridáva."

Dokumenty Katolíckej Cirkvi

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2015

"Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dovoľuje, aby som bola s vami a viedla vás na ceste obrátenia. Mnohé srdcia sa zatvorili milosti a stali sa hluché na moje pozvanie. Vy, deti moje, modlite sa a bojujte proti pokušeniam a všetkým zlým plánom, ktoré vám diabol ponúka cez modernizmus. Buďte silní v modlitbe as krížom v rukách sa modlite, aby vás zlo nevyužilo a nezvíťazilo vo vás. Som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

- Znova sme pri populizme, lebo ked o.Šaškovič na jednej strane by rád obhajoval leberalizmus, v ktorom si tak ľubuje a nerád by bol, aby mu niekto v Medjugorí vnucoval niečo protti učeniu Cirkvi, tak nech si prečita pososltvo z Medjugoria o modernizme, ktoré v Cirkvi propaguje na základe liberalizmu.

o.Šaškovič:


"Vždy sa rád vyberiem do Medžugoria, lebo viem, že mi tam nikto nebude vnucovať nič, čo by sa priečilo katolíckej viere. Do Medžugoria je možné organizovať oficiálne púte a mnohí, ktorí Medžugorie zažili, svedčia o hojnom dobrom ovocí tejto skúsenosti.

Dechtice sú pekné miesto na výlet do Malých Karpát, no určite nie na organizovanie púte, ktorá by akokoľvek súvisela s údajnými zjaveniami vzhľadom na ich problematický obsah.


... tak to je pekná šaškáreň ... veľmi rád odporúča putovať do Medjugoria ako na nejaku dovolenku, ale nie aby ste náhodou išli na zjavenie, lebo ešte náhodou si z Medjugorja okrem peknej dovolenky zoberiete aj živé posolstvo do svojho života.

Trošku nadnesené, ale výstižné ako zmýšľa populista, ktorý zneužíva Medjugorje na svoje výlety, prejavy, uznanie ... asi tak o.Šaškovič, toto je vaša šaškáreń, ked na jednej strane sa tvarite, že vy nerobite sudcu voči zjaveniam v Dechticiach, ale nakoniec všetkým je jasné, že odsudzujete tie zjavenia a navyše odhovárate veriacich.

o.Šaškovič:

Ale hlavne nezabúdajme na jedno: všetko podstatné, čo nám Boh chcel povedať pre našu spásu, nájdeme v Božom slove. Autentické zjavenia súkromným osobám v tomto zmysle nič nové neprinášajú."

- typická hláška "zákonníkov", ktorí na perách majú plné slová o Bohu a zjavení, ale akonahle pride rad na to, že tie posolstvá aj treba žiť, tak zrazu "nič nového netreba", lebo vraj už všetko máme v Biblii.

Keby tomu tak bolo, tak by sa nikto z Neba neunuval a nezjavoval, neprihovaral sa a nedával posolstvá, aby sme ich žili.

Vy však nechcete vyzerať ako protestant, ktorý odmieta mimo-biblické zjavenia, tak radšej sa primiešate medzi popularne zjavenia a odtial budete strieľať na vlastné-domáce zjavenia, lebo ako hovorí Písmo: "Doma nikto nie je prorokom" a na inom mieste hovorí: "keby prišiel niekto cudzí, tak toho by ste prijali"

Tak to vizera, ked niekto stavia karieru na piesočnatom zaklade populizmu

Pozor o.Šaškovič stojíte na tenkom ľade šovinizmu a takých tu bolo i bude, že pokiaľ su na koni slávy, tak Cirkev zmodernizuju na nepoznanie a potom odidu z Cirkvi hľadať iné miesto pre svoju sebarealizáciu.
Hermenegild
V starej modlitbe "Pod tvoju ochranu" sa modlila aj druhá časť : ..."Pani naša, prostrednica naša a orodovnica naša...", do 2.VK. Ten druhá časť modlitby zrušil. Nezmenená ostala v Poľsku. Toto o. Šaškovič neovláda, lebo ho nezaujíma to množstvo svätcov z predošlých storočí a teraz po p. Piovi svet nemá takého svätého orodovníka, ale má mnoho "superteológov", ktorí načúvajú svetu. A kniežaťom …More
V starej modlitbe "Pod tvoju ochranu" sa modlila aj druhá časť : ..."Pani naša, prostrednica naša a orodovnica naša...", do 2.VK. Ten druhá časť modlitby zrušil. Nezmenená ostala v Poľsku. Toto o. Šaškovič neovláda, lebo ho nezaujíma to množstvo svätcov z predošlých storočí a teraz po p. Piovi svet nemá takého svätého orodovníka, ale má mnoho "superteológov", ktorí načúvajú svetu. A kniežaťom sveta je diabol so všetkými zvodmi aj pre kňazov a ich učiteľov v seminári.
Učeník Pánov
Prečo si mi vymazal príspevok?
Nenapísal som pravdu, že Cirkev uznala v histórii iba neveľa Mariánskych zjavení?
Peter(skala)
aj had povedal pravdu, ked povedal, že Boh zakazal jesť ovocie zo stromu poznania, ale nie preto, aby varoval Evu. Povedal to preto, aby nebrala vážne Božie varovanie.
Božie varovanie je to, aby sme brali važne jeho posolstvá v Medjugorí ale aj v Dechticiach. Ak niekto po dlhých rokoch neberie važne posolstvá z Dechtic tak má važny problem.More
aj had povedal pravdu, ked povedal, že Boh zakazal jesť ovocie zo stromu poznania, ale nie preto, aby varoval Evu. Povedal to preto, aby nebrala vážne Božie varovanie.

Božie varovanie je to, aby sme brali važne jeho posolstvá v Medjugorí ale aj v Dechticiach. Ak niekto po dlhých rokoch neberie važne posolstvá z Dechtic tak má važny problem.
Učeník Pánov
Ak niekto vyvyšuje svoj súkromný úsudok vo veci zjavenia nad úsudok Cirkvi, má skutočne veľký problém.
Peter(skala)
lenže ten usudok Cirkvi by musel byť už známy a kedže nie je, tak niet ani povyšovanie sa nad ...