Stylita
Dnes má svátek sv. Petr Chryzolog

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl
30. července, nezávazná památka
Postavení: biskup a učitel církve
Úmrtí: asi 450
Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář

Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v …More
Dnes má svátek sv. Petr Chryzolog

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl
30. července, nezávazná památka
Postavení: biskup a učitel církve
Úmrtí: asi 450
Atributy: biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář

Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v celé Církvi. Čestné jméno Chryzologus obdržel pro svou výmluvnost, při níž se řídil zásadou: "K lidu je třeba mluvit jazykem lidu."

Pocházel z Imoly v severní Itálii. V rodném městě pomáhal biskupovi Korneliovi, který ho pro jeho schopnosti r 423 vysvětil na jáhna. Po roce ho papež Sixtus III. povolal do biskupského úřadu v Ravenně. Město bylo sídlem západořímského císaře a s povýšením na metropoli byl Petr povýšen na arcibiskupa.
Když asi 40letý, poprvé v úloze biskupa, se představil věřícím, řekl: "Ani jsem se nenadál a Bůh na mne vložil přetěžké břímě. Prosím vás proto, abyste mi ho pomáhali nést a byli poslušní Božích přikázání i mého napomínání." Zároveň se před svým stádem zavázal hledat jen Boží slávu a spásu duší. Zvláště pak dbal o formaci a vzorný život svých kněží. Vynikal úctou a respektem k vyjádřením papeže. Nejvíce proslul výmluvností, pro kterou mu bylo dáno čestné jméno Chryzologus, tj. Zlatořečník. K prostému lidu se zásadně snažil mluvit jeho jazykem.
Konstantinopolskému bludaři Eutychovi napsal citlivý list, v němž uvedl slova: "V zájmu míru a víry nemůžeme naslouchat řečem o víře bez souhlasu římského biskupa."
Z jeho písemností se dochovalo 183 kázání. Zemřel u hrobu sv. Kassiána, v jehož chrámu v Imole se připravoval na smrt. Pravděpodobně 3. 12. 450, datum však není spolehlivě zjistitelné
V roce 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Petra Chryzologa za učitele církve.
Těm, kteří si myslí, že jejich život už nemá smysl i těm, kteří ho nekřesťanským způsobem promrhávají, Petr Chryzolog říká: "Člověče, proč si myslíš, že jsi bezcenný, když jsi Bohu tak vzácný? Proč se znevažuješ, když si tě Bůh tolik váží? Proč hledáš z čeho jsi stvořen a ne to, k čemu jsi stvořen?"
zdroj: catholica.cz/?id=3428
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_05.htm

1. čtení:
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin pravil Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele: `To jsou Hospodinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v určené doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek nekvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/17_05.htm

1. čtení:
Čtení z třetí knihy Mojžíšovy.
Hospodin pravil Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele: `To jsou Hospodinovy svátky, posvátná shromáždění, která svoláte v určené doby: Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude Hospodinova Pascha. Patnáctého dne toho měsíce bude svátek nekvašených chlebů ke cti Hospodina. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat Hospodinu zápalnou oběť, sedmého dne bude posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce.'„ Hospodin pravil Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele a řekni jim: ,Až přijdete do země, kterou vám chci dát, a sklidíte v ní úrodu, přineste knězi snop, prvotinu ze své žně. (Kněz) ať zasvětí snop před Hospodinem, aby vám zjednal jeho přízeň; ať zasvětí snop v den po sobotě! Potom počítejte plných sedm týdnů ode dne po sobotě, ode dne, kdy jste přinesli snop k zasvěcení. Napočítejte padesát dní až do dne po sedmé sobotě a pak obětujte novou nekrvavou oběť Hospodinu. Desátý den sedmého měsíce bude den smíření, budete mít posvátné shromáždění, budete se postit a obětovat zápalnou oběť Hospodinu. Patnáctého dne tohoto sedmého měsíce bude po sedm dní svátek stánků ke cti Hospodina. První den bude posvátné shromáždění, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. Po sedm dní budete obětovat zápalnou oběť Hospodinu, osmého dne budete mít posvátné shromáždění a budete obětovat zápalnou oběť Hospodinu. Je to skončení svátků, nesmíte vykonávat žádné služebné práce. To jsou Hospodinovy svátky, v nichž svoláte posvátné shromáždění, abyste obětovali zápalnou oběť Hospodinu: celopaly, nekrvavé oběti, žertvy a úlitby, jak je předepsáno pro každý den.'„
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37

Žalm:

Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Zanotujte píseň, udeřte na buben,
na líbezně zvučící citeru a harfu.
Zadujte do trub v den novoluní,
v den úplňku, v čas našeho svátku.

Takový je příkaz v Izraeli,
je to zákon Jakubova Boha.
Nařízení, které dal Josefovi,
když se postavil proti egyptské zemi.

Nesmíš mít boha jiného,
nesmíš se klanět bohu cizímu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země.
Zl 81

Evangelium:
Mt 13,54-58